Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przetwornik indukcyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przybliżono problematykę pomiaru zmiany parametrów fizycznych materiału. Przedstawiono podstawy teoretyczne defektoskopii magneto-indukcyjnej w nowym obszarze badań struktury i degradacji zmęczeniowej elementów ze stali ferromagnetycznych. Przedstawiono wyniki eksploatacyjnych badań zmian parametrów elektrycznych i magnetycznych materiału. Wykazano wysoką rozdzielczość pomiarów w identyfikowaniu stanu elementów stalowych poprzez analizę parametrów elektrycznych i magnetycznych w funkcji częstotliwości. Zaproponowano nisko-kosztowe rozwiązania praktyczne pomiaru mostkami RLC i modułem pomiarowym LDC1000.
EN
This article presents issues connected with measurements of material physical parameters changes. It presents theoretical foundations of magneto-inductive (eddy-current) detection in a new area of testing the structure and fatigue degradation of ferromagnetic steel elements. The article presents operational test results of material electric and magnetic parameters changes. High measuring resolution in identification of metal elements condition has been shown by analysis of electric and magnetic parameters as a function of frequency. It also presents low-cost practical solutions using LCR measuring bridges and LDC1000 measuring module.
PL
W pracy przedstawiono układ precyzyjnego regulatora zmiennego dla obciążeń rezystancyjnych i impedancyjnych o charakterze indukcyjnym, który został opracowany w oparciu o wzmacniacz z napięciowo regulowanym wzmocnieniem [7]. Głównym zastosowaniem prezentowanego regulatora prądu jest zasilanie obwodu cewki wzbudzenia jedno i dwucewkowych przetworników indukcyjnościowych wykorzystywanych w bezstykowych pomiarach konduktywności elektrycznej materiałów wysoko przewodzących, w których wymagana jest precyzyjna regulacja prądu przepływającego przez cewkę wzbudzenia podczas przeprowadzania pomiaru konduktywności na podstawie założeń przedstawionych w pracy [8, 9]. Układ wykonano w technologii montażowej SMD, a następnie poddano badaniom sprawdzającym założenia i wymagania odnośnie dokładności regulacji prądu. Jako obciążenie impedancyjne o charakterze indukcyjnym wykorzystano jednocewkowy przetwornik indukcyjnościowy o strukturze przelotowej.
EN
The paper presents a precise alternating current AC regulator for resistive and inductive loads, which was designed on the basis of a variable gain amplifier (VGA) [7]. The main application of the alternating current AC regulator is power supply excitation coil of single or double coil inductive transducers used in contactless measurements of electrical conductivity of highly conductive materials which require precise control of the current flowing through the coil excitation during the conductivity measurement on the basis of the criteria set out in paper [8, 9]. The system has made with SMD assembly and then subjected assumptions and checking the accuracy requirements for the current control. As an inductive load used single coil inductive transducer of cruising structure.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości modeli przetworników prądu sieciowego składających się z cewek cylindrycznych zwartych magnetowodami ferromagnetycznymi. Otrzymane wyniki dowodzą, że można osiągnąć dużą czułość przetwarzania, dobrą liniowość oraz dużą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne przetworników charakteryzujących się prostą technologią realizacji. Przetworniki ze zworami ferromagnetycznymi mogą być montowane na przewodach prądowych bez przerywania obwodu prądowego.
EN
The paper deals with an inductive current transducer in the form of cylindrical coils (Fig. 2) with ferromagnetic cramps (Figs. 3 and 4). The investigation results of properties and influence of external magnetic fields on the processing accuracy are presented. They show that it is possible to achieve high sensitivity, good linearity of the transient characteristic (Fig. 6) and high resistance to electromagnetic disturbances (Fig. 5 shows the results for a transducer with four coils, while Fig. 7. for a transducer with two coils). Use of cramps made of permalloy enables obtaining better results (Fig. 8). The proposed solution for current transducer construction is characterized by implementation of simple technology. Transducers with ferromagnetic cramps (ferrite, permalloy, electrical sheet, nanocrystalline materials) can be installed on current wires without breaking a current circuit. Research of the influence of disturbances from external magnetic fields plays a key role in the quality assessment of current transducers.
PL
W artykule przedstawiono przetwornik indukcyjny w postaci równomiernie uzwojonego niemagnetycznego rdzenia obejmującego przepływ przetwarzanego prądu, jego właściwości, wyniki badań wpływu zewnętrznych pól magnetycznych na dokładność przetwarzania oraz oryginalny sposób wyznaczenia współczynnika przetwarzania. Wyniki badań wykonanego przetwornika zostały odniesione do wyników uzyskanych z cewki Rogowskiego w wykonaniu fabrycznym. Badania wpływu zakłóceń od zewnętrznych pól magnetycznych pełnią kluczową rolę w ocenie jakości wykonanego przetwornika, a w szczególności możliwa jest ocena niejednorodności nawinięcia uzwojenia wtórnego przetwornika na całym jego obwodzie.
EN
The paper deals with an inductive sensor in the form of evenly winded nonmagnetic core including processed current flow (Fig. 1), its properties and research results of the influence of external magnetic fields (Fig. 3) on the processing accuracy. Moreover, the original method for determining the processing factor M (relation (11)) and its measurement with using the loop in ?E,?U coordinates for an inductive sensor (Fig. 2a) and for the Rogowski coil (Fig. 2b) are presented. The loop area was determined with use of the estimator described by relation (12). The research results of the constructed sensor (14) were compared with those for the mass produced Rogowski coil (15). The sensor output signal is exactly proportional to the derivative of the current, and the proportionality factor M is constant for any current values. Investigations of the influence of disturbances from external magnetic fields play a key role in the quality assessment of the constructed sensor (measured maximum value is 0.4%, in comparison to 2% of Rogowski coil), in particular the possibility of assessing the sensor secondary winding heterogeneity along the whole circuit.
5
Content available remote Inductive current-voltage transducers for electric-power industry
EN
The article describes an inductive current-voltage transducer that converts a primary current signal into a voltage secondary signal with the accuracy of 0,5%, 1% or 3%. The transducer makes it possible to transform a primary signal in high-current circuits with the primary current from 1 A up to 1000 A possible. Depending on the type of electronic system used, the secondary voltage signal can attain values in the range from 1 mV up to 100 mV.
PL
Przedstawiony w artykule indukcyjny przetwornik prądowo-napięciowy zmienia pierwotny sygnał prądowy na sygnał napięciowy w obwodzie wtórnym z dokładnością 0,5%, 1% lub 3%. Przetwornik umożliwia transformację sygnału pierwotnego w obwodach silnoprądowych o prądzie pierwotnym od 1A do 1000A. W zależności od zastosowanych układów elektronicznych wtórny sygnał napięciowy może osiągać wartości w przedziale od 1 mV do 100 mV.
PL
W artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania syntezy pola magnetycznego do określenia charakterystyki przetwarzania w przetwornikach indukcyjnych ze szczeliną powietrzną. Dla przetwornika indukcyjnego dławikowego, w oparciu o zbudowany trójwymiarowy model numeryczny, dokonano obliczeń rozkładu pola magnetycznego przy różnych szczelinach powietrznych. Otrzymane wyniki symulacji wykorzystano do obliczania indukcyjności przetwornika i porównano je z wynikami otrzymanymi z obliczeń wykorzystujących przybliżone wzory analityczne.
EN
The article presents the possibility of numerical calculation of magnetic field distribution in order to determine the conversion curve of inductive transducer with an air gap. The 3-dimensional model of transducer was created and then the magnetic field distribution was calculated, for three different sizes of air gap. The results of numerical calculations were used to determine the inductance value and were compared with calculation results obtained for approximated analytic solution.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.