Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 156

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepuszczalność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Skały karbońskie złożone z piaskowców, mułowców, iłowców i węgli tworzą ośrodek typu warstwowo-szczelinowatego i o ich zdolności do migracji w nim cieczy lub gazów, czyli przepuszczalności lub współczynniku filtracji decyduje obecność w nich szczelin, a nie porowatość ośrodka. Ocena rzeczywistych własności zbiornika warstwowo-szczelinowatego może być zatem dokonana dopiero w badaniach in situ. Jako metodę oznaczenia przepuszczalności oraz współczynnika filtracji skał wykorzystano badania sondą aerometryczną.
EN
Carboniferous rocks composed of sandstone, silt, claystone and coals form a stratified-fracture type medium. So their ability to migrate liquids or gases, such as permeability or filtration coefficient, is determined by the presence of fractures in them, not the porosity of the medium. Therefore, the assessment of the actual properties of the stratified-fractured reservoir can only be made by in situ tests. As a method of determining permeability and rock filtration coefficient, an aerometric probe test was used.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem płuczek wiertniczych zawierających pochodne alkoholi tłuszczowych, które zapewnią uzyskanie ich optymalnych właściwości inhibitacyjnych w warunkach otworowych. W składach płuczek zostały zastosowane alkoksylowe pochodne alkoholi tłuszczowych, które są środkami niejonowymi i ich inhibitacyjne właściwości zostały potwierdzone we wcześniej przeprowadzonych badaniach. Płuczki o opracowanych składach zostały poddane badaniom w warunkach HPHT oraz obecności skażeń chemicznych i wzrastającej zawartości fazy stałej. Ze względu na możliwość zastosowania płuczek zawierających nowe rodzaje inhibitorów do dowiercania złóż, przeprowadzono również badania ich wpływu na uszkodzenie przepuszczalności skał zbiornikowych. Zastosowanie nowego rodzaju inhibitora wymagało opracowania metodyki kontrolowania jego zawartości w płuczce oraz metodyki obróbki płuczki w czasie wiercenia. Dotychczas stosowane tego typu inhibitory to tzw. poliglikole, będące polimerami tlenku etylenu lub kopolimerami tlenku etylenu i tlenku propylenu różniące się masą cząsteczkową. Głównym badaniem potwierdzającym inhibitacyjne właściwości płuczek jest badanie dyspersji skały ilastej, standardowo przeprowadzane w warunkach otoczenia. W niniejszym artykule opisano badania dyspersji w warunkach podwyższonej temperatury celem potwierdzenia właściwości inhibitacyjnych badanych środków w warunkach zbliżonych do otworowych. Badania dyspersji powiązano dodatkowo z pomiarami pęcznienia, czyli przyrostu objętościowego skały ilastej w środowisku płuczek wiertniczych. Przeprowadzono również badania płuczek zawierających nowe rodzaje poliglikoli w warunkach otworopodobnych: wykonano badania odporności tych płuczek na skażenie jonami metali dwuwartościowych (Ca2+ i Mg2+), skażenie fazą stałą (zmielonym łupkiem mioceńskim imitującym zwierciny) oraz działanie podwyższonej temperatury. Przedstawiona w artykule tematyka jest wynikiem niesłabnącego zainteresowania ze strony przemysłu stosowaniem płuczek z dodatkiem tego typu inhibitorów. Środki te posiadają podobne właściwości do dotychczas stosowanych poliglikoli, ale wykazują większą efektywność w warunkach otworowych.
EN
The article presents the results of research on the development of drilling muds containing derivatives of fatty alcohols, which will ensure that their optimal inhibitory properties in borehole conditions are achieved. In the mud compositions, alkoxy derivatives of fatty alcohols were used, which are non-ionic agents and their inhibitory properties have been confirmed in earlier studies. Drilling fluids were tested under HPHT conditions as well as under conditions of chemical contamination and increasing solids content. Due to the possibility of using muds containing new types of inhibitors to drill-in, studies on their effect on damage to reservoir rock permeability were also conducted. The use of a new type of inhibitor required the development of a methodology for controlling its content in the mud and a method for treating the mud during drilling. Previously used inhibitors of this type are polyglycols that are polymers of ethylene oxide or copolymers of ethylene oxide and propylene oxide differing in molecular weight. The main test confirming the inhibitory properties of scrubbers is the testing of clay rock dispersion, normally carried out under ambient conditions. This article describes dispersion studies under elevated temperature conditions to confirm the inhibitory properties of test agents under conditions similar to wellbore. Dispersion studies were additionally associated with swelling measurements, i.e. volumetric growth of clay rock in the drilling mud environment. Muds containing new types of polyglycols were also tested in borehole-like conditions: tests on the resistance of these muds to divalent metal ions (Ca2+ and Mg2+), solid phase contamination (ground Miocene shale imitating drill cuttings) and increased temperature. The subject matter presented in the article is the result of industry interest in the use of muds with the addition of this type of inhibitors. These agents have similar properties to the previously used polyglycols, but show greater efficiency under well conditions.
EN
W artykule przedstawiono porównanie metod wykorzystujących dane pomiarowe okresu przypływu do rurowego próbnika złoża (rpz) do obliczenia przepuszczalności i współczynnika skin efektu. Zestawiono wyniki uzyskane przy zastosowaniu „klasycznej” metody wpasowania krzywych pomiarowych do krzywych teoretycznych oraz wyniki metody podanej w pracy Szpunara (2001). Wykazano, że wyniki obydwu metod nie różnią się w sposób istotny. Omówiono zalety i niedogodności każdej z nich. Metoda opisana przez Szpunara (2001) i rozwinięta przez Szpunara i Budaka (2012) może być zastosowana do interpretacji zachowania ciśnienia dennego lub przebiegu podnoszenia się lustra wody w otworach odwierconych w warstwach węgli oraz studniach wierconych, w których nie ma produkcji samoczynnej, co wymaga wywołania zaburzenia ciśnienia w odwiercie przez wlanie do niego lub odpompowanie z niego porcji cieczy. Poza obliczeniem przepuszczalności i współczynnika skin efektu metoda przedstawiona przez Szpunara (2001) umożliwia określenie przepuszczalności strefy przyodwiertowej oraz głębokości uszkodzenia/poprawy przepuszczalności w strefie przyodwiertowej, pod warunkiem że opory przepływu w przewodzie rurowego próbnika złoża (rpz) są pomijalnie małe. „Klasyczna” metoda określania przepuszczalności przez wpasowanie krzywej pomiarowej do krzywych teoretycznych nie stwarza takich możliwości. Ponadto, zdaniem autorów, „klasyczna” metoda wpasowania krzywych (pomimo jej teoretycznej poprawności) daje wyniki niepewne z uwagi na trudności w dopasowaniu pomierzonej krzywej zależności ciśnienia od czasu do właściwej krzywej teoretycznej, których kształt jest bardzo podobny. Podsumowując, należy stwierdzić, że istnieje akceptowalna zgodność między przepuszczalnością obliczoną przy użyciu każdej z omawianych metod. Nie należy jednak oczekiwać, że przepuszczalność obliczona każdą z tych metod będzie identyczna.
EN
Eni oilfield has been experiencing production decline with increase in water output. The implementation of enhanced oil recovery (EOR) can help to extract some percentages of the original oil in place (OOIP). EOR methods are capital intensive and few are environmental hazardous. In a bid to address this issues, this paper discusses on an alternate economically viable enhanced oil recovery technique which has the potential to curb the challenges of other conventional EOR methods. This work suggested a 3 stage approach of applying microbial enhanced oil recovery (MEOR) method for oil recovery in Eni field. The reservoir characteristics in Eni field were studied, the average porosity value of the reservoirs is between 0.238 and 0.241, while water saturation ranges between 0.127 and 0.13. Other production data include; Initial reservoir pressure which ranges from 2328 to 2553 Psia and has a reservoir temperature ranging from 170°F to 180°F. The Average API gravity ranges from 20.5 to 34.2, while the initial GOR ranges from 350 to 396. Oil viscosity was between 0.57cp to 2.57cp while gas viscosity was between 0.65cp to 0.67cp. The reservoir characteristics and parameters were found suitable for the application of MEOR technique for effective oil drainage from the delineated reservoir compartments. Microbial flooding was found to be matured in reservoirs with temperature less than 200°F, brine salinity not more than 100,000 ppm, water depth not more than 3500m and permeability should be above 30 (Md). It is recommended that MEOR approach should be applied in Eni Oilfield for increment of oil production and reduction in water cut due to its efficiency and economic viability.
EN
For efficient reservoir management and long-term field development strategies, most geologists and asset managers pay special attention to reservoir chance of success. To minimise this uncertainty, a good understanding of reservoir presence and adequacy is required for better ranking of infill opportunities and optimal well placement. This can be quite challenging due to insufficient data and complexities that are typically associated with areas with compounded tectonostratigraphic framework. For the present paper, data analysis and variography were used firstly to examine possible geological factors that determine directions in which reservoirs show minimum heterogeneity for both discrete and continuous properties; secondly, to determine the maximum range and degree of variability of key reservoir petrophysical properties from the variogram, and thirdly, to highlight possible geological controls on reservoir distribution trends as well as areas with optimal reservoir quality. Discrete properties evaluated were lithology and genetic units, while continuous properties examined were porosity and net-to-gross (NtG). From the variogram analysis, the sandy lithology shows minimum heterogeneity in east-west (E–W) and north-south (N–S) directions, for Upper Shoreface Sands (USF) and Fluvial/Tidal Channel Sands (FCX/TCS), respectively. Porosity and NtG both show the least heterogeneity in the E–W axis for reservoirs belonging to both Upper Shoreface and Fluvial Channel environments with porosity showing a slightly higher range than NtG. The vertical ranges for both continuous properties did not show a clear trend. The Sequential Indicator Simulation (SIS) and Object modelling algorithm were used for modelling the discrete properties, while Sequential Gaussian Simulation (SGS) was used for modelling of the continuous properties. Results from this exercise show that depositional environment, sediment provenance, topographical slope, sub-regional structural trends, shoreline orientation and longshore currents, could have significant impacts on reservoir spatial distribution and property trends. This understanding could be applied in reservoir prediction and for generating stochastic estimates of petrophysical properties for nearby exploration assets of similar depositional environments.
EN
In the Polish part of the Carpathian Foredeep, an intensification of gas exploration and exploitation from Miocene strata took place in the middle of the twentieth century. In spite of a good degree of geological and reservoir recognition, the area of the Carpathian Foredeep is still considered to be prospective for the discovery of new gas reservoirs. Here we analyse statistically selected reservoir parameters of Miocene deposits, such as total porosity, effective permeability and reservoir water inflow. These parameters have been determined on the basis of interpretations of results of well logs and reservoir tests with tubular bed samplers (DST, Drill Stem Test). Analytical results in the form of regression and dependence of the logarithm of permeability as a function of porosity show a weak correlation. However, in the study area, the distribution of porosity values for Miocene strata is close to normal.
EN
The aim of this research was to identify optimum values of the colorfastness properties of sustainable dyes on cotton fabrics. Sustainable dyes are ecofriendly, biodegradable, economical and easily attainable from natural sources. The findings of this research established that good colourfastness properties of cellulosic fibres could be obtained using sustainable natural dyes. Experiments were carried out on 100% cotton voile fabrics of plain weave using four types of natural dyes: strawberry dye, beetroot dye, rose dye and China rose dye. Strawberry dye reacted with the cellulose of the cotton in an alkaline condition to form a stable covalent bond amid the dye and cellulose and showed outstanding colour fastness properties. The required experiments were conducted using the standard specified by ASTM and AATCC as stated in this paper. The colour strength properties, colour intensity properties, colour absorbency properties and colorfastness properties were investigated using a reflectance spectrophotometer and “Agilent Cary 630 FTIR Instrument” as stated in this paper. A sample dyeing machine – “Pad Dye Pad Steam” was used in this research to dye the cotton fabrics with sustainable natural dyes. The colorfastness properties were investigated using grey scale test results, and the colour strength and absorbency properties were tested using the spectrophotometer and FTIR instruments. The peak values of the FTIR instrument guaranteed the existence of the colourant or chromophore present in the dyestuffs, and exposed the best colourfastness properties. The findings of this research could be beneficial to personnel involved in textile industries who are in charge of dyeing cotton fabrics with natural dyes as well as controlling their colourfastness properties and colour intensity properties.
PL
Celem badań było określenie optymalnych wartości właściwości trwałości koloru barwników naturalnych na tkaninach bawełnianych. Naturalne barwniki są przyjazne dla środowiska, biodegradowalne, ekonomiczne i łatwo dostępne z naturalnych źródeł. Wyniki tych badań wykazały, że dobre właściwości trwałości koloru włókien celulozowych można uzyskać przy użyciu trwałych naturalnych barwników. Eksperymenty przeprowadzono na tkaninach woalowych w 100% bawełnianych o splocie płóciennym przy użyciu czterech rodzajów barwników naturalnych: barwnika truskawkowego, buraczkowego, różowego i chińskiego różowego. Barwnik truskawkowy przereagował z celulozą bawełny w środowisku zasadowym, tworząc stabilne wiązanie kowalencyjne między barwnikiem i celulozą i wykazał wyjątkową trwałość koloru. Wymagane eksperymenty przeprowadzono przy użyciu standardu określonego przez ASTM i AATCC. Właściwości trwałości koloru zbadano za pomocą wyników testu w skali szarości, a siłę koloru i właściwości absorpcyjne zbadano za pomocą spektrofotometrii w podczerwieni (FTIR).
EN
A retaining wall is built to provide support to the soil when there is a change in elevation of the ground. Weep holes present in the retaining wall help water to seep through it. Filter protection should be made behind the weep holes to prevent soil erosion around the weep holes. The classic filter material that is widely used is gravel, which is packed according to Hudson’s law. Laboratory experiments were conducted to understand the seepage function of alternative material such as crumb rubber and geocomposite (fabricated) in a homogenous sand layer and in-situ soil. The time taken by the water to reach the weep holes was calculated and compared. From the results, it is suggested to use crumb rubber as an alternative packing material behind the weep hole.
EN
The correct management of underground works, petroleum and gas reservoirs and geothermal appli-cations relies on the hydromechanical behaviour of rock masses. We describe a laboratory approach to measuring permeability for different types of rock specimens. A laboratory system was designed and set up using rock mechanics equipment (a servo-controlled hydraulic press, a Hoek cell, a pump for injecting water and a scale for measuring the volume of water flow). To verify the validity of the permeability measurements, tests were carried out on a reference porous rock (Corvio sandstone), with results showing good agreement with those published in the literature. Tests were subsequently carried out on artificially fissured granite specimens with different joint patterns, submitted to various confinement stresses up to 20 MPa. Results showed good agreement with traditional Klinkenberg test results. Other tests done with artificially fissured specimens are described for demonstrative purposes.
EN
The article presents the results of permeability measurements of a zirconium alcohol coating applied on moulds and cores. The introduction extensively discusses the reasons for the application of protective coatings, as well as their advantages and disadvantages. Also, the problems related to the application of protective coatings are presented i.e. limited permeability and thus the possibility of the presence of gas-originated defects in the casts. Next, the paper discusses the methods of measuring the permeability of protective coating proposed by Falęcki and Pacyniak. The study also presents an indirect permeability measurement method. For the investigations, zirconium alcohol coatings with the three conventional viscosities 10, 20 and 30s were used. The viscosity was determined by means of the Ford cup with the clearance of 4mm. The coatings were applied onto profiles of Φ 50x50 mm, made of moulding sand consisting of a sand matrix with the mean grain size of dL = 0,11, 17, 24, 31 and 34 mm and phenol-formaldehyde resin. The effect of the matrix grain size on the permeability of the sand with and without a coating was determined.
EN
Cauchy paved the way for constructing models in concrete technology, and elsewhere. He determined the (nonflat) surface area in 3D by measuring random total projections. Analogously, he determined the length of a curved line in 2D by way of measuring the total projections. The paper will present the mathematical expressions, because in many branches of concrete technology, modelling is found based on such Cauchy concepts. These branches – fractography in compression, tension or shear, fibre reinforcement and permeability estimation – will briefly be mentioned to demonstrate this. It has been found that, for the discussed fields of engineering relevance, major model parameters for cementitious materials are similar to those developed by Cauchy in the 19th century. In the paper some previous investigations concerning fractography, fibre reinforcement and fracture roughness will be summarized but basically a new development on porosimetry will be presented. Particularly a new achievement of successful implementation of the methodology (also based on Cauchy) for optimizing permeability estimation will be discussed.
PL
W pracy przeanalizowano grubości kamieni użytych do budowy ubezpieczenia w postaci narzutu kamiennego oraz jego podsypki na dwóch obiektach w okolicy Starego Sącza oraz we wsi Głębokie (w trakcie budowy). Zestawienie poszczególnych pomiarów i przedstawienie tych wyników w postaci krzywych przesiewu, a następnie sprawdzenie warunków stateczności i przepuszczalności pozwalają określić, czy parametry charakteryzujące rozmiar podsypki i kamienia łamanego budującego umocnienie zostały poprawnie dobrane. Pomiary narzutów i podsypki wykonano za pomocą metody Wolmana – pomierzono 600 próbek. Po wykonaniu obliczeń ustalono, że oba warunki stateczności zostały spełnione tylko przez narzut w miejscowości Głębokie, natomiast warunek przepuszczalności nie został spełniony w żadnym narzucie. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że konieczna byłaby zmiana kruszywa o minimalnej średnicy w podsypce filtracyjnej tak, aby został spełniony warunek przepuszczalności. Występuje tu największa różnica pomiędzy minimalnym rozmiarem spełniającym warunek a obecnie zastosowanym kamieniem łamanym. Zwiększenie tej średnicy pozwoli na spełnienie także innych warunków.
PL
Przestawiono analizę zagadnień projektowania składu betonu nawierzchniowego z kruszywem odkrytym, przeznaczonego na nawierzchnie drogowe o kategorii ruchu KR5-KR7. Omówiono wyniki badań betonu wykonanego w laboratorium w sposób imitujący wykonanie warstwy z kruszywem odkrytym. Wyznaczono wytrzymałość betonu, charakterystykę porów, szybkość absorpcji powierzchniowej wody i mrozoodporność powierzchniową w obecności roztworu chlorku sodu. Wyniki badań przeanalizowano w odniesieniu do zróżnicowania rodzaju cementu (CEM I, CEM III/A) i rodzaju pielęgnacji. Stwierdzono znaczący wzrost złuszczeń powierzchniowych i szybkości penetracji wody skorelowany z niedostatkiem pielęgnacji.
EN
The mix design for exposed aggregate concrete to be used for the upper layer of two-layered road pavement for the category of traffic KR5-KR7 is discussed. Experimental tests were performed on concrete specimens with the exposed aggregate surface prepared in such a way to imitate the execution of layer at construction site. The compressive and tensile strength of concrete, the air void characteristics, the rate of surface absorption of water and the surface scaling due to exposure to frost and sodium chloride solution were determined. The test results are analyzed in relation to the cement type used (Portland cement CEM I, slag cement CEM III / A) and the type of curing. A major increase in surface scaling and water penetration rate was found to be correlated with the deficiency of curing.
PL
W pracy przeprowadzono badania porównawcze wpływu włókien polipropylenowych i komercyjnej domieszki redukującej skurcz na skurcz przy wysychaniu, absorpcję wody, a także wytrzymałość na ściskanie betonu. Badano betony o stałej zawartości cementu, współczynniku wodno/cementowym oraz konsystencji z dodatkiem domieszki oraz włókien badanych osobno jak również wprowadzanych razem. Uzyskane wyniki pokazały, że dodatek włókien zwiększa potrzebę stosowania domieszki upłynniającej w celu uzyskania założonej konsystencji. Zastosowanie domieszki redukującej skurcz oraz włókien polipropylenowych pozytywnie wpływa na wytrzymałość na ściskanie i przepuszczalność betonu. Zarówno domieszka redukująca skurcz wysychania jak i włókna spowodowały zmniejszenie skurczu betonu. Wpływ włókien na skurcz był większy niż domieszki. Odnośnie skurczu wysychania wyniki doświadczeń wykazały, że równoczesny dodatek do betonów domieszki i włókien polipropylenowych nie wykazał korzystnego wpływu, wręcz przeciwnie, spowodował jedynie wzrost kosztów.
EN
The paper presents comparative studies on the impact of polypropylene fibers and commercial shrinkage reducing admixture on the drying shrinkage, water absorption, as well as compressive strength of concrete. Concretes with a constant cement content, water/cement ratio and consistency with the addition of admixture and fibers tested separately as well as introduced together were tested. The obtained results showed that the addition of fibers increases the need for a superplasticizing admixture in order to obtain the assumed consistency. The use of shrinkage reducing admixture and polypropylene fibers has a positive effect on the compressive strength and the permeability of concrete. Both the shrinkage reducing admixture as well as the fibers have reduced the drying shrinkage of the concrete. The impact of fibers on shrinkage was greater than the impact of the admixture. Regarding the drying shrinkage, the experimental results showed that the simultaneous addition of shrinkage reducing admixture and polypropylene fibers did not show a beneficial effect, on the contrary, it only caused an increase in costs.
EN
In this work, the influence of microwave drying parameters such as irradiation time and microwave power level on the properties of synthetic moulding sands is presented. Determination of compressive strength Rcs, shear strength Rts and permeability Ps of synthetic moulding sands with the addition of two different bentonites, after drying process with variable microwave parameters were made. The research works were carried out using the microwave oven with regulated power range of the electromagnetic field. From the results obtained, the significant influence of both drying time and microwave power level on the selected properties of moulding sands was observed. In comparison to the conventional drying method, microwave drying allows to obtain higher compressive strength of the synthetic moulding sand. The influence of application microwave irradiation on permeability was not observed. Higher strength characteristics and shorter drying time are major advantages of application of the electromagnetic irradiation for drying of the synthetic moulding sand with regard to conventional drying method.
EN
Permeability is a property of rocks which refers to the ability of fluids to flow through each substance. It depends on several factors as pore shape and diameter. Also the presence and type of clay has a large influence on the permeability value. Permeability can be measured on rock sample in the laboratory by injecting fluid through the rock under known condition, but this provides only point information. Due to the dependence of the parameter on many factors, the deterministic estimation of permeability based on laboratory measurement and well logs is problematic. Many empirical methods for determining permeability are available in the literature and interpretation systems. An interesting approach to the problem is the use of artificial neural networks based on laboratory measurement and modern, high-resolution logging tools. The authors decided to use MLP artificial neural networks, which allow permeability estimation and can be used both in the test well and applied to neighbouring wells. The network was checked in several variants. Obtained results show the legitimacy of using artificial neural networks in the issue of estimating permeability. However, they also show limitations resulting from the lack of accurate data or influence of geological setting and processes.
EN
Computed X-ray tomography (CT), together with nuclear magnetic resonance spectroscopy, pulse- and pressure-decay permeability methods, is a source of comprehensive information about the geometrical parameters of the pore space. Geological material consists of 31 samples of tight, gas-bearing, clastic rocks from different wells and formations. The purpose was to parametrize in detail the pore structure, revealing the relationships between the various parameters and estimating the equation for assessing the fluid flow ability of analyzed tight rocks. Following parameters were taken into consideration in the pore space characterization: thickness mean, equivalent diameter, anisotropy, elongation, sphericity, Feret diameter, Feret coefficient, Feret shape; shape factors: 2nd circularity coefficient, Malinowska coefficient and Danielsson coefficient; as well as parameters from 3D skeleton analysis: junctions, branches, coordination number. It was captured the dependence of logarithmic T2 mean from NMR on junction count from CT, as well as T2 cutoff from NMR on elongation from CT for the all samples. Logarithm of absolute permeability was estimated based on multiple linear regression analysis using only geometrical parameters from X-ray nanotomography, which is a benefit in the times of coring material decrease.
EN
The paper presents the investigations of the mechanical properties water absorption and porosity of the roller compacted concrete pavements (RCCP) with different amounts of nano-CaCO3. The nano-particles of CaCO3 were partially added to RCCP, and the mechanical properties of the specimens were measured. The results indicate that nano-CaCO3 can improve the compressive strength and the tensile splitting strength of RCCP. The nano-CaCO3 used up to 1% as a partial replacement for cement can accelerate the C-S-H gel formation at the early ages of hydration. This is due to increased crystalline Ca(OH)2 amount during the early ages of hydration. Increasing nano-CaCO3 content by more than 1% decreases the compressive and tensile splitting strength, and increases water absorption and permeability. The addition of CaCO3 nano-particles may increase C-S-H content, which improves the mechanical properties of concrete, fills the concrete pores, and decreases water absorption and permeable voids volume.
PL
W pracy przedstawiono badania właściwości mechanicznych, nasiąkliwości i przepuszczalności nawierzchni z betonu wałowanego, zawierających różne ilości nanometrycznego węglanu wapnia CaCO3. Nano-cząstki CaCO3 dodawano do betonu wałowanego i wyznaczano własności mechaniczne próbek. Wyniki badań wykazały, że nano-CaCO3 może poprawić wytrzymałość nawierzchni z betonu wałowanego na ściskanie i na rozciąganie przy rozłupywaniu. Nano-CaCO3 użyty w ilości do 1% w miejsce cementu może przyśpieszyć tworzenie się żelu uwodnionego krzemianu wapnia we wczesnych stadiach hydratacji dzięki zwiększonej ilości Ca(OH)2. Zwiększenie udziału nano-CaCO3 o więcej niż 1% skutkuje mniejszą wytrzymałością na ściskanie i na rozciąganie przy rozłupywaniu oraz większą nasiąkliwością i przepuszczalnością. Dodatek nano-CaCO3 może zwiększyć ilość uwodnionego krzemianu wapnia, dzięki czemu poprawiają się właściwości mechaniczne betonu, wypełniają się pory powietrzne i zmniejsza się nasiąkliwość betonu
EN
The article presents the results of CRL tests obtained for Mio-Pliocene clays from the area of Budy Mszczonowskie. For the evaluation of consolidation and filtration properties, both undistributed samples and soil pastes were used. It has been stated that factors showing an influence on the consolidation parameters of the studied clays during CRL tests are: rate of loading and soil structure. Values of filtration and consolidation parameters obtained during CRL tests for Mio-Pliocene clays from the Budy Mszczonowskie region are characteristic of those obtained by other authors for Mio-Pliocene clays from the area of Poland.
EN
Ti-Al-C-N films were obtained by reactive magnetron sputtering method under different deposition parameters (substrate temperature, bias voltage and relation between reactive gases partial pressure). Structure, elemental, phase and chemical compositiosn of the films were determined by scanning electron microscopy, energy dispersive X-ray analysis, X-ray diffraction and Raman scattering. It was found that the deposition parameters affect on the compositions and optical characteristics of Ti-Al-C-N coatings. The minimum absorptance and maximum reflectance correspond to Ti-Al-C-N film with carbon content of 36.44 at %.
PL
Warstwy Ti-Al-C-N uzyskano za pomocą metody reaktywnego napylania magnetronowego dla różnych parametrów osadzania (temperatura podłoża, napięcie odchylenia i zależność między ciśnieniem cząstkowym reaktywnych gazów). Struktura, faza oraz skład chemiczny warstw zostały określone za pośrednictwem skaningowej mikroskopii elektronowej, analizy rentgenowskiej dyspersji energii, dyfraktometrii rentgenowskiej i rozproszenia Ramana. Odkryto, że parametry napylania mają wpływ na kompozycję i charakterystyki optyczne powłok Ti-Al-C-N. Minimalna absorpcja i maksymalny współczynnik odbicia uzyskane zostały dla warstw Ti-Al-C-N o zawartości węgla wynoszącej 36.44%.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.