Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepływ towarów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule dokonano charakterystyki zwinnych łańcuchów dostaw wraz z analizą zakłóceń. Postępująca globalizacja w zasadniczy sposób wpływa na zarządzanie przedsiębiorstwami oraz na przepływ towarów i usług. Jedną z założeń w przepływie towarów jest koncepcja zwinnego łańcucha dostaw. Aby efektywnie zarządzać łańcuchami dostaw oraz utrzymać odpowiednią pozycję na rynku, konieczne jest zdefiniowanie ewentualnych zakłóceń. Artykuł przedstawia możliwe do występowania zakłócenia w tradycyjnych modelach łańcucha dostaw oraz z wyszczególnieniem zakłóceń w zwinnych systemach zarządzania.
EN
The article discusses the characteristics of agile supply chains with disturbance analysis. One of the assumptions in the flow of goods is the concept of agile supply chain. In order to effectively manage supply chains and maintain an appropriate market position, it is necessary to define possible interruptions. This article presents possible interference in traditional supply chain models and specifies interference in agile management systems.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, których celem było oszacowanie czasu i kosztów podróży w zestawieniu różnic dla przejazdu Drogową Trasą Średnicową i tras dla niej alternatywnych samochodem osobowym. Ponadto przeprowadzono badania analityczne które polegały na porównaniu czasów przejazdu komunikacją zbiorową na linii poruszającej się głównie po DTŚ z liniami alternatywnymi. Analizy czasowe oparto na podstawie rozkładów jazdy i pomiarów rzeczywistych. W niniejszym opracowaniu zamieszczono wyniki badań analitycznych na podstawie rozkładu jazdy KZK GOP obowiązującego od stycznia 2014 r. Przyjęty zakres badań wynika z założenia, że zarówno czas podróży jako i koszt stanowią determinujące czynniki w zakresie mobilności mieszkańców oraz decyzji o doborze środka transportu a tym samym wpływają na przepływy w logistyce miejskiej regionów wysoko urbanizowanych.
EN
This article presents the results of experimental studies aimed at assessing the time and travel expenses in the statement of differences to pass DTŚ Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ, can be translated as diametral highway or central highway is a highway in Silesian Voivodeship) and alternative routes by car. In addition, an analytical study which relied on a comparison of collective transport journey times on the line moving mostly in DTS alternative lines. Analysis was based on the time schedules and the actual measurements. This paper presents the results of analytical studies based on the KZK GOP timetables in force since January 2014 Adopted range of research based on the assumption that both the travel time and cost are the determining factors for the mobility of the inhabitants and the decision on the choice of means of transport and thereby affect logistics flows in the urban regions that are highly urbanized.
PL
Dysponowanie materiałami i produktami wymaga od przedsiębiorstw zorganizowania sprawnego systemu magazynowego. W pracy przedstawiono rolę magazynowania w działalności przedsiębiorstw branży metalowej na podstawie badań ankietowych. Uwzględniono dysponowanie magazynami, metody sterowania przepływem towarów, wyodrębnienie kosztów magazynowania, miejsce magazynowania wśród zadań logistycznych, cele i perspektywy zmniejszania poziomu zapasów.
EN
The possession of materials and products requires from enterprises organization of effective and modern storing system. The paper present the role of storing in the activity of metal industry enterprises on the basis of research in the from of a questionnaire. The following have been taken into account: the possession of warehouses, methods of controlling the way goods flow, the place of storing, among the logistics aims and perspectives of diminishing the level of inventory in enterprises.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję i realizację autorskiego programu komputerowego służącego do analizy symulacyjnej różnych konfiguracji łańcucha logistycznego bądź jego wybranych segmentów. Celem przeprowadzenia symulacji może być zarówno stwierdzenie zasadności zmian w konfiguracji łańcucha, jak również dokonanie oceny przygotowywanych rozwiązań logistycznych. Zaprezentowany program jest wyposażony w graficzny interfejs użytkownika, który pozwala operatorowi szczegółowo śledzić przepływ produktów w łańcuchu oraz na bieżąco zmieniać wartości parametrów symulacji.
EN
The paper presents the concept and the construction of the computer program to simulate and analyze various configurations of the supply chain or its selected parts. Simulation experiments might aim at both determining whether the supply chain requires that any alterations are made to it as well as estimating the logistic solutions that are being developed. The program presented in the paper is equipped with GUI whereby system operators are in a position to follow every step of the flow of goods in the supply chain and take an active part in the simulation processes.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję i realizację systemu symulacyjnego służącego do analizy różnych konfiguracji łańcucha logistycznego, bądź jego wybranych segmentów. Celem przeprowadzenia symulacji może być zarówno stwierdzenie zasadności zmian w konfiguracji łańcucha, jak również dokonanie oceny przygotowywanych rozwiązań logistycznych. W drugiej części artykułu przedstawiono przykładowe wyniki symulacji, które pozwalają zidentyfikować trudności podczas realizacji koncepcji uzupełniania zapasów sterowanego przez dostawcę w porównaniu z klasycznym podejściem, polegającym wyłącznie na realizowaniu przyjętych zamówień.
EN
The concept of simulation system for research of supply chain configuration is presented in the paper. Proposed system constitutes a realistic environment in which participants could become actively involved in making managerial decisions about flows and configuration of supply chain. The results of demonstration experiments presented in the paper support the significant distinctions between vendor managed inventory and a classic approach that consists merely in fulfilling orders.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.