Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepływomierze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i charakterystyka najczęściej stosowanych metod pomiaru przepływu cieczy w gospodarce wodno-ściekowej. W opracowaniu dokonano podziału obecnie wykorzystywanych przepływomierzy. Przedstawiono budowę i zasadę działania mierników, które są powszechnie wykorzystywane do monitoringu sieci kanalizacyjnych.
EN
The aim of the article is to present and characterize the most commonly used methods for measuring liquid flow in water and sewage management. The study divided the currently used flow meters. The construction and operation principle of flowmeters, which are commonly used for monitoring sewage networks have been presented.
PL
Gdy kilkanaście lat temu firma ABB wprowadziła na rynek przepływomierze WaterMaster oraz AquaMaster dedykowane dla branży WOD-KAN, bardzo dokładne opomiarowanie sieci wodociągowych a także bilansowanie zużycia wody stało się możliwe do zrealizowania. Ty też się przekonaj, tak jak setki Klientów ABB w Polsce!
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji modelu składającego się odcinka rurociągu, w którym płynie gaz ziemny pod ciśnieniem, a ruch płynu zakłócony jest elementem pomiarowym typu annubar. Celem jest wykazanie czy przepływ gazu ziemnego pod wysokim ciśnieniem może uszkodzić element wykonawczy przepływomierza. Dzięki zastosowaniu komputerowej mechaniki płynów (ang. Computational Fluid Dynamics) zasymulowany został realny przepływ gazu ziemnego przez rurę z elementem pomiarowym. Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, że przepływ gazu może powodować uszkodzenie elementu pomiarowego wskutek powstania zmiennej w czasie reakcji aerodynamicznej. Dzięki wynikom symulacji zaproponowane zostało wstępne rozwiązanie problemu. Rozwiązanie rozważanego problemu jest istotne, ponieważ może przyczynić się do osiągnięcia większej niezawodności elementów pomiarowych.
EN
The article presents the results of a model simulation comprising a pipeline section with natural gas flowing under pressure, and the fluid movement is disrupted with a measurement element of annubar type. The goal is to determine whether the flow of gas under high pressure can damage the operating element of a flowmeter. Thanks to the use of CFD (Computational Fluid Dynamics), the real flow of natural gas through a pipeline with a measurement element was simulated. The results obtained make it possible to claim that the flow of gas can damage the operating element due to an aerodynamic reaction variable in time. As a result of the simulation, a preliminary solution has been suggested. The solution of the problem is important, since it can lead to obtaining greater reliability of measurement elements.
EN
With the advancement in technology in the automotive industry and with the continuous development of electronics there is a problem related to the diagnostics of components and electronic circuits used in today's automotive technology. One example of this type of system is the new generation air flow meters that are responsible for the composition of the air/fuel mixture. The purpose of the flow meter is to accurately measure the mass of the air stream drawn by the engine, depending on the load on the motor and the rotational speed and to convert that value into an electrical signal that is transmitted to the control unit [5, 16]. An on-board computer based on the flow meter characteristics stored in the controller memory and current measurements from an air flow meter, shaft position sensor and temperature sensor determines the fuel dose that is responsible for the proper operation of the drive unit. In order to optimise as well as quickly and accurately diagnose the whole system or an element, specialised structures and information systems are used. Examples of such systems are various diagnostic testers and interfaces that, by working with appropriate software, can exclude or identify a defective component. We can also use the LabVIEW environment for the diagnostics of vehicle electronics. With this program we can perform system simulations and compare and analyse the obtained characteristics and results of measurements. Thanks to this solution and the cooperation of devices with a computer we can examine a number of systems without having to dismantle them.
PL
Dynamiczny przyrost liczby ludności na świecie oraz szybko postępująca industrializacja i urbanizacja powodują, że woda staje się dobrem rzadkim, niezależnie od tego, czy mówimy o wodzie pitnej, przemysłowej, czy ściekach. Zatem, dla zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi jest niezwykle ważne.
PL
Ekonomiczne gospodarowanie wodą, przy jednoczesnym utrzymaniu optymalnej sprawności bloku energetycznego, wymaga niejednokrotnie precyzyjnego wyznaczania bilansów cieplnych skraplaczy bloków energetycznych czy obciążeń hydraulicznych chłodni kominowych. Kwestia gospodarki wodno-ściekowej nabiera w świetle przyjętych rozwiązań prawnych w ostatnim czasie szczególnego znaczenia.
PL
Montaż punktów monitoringu sieci w newralgicznych miejscach pozwala na bieżąco reagować na awarie. Dzięki temu rozwiązaniu czas reakcji w sytuacjach kryzysowych został skrócony do minimum. Jakie jeszcze atuty ma system, w którym każda zmiana wybranych parametrów ponad ustalone progi wyzwala alarm?
PL
System monitoringu kanalizacji Wrocławia składa się z dwóch elementów: sieci deszczomierzy oraz sieci przepływomierzy ściekowych. Analizy przeprowadzane z wykorzystaniem danych z monitoringu służą przedsiębiorstwu do świadomego podejmowania decyzji operacyjnych, rozwojowych oraz inwestycyjnych.
PL
Współczesne urządzenia AKPiA, takie jak przepływomierze, umożliwiają oprócz lokalnego odczytu informacji pomiarowych również ich przesyłanie w postaci sygnału analogowego lub cyfrowego. W przypadku małych, bezobsługowych obiektów rozproszonych, jak przepompownie ścieków, korzystne jest zastosowanie urządzeń pomiarowych z cyfrowym protokołem komunikacyjnym i zgromadzenie, przetworzenie oraz ewentualne przesłanie lub zarchiwizowanie danych pomiarowych za pomocą sterownika PLC. Komunikację pomiędzy tymi urządzeniami najprościej można zrealizować za pomocą protokołu Modbus RTU.
11
Content available Pomiary natężenia przepływu
PL
Pomiaru ilościowego gazu przepływającego systemem gazociągów magistralnych czy też dystrybucyjnych dokonuje się najczęściej na stacjach gazowych. W artykule autorzy dokonali charakterystyki różnych typów gazomierzy wraz z podaniem zasady działania, zakresu stosowania oraz dokładności pomiaru. Omówiono następujące typy gazomierzy: - gazomierze zwężkowe, - gazomierze turbinowe, - gazomierze rotorowe, - gazomierze miechowe, - gazomierze ultradźwiękowe, - gazomierze działające w oparciu o siłę Coriolisa, - termiczne, - optyczne. Autorzy zwrócili uwagę, że przy wyborze przepływomierza należy kierować się nie tylko zakresem pomiarowym ale także i pewnymi specyficznymi cechami, które mogą być jego zaletą lub wadą. Na podstawie studiów literatury z zakresu stosowania przepływomierzy autorzy zestawili pozytywne i negatywne cechy najczęściej stosowanych przepływomierzy.
EN
The quantitative measurement of gas in the master pipelines or distribution pipelines is usually made on gas stations. Three types of gas meters were characterized in the paper along with their principle, range of application and accuracy of measurement. The following types of gas meters were discussed: - Contraction gas meters, - Turbine gas meters, - Rotary gas meters, - Bellows gas meters, - Ultrasound gas meters, - Gas meters based on Coriolis force, - Thermal gas meters, - Optic gas meters. The authors stressed that the gas meter should be selected on the basis of the range of measurement and also certain specific parameters, which can be either advantageous or disadvantageous. The positive and negative features of the most frequently applied flow meters were presented on the basis of literature data.
PL
Pomiar strumienia masy lub objętości cieczy w kanałach o dużym przekro-ju dotyczy np. sytuacji przepływu wody chłodzącej z chłodni kominowych do kondensatorów pary wodnej w blokach energetycznych elektrowni zawodowych. Stosowanie klasycznych metod pomiarowych w tym np. zwężek przekroju jest praktycznie niemożliwe. Również inne metody pomiaru tego strumienia, przykładowo za pomocą przepływomierzy ultradźwiękowych, nie spełniają wymogów metrologicznych. Autorzy do w/w pomiarów zastosowali dwie metody: sondy uśredniające ciśnienie dynamiczne oraz przepływomierze wykorzystujące siły bezwładności cieczy wynikające ze zmiany kierunku przepływu - tzw. przepływomierze kolanowe. W referacie opisane będą zasady realizacji pomiarów, własności metrologiczne przepływomierzy wraz z analizą niepewności pomiarów.
EN
Fluid mass flux and volumetric flow measurement in high section channels may concerns for instant cooling water flow from cooling tower to steam capacitor in power units of power plants. Use of classical measurements methods such orifice plates is practically impossible while the other ones, with use of ultrasonic flowmeter for instant, don't meet metrological requirements. For measurements described above, two methods have been used: dynamic pressure averaging probes and centrifugal-head flowmeters that make use of fluid interial forces resulting from change of direction flow. The measurements carrying out principles and metrological properties of flowmeters with measurement uncertainty analysis will be described in this paper.
PL
W artykule przedstawiono opis stanowiska do pomiarów strumienia substancji, zbudowany w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach i zaprezentowano niektóre wyniki pomiarów dotyczących wpływu zaburzeń przepływu na dokładność pomiaru strumienia substancji. Badania przeprowadzono na powszechnie stosowanych przepływomierzach: zwężce typu kryza i uśredniającej rurce spiętrzającej. Omówiono również możliwość wykorzystania metod numerycznych do optymalizacji kształtu przekroju poprzecznego rurki uśredniającej i analizy rozpatrywanych przypadków przepływu przez różne konfigurację rurociągów. W wyniku badań eksperymentalnych i obliczeń numerycznych otrzymano współczynniki wpływu zaburzeń przepływu na dany przepływomierz, w postaci zmiany współczynnika przepływu wyznaczony dla każdej konfiguracji rurociągu oddzielnie, w funkcji: odległości przepływomierza od elementu instalacji, liczby Reynoldsa i sposobu odbioru ciśnienia różnicowego. Zaprezentowano także uproszczoną analizę niepewności pomiarów.
EN
In this paper is presented description of the experimental set-up for flow measurement. It was made in Institute of Power Engineering and Turbomachinery of the Silesian University of Technology in Gliwice. Some measurement results are shown, which concern the influence of installation effects on accuracy of flow measurement. Orifice plate and averaging Pitot tube flowmeters are applied in the researches. Computational fluid dynamics was used to determine the optimum shape of cross section averaging Pitot tube and to analyze flow through various pipe configurations. The coefficients influence of flow disturbances on analyzed meters are obtained from experimental and numerical investigations. These coefficients are presented as function of distance between probe and installation element, Reynolds number, kind of location the differential pressure taps. Measurement uncertainty analysis was also shown.
PL
W niniejszej, piątej (ostatniej) części cyklu artykułów omówiono problemy, które mogą wystapić podczas pomiaru pulsującego strumienia płynu za pomocą przepływomierzy oscylacyjnych (wirowych i z oscylatorem mechanicznym). Problemy te są związane przede wszystkim ze zjawiskiem unoszenia częstotliwości, które ma miejsce, gdy częstotliwość pulsacji strumienia jest bliska częstotliwości generowania wirów w przepływomierzu.
PL
W niniejszej, 4. części cyklu artykułów na temat pomiarów przepływów pulsujących omówiono problemy, które mogą wystąpić podczas pomiaru pulsującego strumienia płynu za pomocą przepływomierzy turbinowych. Przedstawiono metody identyfikacji i określenia parametrów pulsacji, a także sposoby wyznaczenia poprawek, umożliwiających w dużym stopniu korekcję błędu spowodowanego pulsacjami.
16
EN
The pressure differential devices and averaging Pitot tubes belongs to the few methods of measuring the fluid flow which may be applied for flow with high temperature, pressure and velocity. The paper presents the numerical analysis of the flow around the orifice. The number of turbulence models is tested. One of these models was then applied to determine orifice characteristics. Results are compared with experimental data. The flow around an averaging Pitot tube has been modeled for several cross section configurations, in order to optimize differential pressure.
PL
W niniejszym, 3. artykule z cyklu o pomiarach przepływów pulsujących jest kontynuowane omawianie problemów pomiaru tych przepływów przy zastosowaniu przepływomierzy zwężkowych, rozpoczęte w artykule [3]. Przedstawiono tu sposoby zmniejszenia amplitudy pulsacji poprzez zastosowanie różnego rodzaju układów tłumiących. Podano zasady obliczeń takich układów dla cieczy i gazów, przyjmując jako kryterium m. in. dopuszczalny resztowy błąd spowodowany pulsacjami. Podobnie jak w artykułach [2, 3] oparto się w dużym stopniu na Raporcie Technicznym ISO [1].
18
Content available remote Pomiary pulsującego strumienia płynu (2). Przepływomierze zwężkowe
PL
W niniejszym, drugim artykule z cyklu o pomiarach przepływów pulsujących przedstawiono problemy pomiaru przy zastosowaniu przepływomierzy zwężkowych. Określono próg, od którego przepływ nie może być traktowany jako ustalony. Podano zasady instalacji przetworników różnicy ciśnień przy występowaniu pulsacji. Przedstawiono zasady przetwarzania sygnału i obliczeń dla zastosowania przetworników o małej i dużej stałej czasowej. Przedstawiono dane do oszacowania niepewności takich pomiarów. Oparto się w dużym stopniu na Raporcie Technicznym ISO.
19
Content available remote Pomiary pulsującego strumienia płynu (1)
PL
Artykuł otwiera cykl poświęcony zagadnieniom pomiaru przepływów nieustalonych. Zdefiniowano przepływ pulsujący, porównując go z przepływem ustalonym, a także podano kryteria rozróżniania tych przepływów. Omówiono sposoby identyfikacji pulsacji strumienia płynu i oszacowania ich częstotliwości i amplitudy. Dla najczęściej stosowanych przepływomierzy podano graniczne wartości parametrów pulsacji pozwalających traktować przepływ jako ustalony. W kolejnych artykułach będzie omówiony wpływ pulsacji na wskazania przepływomierzy zwężkowych, turbinowych oraz oscylacyjnych (wirowych i z oscylatorem mechanicznym). Będą podane zasady korekcji wpływu pulsacji lub środki, jakie należy podjąć dla zmniejszenia wpływu pulsacji włącznie z ich tłumieniem. Będą też podane informacje, jakie konstrukcje przepływomierzy są mniej wrażliwe na pulsacje.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.