Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepustnica
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy ultradźwiękowej metody pomiaru przepływu cieczy. Metoda ta w ostatnich latach zyskała dużą popularność z uwagi dużą dokładność pomiarów oraz bezinwazyjność. Problemem w zastosowaniu tej metody często jest brak możliwości zachowania wymaganych w normach odcinków prostych rurociągu – zwłaszcza wtedy, gdy pomiary wykonywane są na rurociągach o dużych średnicach. Wykonane pomiary mają na celu określić jakiego rzędu błędy pomiarowe będzie generowało zainstalowanie przepływomierza ultradźwiękowego za przeszkodą bez zachowania wymaganych w normach odległości. Otrzymane wyniki badań wykonywanych za przeszkodą w postaci przepustnicy pozwoliły wyciągnąć wnioski dotyczące wpływu odległości miejsca pomiarowego od przeszkody na dokładność otrzymanych wyników.
EN
The article concerns the ultrasonic method of measuring the flow of liquids. This method in recent years has gained great popularity due to the high accuracy of measurements and non-invasive. The problem in using this method is often the lack of the possibility of maintaining the required straight sections of the pipeline – especially when measurements are made on pipelines with large diameters. The measurements were to answer the question of whether you can perform flow measurements in non-standard measurement conditions (without observing the distance required in the standards)? Obtained results of tests performed behind an obstacle in the form of a throttle allowed to draw conclusions regarding the influence of the distance of the measuring place from the obstacle on the accuracy of the obtained results.
EN
The conditions of air flow in the intake determine power generated by the engine to a large extent. The biggest resistances in flow of the air sucked or pumped into the engine are generated by the throttle, which is at the same time the main component which allows for regulation of engine power. For the purpose of research conducted in this work, time density of engine work points in analyzed velocity profiles was determined with the use of Engine Road Load Simulator. Thanks to the knowledge of time velocity, it was possible to determine throttle positions at which the engine operates most frequently. With the use of image analysis methods, obtained parameters were experimentally researched, considering flow disturbances which are the effect of air flow through the throttle and uneven air distribution in the intake manifold of a four-cylinder engine.
EN
Wind turbine tower dynamic stress is related to the fatigue wear and reliability of the whole wind turbine structure. This paper deals with the problem of tower vibration control using a specially designed and built laboratory model. The considered wind turbine tower-nacelle model consists of a vertically arranged stiff rod (representing the tower), and a system of steel plates (representing nacelle and turbine assemblies) fixed at its top. The horizontally aligned tuned vibration absorber (TVA) with magnetorheological (MR) damper is located also at the top of the rod (in nacelle system). Force excitation sources applied horizontally to the tower itself and to the nacelle were both considered. The MR damper real-time control algorithms, including ground hook control and its modification, sliding mode control, linear and nonlinear (cubic and square root) damping, and adaptive solutions are compared to the open-loop case with various constant MR damper input current values and system without MR TVA (i.e., MR TVA in “locked” state). Comprehensive experimental analyses and their results are presented.
4
Content available remote Klapy pożarowe w systemach wentylacji tuneli
PL
Zgodnie z przepisami polskiego prawa w przypadku tuneli o długości przekraczającej tysiąc metrów niezbędne jest stosowanie systemów wentylacji poprzecznej. W tym celu zazwyczaj stosuje się kanał wentylacyjny prowadzony wzdłuż tunelu, tak aby równomiernie na całej długości tunelu rozmieścić punkty wyciągowe. Taki system zapewnia równomierne przewietrzanie tunelu. W przypadku pożaru wybrane klapy zostają całkowicie otwarte, a pozostałe zamknięte tak, aby dym powstały w wyniku pożaru był usuwany z określoną wydajnością przez otwarte klapy.
EN
In accordance with the provisions of Polish law in the case of tunnels longer than a thousand meters, it is necessary to use cross ventilation systems. For this purpose, normally a ventilation duct guided along the tunnel is used, so as to uniformly place points of the exhaust along the entire length of the tunnel. Such a system ensures a uniform ventilation of the tunnel. In case of fire selected dampers are completely opened and the other ones closed, so that the smoke generated by a fire is to be removed at a determined volume through open dampers.
EN
Performance of rotational friction dampers with two and three units was evaluated experimentally because of a lack of research data on performance of these dampers with multi units. Results of multi-unit dampers were compared with the results of one-unit damper. Increasing trend in dissipating energy was observed. Then, the behavior of these dampers in frames of 3, 7 and 12 stories was studied by modeling the damper directly. Nonlinear time history dynamic analysis was used. It was observed that by increasing the number of stories in the buildings, dampers with multi units should be used to perform properly against earthquake. The equivalent damping method was also investigated to consider the effects of this damper without direct modeling of the damper. Effective damping of the frames equipped with this type of damper was estimated and used in nonlinear time history dynamic analysis and it was observed that the responses of these structures with dampers can be approximated by the responses of moment resisting frames without damper but with damping equal to the effective damping due to rotational friction damper.
6
Content available remote Uniwersalny sterownik przepustnicy
EN
This paper presents a universal throttle steering device which can be used in different SI engines without using his original steering system. Steering of three different electric throttle system were discussed and analysed.
7
Content available remote Układ regulacji położenia przepustnicy z aktuatorem elektrycznym
PL
W pracy przedstawiono koncepcję, założenia konstrukcyjne układu oraz budowę urządzenia służącego do regulacji położenia przepustnicy z aktuatorem elektrycznym. Jest to specyficzne urządzenie przeznaczone do sterowania przepustnicami systemów ETC (ale bez używania ich własnych sterowników) lub do automatyzacji sterowania silnikami ZI z przepustnicą sterowaną mechanicznie z wykorzystaniem dodatkowego aktuatora elektrycznego. Przewiduje się zastosowanie tego urządzenia w tuningu niektórych silników wyposażonych w ETC oraz do testów i badań, w których wymagane jest ustalenie położenia konwencjonalnej przepustnicy za pomocą sygnału elektrycznego (napięciowego lub prądowego). W artykule zaprezentowano schemat urządzenia i główny algorytm sterowania. Omówiono tryby pracy oraz zastosowane rozwiązania podnoszące jego uniwersalność. Dodatkowo porównano charakterystyki pracy układu podczas pracy w stanie ustalonym i podczas przestawiania przepustnicy oraz porównano je z typowymi ruchami przepustnicy wywoływanymi przez kierowcę. Przedstawiono spostrzeżenia oraz wnioski i potencjalne aplikacje.
EN
The paper presents the concept, the design intent and construction of a device for adjusting the position of the throttle using of an electric actuator . It is a unique device designed to control ETC systems (but without using their own drivers), or to automate the control of SI engines throttle mechanically controlled using an additional electric actuator. Provides for the use of this device in tuning some engines fitted with ETC and to tests and trials, which is required to determine the position of a conventional throttle by means of an electrical signal (voltage or current). The paper presents the design of the device and the main control algorithm. Modes are discussed and applied technology to enhance its versatility . Additionally, compared to the performance characteristics of the system to steady-state operation and when moving the throttle and compared with common movements of the throttle caused by the driver. Presented findings and conclusions and potential applications.
EN
This paper presents results of experimental tests on a laboratory stand equipped with a linear module equipped with a stepper motor that allows traversing the test section with a Prandtl tube in steps of 2.00 mm. The study was conducted for the vertical and horizontal positions and differential distances from a disturbing flow element, which was butterfly valve.
EN
The paper presents a comparison of selected functions used in the description of the flow characteristics of a throttle body. The purpose of the performed analysis was to select functions that would represent the throttle flow capacity with the smallest possible error. Such characteristics are used in the modeling of the engine op-eration and very often influence the final effect of the mixture composition by e.g. setting a stoichiometric mixture. If, at a set throttle angle the stream of air mass is erratically defined then at the set fuel mass we shall receive an improper exhaust composition, which in modern engine designs is decisive in terms of proper engine operation. Indeed, in a real engine, the ECU based on the oxygen sensor feedback will adjust the fuel mass, but it is far better to double check the process of mixture formation rather than correct the consequences of its improper formation.
PL
W artykule przedstawiono porównanie wybranych funkcji stosowanych do opisu charakterystyki przepływowej przepustnicy. Celem przeprowadzonej analizy było wytypowanie funkcji, która z najmniejszym błędem będzie odwzorowywała przepustowość przepustnicy. Tego typu charakterystyki wykorzystywane są w modelowaniu działania silnika i bardzo często wpływają na efekt końcowy, np. poprzez zadanie stechiometrycznego składu mieszaniny palnej na skład spalin. Jeżeli przy założonym kącie otwarcia przepustnicy błędnie zdefiniuje się strumień masy powietrza, to przy założonej masie paliwa otrzymamy nieadekwatny skład spalin, co w obecnych konstrukcjach jest czynnikiem decydującym dla poprawnej pracy silnika. Wprawdzie w rzeczywistym silniku układ elektronicznego sterowania w oparciu o odczyt sygnału czujnika obecności tlenu w spalinach dokona korekty masy paliwa w pętli sprzężenia zwrotnego, lecz lepiej jest prowadzić proces tworzenia mieszaniny palnej poprawnie niż korygować jego skutki.
PL
W niniejszym artykule pokazano wpływ gęstości siatki na wyznaczane współczynniki kontrakcji.
PL
Zasuwy i przepustnice stosowane są powszechnie w systemach wodociągowych i ciepłowniczych, w stacjach uzdatniania wody i w oczyszczalniach ścieków, wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zamknięcie lub regulacja przepływu cieczy. Na rynku krajowym, w warunkach silnej konkurencji, działa obecnie wielu producentów i dystrybutorów tych urządzeń. Zestawienie w formie tabelarycznej zasuw i przepustnic.
PL
Przepustnice jednopłaszczyznowe są powszechnie stosowanymi elementami regulacyjnymi we wszelkiego rodzaju instalacjach przepływowych. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu promienia zaokrąglenia krawędzi tarczy przepustnicy z płaską (nie profilowaną) kołową tarczą na jej charakterystykę przepływową. Wyniki przedstawiono w postaci bezwymiarowej i porównano z danymi literaturowymi. Stwierdzono, że promień zaokrąglenia krawędzi tarczy ma istotny wpływ na straty ciśnienia w przepustnicy. Wykazano, że równania spotykane w literaturze nie powinny być stosowane dla przepustnic z grubymi tarczami niezależnie od stopnia zaokrąglenia ich krawędzi. Artykuł jest efektem realizacji projektu badawczego KBN nr T07G 01122.
PL
Przedstawiono koncepcję zasuwy i przepustnicy o profilowanych otworach przepływowych. W elementach tych można uzyskać założony kształt, na przykład liniowy, charakterystyki regulacyjnej wiążącej strumień płynu ze stopniem otwarcia. Na kształt otworu przepływowego, obok charakterystyki regulacyjnej, istotny wpływ mają charakterystyki przepływowe sieci, obiektu regulacji i źródła.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.