Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przetwory mięsne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania wysokich ciśnień jako skutecznej technologii poprawiającej bezpieczeństwo produkcji mięsa i przetworów mięsnych. Scharakteryzowano możliwości jej zastosowania zarówno jako szybkiej i nietermicznej metody utrwalania, jak i kreowania produktów o nowych cechach funkcjonalnych i sensorycznych. Metoda HPP pozwala na zachowanie w mięsie i produktach mięsnych wartości odżywczej i wydłużenie okresu przydatności do spożycia bez użycia konserwantów lub dodatków. W zależności od zastosowanego poziomu ciśnienia, HPP pozytywnie wpływa na cechy sensoryczne, reologiczne i teksturalne mięsa i przetworów mięsnych. Przy krótkim czasie przetwarzania w temperaturze otoczenia następuje unieczynnienie większości mikroorganizmów chorobotwórczych i powodujących psucie produktów. HPP może służyć do obniżenia zawartości soli (sodu) w przetworach, jednakże w ograniczonym zakresie, wynikającym ze zwiększonego wycieku lub pogorszenia zespolenia kawałków mięsa.
EN
The paper presents the possibilities of using high pressures as an effective technology to improve the safety of meat and meat production. The possibilities of its application both as a fast and non-thermal method of preservation as well as creation of products with new functional and sensory features have been characterized. The HPP method allows to maintain nutritional value in meat and meat products and to extend the shelf life without the use of preservatives or additives. Depending on the applied pressure level, HPP positively affects the sensory, rheological and textural characteristics of meat and meat products. With a short processing time at ambient temperature, the majority of pathogenic microorganisms that spoil products are inactivated. HPP may be used to lower the salt (sodium) content in the products, however, to a limited extent resulting from increased leakage or deterioration of meat pieces.
PL
Współczesny konsument oczekuje produktów zaspokajających jego potrzeby w sposób łatwy i wygodny, ale jednocześnie zdrowych i bezpiecznych. Zwiększająca się liczba nabywców poszukujących produktów łatwych w przygotowaniu wymusza na producentach żywności stosowanie nietypowych, innowacyjnych metod przetwarzania żywności. Technika ultradźwiękowa doskonale wpisuje się w potrzeby zarówno konsumenta, jak i producenta, szczególnie tam, gdzie inne metody okazują się nieskuteczne, nieefektywne, czasochłonne i kosztowne. Ze względu na aspekt bezpieczeństwa i integralności produktu ekologicznego innowacyjna technika ultradźwiękowa może znaleźć zastosowanie również w produkcji i przetworstwie ekologicznym. W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych zrealizowanych na rzecz rolnictwa ekologicznego, dotyczące wpływu ultradźwięków na jakość sensoryczną wyrobów wędliniarskich oraz piekarskich.
EN
Contemporary consumers expect the market to provide them with food products that would meet their demands in an easy and convenient manner, but at the same being healthy and safe. An increasing segment of customers who search for convenient food products enforces producers to use untypical, innovative methods of food processing. The ultrasound technique perfectly inscribes into the needs of both the consumer and the producer, especially when other methods prove insufficient, ineffective, time-consuming, andexpensive. In view of the safety aspect and integrity of a bio-product, the innovative ultrasound technique may also be used in bio-farming and bio-processing. This article presents the results of basic studies accomplished for the benefit of the bio-farming sector and concerning the effect of ultrasounds on the sensory quality of processed meat products and bakery products.
PL
System pakowania MAP (Modified Atmosphere Packaging) oraz chłodnicze przechowywanie zabezpiecza przetwory mięsne przed wpływem czynników zewnętrznych, jednakże sam produkt nie jest wolny od drobnoustrojów. Konsumenci, przechowując wędliny w domowych warunkach chłodniczych, zabezpieczają je w różny sposób. Celem badań było określenie wpływu rodzaju zastosowanego opakowania wędlin na jakość mikrobiologiczną tych produktów przechowywanych w domowych warunkach chłodniczych. W badanym materiale oznaczano ogólną liczbę bakterii mezofilnych tlenowych, liczebność populacji Staphylococcus aureus oraz grzybów strzępkowych i drożdży. Otrzymane wyniki badań wskazują, że najkorzystniejszym sposobem przechowywania wędlin w domowych warunkach chłodniczych jest przechowywanie w ich opakowaniu handlowym. Liczebność populacji gronkowców oraz grzybów w wędlinach przechowywanych w pudełku z tworzywa sztucznego w największym stopniu przekraczały dopuszczalne kryteria bezpieczeństwa.
EN
MAP packaging system (Modified Atmosphere Packaging) and cold storage protect meat products from external factors, but the product itself is not free from microorganisms. Consumers storing meats in domestic refrigerators protect them in different ways. The aim of the study was to determine the effect of the type of packaging on the microbiological quality of the cold cuts stored under refrigeration at home. The total number of aerobic mesophilic bacteria, populations of Staphylococcus aureus, filamentous fungi and yeast were determined in the test material. The obtained results indicate that the preferred way to store meats under refrigerated conditions at home is in the products’ original packaging. Population of staphylococci and fungi in the cold cuts stored in a plastic box exceeded the acceptable safety criteria to the greatest extent.
4
Content available remote Analiza mikroskopowa składu tkankowego wybranych przetworów mięsnych
PL
Celem pracy była ocena składu tkankowego wybranych przetworów mięsnych przy użyciu metod histologicznych. Próbki do badań stanowiło 20 różnych produktów mięsnych, np.: salami, mortadela, mięso mielone, golonka wieprzowa, wątrobianka, podudzie indycze, mięśnie piersiowe kurcząt i indyków. Po pobraniu próbek z różnych części produktu sporządzono preparaty mikroskopowe, a następnie wybarwiono je dwoma technikami: Alizarin S, w celu rozpoznania części kostnych, oraz Calleja-Lugol, w celu rozpoznania poszczególnych tkanek w produkcie. Na podstawie przeprowadzonych analiz mikroskopowych nie odnotowano żadnych nieprawidłowości w składzie badanych przetworów mięsnych. Próbki przebadane pod kątem zawartości części kostnych nie wskazywały na to, że badany produkt został wykonany przy użyciu MOM.
EN
The aim of the study was to evaluate the tissue composition of selected meat products using histological methods. The test samples consisted of 20 different meat products such as salami, mortadella, minced meat, pork knuckle, liver sausage, turkey drumstick, pectoral muscles of chickens and turkeys. After collecting the samples from different parts of the product microscopic slides were prepared and then stained using two techniques: Alizarin S, to recognize parts of bone and Calleja- -Lugol, to identify the different tissues in the product. Based on microscopic analysis, there were no abnormalities in the composition of the examined meat products. The samples which were tested for the content parts of bone did not indicate that the test product was produced by using MSM.
PL
Celem pracy było obniżenie zawartości związków z grupy WWA w przetworach mięsnych poddanych przemysłowym warunkom wędzenia w komorze przy zmianie konstrukcji dysz zasilających w mieszaninę dymu. Materiał do badań stanowiły próbki produktów mięsnych wędzonych o kształcie owalnym pobrane z dwóch komór wędzarniczych o różnej konstrukcji dysz zasilających i rozprowadzających mieszaninę dymu. Jakościową i ilościową analizę związków WWA wykonano techniką chromatografii cieczowej z selektywnym detektorem (HPLC-FLD-DAD). Badania nad zawartością i kumulacją związków z grupy WWA w przetworach mięsnych wędzonych z wykorzystaniem zmodyfikowanych dysz zasilających w porównaniu z klasycznym układem dysz wskazują jednoznacznie na korzystniejsze warunki rozprowadzenia mieszaniny dymu w komorze wędzarniczej ze względu na ich obniżony poziom.
EN
The objective of the study was reduction of PAHs compounds content in meat products subjected to industrial conditions of smoking in the chamber when changing the feed nozzle structure in a mixture of smoke. Smoked meat products of geometrical form of an oval taken from two primary smoke chambers of different structure of supply nozzles and nozzles diffusing the smoke mixture constituted material samples. Qualitative and quantitative analysis of PAHs was carried out with the use of liquid chromatography with a selective detector (HPLC-FLD-DAD). Research on the content and compounds of PAH group in meat products, smoked with the use of a modified feed nozzle compared to a traditional system of nozzles, indicate clearly on more favorable conditions for distribution of a mixture of smoke in the smoking chamber due to their reduced level.
PL
Celem badań przedstawionych w artykule była analiza poziomu i struktury spożycia mięsa i przetworów mięsnych w gospodarstwach domowych w rejonach o niekorzystnych wskaźnikach makroekonomicznych w Polsce, jak również określenie typów gospodarstw domowych wyróżniających się specyficznymi cechami w tym zakresie. Analiza statystyczna pozwoliła na stwierdzenie, że wśród 4 województw, w których średnie spożycie mięsa i jego przetworów jest największe, znalazły się aż 3 województwa o niekorzystnych wskaźnikach makroekonomicznych, tj. podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Określono cechy socjodemograficzne gospodarstw domowych, predysponujące do wyższego niż średnie spożycia mięsa i przetworów, a wśród nich: wiek, wykształcenie, status zawodowy, reprezentowana kategoria społeczno- zawodowa.
EN
The aim of this study was to analyze the level and the structure of meat products consumption in households in areas with unfavorable macroeconomic indicators, as well as to specify the types of households characterized by specific features in this area. Statistical analysis allowed us to determine that among the 4 provinces where the average consumption of meat and meat products is the largest, the are 3 provinces with unfavorable macroeconomic indicators; such as podlaskie, świętokrzyskie and warmińsko-mazurskie. At the same time sociodemographic characteristics of households predisposing to a higher than average consumption of meat and meat products were identified, and include such characteristics as age, education, occupational status, socio-professional category.
PL
W artykule przedstawiono nowe przepisy dotyczące znakowania żywności, ze szczególnym uwzględnieniem mięsa i jego przetworów. Zmiany w wymaganiach dotyczących etykiet wynikają z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…). Najważniejszą zmianą jest obowiązek zamieszczania informacji o wartości odżywczej na większości produktach spożywczych. Wymaganie to będzie dotyczyło także przetworów mięsnych. Wymienione rozporządzenie wprowadza obowiązek zamieszczania nowych sformułowań obok nazwy produktu oraz wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia, doprecyzowuje sposób przestawiania informacji na temat składników alergennych. W artykule wspomniano również o nowych przepisach dotyczących wykazu substancji dodatkowych, znakowania kodem partii produkcyjnej. Przedstawiono wymagania co do znakowania żywności nieopakowanej oraz prace nad zmianą krajowych przepisów dotyczących znakowania środków spożywczych.
EN
In the paper, the author presents the new food law concerning labeling food, with particular regard to the meat and its products. Changes in requirements concerning the labels result from the Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 15 October 2011 on the provision of food information to consumers (…). The most important change includes the obligation to include information on the nutritional value of the most products. This requirement will also concern meat products. Listed regulation introduces an obligation to include new wording next to the product name and indication of the country or place of origin, clarifies way of the presence of the allergens. In the article, there were also mentioned the new provisions concerning the list of additives and marking the production batch code. There have been presented the requirements as to the non-pre-packed food labelling and the work on revising the national law concerning the labelling of foodstuffs.
PL
Najczęściej podczas pakowania tego typu żywności stosowane są opakowania z tworzyw sztucznych, głównie z wielowarstwowych folii o dużej barierowości. Takie opakowania można wypełniać gazem odpowiednio modyfikowanym, produkt jest wówczas przechowywany w atmosferze modyfikowanej (ang. MAP) lub można usunąć z nich powietrze, produkt przechowywany jest wówczas w warunkach próżniowych. Pakowanie w modyfikowanej atmosferze to zamykanie mięsa w opakowania wypełnione atmosferą o zmodyfikowanych zawartościach dwutlenku węgla, tlenu, azotu lub argonu, pary wodnej oraz innych gazów śladowych w stosunku do naturalnego składu powietrza. Proces polega na usuwaniu powietrza z opakowania i wprowadzaniu mieszaniny gazowej o ustalonym składzie. Pakowanie próżniowe stanowi wariant pakowania w modyfikowanej atmosferze, polegający na obniżeniu ciśnienia atmosferycznego w opakowaniu przez częściowe usunięcie powietrza. W wyniku przemian mikrobiologicznych w próżniowo pakowanych produktach tworzy się samoistnie modyfikowana atmosfera zawierająca 10-20% dwutlenku węgla. Pakowanie mięsa w warunkach modyfikowanych zapewnia skuteczną ochronę przed działaniem powietrza, mikroorganizmami i wysychaniem, a w związku z powyższym przyczynia się do wydłużenia trwałości mięsa.
EN
The length of storage of meat and meat products is affected by type of the packing method. Frequently during the packaging of meat plastic packaging, primarily from the multilayer films with high barrier are used. From these packages the air can be removed, the product is then stored in a vacuum conditions, or can fi ll them with gas suitably modified, the product is then stored in modified atmosphere (MAP). Packaging in modified atmosphere consist on closing meat in a container filled with modified atmosphere of carbon dioxide, oxygen, nitrogen or argon, water vapor and other trace gases in relation to the natural composition of air. The process involves the removal of air from the packaging and the entering of a gas mixture with fixed composition. Vacuum packaging is a variant of modified atmosphere packaging, consisting of a reduction of atmospheric pressure in the package by the partial removal of the air. After closing the container spontaneously modifi ed atmosphere containing 10-20% carbon dioxide is formed. Meat packing the in a modified atmosphere provides effective protection against exposure to air, microorganisms, and drying, and therefore contributes to a longer shelf life of meat.
PL
W artykule przedstawiono informacje o szybko rozwijających się technologiach pakowania mięsa i przetworów mięsnych w atmosferze modyfikowanej. Postęp w tym zakresie obejmuje nowe materiały opakowaniowe, nowe urządzenia pakujące oraz nowe technologie. Przedstawiono także informacje o zmianach, jakie zachodzą podczas przechowywania mięsa i przetworów mięsnych w opakowaniach w atmosferze modyfikowanej. Scharakteryzowano funkcje gazów w opakowaniach w systemie MAP. Przedstawiono także wiele nowości technologicznych oraz nowe urządzenia pakujące prezentowane na tegorocznych targach IFFA 2010 we Frankfurcie.
EN
The article provides information about fast-developing technologies of packaging meat and meat products in modified atmosphere. Development in this field refers to new packaging materials, machines and technologies. Information has been given also about the changes which occur in meat and meat products stored in packages with modified atmosphere. In the article there have been characterized functions of gases in packages in MAP system. There have been also described a lot of technological novelties as far as packaging machines are concerned which were presented at this year's IFFA 2010 trade fair in Frankfurt.
PL
Zagadnienia związane ze skażeniem środowiska naturalnego oraz zanieczyszczeniami artykułów rolno-spożywczych wzbudzają zainteresowanie społeczeństwa już od kilku lat. W związku ze wzrostem uprzemysłowienia w ciągu ostatnich kilku dekad, ilość związków chemicznych, wprowadzonych do środowiska naturalnego przez człowieka, osiągnęła ogromne rozmiary.
PL
Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności pochodzenia zwierzęcego potwierdza ich dobre przygotowanie do prowadzenia działalności na wspólnym rynku europejskim. Zwiększył się polski eksport, zwłaszcza do innych krajów Unii Europejskiej, i umocniła się pozycja polskich producentów w rozszerzonej UE. Wejście Polski do Wspólnoty nie spowodowało także zalewu polskiego rynku żywnością importowaną z Unii. Orientację eksportową wykazują zwłaszcza takie działy przetwórstwa zwierzęcego, jak przetwórstwo ryb, produkcja mięsa czerwonego i białego oraz przetwórstwo mleka.
EN
The assessment of competitiveness of Polish animal-food producers confirms a reasonable scope of preparations to operate on the European Common Market (ECM). It was reflected by growing exports, particularly to other member countries, and strengthening the position of Polish producers in the enlarged European Union. The accession of Poland to the EU structures did not result in an excessive inflow of the products, being imported from the EU. A very strong export's orientation is especially indicated in such animal-food processing branches as: fish processing, meet production (red and poultry) and milk processing.
PL
Żywność prozdrowotna w swym składzie zawiera zarówno składniki odżywcze, jak również składniki funkcjonalne, tj. takie, które wpływają korzystnie na jedną lub więcej funkcji organizmu ponad efekt odżywczy. Takimi cechami charakteryzują się produkty zawierające składniki, takie jak: peptydy i białka, włókno pokarmowe, witaminy, składniki mineralne, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, alkohole wielowodorotlenowe, glikozydy, izoprenoidy, polifenole, cholina, probiotyki.
EN
Health-promoting food products contain both nutritional and functional ingredients. The latter are intended to exert a positive effect on the health of the consumer. Functional ingredients encompass peptides, proteins, dietary fiber, vitamins, minerals, polyunsaturated fatty acids, polyhydric alcohols, glycosides, isoprenoids, polyphenols, choline and probiotics.
PL
Rozwój żywności wygodnej w kategorii mięso i jego przetwory determinowany jest czynnikami związanymi z wygodą ich stosowania przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej wartości odżywczej, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego. Istotnymi czynnikami są uwarunkowania ekonomiczne i dostępność w miejscu dokonywania zakupów. Celem artykułu było przedstawienie wybranych aspektów rozwoju żywności wygodnej przez dokonanie podziału produktów wygodnych w kategorii mięso i jego przetwory. Wyróżniono m.in. mięsa kulinarne porcjowane, nowoczesne dania mięsne, mięsa mielone konfekcjonowane, wyroby grillowane i przekąski typu finger food.
EN
The development of the convenience food in the category of meat and its products is determined by factors connected with the comfort of its use and assurance of the high nutritious value, quality and the health safety. Economic condition and the availability in the place of making purchases are also crucial factors. The aim of this article was to present the selected aspects of the development of convenience food as well as dividing convenience products in the category of the meat and its products. Following types of convenience meat were specified: culinary portioned meat, modern meat dishes, products for grill and snacks of the type of finger food.
PL
Badano wpływ przechowywania przetworów mięsnych w atmosferze modyfikowanej na zmiany ich właściwości hydratacyjnych i oksydację lipidów. Kiełbasę grubo rozdrobnioną i drobno rozdrobnioną pakowano w atmosferze modyfikowanej o następującym składzie: próżnia; 50% N2, 50% CO2; 80% N2, 20% CO2; 20% N2, 80% CO2. Wykazano, że przechowywanie przetworów mięsnych w atmosferze gazów ochronnych zmniejsza ilość wycieku swobodnego, następuje większy spadek wartości pH w atmosferze o większej zawartości dwutlenku węgla. Stwierdzono, że rodzaj użytej atmosfery w czasie przechowywania nie miał istotnego wpływu na zmiany oksydacyjne wyrażone ilością aldehydu malonowego.
EN
The influence of storing meat products in modified atmosphere on changes of the hydratation properties and lipid oxidation was studied. Coarsely minced sausage and finely minced sausage were packed in modified atmosphere which had the following qualities: vacuum, 50% N2, 50% CO2; 80% N2, 20% CO2; 20% N2, 80% CO2. It was proved that storing meat products in the atmosphere of protective gases decreased the amount of drip loss, followed by a decrease in the pH values in the atmosphere of a higher carbon dioxide content. It was proved that the type of the atmosphere used in storing did not have any significant influence on the oxidation changes expressed by the amount malonaldehyde.
PL
Badano wpływ przechowywania przetworów mięsnych w atmosferze modyfikowanej na zmiany parametrów tekstury. Kiełbasę grubo rozdrobnioną i drobno rozdrobnioną pakowano w atmosferze modyfikowanej o następującym składzie: próżnia; 50% N2, 50% CO2; 80% N2, 20% CO2; 20% N2, 80% CO2. Wykazano, że przechowywanie przetworów mięsnych w atmosferze modyfikowanej nieznacznie wpływa na zmiany parametrów tekstury.
EN
The study of the influence of storing meat products in modified atmosphere on changes in parameters of texture was conducted. Coarsely minced sausage and finely minced sausage were packed in modified atmosphere which had the following qualities: vacuum, 50% N2, 50% CO2 ; 80% N2, 20% CO2 ; 20% N2, 80% CO2. It was proved that storing meat products in modified atmosphere influences the changes of texture parameters insignificantly.
PL
Badano zmiany wartości pH i stopień przereagowania barwników hemowych w czasie przechowywania kiełbasy grubo rozdrobnionej w atmosferze modyfikowanej. Zaobserwowano, że zmiany wartości pH zależały od rodzaju użytej atmosfery. Przechowywanie kiełbasy w atmosferze modyfikowanej powoduje wzrost stopnia przereagowania barwników hemowych. Wpływa to korzystnie na barwę, jej stabilność i jakość przetworów mięsnych.
EN
Changes in pH values and an overreaction degree of heme pigments were investigated in coarsely ground sausage. The changes in pH values depended on the type of atmosphere used. The sausage storage in modified atmosphere causes an increase in the over-reaction degree of heme pigments. Therefore, in turn, it has a positive impact on color, color stability and quality of processed meat products.
PL
Dystrybucja jest jednym z elementów działalności marketingowej firm sektora mięsnego, umożliwia fizyczne przemieszczanie towarów od producenta do finalnego odbiorcy. Wzrastająca rola dystrybucji wynika z pozycji rynkowej i rozwoju sieci supermarketów oraz ich marek, a także nowych koncepcji w zakresie zarządzania dystrybucją. Celem niniejszego opracowania było przedstawienie wybranych zagadnień związanych z dystrybucją mięsa i jego przetworów w kontekście wzrostu znaczenia nowoczesnych kanałów dystrybucji> czynników sukcesu zagranicznych sieci detalicznych oraz uwarunkowań wspomagających dystrybucję mięsa w placówkach wielkopowierzchniowych.
EN
Distribution of final products is treated as an element of marketing activities on meat and meat products market. The growing importance of distribution is observed in relation to higher share of modern distribution in volume and value sales of meat products. The aim of this study was to present selected aspects of distribution in meat sector with special attention given to structure of retail sales, factors influencing development of retail trade as well as distribution in hypermarkets and supermarkets.
PL
Badano wpływ kontrolowanej atmosfery (CA) o różnych stężeniach dwutlenku węgla (50-97,5%), tlenu (0,5-10%) i azotu (2-40%) na właściwości fizykochemiczne, mikrobiologiczne i sensoryczne tuszek kurcząt przechowywanych 28 dni w temp 0-3°C. Wykazano, że w celu przeciwdziałania niekorzystnej zmianie barwy, nadmiernemu wzrostowi bakterii mlekowych i innych beztlenowców, w składzie CA pożądana jest obecność niewielkiej ilości tlenu, w zakresie od 0,5% do 5%. Ustalono optymalny skład CA: 75% C02, 20% N2, 5% O2. Kontrolowana atmosfera o wyższym stężeniu dwutlenku węgla (97,5%) i niższym stężeniu tlenu (0,5%) silniej powstrzymywała wzrost bakterii psychrofilnych, lecz powodowała nienaturalne rozjaśnienie barwy powierzchni przechowywanych tuszek oraz jej zmianę na barwę siną. W optymalnej temperaturze (0-3°C) CA może przedłużyć okres trwałości całych tuszek kurcząt do 3-4 tygodni, to jest 2-3-krotnie w stosunku do okresu trwałości tuszek kurcząt przechowywanych w powietrzu atmosferycznym.
EN
Effect of controlled atmosphere (CA) with different of carbon dioxide (50-97.5%), oxygen (0.5-10%) and nitrogen (2-40%) on physico-chemical, microbiological and sensory properties of chicken carcasses stored for 28 days at t = 0-3°C was investigated. It was shown that, in order to prevent a disadvantageous change of colour and excess growth of lactic acid bacteria and other anaerobes, it was desirable to include a small amount of oxygen from 0,5 to 5%, into the CA composition. The optimum CA composition was: 75% C02, 20% N2 and 5% 02. The controlled atmosphere with a higher concentration of carbon dioxide (97,5%) and lower oxygen concentration (0,5%) stronger prevented the growth of psychrophilic bacteria but caused unnatural brightening of the colour of carcass surface and its change towards bluish color. At the optimum temperature (0-3°C) are CA can prolong shelf life of whole chicken carcasses to 3-4 weeks, i.e. about 2-3 times longer as compared to the shelf life of chicken carcasses stored in the air.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.