Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przenoszenie energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Air temperature could influence air conditioning load of buildings and sea water temperature whose change, in turn, could alter performance of seawater source heat pump. Hence, taking variations of air and seawater temperature, this research carries out simulation computation of operation energy of seawater source heat pump on the basis of air conditioning loads of buildings simulated with DeST software.
PL
Temperatura powietrza wpływa na jakość urządzeń klimatyzacyjnych i podobnie temperatura wody morskiej wpływa na właściwości pomp cieplnych pompujących tę wodę. W artykule przedstawiono symulację pracy pomp cieplnych bazując na podobnych analizach układów klimatyzacji.
EN
In this paper, a new method of vibrational energy transfer from high- frequency low-amplitude to low-frequency high-amplitude mechanical vibrations is proposed and investigated, for the purpose of percussive drilling. The mechanism uses an impact loading comprised of two frequencies forming a beat which excites a structure tuned to the beat-frequency. This concept has been modelled and experimentally verified. It is postulated that the efficiency of this technique is strongly dependent on the strength of nonlinearity in the system. The vibrational energy transfer is significantly reduced for superharmonic responses of the system. Practical applications of this mechanism can been seen as new generation percussive drilling tools.
PL
W niniejszej pracy zaproponowano i pokazano wyniki nowego sposobu transferu energii z obszaru drgań o wysokich częstościach i małych amplitudach w obszar niskich częstości i dużych amplitud. Badania przeprowadzone były pod kątem zastosowań w wierceniu udarowym. Mechanizm działania wykorzystuje obciążenie uderzeniami modulowane kombinacją dwu częstości tworzących obwiednię w kształcie dudnienia o strukturze dostrojonej do częstości uderzeń. Pokazano opracowany model i wyniki jego weryfikacji eksperymentalnej. Wydaje się, że wydajność tej techniki jest mocno zależna od siły nieliniowości w układzie. Transfer energii drgań jest mocno zmniejszony dla superharmonicznych odpowiedzi układu. Możliwe jest praktyczne zastosowanie tego mechanizmu w nowej generacji wierteł udarowych.
PL
Zbadano wpływ zaabsorbowanego w polipropylenie i blendach polipropylenu z polistyrenem promieniowania jonizującego dużej mocy (wiązka elektronów przyspieszonych), w celu rozpoznania efektu ochronnego. Radioliza i mechanizmy ochronne były rozpoznawane z analizy produktów. Mało cząsteczkowe gazy H[2], CO, CH[4], 0[2] były oznaczane metodą chromatografii gazowej. Przenoszenie energii do związku aromatycznego zachodzi tak w ciekłej jak i stałej fazie, jednak w tej ostatniej zależy od jednorodności układu.
EN
The effect of high power ionizing radiation (EB) absorbed by PP and PP/PS blends have been studied, to investigate the protection mechanism. The radiolysis and protection mechanisms were explored from products analysis. Low molecular weight gases H[2], CO, CH[4], O[2] were determined by gas chromatography. Energy transfer to aromatic compound takes place in both liquid and solid phase, but in the latter the efficiency depends on the homogeneity of the system.
EN
The paper presents a project of calibration chain used in metrology of laser radiation. A method of reproduction and sequence of transfer of the units of laser radiation from primary standard to measuring instruments of these physical values are described, and uncertainties of measurement as well as fundamental inspection methods are shown. Schemes, principles of reproduction and transfer of the units of power and energy as well as basic metrological characteristics of the links of calibration chain are proposed.
PL
Osiągnięcie planowanych skutków obróbki radiacyjnej polimerów, np. w celu sterylizacji radiacyjnej wyrobów medycznych, wymaga zastosowania dodatków ochronnych, zwłaszcza gdy stosowany polimer należy do tych, w których degradacja dominuje nad sieciowaniem, jak w przypadku polipropylenu. Referat omawia podstawy oddziaływań radiacyjnych w polimerach, decydujących o rozkładzie energii i produktów radiolizy. Dotychczas dobór dodatków ochronnychpolegał na stosowaniu typowych dodatków umożliwiających przetwórstwo i które metodą prób i błędów wykazywały jednocześnie korzystną ochronę przed radiolizą. Dziś coraz więcej wiadomo o mechanizmach radiolizy polimerów, a więc dobór składu może być łatwiejszy i bardziej skuteczny. Znajomość mechanizmów radiolizy jest też pożądana przy planowaniu składu dla osiągnięcia innych niż sterylizacja celów obróbki radiacyjnej. Najlepszym mechanizmem ochronnym jest przenoszenie energii jonizacji do związku aromatycznego, który jest w stanie rozproszyć energię pochłoniętą z minimalnym efektem chemicznym.
EN
The aim of radiation processing of polymers, e. g. sterilization of medical devices made from polymers can be reached only in the presence of proper additives, especially in the case of polymers which degrade and do not crosslink when irradiated, as polypropylene. The paper presents the background of radiation interactions, which decide on the distribution of energy and of product of radiolysis in the polymer blend. The choice of additives was determined several years ago by the application of usual preparations available commercially, which make processing of polymers possible at all. It has been found by try and error approach, that some conventional additives are protecting polypropylene from radiolysis better than others. Another approach consisted in application of polymers in mixtures of aliphatic and aromatic polymers in which the presence of aromatic moiety reduces the extend of radilysis. Deeper knowledge of mechanisms of protection and energy transfer permits improvement of radiation processing towards other applications, not only medical. They are directed towards the positive aspects of radiolysis (e.g. crosslinking) and not negative ones dominating in radiation sterilization. Differences in the protection effects from light and from ionizing radiation are explained in terms of photochemistry and radiation chemistry of polymers. Special attention is paid to the role of single-ionization spurs which can change their final location to specific places and multi-ionization spurs which cause irreparable scission of the chain, which cannot lead in the case of polypropylene to formation of crosslinks, as in the case of polyethylene (c.f. reference 1 in print).
PL
Rozpatrzono zjawisko występowania chaosu w nieliniowo sprzężonym autoparametrycznym układzie belka-wahadło obciążonym oprócz siły harmonicznej także stałą siłą. Stwierdzono, że stała siła przesuwa zakres występowania drgań chaotycznych. Chaotyczny charakter ruchu stwierdzono na podstawie przebiegów czasowych drgań, map Poincare, widm Fouriera oraz maksymalnych wykładników Lapunowa.
EN
This present work focuses on the chaos in non-linear coupled beam-pendulum system excited by both harmonic and constant forces. The constant force was shown to change the range of chaotic vibration. The chaotic character of the vibration was analysed with time histories, Poincare maps, the Fourier spectra as well as maximum exponents of Lyapunov.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.