Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepływ materiałów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The basic conceptual idea of logistics is the need to adapt the company to an ever-changing market situation, while spending a minimum of funds in these conditions. The concept of logistics is a system of views on the rationalization of economic activity by optimizing material flows. The paper investigates the change of the main indicators of the functioning of the supply chain, depending on the organization of distribution of the material flow. The supply systems of food products that form the consumer basket at the stage of distribution is considered. The conceptual schemes of freight flow distribution with and without distribution center is presented. The field research was conducted to determine and initial data were collected. The paper investigate the functioning of the supply chain in two cases: in a situation "proposed scenario" and in a situation "without a project". The situation "existing scenario" implies that no action to change the parameters of the supply chain during the period specified for the research does not take place. In this case, it is necessary to assess the effectiveness of the logistics chain under existing conditions. An integrated approach to evaluate the efficiency of the functioning of the logistics system and the consumer had been used. The efficiency of existing of the supply chain functioning were analysed. Also, certain measures will be implemented to improve the chain through investments and by bringing logistics infrastructure with the needs. A modelling of the supply chain was made. The effect of parameters of participants on the supply chain efficiency was analysed. The planned effect from the reorganization of distribution channels is calculated. The technological and economic feasibility of introducing a distribution center into the existing distribution channel based on modeling is calculated. The object of the research is the process of food products distribution in the supply chain. The aim of the research is to evaluate the effectiveness of the food supply chain scheme.
PL
Optymalizacja procesów produkcyjnych oraz elastyczne planowanie przepływu materiałów – to główne zagadnienia, nad jakimi nieustannie pracują współcześni specjaliści odpowiedzialni za planowanie pracy w zakładach produkcyjnych i firmach logistycznych. NORD Drivesystems już od ponad 50 lat zapewnia swoim klientom rozwiązania napędowe. Jakie mamy doświadczenia i propozycje w tym temacie?
3
Content available remote VSM jako etap wdrażania Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie
PL
Zarządzanie przedsiębiorstwem według koncepcji Lean Manufacturing polega na eliminacji błędów, ograniczeniu występujących muda, mura i muri, zwiększaniu efektywności procesów dodających wartość oraz skracanie czasów czynności niezbędnych, ale nie generujących wartości dodanej. Z logistycznego punktu widzenia odpowiednie sterowanie strumieniem materiałów w systemie produkcyjnym powinno gwarantować ciągłość procesów wytwarzania. Pierwszą fazą poprawy efektywności działań jest analiza stanu przedsiębiorstwa. Artykuł zawiera przykład zastosowania metody mapowania strumienia wartości (VSM) w wybranym procesie produkcyjnym.
EN
Business management according to the Lean Manufacturing concept include: correcting mistakes, eliminating the existing muda, mura and muri, increasing effectiveness of value adding processes and reducing duration of activities that are essential, but do not generate added value. From the point of view of logistics, appropriate control of the material stream within the production system should be guarantees the continuity of manufacturing processes in accordance. The first stage of improving operational efficiency consists in analysing the conditio of company. The article involves example of using Value Stream Mapping (VSM) method in a chosen production process.
PL
Istnieje wiele różnych metod oraz technik poprawy przepływu materiałów w celu zwiększenia produktywności i wydajności systemów wytwórczych. W artykule zostały przedstawione wybrane propozycje usprawniające procesy przepływu dla przykładowej konwergencyjnej struktury wytwórczej. Zaprezentowane cząstkowe wyniki są rezultatem badań struktur produkcyjnych, które charakteryzują się zwinnością i elastycznością. Ze względu na customizację wyrobów finalnych rozpatrywany układ wytwarza swoje produkty jedynie zgodnie z zasadą MTO (ang. make – to – order). W takiej strukturze dla odbiorców najważniejszy jest czas realizacji zamówienia, dlatego głównym kryterium oceny braku efektywności były występujące przestoje.
EN
Many methods and techniques exist for improving the material flow and increasing productivity and efficiency of manufacturing systems. This article discusses a selection of proposals for improving the flow of a convergent manufacturing structure model. The fragmentary results presented are a result of examining the production structures displaying swiftness and flexibility. Due to the final products customization options the discussed line manufactures its range exclusively in the MTO (make – to – order) strategy. For customers of such a structure order execution time is paramount, which is why the main criteria indicating low efficiency were the occurring stoppages.
PL
Sprawny przepływ materiałów w przedsiębiorstwie produkcyjnym pozwala między innymi na redukcję kosztów związanych z transportem wewnętrznym. Aby osiągnąć taki stan, należy poddać analizie rozmieszczenie stanowisk produkcyjnych, przy czym kryterium optymalizacyjnym powinien być swobodny i możliwie krótki przepływ materiałów. W artykule analizie poddano zagadnienie minimalizacji czasu transportu materiałów między magazynem a halą produkcyjną oraz pomiędzy poszczególnymi stanowiskami roboczymi. Jako metody wspomagające wyznaczenie optymalnego rozmieszczenia stanowisk przyjęte zostały: metoda ścieżki krytycznej, metoda trójkątów Schmigalli oraz wykres Sankey’a. Poprzedzone analizą teoretyczną badania potwierdzają duże znaczenie dokładnej analizy już na etapie projektowania rozmieszczenia stanowisk w świetle powstawania kosztów produkcyjnych. Artykuł został napisany na podstawie badań zrealizowanych we współpracy z przedsiębiorstwem produkcyjno-handlowo-usługowym PAKCER w Tułowicach (województwo opolskie).
EN
The efficient materials flow allows to reduce costs connected to internal transport in manufacturing company. This should be preceded by an analysis of machine system design, based on effortless and quick materials flow. The author focuses on the minimization of the materials transport time, not only between machines but also between warehouse and the production hall. She uses three methods, which are critical path method, Schmigalla method of triangles and Sankey diagram. Researches, preceded by and theoretical analysis, show that proper analysis of layout is essential task in minimizing costs that do not generate the added value. The article is based on researches and cooperation with the manufacturing company, PAKCER, which is placed in Tułowice in the opolskie province.
6
Content available remote Geniusz prostych silników
PL
IE3 w systemach transportu poziomego: Jakie faktycznie znaczenie mają obowiązujące od 2015 roku przepisy dotyczące skuteczności energetycznej urządzeń w dziedzinie przepływu materiałów? Czy obecnie zaczyna się przechodzenie całej branży na nowe silniki, czy też w kierunku przemienników częstotliwości? Przyjmijmy jako tezę następującą odpowiedź: Ponieważ duża ilość napędów w poziomym przepływie materiałów, z powodu zbyt niskiej mocy, nie jest objętych przepisami IE3, to można przyjąć, że wywołany przepisami trend nie będzie miał żadnego znaczenia. Lecz prognoza ta nie oznacza, że efektywności wykorzystania energii w przenośnikach rolkowych czy taśmowych nie należy przypisywać bardzo dużego znaczenia. Sama technika, zapewniająca oszczędność, jest poszukiwana ze względu na koszty jak nigdy dotąd, szczególnie z możliwie jak najmniejszą różnorodnością wariantów urządzeń.
EN
The areas of production logistics and manufacturing engineering share a field that is currently growing. The primary objective of production logistics, in accordance with the laws of 7W, is the supply of the right product, in the right quantity and condition, in the right place, at the right time, to the right customer, at the right price. Specific objectives may, however, be different: they may include improvement of flow continuity (e.g. Womack, Rother) or increased reliability and volume of deliveries (Nyhuis, Wiendhal). In pursuit of these objectives, one can use different methods and tools. These include integrated ERP systems and the widely understood Lean system (e.g. production, manufacturing) utilising the socalled ‘lean toolbox’. In his work, Nyhuis, in order to analyse and formalise ongoing flow dependencies, suggests the application of nine laws of production logistics. The article includes a description of the proposal of the author’s own algorithms for use in the quest to improve the continuity of flow.
PL
Podstawowy cel logistyki produkcji to, zgodnie z prawami 7W, dostarczenie właściwego produktu, we właściwej ilości i stanie, we właściwe miejsce, we właściwym czasie, właściwemu klientowi, po właściwej cenie. Cele szczegółowe mogą być jednak różne: może to być poprawa ciągłości przepływu (np. Womack, Rother) czy też zwiększenie niezawodności i wielkości dostaw (Nyhuis, Wiendhal). W dążeniu do realizacji tych celów można stosować różne metody i narzędzia. Artykuł zawiera propozycję własnych algorytmów możliwych do stosowania przy dążeniu do poprawy ciągłości przepływów materiałowych w systemach wytwarzania.
8
Content available remote Lean toolbox w identyfikacji marnotrawstwa
PL
Zarządzanie przedsiębiorstwem według koncepcji Lean management jest ciągłym i kompleksowym procesem wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej i procesowej. Elementem składowym w zarządzaniu produkcją według koncepcji Lean jest usuwanie błędów (np.: TQM), eliminowanie występujących muda (np.: Kaizen, 5S), zwiększanie efektywności procesów dodających wartość (np.: TPM) oraz skracanie czasów czynności niezbędnych, ale nie generujących wartości dodanej (np.: SMED). Artykuł zawiera przykłady zastosowania narzędzi Lean toolbox (tj.: VSM, wykres Spaghetti) na etapie identyfikacji strat w wybranym procesie produkcji. Identyfikacja marnotrawstwa poprzedza etap wdrażania rozwiązań eliminujących straty dla uzyskania poprawy ciągłości przepływu.
EN
Business management according to the Lean Management concept is a constant and comprehensive process of implementing changes in process and organizational structure. Some of the key elements in production management according to the Lean concept include: correcting mistakes (e.g. TQM), eliminating the existing muda (e.g. Kaizen, 5S) increasing effectiveness of value adding processes (e.g. TPM) and reducing duration of activities that are essential, but do not generate added value (e.g. SMED). The article involves examples of using tools of the Lean toolbox (i.e. VSM, Spaghetti plot) at the stage of identifying losses in a chosen production process.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie sterowania rozmytego w celu usprawnienia przepływu materiałów w magazynie. Obiektem analiz jest zautomatyzowany magazyn szyb do produkcji okien, będący jednocześnie systemem sortowania i dostarczania szyb na linię montażową. W artykule opisano procesy przepływu materiałów w obiekcie. Przykład sterowania dotyczy wyboru pomocniczych wózków transportowych do realizacji bieżącego zadania. Przedstawiono koncepcję usprawnienia pracy pomocniczych wózków transportowych z zastosowaniem predykcji zadania. Kontynuując ideę zaprezentowano projekt sterownika rozmytego stanowiącego system Takagi-Sugeno. Sterownik minimalizuje drogę przebytą przez środek transportu z uwzględnieniem dwóch kolejnych zadań, zwracając przy tym uwagę na równomierne obciążenie wykorzystanych wózków i bezpieczeństwo. Sterownik przetestowano z wykorzystaniem symulatora maszyny oprogramowanego w TwinCAT i działającego w trybie czasu rzeczywistego.
EN
The paper describes the use of fuzzy control to improve the materials flow in the warehouse. The object of analysis is automated warehouse of glazing to windows production. The warehouse is also a system of sorting and delivering glazing to the assembly line. In the paper the processes of materials flow in the object are presented. As an example of the control, the choice of the transport trolleys to accomplishment of the current task is considered. The conception of improvement of the transport trolleys’ work using task prediction is described. The project of fuzzy controller as Takagi-Sugeno system is presented. The controller minimises the distance for trolleys and takes into account safety and even load for means of transport. The distance is minimised for two consecutive tasks. The project of fuzzy controller has been tested using a programmable machine simulator in TwinCAT, in the real-time mode.
PL
W artykule przedstawiono częściowe wyniki prac zrealizowanych w Wyższej Szkole Logistyki, w ramach szerszego projektu badawczego zatytułowanego „Instrumenty informacyjne wspierające optymalizację procesów transportowych w łańcuchach dostaw”. W celu stworzenia standardów procesów w łańcuchach dostaw, dokonano przeglądu literatury w zakresie badań nad procesami w łańcuchu dostaw. Zidentyfikowano i opisano również dostępne rozwiązania informatyczne odnośnie do zarządzania procesami na poziomie łańcucha dostaw, takie jak SAP APO (Advanced Planning & Optimizing) czy SAP Business Suite. Następnie autorka przeanalizowała teoretyczne modele zarządzania łańcuchami dostaw: model zarządzania łańcuchem dostaw – SCM (Supply Chain Management) – opracowany przez The Global Supply Chain Forum, referencyjny model oceny łańcucha dostaw – SCOR (Supply-Chain Operations Reference-Model), modele procesów planowania i działania w łańcuchach dostaw według Gartner Group i komponentowy model biznesowy – CBM (component business model), opracowany przez IBM. Do modelowania procesów wykorzystano BPMN (Business Process Model and Notation). Ostatecznie został przedstawiony przykładowy standard procesów przepływu materiałów w łańcuchu dostaw dla handlu detalicznego, z efektami w postaci jego modeli stworzonych przy zastosowaniu narzędzia BPMN.
EN
The article presents a partial results of the work carried out at the Poznan School of Logistics, within a wider research project entitled "Information instruments supporting optimization of transport processes in the supply chain." In order to standardize the processes in the supply chain, a review of the literature in research on the processes in the supply chain has been done. The available solutions for the management processes in the supply chain, such as SAP APO (Advanced Planning & Optimizing) and SAP Business Suite has been identified and described. Furthermore, the author has analyzed the theoretical models of supply chain management: a Supply Chain Management model, developed by The Global Supply Chain Forum, a Supply-Chain Operations Reference-model ‒ SCOR, planning and operation processes in supply chains models, according to Gartner Group and a Component Business Model ‒ CBM, developed by IBM. BPMN (Business Process Model and Notation) to process modelling was used. Finally, an example of a standard process of materials flow in the supply chain for the retail trade, with the effects in the form of its models developed by using BPMN tool was presented.
PL
Wiele wyzwań pojawiających się przed przedsiębiorstwami w łańcuchach dostaw w związku z burzliwym, niepewnym otoczeniem, może być podejmowane dzięki ukształtowanym relacjom z wieloma dostawcami, konkurencyjnymi organizacjami produkcyjnymi lub złożonej sieci dystrybucji. Relacje sieciowe umożliwiają wychwytywanie okazji rynkowych, wzrost innowacyjności zarówno w obszarze produktów jak i sposobów ich dostarczania a także kształtują większą elastyczność systemu, umożliwiając za razem jego adaptacyjność. W rezultacie wzrostu liczby uczestników w łańcuchu dostaw i relacji sieciowych, zwiększa się złożoność całego sytemu, w konsekwencji pojawiają się dodatkowe, potencjalne źródła zakłóceń w przepływach materiałowych. Celem artykułu było wskazanie możliwości zastosowania mapowania strumienia wartości w sieciowym łańcuchu dostaw dla potrzeb doskonalenia procesów odroczonej produkcji.
EN
Numerous challenges faced by enterprises in supply chains in connection with the stormy and insecure environment, can be undertaken thanks to established relations with many suppliers, competitive production organizations or a complex distribution network. Network relations allow catching market opportunities, the growth of innovativeness both in the area of products as and the manners of their delivery. They also shape a greater flexibility of the system, allowing its adaptivity at the same time. As a result of the growth of the number of participants in supply chains and network relations, there is an increase in the complexity of the entire system, consequently there appear additional potential sources of disruptions in material flows. Showing the possibility of applying the mapping the stream of value in network supply chain of metallurgical products was a purpose of the article.
PL
Podstawowy cel logistyki produkcji to, zgodnie z prawami 7W, dostarczenie właściwego produktu, we właściwej ilości i stanie, we właściwe miejsce, we właściwym czasie, właściwemu klientowi, po właściwej cenie. Cele szczegółowe mogą być jednak różne: może to być poprawa ciągłości przepływu (np. Womack, Rother) czy też zwiększenie niezawodności i wielkości dostaw (Nyhuis, Wiendhal). W dążeniu do realizacji tych celów można stosować różne metody i narzędzia. Są to m.in. zintegrowane systemy informatyczne ERP, szeroko pojęty system Lean (np. production, manufacturing) wykorzystujący tzw. lean toolbox. Nyhuis, w celu analizy przepływu i sformalizowania zachodzących zależności, proponuje w swoich pracach wykorzystanie dziewięciu praw logistyki produkcji. Artykuł zawiera krytyczny opis dziewięciu praw logistyki produkcji.
EN
The primary objective of production logistics, in accordance with the laws of 7W, is the supply of the right product, in the right quantity and condition, in the right place, at the right time, to the right customer, at the right price. Specific objectives may, however, be different: they may include improvement of flow continuity (e.g. Womack, Rother) or increased reliability and volume of deliveries (Nyhuis, Wiendhal). In pursuit of these objectives, one can use different methods and tools. These include integrated ERP systems and the widely understood Lean system (e.g. production, manufacturing) utilising the so-called ‘lean toolbox’. In his work, Nyhuis, in order to analyse and formalise ongoing flow dependencies, suggests the application of nine laws of production logistics. The article includes a description of these nine critical laws of production logistics.
PL
Potrzebną do prawidłowego funkcjonowania systemów produkcyjnych ciągłość przepływu materiałów można uzyskać różnymi sposobami i metodami sterowania. Od strony infrastruktury technicznej ważnym zadaniem jest zapewnienie dużej bezawaryjności maszyn, urządzeń i całych linii produkcyjnych. Cele te można zrealizować poprzez stosowanie Total Productive Maintenance TPM. Określone efekty można także uzyskać dzięki zastosowaniu dodatkowych elementów pojemnościowych w układach urządzeń (liniach produkcyjnych). Przedstawiony w opracowaniu przypadek jest ograniczony głównie do przepływów ciągłych.
EN
The continuity of the flow of materials needed for correct operation of manufacturing systems can be achieved using different means and control methods. As far as the technical infrastructure is concerned, ensuring high reliability of machines, devices and whole manufacturing lines is an important task. These objectives can be achieved through the use of Total Productive Maintenance (TPM). Specific effects can also be achieved by using additional capacitive elements in device systems (manufacturing lines).
PL
Potrzebną do prawidłowego funkcjonowania systemów produkcyjnych ciągłość przepływu materiałów można uzyskać różnymi sposobami i metodami sterowania. Od strony infrastruktury technicznej ważnym zadaniem jest zapewnienie dużej bezawaryjności maszyn, urządzeń i całych linii produkcyjnych. Cele te można zrealizować poprzez stosowanie Total Productive Maintenace TPM. W opracowaniu przedstawiono analizę TPM dla procesów wytrawiania i walcowania w Walcowni Zimnej Blach jednej z hut stali.
EN
The continuity of the flow of materials needed for correct operation of manufacturing systems can be achieved using different means and control methods. As far as the technical infrastructure is concerned, ensuring high reliability of machines, devices and whole manufacturing lines is an important task. These objectives can be achieved through the use of Total Productive Maintenance (TPM). Article present TPM analysis for pickling and rolling processes in tins Cold Rolling Mill in one of steelworks.
PL
Artykuł zawiera przykładową analizę wybranych procesów systemu produkcyjnego, która jest krokiem w doskonaleniu przepływu materiałów w przedsiębiorstwie. Dotyczy ona procesu produkcji płytek klinkierowych w zakładzie ceramicznym. Stosując się do obranego algorytmu analizy zbadana została struktura procesu i stworzono jego schemat technologiczny. Wyznaczono także niezawodność układu oraz jego średnią wydajność, co pozwoliło na oszacowanie ponoszonych strat materiału. W układzie zastosowano dodatkowe elementy pojemnościowe. Aby sprawdzić czy ich obecność jest celowa a umiejscowienie odpowiednie, przeanalizowano także możliwe do osiągnięcia stany dla wybranych fragmentów układu, a także przejścia między nimi. Wynikiem rozważań jest wskazanie działań, których podjęcie w omawianym przedsiębiorstwie mogło by mieć pozytywny skutek ze względu na doskonalenie przepływu materiałów.
EN
The text includes a sample analysis of selected processes of the production system, which is a step in the improvement of the flow of materials within the company. It applies to the production of clinker tiles in ceramic factory. Following the chosen algorithm, the structure of process has been analyzed. As a result, the flowsheet has been developed. The analysis included reliability of system and its average efficiency, which allowed the estimation of losses of material. The system uses an additional capacitive elements. To check whether their presence is justified and their location is properly chosen, the possible states of chosen parts of system and transitions between them were examined. Result of analysis is identifying actions that should be taken in enterprise to improve the materials flow.
EN
The paper presents an attempt to apply the simulation model into research of the dynamic aspects of the material-flow in warehouse. It is done to consider different types of probability distribution in case of material-flow incoming on entry to a warehouse. Tools and various stages of the simulation research procedure, developed by the author of the paper, are discussed. Construction and usage of the simulation model are described. The paper gives results and summary based on the chosen simulation outputs and it also contains suggestions for further consideration of the issues. In results and discussion section it is considered whether chosen probability distributions could be implemented and used in the warehouse designing method. It is researched due to the fact that in most of warehouse designing methods it is assumed to calculate one average value of material-flow incoming to the warehouse. A simulation model can answer the question whether it is a proper assumption or not.
PL
W pracy przedstawiono próbę zastosowania modelu symulacyjnego do badania aspektów dynamiki przepływu materiałów w magazynie. Badania przeprowadzono wziąwszy pod uwagę różne typy rozkładu prawdopodobieństwa w przypadku przepływu materiałów mającego źródło na wejściu do magazynu. W artykule omówione są narzędzia i etapy postępowania badawczego, opracowane przez autora. Przedstawione są rezultaty i zawarte jest podsumowanie oparte na wybranych wynikach symulacji, a także zawarte są sugestie dotyczące dalszego rozpatrywania wzmiankowanej kwestii. W sekcji końcowej artykułu rozważa się, czy rozpatrywany rozkład prawdopodobieństwa może być wykorzystany w ramach metody projektowania magazynów. Zagadnienie jest badane ze względu na fakt, że w większości metod projektowania magazynów przyjmuje się do obliczeń przeciętną wartość przepływu materiałów wchodzącego do magazynu. Model symulacyjny może odpowiedzieć na pytanie, czy jest to założenie właściwe, czy nie.
PL
W artykule rozważono możliwości wykorzystania technik symulacyjnych do modelowania procesów w sieciach współpracujących przedsiębiorstw. Zaproponowana metodyka analizy konfiguracji sieci współpracujących przedsiębiorstw dystrybucyjnych realizujących zadania odroczonej produkcji uwzględnia problemy logistyczno-produkcyjne, dotykające zarządzania operacyjnego oraz strategicznego. Wskazane w artykule techniki symulacyjne dobrano adekwatnie do postawionych problemów decyzyjnych.
EN
The article considers possibilities of using simulation techniąues for processes in networks of cooperating enterprises. The proposed methodology of analysing the network configuration of cooperating distribution enterprises which complete postponed production tasks takes into account logistics and production problems affecting the operations management and strategic management. Simulation techniques indicated in the article selected adequately to the posed decision problems.
PL
W koncepcji Lean przepływ jednej sztuki jest realizowany m.in. przez zmianę liniowego rozmieszczenia stanowisk roboczych w U- lub S-kształtne gniazda produkcyjne. Dalszą formą doskonalenia przepływu materiału (półproduktów) jest wdrożenie systemu Nagara. Celem artykułu jest przedstawienie głównych założeń doskonalenia przepływu materiału przez stanowiska montażu z wykorzystaniem systemu Nagara.
EN
The concept of one-piece flow is implemented such by changing the linear arrngement of workstations in a U- or S-shaped production cells. Another form of improving the flow of material is the implementation of the Nagara system. This article aims to present the main objectives of improving the flow of material through the assembly line the use of Nagara system.
PL
Szybkość realizacji procesu przyjęcia dostawy w dużej mierze zależy od właściwej koordynacji przepływu materiałowego i dokumentacji mu towarzyszącej. Błędy popełnione przy planowaniu tego procesu przekładają się nie tylko na wydłużony czas jego trwania, ale również na zakłócenia występujące w kolejnych etapach realizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. W artykule autorka przedstawiła przypadek wybranego producenta, który obrazuje skutki nieprawidłowej koordynacji przepływu materiałowego i dokumentacji w tej fazie procesu zaopatrzenia. W oparciu o wnioski z przeprowadzonej analizy zaproponowano zmiany w procedurze postępowania, które przyczyniły się do istotnego usprawnienia procesu przyjęcia dostawy.
EN
The delivery receiving process speed (efficiency) depends mainly on proper coordination of the flow of materials and accompanying information. Mistakes made while planning the process may not only extend the process duration time, but cause the disturbances on the following stages of logistic processes in the enterprise. In the article author showed the selected producer example that explains the after-effects of improper coordination of the goods and information flow in the aforementioned phase of the supply process. On the basis of conclusions from the analysis there were proposed the procedures changes that contribute to significant improvement of the delivery receiving process.
PL
W artykule przedstawiono sposób realizacji projektu reorganizacji rozmieszczenia stanowisk roboczych, zweryfikowany następnie za pomocą adekwatnych modeli symulacyjnych. Dzięki wykorzystaniu narzędzi symulacyjnych możliwa była ocena skutków proponowanych rozwiązań jeszcze przed ich wdrożeniem, dokonano tego porównując kluczowe parametry systemu wytwórczego przed i po wprowadzeniu zmian w rozmieszczeniu stanowisk roboczych. Przedsiębiorstwo zyskało pewność, że proponowane usprawnienia są korzystne i ich wprowadzenie nie jest obarczone nadmiernym ryzykiem.
EN
There is a project execution method of layout reorganization presented in this article. Next this method was verified thanks to building of an adequate simulation models. Assessment of proposed solution results made already before their putting into practice was possible by using simulation instruments. It was done by comparing key system parameters before and after introducing changes in layout. The enterprise gain certainty, that proposed rationalizations are profitable and their introducing is not burden with excessive risk.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.