Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przetwornik pomiarowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule omówiono warunki wykonywania pomiarów za pomocą kamery termowizyjnej. Zwrócona została uwaga na stosowane przetworniki pomiarowe i dobór układów optycznych w zależności od odległości od badanego obiektu. Na przykładach pokazane zostały wybrane wady (defekty) instalacji elektrycznej, które mogą być wykryte przy zastosowaniu kamery termowizyjnej.
EN
The article discusses the conditions for measurement using a thermal imaging camera. Attention will be paid to the used and their parameters. It will discuss about the measuring transducers and the selection of optical systems depending on the distance from the test object.
PL
W artykule przedstawiono problemy dotyczące pomiarów sygnałów prądowych o wielkiej dynamice oraz sposoby realizacji układu umożliwiającego dokonywanie pomiarów o wielkie dynamice przy użyciu bezrdzeniowych przetworników prądu na napięcie.
EN
In the paper the issues concerning the measurement of current signals of high dynamics and the methods of realization of measurement circuit enabling the high dynamics measurement with the use of air core current transducers have been presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu błędów dynamicznych, wnoszonych przez przetworniki pomiarowe stosowane w torach sprzężenia zwrotnego układów regulacji, na uzyskany efekt regulacji. Przyjęto określone założenia dotyczące zarówno właściwości obiektów regulacji, jak i torów pomiarowych. Uzyskane rezultaty wskazują na to, iż zaniedbanie właściwości toru pomiarowego podczas analizy układu regulacji prowadzi do znacznych różnic pomiędzy rzeczywistym, a oczekiwanym przebiegiem procesu regulacji i to zarówno w fazie przejściowej, jak i w fazie ustalonej. Obliczono również transmitancje regulatorów korygujących te wpływy dla szerokiej klasy wejściowo-wyjściowych modeli obiektów regulacji.
EN
The article presents the results of simulation studies of the impact of dynamic errors introduced by the transducers used in the feedback of control systems. Certain assumptions about the properties of both controlled systems and measuring circuits were used. The obtained results indicate that the neglect of the measurement channel characteristics in the analysis of the control system could lead to material differences between the actual and the expected course of the control process, both in transient and steady state. Transfer functions of controllers correcting influence of dynamic errors for a broad class of input-output models of controlled objects were also calculated, using a method based on the theoretical analysis.
PL
W artykule przedstawiono bezrdzeniowy przetwornik prądowy pracujący na zasadzie cewki Rogowskiego z układem synchronizacji i przetwarzania wyników pomiarów. Omówiono zdalną pracę przetwornika i kryteria czasowe jego działania.
EN
In the article an air core current transducer working on Rogowski coil principle, integrated with the synchronization and signal processing circuit, has been presented. A remote operation of the transducer has been described.
EN
This paper presents a Multitransducer with frequency output for computerized measurement system application. It describes the construction of the Multitransducer for the measurement of single-phase loads. Metrological properties were examined and analyzed for the implemented system. Finally a multitransducers didactic and practical usefulness have been discussed.
PL
W pracy omówiono multiprzetwornik z wyjściami częstotliwościowymi do zastosowań w komputerowym systemie pomiarowym. Opisano budowę multiprzetwornika realizującego pomiar parametrów odbiorników jednofazowych, a także dokonano badania oraz analizę właściwości metrologicznych zrealizowanego układu. Finalnie omówiono przydatność opisywanego multiprzetwornika pod kątem dydaktycznym oraz praktycznym.
6
Content available remote Przenośne przyrządy do pomiaru nierówności powierzchni
PL
W poprzednim artykule opublikowanym w „STALI” nr 1-2/2014 opisałem analizę nierówności powierzchni na podstawie profilu wyodrębnionego z fragmentu powierzchni. W ten sposób już od początków stykowych pomiarów nierówności powierzchni pojawiła się idea przemieszczania igły po powierzchni i odwzorowywania znajdujących się na jej drodze wzniesień i wgłębień w formie linii. Patrząc na przekrój pionowy wyznaczony przez tę linię, można zobaczyć profil nierówności mierzonej powierzchni, a przyrząd umożliwiający taki pomiar nazywa się profilometrem.
EN
The paper presents a new approach for determining the Grünwald-Letnikov derivative used to describe the dynamics of measuring transducer with arbitrary order. The way and accuracy of the Grünwald-Letnikov derivative determination is discussed, the said derivative is interpreted as a derivative of a function whose argument is time. Results are presented for different groups of the sinus function and on the basis of the obtained simulation data it is proposed to limit the number of samples for determining the Grünwald-Letnikov derivative without compromising on the accuracy of its calculation.
PL
W artykule zaproponowano metodę do wyznaczania pochodnej Grünwalda-Letnikowa stosowanej do opisu dynamiki przetworników pomiarowych dowolnych rzędów. Omówiono sposób oraz dokładność wyznaczania pochodnej Grünwalda-Letnikowa interpretowanej jako pochodna funkcji, której argumentem jest czas. Przedstawiono wyniki dla różnych grup funkcji sinus oraz na podstawie uzyskanych symulacyjnych danych zaproponowano ograniczenie liczby próbek wyznaczania pochodnej Grünwalda-Letnikowa bez straty dokładności jej wyznaczania.
PL
W artykule przedstawiono system pomiarowy przystosowany do pomiarów laboratoryjnych asynchronicznych silników liniowych przeznaczonych do napędów trakcyjnych. System ten obejmuje przetworniki sygnałów pierwotnych: napięcia, prądu, siły, prędkości, temperatury, i indukcji elektromagnetycznej; przetworniki kondycjonowania sygnałów pomiarowych i przetwornik analogowocyfrowego. System jest sprzężony z komputerem i wykorzystuje środowisko obliczeniowe. Oprócz podstawowych badań eksperymentalnych silników elektrycznych w zakresie podstawowych charakterystyk stanów: jałowego, zwarcia i obciążenia system ten jest przystosowany do pomiarów stanów dynamicznych. Wyniki pomiarów są opracowywane formie charakterystyk parametrycznych i przebiegów czasowych oraz wizualizowane na utworzonych panelach stanowiących tzw. mierniki wirtualne. Opracowany system pomiarowy i utworzone diagramy w implementacji środowiska programowego LabVIEW mogą być rozszerzone na innego typu silniki o znacznie zwiększonym zakresie ich parametrów znamionowych.
EN
In the article the measurement system adapted for laboratory tests of Asynchronous Linear Motors operating as traction drives is presented. Measurement system includes primary signals converters: voltage, current, force, velocity, temperature and flux density; signal conditioning converters and A/C converters. System coupled with computer uses measurement software tool. Apart of basic tests of experimental electrical machines concerning characteristics of no load, short-circuited and load states, system is capable to perform measurement of dynamic states of motor operation. Measurement results are presented in form of parametric characteristics and time sequences are visualized in the windows that acts as so called virtual measurement instruments. Elaborated measurement system and software tool created in form of diagrams using LabVIEW programming environment could be adapted for different motor types of substantially enlarged range of nominal parameters.
EN
The paper presents possibilities of using fractional calculus in dynamic measurements used in telematic equipment in cars and railway vehicles diagnostic systems. It describes a laboratory measurement system for investigating dynamic properties of accelerometers. Tests are executed in the MATLAB&Simulink programme. Properties of the examined transducers of integral and quasi-fractional-orders are compared. The authors indicate the fractional calculus advantages from the point of view of their dynamics description.
EN
The paper shows possibilities of using fractional calculus in dynamic measurements. It describes a laboratory measurement system for investigating dynamic properties of measuring transducers. Transducer’s dynamics are identified by the ARX method. Properties of the examined transducers of integral and fractional orders are compared. The authors indicate the fractional calculus advantages from the point of view of their dynamics description.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania rachunku różniczkowo-całkowego niecałkowitych rzędów w miernictwie dynamicznym. Przedstawiono układ pomiarowy do badań właściwości dynamicznych akcelerometrów W procesie identyfikacji przetwornika pomiarowego zastosowano metodę ARX. Porównano właściwości dynamiczne przetwornika pomiarowego całkowitego i niecałkowitego rzędu. Wskazano na zalety zastosowania rachunku różniczkowocałkowego niecałkowitych rzędów do opisu dynamiki przetworników pomiarowych.
11
Content available remote Korekcja nieliniowości charakterystyk rezystancyjnych czujników gazów
PL
Półprzewodnikowe rezystancyjne czujniki gazów, pomimo wysiłku konstruktorów, wykazują szereg niekorzystnych właściwości metrologicznych, w tym znaczną nieliniowość charakterystyk przetwarzania. W artykule opisano metodę wyznaczania charakterystyki przetwarzania dla pewnej klasy czujników tego typu i przedstawiono uzyskane wyniki. Zaproponowano analogowy układ kondycjonowania pozwalający na kształtowanie charakterystyk przetwarzania części analogowej toru pomiarowego, a w szczególności uzyskanie znacznie lepszej liniowości w szerokim zakresie stężeń gazów. Zamieszczono zależności opisujące układ. Przedstawiono charakterystyki toru pomiarowego uzyskane przy zastosowaniu czujnika typu TGS 3870, przeznaczonego do zastosowań w miernikach stężenia tlenku węgla i metanu. Proponowany układ może znaleźć zastosowanie również dla innych typów półprzewodnikowych, rezystancyjnych czujników gazów.
EN
The transfer curves of gas sensors based on semiconductor sensing materials (like SiO2) usually are strongly nonlinear. The characteristics given in data sheets are not precise enough to design a transducer for gas concentration measurements, therefore an individual calibration of the sensor is needed. This paper describes a method of determination of the transfer curve for selected types of semiconductor resistive gas sensors. There is also presented an electronic conditioning device, designed to considerable improve linearity for the measuring transducer, composed of the sensor and conditioning device. This device was applied to TGS3870 sensor, which is sensitive to carbon monoxide and methane. Linearity of transfer curves is considerably better in comparison with that ones for the sensor.
PL
W artykule przedstawiono zarys metody pozwalającej na określanie czynników wpływających na charakterystyki przetworników pomiarowych bazującą na metodzie Krefft, która, jest przeznaczona do ilościowych analiz zjawisk nieobserwowalnych. Pozwala ona na identyfikację modeli liniowych przy niepełnych danych wejściowych. Przedstawiono wyniki testów tej metody na podstawie przeprowadzonych symulacji z użyciem specjalnie opracowanego programu Krefft-Janiczek. Wyniki badań symulacyjnych wskazują, że może ona mieć zastosowanie do oszacowania wpływu dodatkowych czynników na układy pomiarowe. Podano jak przybliżenie modelu do stanu rzeczywistego zależy od dostępnego materiału pomiarowego i dodatkowych informacji o modelu. Dokładność modelu rośnie wraz z liczbą danych pomiarowych. Z założeń metody wynika, że minimalna liczba danych wynosi 30, przy czym, dla opisanego przypadku, wyniki symulacji wskazują, że zwiększanie danych pomiarowych powyżej 30 skutkuje szybkim przybliżaniem się do modelu rzeczywistego, natomiast szybkość przybliżania maleje, gdy dane przekraczają liczbę 100.
EN
There is described a statistical method called the Krefft’s method in the paper. This method allows for identification of linear models with incomplete input data. There are presented the algorithm and the simulation results of testing the method. The comparative calculations are shown in Figs. 2 and 3. In Fig. 2 there are the simulation results in the case when only the measurement data are known. In Fig. 3 there are the simulation results in the case when the additional data of the test model are known. The simulations show that this statistical method can be applied to estimate the impact of additional factors on measuring systems. The model accuracy increases with the growth in the number of the measurement data. The tests show that for the number of data above 30 the evaluated features quickly bring closer to the features of the original model, but for the number of data above 100 approximation of the real model becomes slower. The results also show that the knowledge of additional data about the measured object is very important for the analysis. Based on the described algorithm, a special program Krefft-Janiczek was developed. It was used for simulation of computations presented in the paper. This program allows estimating the accuracy of calculations.
EN
The paper presents laboratory studies on measuring accelerometers, which were modelled in the classical differential equations, as well as the fractional calculus. Measurement errors were examined and the classical and fractional models in terms of dynamic properties were compared. The advantages of fractional calculus in modelling dynamic elements were also indicated.
EN
The paper outlines an example of modelling the measurement transducer and actual measurement system with the use of fractional calculus. The algorithm determining these models is presented in the form of a fractional calculus notation and then the models are compared to the ones described by means of classical differential equations. Tests are executed in the programming environment Matlab-Simulink.
PL
W artykule przedstawiono przykład modelowania przetwornika pomiarowego oraz rzeczywistego systemu pomiarowego za pomocą rachunku różniczkowo-całkowego ułamkowych rzędów (rachunku ułamkowego). Przedstawiono algorytm wyznaczania tych modeli zapisem ułamkowym oraz porównano ich z modelami opisanymi klasycznymi równaniami różniczkowymi. Badania symulacyjne wykonano w środowisku programistycznym Matlab-Simulink.
PL
Artykuł przedstawia sposób zapisu dynamiki przetworników pomiarowych z masą sejsmiczną za pomocą rachunku różniczkowo-całkowego rzędów niecałkowitych. Zaprezentowano w nim, jaki wpływ na dynamikę przetwornika mają rzędy niecałkowite występujące w części równania odpowiadającej za tłumienie przetwornika. Pokazano częstotliwościowe charakterystyki amplitudowe i fazowe dla zmian wartości rzędów równania.
EN
The paper presents the way to write derivative equation of seismic mass measuring transducers by means of fractional orders. The impact on the dynamics of the transducer with fractional orders for part of the equation responsible for the damping are presented. Examples of the frequency characteristics for different orders of the equation are also given.
PL
Artykuł jest odpowiedzią na konieczność stosowania rachunku różniczkowo-całkowego ułamkowych rzędów w różnych dziedzinach nauki takich jak teoria sterowania czy miernictwo dynamiczne. W pracy zaprezentowano system pomiarowy, który zamodelowano zarówno równaniem różniczkowym 2-go rzędu jak i rachunkiem różniczkowo-całkowym ułamkowych rzędów. Badania symulacyjne wykonano w środowisku programistycznym Matlab-Simulink.
EN
The article is inspired by developments in the fractional calculus in different areas of science such as control theory and electrical measurements. A model of measurement system is presented, modelled by means of both the classical 2nd order differential equation and fractional calculus. Tests are executed in the programming environment Matlab- Simulink.
PL
Artykuł jest odpowiedzią na konieczność stosowania rachunku różniczkowocałkowego ułamkowych rzędów w różnych dziedzinach nauki takich jak teoria sterowania czy miernictwo dynamiczne. W pracy zaprezentowano przetwornik pomiarowy, który zamodelowano zarówno równaniem różniczkowym 2-go rzędu jak i rachunkiem różniczkowo-całkowym ułamkowych rzędów. Stosując różniczkowocałkową metodę do tworzenia modelu przetwornika pomiarowego otrzymuje się model o idealnym, w przypadku odtwarzania amplitudy, przetwarzaniu sygnału wejściowego. Badania symulacyjne wykonano w środowisku programistycznym MATLAB-SIMULINK.
EN
The article is inspired by developments in the fractional calculus in different areas of science such as control theory and electrical measurements. A model of measurement transducer is presented, modelled by means of both the classical 2nd order differential equation and fractional calculus. Tests are executed in the programming environment MATLAB-SIMULINK.
18
Content available remote Measurement of momentary currents by Hall linear sensor
EN
This paper presents a transducer to measure the momentary values of current by linear Hall sensor type A3515LUA and A3516LUA. Relations were given for determining the value of the output voltage of the designed transducer working in an open loop (no compensating windings) and with additional compensation windings. Designed and constructed experimental transducers were tested in the range of 0 to 30 kHz, and then compared with time waveforms of currents recorded using the A621 probe and a shunt with 1 H inductance. The advantage of the solutions presented in the paper is simple design and low cost.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono przetwornik umożliwiający pomiar wartości chwilowej prądu czujnikiem liniowym Halla typu A3515LUA i A3516LUA. Podano zależności pozwalające określić wartość napięcia na wyjściu zaprojektowanego przetwornika pracującego w otwartej pętli (bez uzwojenia kompensacyjnego) i z dodatkowym uzwojeniem kompensacyjnym. Zaprojektowane i wykonane czujniki poddano badaniom eksperymentalnym w zakresie od 0 do 30 kHz, a następnie porównano przebiegi czasowe z kształtem prądów zarejestrowanych za pomocą sondy A621 i z bocznika o indukcyjności 1 H. Zaletą przedstawionych w pracy rozwiązań przetworników jest prosta konstrukcja i niewielki koszt.
PL
Artykuł przedstawia programową metodę zwiększania dokładności odczytu sygnałów pomiarowych przetworników pomiarowych. Jej przeznaczeniem jest zwiększanie dokładności odczytu danych pomiarowych w zastosowaniach wymagających dokładnych i szybkich pomiarów. Przedstawiono ideę pomiaru, przetwarzania i korekcji wielkości mierzonej. Zaprezentowano sposób wyprowadzenia równań korekcji dla typowego przetwornika pomiarowego. Pokazano sposób zastosowania korekcji dla układu pomiarowego. Porównano wyniki pomiarów wykonanych w układzie do pomiarów parametrów drgań z korekcją i bez korekcji.
EN
The article presents software method of increase of measurement signals accuracy of reading from measuring transducers. Destination of this method is increasing the precision of data read in application that need precise and fast measurements. Idea of measurement, transformation and correction of measuring quantity have been shown. Derive method of equation of correction for typical measuring transducer and way of use of correction for measuring system have been shown. Obtained measuring results with and without correction made in vibration measuring system have been compared.
PL
W artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania syntezy pola magnetycznego do określenia charakterystyki przetwarzania w przetwornikach indukcyjnych ze szczeliną powietrzną. Dla przetwornika indukcyjnego dławikowego, w oparciu o zbudowany trójwymiarowy model numeryczny, dokonano obliczeń rozkładu pola magnetycznego przy różnych szczelinach powietrznych. Otrzymane wyniki symulacji wykorzystano do obliczania indukcyjności przetwornika i porównano je z wynikami otrzymanymi z obliczeń wykorzystujących przybliżone wzory analityczne.
EN
The article presents the possibility of numerical calculation of magnetic field distribution in order to determine the conversion curve of inductive transducer with an air gap. The 3-dimensional model of transducer was created and then the magnetic field distribution was calculated, for three different sizes of air gap. The results of numerical calculations were used to determine the inductance value and were compared with calculation results obtained for approximated analytic solution.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.