Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przetwarzanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Purpose: Thermoplastic polyurethanes (TPU) found application in mining. Due to the excellent processing properties, thermoplastic polyurethanes can be also use to make elements that would facilitate miner's work. These elements, however, differ in dimensions depending on the person who is going to use them, that is why they should be personalized. In case of all the above studies, the elements or stuffs were made by means of the injection method. This method limits the possibility of producing mining’s stuff only to models that have a mould. The 3D printing technology developing rapidly throughout the recent years allows for high-precision, personalized elements’ printing, made of thermoplastic materials. Design/methodology/approach: The samples from thermoplastic polyurethanes were made using 3D printing and then subjected to the aging process at intervals of 2, 7 and 30 days. The samples were then subjected to a static tensile tests, hardness tests and FT-IR spectroscopy. Findings: The obtained results of mechanical tests and IR analyses show that the aging process in mine water does not affect the mechanical properties of the samples regardless of the aging time. IR spectral analysis showed no changes in the structure of the main and side polyurethane chains. Both mechanical and spectral tests prove that polyurethanes processed using 3D printing technology can be widely used in mining. Research limitations/implications: Only one type of TPU was processed in this work. Further work should show that synthetic mine water does not degrade the mechanical properties of other commercially available TPUs. Practical implications: The additive technology allows getting elements of mining clothing, ortheses, insoles or exoskeleton elements adapted to one miner. Originality/value: The conducted tests allowed to determine no deterioration of the mechanical properties of samples aged in synthetic mine water. TPU processing using 3D printing technology can be used in mining.
PL
Głównym zadaniem omówionym w niniejszej publikacji było przygotowanie stanowiska laboratoryjnego do badania poufności przetwarzanej informacji. W pierwszej części artykułu przedstawiono porównanie możliwości dwóch programów o licencji otwartej - narzędzi służących do szyfrowania, realizujących szyfrowanie z wykorzystaniem szyfru blokowego AES. W części drugiej opisane zostało działanie dwóch programów stworzonych w C++ na potrzeby stanowiska laboratoryjnego. Pierwszy realizuje szyfrowanie klasyczne, przestawieniowe, drugi do szyfrowania używa operacji XOR.
EN
The main task discussed in this publication was to prepare a laboratory stand to investigate the confidentiality of information processed. The first part of the article presents a comparison of the possibilities of two open license programs - encryption tools that implement encryption with the use of AES block cipher. The second part describes the operation of two programs created in C++ for the needs of the laboratory workstation. The first one performs classic, changeable encryption, the second one uses XOR operation for encryption.
EN
The acquisition parameters and methodology of seismic data processing for high-resolution seismic imaging viewed through relative amplitude preservation are presented. An example of the obtaining of high-quality, shallow seismic data with a variable end-on spread is shown. The source used for the project is an accelerated weight drop. The study area lies within the mine waste disposal area, near Rudna village (Fore-Sudetic Monocline, WS Poland), and results are given for a 2D experimental profile. The aim of the project was to design optimal acquisition and processing parameters for the detailed recognition of Tertiary deposits. The proposed acquisition parameters are a compromise between time, cost and results. High-resolution seismic imaging enables the determining of layers within the range of thicknesses between 5 and 15 m, while the maximal depth of imaging reaches 400 m.
6
PL
W pracy przedstawiono weryfikację metod eksploracji danych stosowane do analizy ruchu sieciowego. Dokonano przeglądu oraz analizy porównawczej wykorzystywanych metod eksploracji danych w ruchu sieciowym. Przeprowadzono także analizę korzyści stosowania metod eksploracji danych w porównaniu ze standardowymi metodami analizy ruchu sieciowego.
EN
The paper discusses data mining methods used to analyse the network traffic. A review and comparative analysis of data mining methods to analyse network traffic has been presented. Benefits of data mining methods were analysed and compared with standard methods of analysis of network traffic.
EN
The work is devoted to the development of scientific and methodological basis for increasing the functioning efficiency of distributed computer networks and systems through the organization of an info communication network environment for the transmission and processing of information on the basis of implementation of models and mechanisms of associative interaction in a computing environment.
PL
Gospodarowanie bioodpadami powinno opierać się na przejrzystym, kompleksowym podejściu, z uwzględnieniem cyklu życia. Pakiet Komisji Europejskiej dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym wprowadza restrykcyjne wymogi dotyczące recyclingu odpadów, w tym wskazuje odzysk materiałowy jako preferowany dla odpadów biodegradowalnych. W związku z wprowadzeniem selektywnej zbiórki frakcji bio-odpadów komunalnych, problemami związanymi z bezpośrednim zagospodarowaniem przyrodniczym osadów ściekowych - technologie przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji w nawozy organiczno-mineralne stwarzają możliwość odzysku cennej substancji organicznej. Produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator zostały zaklasyfikowane jako środki poprawiające właściwości gleby i nawozy organiczno-mineralne do zastosowania na gruntach ornych oraz do rekultywacji gruntów. W ich skład wchodzą związki wapnia (Ca) oraz związki organiczne. 1 tona OrCal® zawiera około 47 kg azotu (N), około 25 kg fosforu (P2O5), 13,8 kg potasu (K2)O) oraz co najmniej 250 kg wapnia (CaO). Działanie nawozu OrCal® na rośliny można podzielić na dwa rodzaje: 1. Bezpośredni wpływ, czyli dostarczanie składników pokarmowych (mineralnych i organicznych), stymulację korzeni (szczególnie włośników) do wzrostu i rozwoju. 2. Pośredni wpływ, czyli regulację pH gleby, wzbogacanie gleby o substancję organiczną, stymulowanie rozwoju pożytecznych mikroorganizmów glebowych, poprawę parametrów fizycznych i chemicznych gleby i inne. Wszystkie te efekty, w sumie przyczyniają się do stworzenia roślinom uprawnym lepszych warunków do wzrostu, do rozwoju oraz plonowania.
EN
The management of bio-waste should be based on a transparent, comprehensive approach, including the life cycle. The European Commission’ circular economy package introduces restrictive waste recycling requirements, including material recovery as the preferred for biodegradable waste. In connection with the introduction of selective collection of municipal bio-waste fractions, problems related to direct management of sewage sludge – technologies for processing biodegradable waste into organic and mineral fertilizers create the possibility of recovery of valuable organic matter. The OrCal® fertilizer has been classified as an organic-mineral fertilizer for use on arable land and for land reclamation. It consists of calcium compounds (Ca) and organic compounds. 1 ton of OrCal® contains about 47 kg of nitrogen (N), about 25 kg of phosphorus (P2O5), 13,8 kg of potassium (K2O) and at least 250 kg of calcium (CaO). The effect of OrCal® fertilizer on plants can be divided into two types: 1. Direct influence, that is supply of nutrients (mineral and organic), root stimulation (especially root hair) for growth and development; 2. Intermediate influence, i.e. soil pH regulation, soil enrichment with an organic substance, stimulation of beneficial soil microorganisms, improvement of physical and chemical parameters of soil and others. All these effects, in total, contribute to the creation of better conditions for plants growth, development and crops.
EN
Present paper is a continuation of works on evaluation of red, green, blue (RGB) to hue, saturation, intensity (HSI) colour space transformation in regard to digital image processing application in optical measurements methods. HSI colour space seems to be the most suitable domain for engineering applications due to its immunity to non-uniform lightning. Previous stages referred to the analysis of various RGB to HSI colour space transformations equivalence and programming platform configuration influence on the algorithms execution. The main purpose of this step is to understand the influence of computer processor architecture on the computing time, since analysis of images requires considerable computer resources. The technical development of computer components is very fast and selection of particular processor architecture can be an advantage for fastening the image analysis and then the measurements results. In this paper the colour space transformation algorithms, their complexity and execution time are discussed. The most common algorithms were compared with the authors own one. Computing time was considered as the main criterion taking into account a technical advancement of two computer processor architectures. It was shown that proposed algorithm was characterized by shorter execution time than in reported previously results.
EN
Aluminium alloys are one of the preferred materials especially for land and air transportation because of their high strength and low-density properties. Although production using casting method is economical yet it has some disadvantages. Shrinkage which is occurred due to the density difference between the solid and liquid metal is prevented by feeders which need to be calculated. Liquid metal should be transferred to the mould without any turbulence. As a result, sprues are needed to be designed precisely. On the other hand, aluminium alloys can also be shaped by forging at semi-solid temperatures. There are some advantages compared to the traditional forging methods of improving die life due to the lower tonnage values. In this study, semi-solid produced 7075 aluminium alloy die filling capabilities were investigated. To achieve semisolid structure strain induced melt activated method (SIMA) was used. The desired structure was achieved at 635°C and 30 minutes of duration of heat treatment. After determining the optimum parameters, metallographic analysis, density calculations, porosity distribution and tensile tests were carried out. It was found that the reproducibility of SIMA produced 7075 alloy was quite low. A proper tensile test result was achieved only 7 of the total 15 tests and the mean value was 386 MPa. The main reason for this scattered in mechanical properties could be the chemical composition of the alloy and the rapid solidification of the liquid eutectic phases. It is important to define the best fitting process parameters and controlling them precisely will be the most important factors for future studies.
11
Content available remote Advantages and disadvantages of the solar drying of sewage sludge in Poland
EN
Solar drying has become a popular method of sewage sludge processing in Poland over recent years. This is due to the possibility of using a renewable source of energy and the fact that solar dried sludges can be used for energy purposes. Over the last ten years in Poland, almost thirty solar or hybrid greenhouses of sewage sludge have been built. The aim of this work is to present the advantages and disadvantages of the solar drying method of processing sewage sludge. The advantage of using solar greenhouses are the use of renewable energy sources for sludge drying, their low operational costs, the reduced sludge volume, their preparation for thermal utylisation, simple construction and easy operation. The disadvantages are that drying efficiency depends on climatic conditions and season, the need to use additional heat sources, the fact that facilities occupy a large area and the possibility of odors emission released during drying of the sludge.
PL
Suszenie słoneczne jest coraz popularniejszą metodą suszenia osadów ściekowych w Polsce w ostatnich latach. Wynika to z możliwości wykorzystania odnawialnego źródła energii oraz faktu, że osuszone słońcem osady mogą być wykorzystywane do celów energetycznych. W ciągu ostatnich dziesięciu lat w Polsce zbudowano prawie trzydzieści słonecznych lub hybrydowych suszarni osadów ściekowych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zalet i wad suszenia słonecznego stosowanego w przetwarzaniu osadów ściekowych. Zaletą zastosowania szklarni słonecznych jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do suszenia osadów, niskie koszty operacyjne, uzyskanie zmniejszonej objętość osadu, przygotowanie do energetycznego wykorzystania, prosta konstrukcja i łatwa obsługa. Do wad należy zależność skuteczności suszenia od warunków klimatycznych i pory roku, konieczności wykorzystania dodatkowych źródeł ciepła, faktu, że obiekty zajmują duży obszar i możliwość emisji odorów emitowanych podczas suszenia osadu.
EN
In December 2015, the European Commission announced a “Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy” document. This action aimed at creating a sustainable, low carbon, resource efficient and competitive economy for the member states resulted from the observation of the current economy model, based on the “take, open, use and throw” principle. This model, called linear, leads to excessive depletion of natural resources and the generation of excessive waste. Today, a completely different approach is needed where reuse, repair, renewal and recycling will be the longest possible preservation of the value of the products and hence the reduction of waste. For this reason, the document mentioned above proposes the adoption of long-term targets for the recycling of municipal and packaging waste, with a significant reduction in storage capacity. In Poland and in several European Union countries, the processing of mixed municipal waste is based on waste treatment in mechanical and biological installations and thermal processing plants. On the base of the formulation of the closed-loop economy the future for such installations for municipal waste treatment does not seem rosy. To think about the high level of reuse and recycling of municipal waste, which is expected to be at least 65% by 2030, efforts are needed to improve the quality of waste. This is to be followed by a regulation on a detailed method for the selective collection of selected waste fractions, which is to harmonize the rules for selective collection in the country. But the question is how much will this improve the quality of secondary raw materials. In this context, any technology that allows for the high quality of the recycled material and achieving high levels of recycling is desirable. The paper presents the problem of mechanical and thermal treatment (MHT) of municipal waste, which is part of the closed-loop economy. In the paper there are presented some technologies already applied in UE. Particular importance is laid to polish technology called RotoSTERIL presented by Bioelectra company. The practical experience of operating this plant in Różanki shows so far that the RotoSTERIL process gives an ability to match good process parameters to a variable input. The very good quality of secondary raw materials obtained in the process has a higher attractiveness to the final consumer. The achieved levels of recycling for the four fractions of waste, such as: paper, metals, plastics and glass are high and exceeds significantly factors achieved in the process of mechanical and biological treatment, and already meets the requirements of EU recycling levels for 2020.
PL
W grudniu 2015 r. Komisja Europejska ogłosiła komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów, określony jako „Zamknięcie obiegu - plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym”. Podjęcie tego działania, którego celem jest stworzenie zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i jednocześnie konkurencyjnej gospodarki krajów członkowskich, wynikło z obserwacji funkcjonującego aktualnie modelu w gospodarce, opartego na zasadzie „weź, wytwórz, użyj i wyrzuć”. Model ten, zwany liniowym, prowadzi do nadmiernego wyczerpywania się surowców naturalnych i powstawania znacznych ilości odpadów. Dziś potrzebne jest całkowicie inne podejście, u źródła którego ponowne użycie, naprawa, odnawianie oraz recykling stanowić będą o możliwie jak najdłuższym zachowaniu wartości produktów, a przez to nastąpi ograniczenie ilości odpadów. Z tego też względu we wspomnianym na wstępie dokumencie zaproponowano między innymi przyjęcie długofalowych celów w zakresie recyklingu odpadów komunalnych oraz opakowaniowych przy wydatnym ograniczeniu możliwości ich składowania. W tym kontekście każda technologia, która pozwala uzyskać wysoką jakość surowców wtórnych oraz osiągnąć wysokie poziomy recyklingu, jest pożądana. W artykule przedstawiono zagadnienie mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów komunalnych wpisujące się w zagadnienie gospodarki o obiegu zamkniętym.
PL
W Polsce liczba zarejestrowanych samochodów w ostatnich kilkudziesięciu latach dynamicznie wzrasta. Większość z nich ma więcej niż 10 lat, co oznacza, że w najbliższym czasie będą one wycofywane z eksploatacji. W produkcji pojazdów wykorzystuje się przede wszystkim metale żelazne (np. stal), nieżelazne (np. aluminium, miedź, cynk), a także różne rodzaje tworzyw sztucznych i kompozytów. Właściwości odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji wskazują na możliwość zastosowania różnych technologii ich zagospodarowania, z uwzględnieniem zarówno ponownego użycia, recyklingu materiałowego, innych procesów odzysku oraz unieszkodliwiania. W pracy dokonano ilościowej analizy odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, spośród których wyszczególniono te, które powinny być przeznaczone do odzysku produktowego, recyklingu materiałowego lub odzysku energetycznego.
EN
In Poland the number of registered cars has been growing rapidly in the last few years. Most of them are more than 10 years old, what means that in the nearest future they will be out of service. In the production of vehicles primarily ferrous metals (eg. steel), non-ferrous metals (eg. aluminum, copper, zinc), as well as different types of plastics and composite materials are used. The properties of waste from the end-of life vehicles indicate the possibility of using different technologies of management and treatment, taking into account both reuse, material recycling, other recovery processes and disposal. The work presents quantitative analysis of waste coming from the end-of life vehicles, among which the ones that should be used for product and material recycling or energy recovery are listed.
14
Content available Tvorba územného plánu mesta Košice
SK
Prednáška je zameraná na prípravu nového územného plánu mesta Košicez hľadiska vecných cieľov a princípov, ktoré sa v jeho riešení uplatňujú, a z hľadiska metodického prístupu k jeho tvorbe. V prvej časti bude prednáška zameraná na charakteristiku mesta Košice, jeho polohu v prírodnom prostredí a úlohu v sídelnej štruktúre, vývoj mesta v jednotlivých obdobiach a spoločenských zriadeniach a vymenovanie pozitívnych a negatívnych faktorov mesta. V druhej časti bude prednáška zameraná na hlavné princípy a ciele, na ktorých je koncepcia tvorby nového územného plánu založená a charakteristiku novej metódy spracovania územného plánu.
EN
The lecture is focused on the preparation of a new territorial plan of the city of Košice in terms of the objectives and principles used in its solution. The terms used in the creation of the methodical approach. The lecture will focus on the characteristics of the city of Košice. Its location in the natural environment. Its role in the settlement structure, the development of the city in particular periods and social institutions and the appointment of positive and negative factors of the city in the first part. In the second part of the lecture we will focus on the main principles and objectives underlying the concept of creating a new zoning plan established and characterization of a new method of processing land-use plan.
PL
Nad zmianami prawa, ich skutkami oraz wyzwaniami, które stoją przed branżą zajmującą się zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zastanawiali się uczestnicy XI edycji konferencji „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”.
PL
W coraz większej liczbie regionów lokalne grupy osób fizycznych, przedsiębiorstw i urzędników miejskich podejmują działania na rzecz eliminacji odpadów ze środowiska. Zero Waste Europe (Europa bez odpadów) to inicjatywa, która powstała, by wspierać takie postępowanie.
PL
Długo oczekiwany "Raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami za rok 2015" został opublikowany na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod koniec sierpnia. Niestety, przedstawione w nim dane oraz wnioski nie nastrajają optymistycznie.
EN
The paper analyzes the possibilities of further and fuller use of geometric models of empirical systems, including agriculture, created at the level of AutoCAD. The analysis focuses primarily on opportunities for better mapping of existing links between graphic elements, unreadable or impossible to present at the level of digital technical documentation in the form of a graph structures offered by Neo4j. Information technologies, recognized and presented as necessary to achieve that objective were subsequently used to design and produce an application as a plug-in for AutoCAD. This application allows generating and management of created connections between geometric objects and their visualization both in the AutoCAD and available client software integrated with Neo4j platform.
PL
Przeanalizowano możliwości dalszego, pełniejszego wykorzystania modeli geometrycznych systemów empirycznych, w tym dotyczących rolnictwa, tworzonych na poziomie AutoCAD-a. Analiza dotyczyła w głównej mierze możliwości pełniejszego odwzorowania istniejących powiązań pomiędzy elementami graficznymi, nieczytelnymi bądź niemożliwymi do przedstawienia na poziomie cyfrowej dokumentacji technicznej w formie struktur grafowych oferowanych przez Neo4j. Rozpoznano i przedstawiono niezbędne do realizacji tego celu technologie informatyczne, które następnie wykorzystano do zaprojektowania i wytworzenia aplikacji w formie plug-in dla AutoCAD. Aplikacja ta pozwala na generowanie, a następnie na zarządzanie utworzonymi powiązaniami pomiędzy obiektami geometrycznymi oraz ich wizualizację zarówno po stronie AutoCAD-a, jak i dostępnego programu klienckiego zintegrowanego z platformą Neo4j.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.