Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przetwornik cyfrowo-analogowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyprowadzenie wyrażenia opisującego efektywną liczbę próbek sygnału cyfrowego z multipleksacją OFDM. Wyprowadzenie oparte jest na obliczeniu prawdopodobieństwa przejścia dla tego sygnału. Otrzymane wyrażenie wskazuje wprost zależności między efektywną liczbą próbek a parametrami sygnału i stanowi uzupełnienie modelu teoretycznego.
EN
This paper presents a derivation of the expression for the effective number of samples of a digital signal with OFDM coding. The derivation is based on the calculation of transition probability for the signal. The obtained expression explicitly reveals dependencies of the effective number of samples on parameters of the signal and supplements the theoretical model discussed previously.
EN
The paper presents a concept of designing active harmonic oscillators, the parameters of which can be controlled by a digital way. The concept presented in this work was verified by designing and testing oscillation circuit. Oscillator described in the paper is designed basing on the admittance matrix method. The amplitude dependence on the harmonic oscillation frequencies was tested, and the sample generated oscillograms are presented. All the results presented were verified using two methods: analytical calculations and computer simulation in PSpice.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję projektowania aktywnych oscylatorów harmonicznych, których parametrami można sterować w sposób cyfrowy. Prezentowana metoda została zweryfikowana poprzez zaprojektowanie oraz przetestowanie przykładowego układu oscylacyjnego. Układ oscylatora prezentowany w pracy zaprojektowano w oparciu o metodę macierzy admitancyjnej. Wykonano dla niego badania zależności amplitudy od częstotliwości wytwarzanych drgań oraz zaprezentowano przykładowo wygenerowane oscylogramy. Wszystkie prezentowane wyniki potwierdzono dwoma metodami: metodą analityczną oraz poprzez implementację proponowanego układu w programie PSpice.
PL
Przedstawiono model analityczny, umożliwiający wyznaczenie błędów wnoszonych do sygnału OFDM w procesie przetwarzania cyfrowo-analogowego. Zaproponowano wyrażenia do oszacowania wymaganej rozdzielczości i dopuszczalnych nieliniowości przetwornika C/A, gwarantujących utrzymanie zniekształceń sygnału poniżej założonego poziomu.
PL
W artykule przedstawiony został model bezpojemnościowego oscylatora harmonicznego sterowanego cyfrowo, projektowanego wykorzystując bieguny funkcji przejścia wzmacniaczy operacyjnych. W pierwszej części zaprezentowane zostały trzy makromodele wzmacniaczy operacyjnych, które w badaniach symulacyjnych mogą zastępować wzmacniacze rzeczywiste, natomiast część druga artykułu przedstawia ogólną koncepcję projektowania oscylatorów sterowanych cyfrowo oraz wyniki badań symulacyjnych oscylatora, który zaprojektowano stosując integratorową postać funkcji przejścia zastosowanych makromodeli wzmacniaczy operacyjnych.
EN
The model of digitally tuned sinusoidal oscillator without external capacitors based on transfer function poles of operational amplifiers has been presented. In the first part, three operational amplifiers macro-models, which can be used in simulations as a real amplifiers have been shown. The second part of this paper describes the general concept of designing digitally tuned sinusoidal oscillators and shows the simulation results for oscillator based on integrator type of transfer function of operational amplifiers.
PL
W oparciu o zaproponowany model matematyczny przebiegu schodkowego przeprowadzono badania symulacyjne wpływu czasu ustalania przetwornika cyfrowo-analogowego na błąd amplitudy i fazy harmonicznej podstawowej sygnału sinusoidalnego generowanego metod bezpo redniej syntezy cyfrowej.
EN
Simulation test based on the proposed mathematical model of stepwise signal was carried out for determination of the influence of the settling time of digital to analog converter on the amplitude and phase error of fundamental harmonic of the sinusoidal signal generated using the method of direct digital synthesis.
PL
W pracy przestawiono koncepcję i podstawowe właściwości modulatora szerokości impulsu (PWM), w którym zastosowano dodatkową modulację amplitudy fragmentu przebiegu o szerokości równej jednemu okresowi przebiegu taktującego. Celem tej modyfikacji jest zwiększenie rozdzielczości nastawy wartości współczynnika wypełnienia modulatora, pełniącego rolę przetwornika cyfowo-analogowego w wielomiarowym źródle wzorcowego napięcia stałego.
EN
The paper presents the idea and basic properties of a pulse-width modulator (PWM) with additional amplitude modulation of the part of the signal. The width of the amplitude-modulated part is equal to one clock period. The reason of this additional modulation is to increase the resolution of setting the duty cycle of the PWM signal. The modulator is used as a digital to analog converter in an adjustable source of standard dc voltage.
PL
W artykule opisano wybrane architektury modulatorów delta-sigma, które zostały wykorzystane i przetestowane w przetwornikach analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych. Dokonano implementacji przetworników C/A pierwszego i drugiego rzędu oraz A/C pierwszego rzędu w układzie programowalnym FPGA. Do badań wykorzystano płytę ewaluacyjną ML401 firmy Xilinx z układem XC4VLX25 z rodziny Virtex-4. Wyniki implementacji modulatorów delta-sigma przedstawiono w postaci wykresów widm mocy sygnałów wyjściowych przetworników i wykresów błędu DNL. Podano ilość zasobów zajmowanych przez poszczególne przetworniki oraz ich maksymalne częstotliwości pracy. Do badania przetworników opracowano cyfrową metodę pomiaru, wykorzystującą środowisko Matlab. W artykule przedstawiono przykładowy algorytm korekcji przetworników C/A układami kombinacyjnymi, metodę poprawy rozdzielczości przetworników autonomicznych oraz koncepcję przetwornika czterokanałowego.
EN
This paper presents selected implementations of delta-sigma modulators used as analogue-to- digital (ADCs) and digital-to-analogue converters (DACs). Implementations of three different architectures of the first and second order of DAC converters and one ADC converter in Virtex-4 chip on the ML401 board from Xilinx are described. The quality of converters has been measured and described by relevant power spectrum diagrams and differential linearity functions. Detailed comparison of implementations is also given in terms of the used resources and maximum operating frequency. We have assembled a digital measurement system that automated measurement sessions by using MATLAB scripts. We also describe DACs correction algorithm, DAC resolution improvement method, and four-channel ADC converter.
8
EN
The effect of the resistances and switching times of transistors used in the switching circuit of a pulse-width-modulated digital-to-analog converter on its gain and offset is analyzed in the paper. The analysis shows that the influence of the finite switching times on the relative error of the output voltage is one order higher than the influence of the finite on/off resistances of the switching transistors. The method of compensation of the offset is proposed.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu rezystancji i skończonych czasów przełączania tranzystorów układu przełączającego przetwornika c/a z modulacją szerokości impulsu (PWMDAC) na nachylenie i przesunięcie zera charakterystyki przetwarzania tego przetwornika. Analizę przeprowadzono pod kątem zastosowania PWMDAC we wzorcowym źródle napięcia stałego i przemiennego. Przeanalizowane zostały trzy modele przetwornika: 1. Model uwzględniający wpływ rezystancji tranzystorów dla tON=tOFF=0; 2. Model uwzględniający wpływ czasów załączania i wyłączania tranzystorów dla RON=0, ROFF=[nieskończoność]; 3. Model uwzględniający wpływ rezystancji oraz czasów załączania i wyłączania tranzystorów. W obliczeniach założono nieskończenie dużą impedancję wejściową idealnego układu uśredniającego oraz pominięto wpływ zmian temperatury i zmian napięcia sterującego na rezystancję tranzystorów kluczujących. Z analizy wynika, że wpływ skończonych czasów przełączania tranzystorów przełączających na błąd nastawy napięcia wyjściowego jest o rząd większy niż błąd wynikający z rezystancji kluczy. Zaproponowano metodę kompensacji błędu przesunięcia zera; sposób ten wymaga wypracowania odpowiednich sygnałów sterujących tranzystorami przełączającymi. Uproszczony model układu przełączającego, przyjęty w pracy, nie ujawnił wpływu skończonych wartości rezystancji oraz czasów przełączania na liniowość charakterystyki przetwornika.
EN
This article presents an application of HP 81200 platform for automatic testing of digital to analog converters. The HP 81200 platform and a HP-VEE application for static testing of 16-bits digital to analog converters are described. Data achieved by HP-VEE application is used to calculate INL and DNL errors and to estimate SFDR metric.
PL
W artykule opisano zastosowanie platformy HP-81200 do automatycznego testowania 16-bitowych przetworników cyfrowo-analogowych (CA). Platforma HP-81200, kontrolowana przez aplikację HP-VEE, pozwala na przeprowadzenie serii pomiarów służących do wyznaczenia charakterystyki testowanego przetwornika CA. Dane zgromadzone podczas testów służą do wyznaczenia błędów INL, DNT oraz oszacowania wartości SFDR.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.