Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przetwornik napięcie-częstotliwość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przetwarzanie napięcia przemiennego przez przetwornik U/f a następnie sygnału częstotliwościowego w przetworniku „częstotliwośćkod” powoduje powstanie błędu uśredniania, którego wartość zależy od amplitudy i częstotliwości sygnału napięciowego. Spadek wartości chwilowej napięcia zwiększa błąd uśredniania. Zwiększenie składowej stałej w sygnale napięciowym powoduje zmniejszenie błędu uśredniania. Artykuł prezentuje program do symulacyjnej analizy metody poprawy dokładności przetwarzania poprzez korektę składowej w sygnale napięciowym.
EN
The conversion of the AC voltage by U/f converter and next by “frequency-to-code” converter will cause an averaging error. The value of the averaging error depends on the amplitude and frequency of the input signal. Small value of measured signal increases the averaging error. Increasing the DC component causes dropping of the average error. The article presents developed software, which allow analyze method of the averaging error reducing by the DC component correction.
PL
W artykule prezentuje się efekty symulacji metody korekty składowej stałej w sygnale przetwarzanym przez tor pomiarowy z częstotliwościowym nośnikiem informacji zawierającym przetwornik „napięcie-częstotliwość”. Program symulatora opracowano w środowisku programistycznym LabVIEW firmy National Instruments. Przedstawiono przykładowe efekty symulacji przetwarzania składowych sygnału testowego: sinusoidalnego i prostokątnego. Zaprezentowano wyniki pracy symulatora po zastosowaniu korekty składowej stałej.
EN
The article presents the results of simulation of constant component correction method for the signal converted by slotted line with a frequency data carrier containing a “voltage-to-frequency” converter. Simulator program developed in the development environment of LabVIEW from National Instruments. Examples of simulation results of processing components of testing signal: sine wave and rectangular are showed. The results from the simulator after a correction constant component are presented.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę cyfrowego przetwarzania napięcie-częstotliwość oraz częstotliwość-napięcie. Przedstawiono układy przetworników zrealizowanych w technice mikroprocesorowej, omówiono przebiegi czasowe sygnałów i algorytmy działania. Dokonano analizy błędów przetwarzania oraz zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych zrealizowanych układów.
EN
The article presents the problems of digital voltage-to-frequency and frequency-to-voltage processing. Transducer systems implemented in microprocessor technology are presented, the timing of signals and functioning algorithms are discussed. An analysis of processing errors has been performed and the results of experimental studies of realized systems are presented.
4
Content available remote Symulacja przetwornika „napięcie-częstotliwość” w LabVIEW
PL
W wielu realizacjach toru pomiarowego z częstotliwościowym nośnikiem informacji stosuje się przetworniki typu „napięcieczęstotliwość”( U/f). Z powodu wysokich kosztów lepszym rozwiązaniem dla testów nowych rozwiązań jest symulacja. Do realizacji symulacji przetwornika U/f wykorzystano wyłącznie podstawowe elementy LabVIEW. Takie rozwiązanie daje możliwość łatwej rozbudowy symulatora. Opracowany symulator pozwala na przetwarzanie napięcia z błędem mniejszym niż 0,002%. Zaprezentowano przykładowe wyniki symulacji.
EN
In many realisation of a slotted line with a frequency data carrier “voltage-to-frequency” (U/f) converters are used. Because testing new construction is expensive, the better way is to evaluate new ideas using simulations. Only basic components of the LabVIEW were used to develop the simulator of the U/f converter. Such approach gives a very elastic diagram, which can be useful for extension of the simulator functionality. Designed U/f converter simulator can convert signals with inaccuracy better than 0,002%. Examples of obtained results are presented.
PL
Przetwarzanie zmiennego napięcia w przetworniku typu "napięcie-częstotliwość" powoduje wygenerowanie sygnału wyjściowego o zmiennej częstotliwości. Istotnym składnikiem wypadkowego błędu przetwarzania informacji o wejściowym, zmiennym napięciu jest błąd uśredniania, którego wartość rośnie wraz ze zmniejszaniem częstotliwości wyjściowej przetwornika. W pracy opisano metodę pozwalającą na zmniejszenie błędu uśredniania poprzez zadawanie dodatkowego napięcia korygującego.
EN
The paper presents a new method decreasing the total error in a slotted line with a frequency carrier of information. A changeable voltage conversion in a "frequency-to-voltage" converter causes generation of a signal of changeable frequency. In the presented situation the essential component of the total conversion error is the average error. When the frequency of a "voltage-to-frequency" converter output signal is decreased, the average error rises. The paper describes the method which allows decreasing the average error by setting the additional correcting voltage. Recent research on decreasing the conversion error in a slotted line are presented in the paper. Influence of the error components on conversion is also discussed (Fig. 1). There has been obtained the formula describing how a quotient of the constant component to the frequency signal amplitude influence the total error (1). A schematic diagram of a system for correction of the constant component is shown in Fig.3. There is also given the analysis of influence of the constant component on the total error (Fig. 5). The procedure for correction of the constant component is described and the procedure algorithm is given.
PL
Tor pomiarowy z częstotliwościowym nośnikiem informacji wykazuje liczne zalety, wynikające przede wszystkim z łatwości i wysokiej dokładności przetwarzania częstotliwości w postać cyfrową. Pewną trudność stanowi jednak ocena jego właściwości metrologicznych, szczególnie w stanach dynamicznych. W pracy przedstawia się możliwości zwiększania efektywnej rozdzielczości takiego toru pomiarowego, wykorzystując opracowany algorytm symulacyjny generujący ciąg cyfrowych próbek wartości chwilowych sygnału częstotliwościowego z przetwornika U/F dla zadanego w postaci analitycznej sygnału wejściowego.
EN
The paper presents the issue of digital processing the signals in measurement systems with frequency output sensors. A digital frequency measurement can be made with a high accuracy using a variety of methods. Therefore it is beneficial to use in the measurement system sensors with frequency output, in particular if the processed physical quantity is constant or slowly variable. However, the difficulty appears in dynamic state, since digital measurement of a variable frequency is not always equivalent to its average value measurement. That is why in dynamic states an error related to averaging and the adopted method of assigning results to appropriate instants of time occurs, since the received signal samples are not distributed uniformly over time. A considerable problem in such cases is the assessment of processing errors. A convenient parameter for assessing the quality of such a measurement chain processing is the effective number of bits. The work focuses on verifying the possibility of increasing the effective resolution of the measurement chain with frequency signal by applying appropriate algorithms, in particular optimising the quantification and averaging errors. An own simulation algorithm allowing for obtaining digital samples of the frequency signal instantaneous values from a voltage-to-frequency converter for a known input signal given in analytical form was used. This enables testing various algorithms of digital processing the frequency signals and assessing the errors introduced by them. The work presents the results of the conducted research and the conclusions.
PL
W pracy przedstawia się problematykę cyfrowego przetwarzania sygnałów w systemach pomiarowych z czujnikami o wyjściu częstotliwościowym, na przykładzie przetwornika napięcie-częstotliwość pracującego w stanach dynamicznych. Uzyskiwany w takim przypadku sygnał częstotliwościowy jest wyjątkowo niekorzystny pod względem dynamicznym, gdyż cyfrowy pomiar częstotliwości jest pomiarem wartości średniej i w stanach dynamicznych pojawia się błąd związany z uśrednianiem oraz z przyjętym sposobem przypisywania wyników odpowiednim chwilom czasowym, a dodatkowo otrzymywane próbki sygnału są rozmieszczone nierównomiernie w czasie. Opracowano algorytm symulacyjny, pozwalający na uzyskanie cyfrowych próbek chwilowych wartości sygnału częstotliwościowego z przetwornika U/F dla znanego, zadanego w postaci analitycznej sygnału wejściowego. Przedstawia się rezultaty przeprowadzonych badań symulacyjnych wpływu parametrów sygnału wejściowego na uzyskiwaną w systemie pomiarowym wartość efektywnej liczby bitów (ENOB).
EN
Voltage-to-frequency converters (VFCs) provide many unique characteristics when used as analog-to-digital (A/D) converters. Their excellent accuracy, linearity and integrating input characteristic often provide performance attributes unattainable with other converter types. By using efficient frequency counting techniques, familiar speed/accuracy tradeoffs can be averted. Frequency signal can be transmitted over long lines with excellent noise immunity. Voltage isolation can be accomplished with low cost optical couplers or transformers without loss in accuracy. Many channels of frequency data can be efficiently steered by one counter circuit using simple digital gating, avoiding expensive analog multiplexing circui-try. Therefore, voltage-to-frequency converters have a wide range of applications in modern measurements systems. Hence, characterizing the performance of VFCs is of an important concern. The most commonly used term for describing an A/D converter under dynamic conditions is the effective number of bits (ENOB). For testing voltage-to-frequency converters a sine-wave input structure is proposed. The paper analyses relationships between the effective number of bits in a measuring path with VFCs and parameters of the input signal (frequency, amplitude, offset).
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie cyfrowego przetwornika napięcie-częstotliwość. Opisano algorytm działania przetwornika, w którym odstęp między impulsami sygnału częstotliwościowego wyznaczany jest z ekstrapolacji z dwóch próbek napięcia (pierwszej i drugiej, pierwszej i ostatniej lub przedostatniej i ostatniej). Porównano błędy przetwornika dla opisanych metod. Przedstawiono problem zwiększenia wartości błędów w wyniku opóźnień związanych z czasem obliczeń. Zaproponowano modyfikację metody pozwalającą na eliminację tych błędów.
EN
The paper presents solution of digital voltage-to-frequency converter. Algorithm of the converter has been described. The time interval between pulses is calculated from two voltage samples (first and second, first and last or last but one and last). A comparison of errors for described methods has been made. Problems with increase of error due to delay of time calculation have been described. Modification of the method for elimination this error is presented.
PL
W artykule dokonano przeglądu przetworników analogowych wielkości fizycznych na sygnał impulsowy modulowany częstotliwościowo. Przedstawiono propozycję cyfrowego przetwornika napięcie-częstotliwość. Opisano algorytm działania przetwornika, w którym odstęp między impulsami sygnału częstotliwościowego wyznaczany jest z ekstrapolacji z dwóch próbek napięcia z przetwornika analogowo-cyfrowego. Podano zalety i wady takiego rozwiązania.
EN
A survey of converters of analog signal to pulse signal with frequency data carrier has been made. Due to some limitations of these converters new solution has been prepared. In the method voltage signal is transformed into a frequency form in microprocessor system. The paper describe algorithm of the converter. In these converter interval between pulses of frequency signal is dependent on the two last samples of voltage. Advantages and disadvantages of the solution have been described.
10
Content available Cyfrowy przetwornik napięcie-częstotliwość
PL
W artykule przedstawiono nowe rozwiązanie cyfrowego przetwornika napięcie-częstotliwość. Opisano algorytmy przetwornika, w których odstęp między impulsami sygnału częstotliwościowego wyznaczany jest z pojedynczej próbki napięcia wejściowego, z ekstrapolacji z dwóch próbek napięcia oraz z wartości średniej z wszystkich próbek napięcia po ostatnim impulsie wyjściowym. Porównano błędy przetwornika dla opisanych metod.
EN
The paper presents a new solution of digital voltage-to-frequency converter. Algorithms of the converter have been described. The time interval between pulses is calculated from one voltage sample, two voltage samples or all samples after last output pulse. A comparison of errors in described methods has been made.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.