Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł metalowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the paper an analysis of the state of preparation of small and medium-sized enterprises in the metal industry in Poland and Slovakia was presented. Based on the conducted surveys, the challenges of industry 4.0, which will have to be met by small and medium enterprises, have been identified. Opportunities and threats for enterprises from the SME sector have been also defined. It was found that the biggest threats was lack of capital and lack of appropriate specialists, as well as high costs of staff preparation. Opportunities for enterprises are increased productivity and productivity, faster response to changes to customer requirements.
2
Content available remote ITM Polska w hołdzie dla innowacyjności 6-9 czerwca 2017 roku
PL
Innowacyjność, dynamika, promocja nowości i nieszablonowych rozwiązań to wartości, które targom poznańskim przyświecają od blisko 100 lat. Były istotne w 1921 roku, gdy Międzynarodowe Targi Poznańskie rozpoczynały swoją drogę i są ważne dziś, w przededniu największych targów dedykowanych branży przemysłowej - ITM Polska.
EN
According to research, metal processing industry has the highest risk of accidents at work, due to the necessity for personal protective equipment use and strict execution of safety rules and procedures. The paper presents the individual characteristics of health and safety management in the company producing steel flat bars. Special attention has been paid to the safety aspect of the use of automated logistical equipment (gantries, automatics) that increase the risk of work-related accidents. The results of research on the difficulties resulting from the specifics of production (metallurgical industry) has been presented.
EN
Decisions taken in a company depends on many factors. First of all, they depend on the management style. Managers have their own different from another style of managing people, processes, assets and infrastructure. These differences result from many causes, e.g. Different systems of mutual relations between the manager and the rest of the group. However, the management is primarily targeting, in which attitudes, aspirations, interests and behavior of managers depend on their knowledge base and information resources. Management contributes to the proper functioning of the company, and thus maximize profits. In order to optimize the production processes are created the conditions in which knowledge and accurate processing of information is a key challenge faced by managers of manufacturing companies. Knowledge is now the superior value and its proper use significantly affect the development of the company. In order to aggregate the knowledge systems are created which have the knowledge to collect and analyze above all. Proper analysis of information plays an important role in the production process. Properly programmed tools enable accurate production planning and observation of the process at every stage. These tools, known as ERP systems, are a synthesis of knowledge of each employee. The functioning of such systems in enterprises is very common for the functioning of the market. Due to this, these systems are popular and widely implemented. The aim of the article is to analyze the results of surveys conducted in Polish manufacturing companies in the metal and automotive industry by the use of ERP systems in these companies. This article make up a part of the cycle of the articles about manufacturing companies of the automotive and metal industries in Poland. Earlier articles of the research team based on the analysis of the pilot studies. The present article presents the results of research already appropriate. The article consists of two parts. The first theoretical part concerns the definition of the automotive and metal industry, the concepts of management and organization of intelligent characteristics of ERP systems and the chosen method of research. The second part presents the results of research.
PL
W artykule oceniono moce produkcyjne stalowych centrów serwisowych. Podano także liczbę linii do cięcia zainstalowanych w Polsce, a także porównano popyt i podaż na rynku polskim.
PL
Artykuł podejmuje problematykę relacji logistycznych między producentami branży metalowej, a ich dostawcami. Coraz częściej producenci podejmując decyzje dotyczące przedsiębiorstwa, zwracają uwagę na budowę i doskonalenie relacji logistycznych, które mogą stać się jednym z kluczowych determinant decydujących o jego obecności na rynku. Celem artykułu jest identyfikacja czynników relacji logistycznych zachodzących w łańcuchu dostaw oraz ocena ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
EN
The paper concerns the issues of logistic nature relationship between manufacturers working in the metal industry and their suppliers. More often taking decisions concerning the company one should keep in mind the relationship between the supplier and recipient, which are an essential part of determining its market presence. The purpose of this paper is to determine the factors of logistical relationship between the supplier and the recipient and their impact on strategy and appropriate use of knowledge in the enterprise.
EN
This article provides information about the software package DEFORM 2D/3D, used for the simulation of metal forming processes. Describes the various models developed by this program.
PL
Artykuł zawiera informacje o pakiecie oprogramowania DEFORM 2D/3D wykorzystywanego do modelowania procesów obróbki ciśnieniowej metali. Opisano realizacje modeli opracowanych z pomocą tego pakietu.
PL
Rynek aluminium w Polsce należy do najdynamiczniej rozwijającej się gałęzi przemysłu metali. Jego spożycie liczone na głowę statystycznego mieszkańca w ostatnich 10 latach uległo podwojeniu. Obecnie największy wzrost obserwuje się w branżach odlewniczej i przeróbki plastycznej, głównie wyrobów wyciskanych.
EN
This paper attempts to replicate a safety climate model originally tested in Australia to assess its applicability in a different context: namely, across production workers in 22 medium-sized metal processing organizations in Austria. The model postulates that safety knowledge and safety motivation mediate the relation between safety climate on the one hand and safety compliance and participation on the other. Self-report data from 1075 employees were analyzed using structural equation modeling (SEM). The results of the replication study largely confirmed the original safety climate model. However, in addition to indirect effects, direct links between safety climate and actual safety behavior were found.
10
Content available Accumulation of Zinc in Soil in Metal Industry Area
EN
The metal industry area in Zielona Góra was tested, which has been functioning continuously since 1876. In the samples taken in the years 2009 and 2010 the chemical and physico-chemical properties of the soils were identified. Zinc was found in amounts between 321–3290 mg ˙ kg–1, with an average of 1340 mg ˙ kg–1. It clearly shows an anthropogenic rise in comparison to the other parts of the urban area under research – from 11 to 110 times. These values are also higher in comparison to the average content of zinc found in soils in Poland – 30 mg ˙ kg–1. Different contents of zinc were found on the premises of the plant, which depended on the location of a particular place in the relation to the production halls and other elements of the plant’s infrastructure.
PL
Badaniom poddano obszar przemysłu metalowego w Zielonej Górze, stale funkcjonujący od roku 1876. W próbkach pobranych w latach 2009 i 2010 określono właściwości chemiczne i fizyczno-chemiczne. Stwierdzono obecność cynku w granicach 321–3290 mg ˙ kg–1 ze średnią 1340 mg ˙ kg–1. Wskazuje to wyraźne antropogenne podwyższenie względem innych terenów badanego ośrodka miejskiego – od 11 do 110 razy. Jest to także wartość wyższa w odniesieniu do średniej zawartości cynku, spotykanej w glebach Polski – zawartość 30 mg ˙ kg–1. Odnotowano zróżnicowanie zawartości cynku na terenie zakładu, co jest zależne od ulokowania względem hal produkcyjnych i innych elementów infrastruktury zakładu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki przeglądu literatury na temat innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu metalowego i jej związku z efektywnością funkcjonowania MSP. Na tej podstawie sformułowano hipotezy i opracowano model badawczy innowacyjności MSP przemysłu metalowego w kontekście efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. W modelu uwzględniono czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, wpływające na poziom innowacyjności przedsiębiorstw, oraz zmienne kontrolne oddziałujące na siłę tego wpływu.
EN
The paper presents literature review on innovation in small and medium enterprises of metal industry and its relationships with firm performance. On this basis, the hypotheses were stated and the research model for SMEs of metal industry in the context of firm performance was prepared. The research model includes internal and external factors which are related with innovation of SMEs and control variables which have an effect on this relationship.
EN
The paper presents the results of research on the content of iron in a subtotal form in the soils of metal industry areas and the content of iron in the grass growing in the test area. Research on the content of iron in soils and grasses was carried out in 2009-2010. The results indicated that the content of iron in soils taken from the premises of the metals industry plant was greater than in soils from areas not covered by direct anthropopressure. The content of iron found in soils was from 1,06% dw to 8,13% dw with the content of 0,6% dw in the control areas. The plants studied showed the presence of iron at the level of 0,027-0,104% dw with a content of 0,009% dw in the control areas. The accumulation of iron in the soils of the area under research is the result of a longterm industrial activity (which started in 1876), based on the manufacture of rolling stock and steel elements.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości żelaza w formie zbliżonej do ogólnej w glebach terenu przemysłu metalowego oraz zawartości żelaza w trawach porastających badany obszar. Badania zawartości żelaza w glebach i trawach realizowano w latach 2009-2010. Otrzymane wyniki badań wskazały, że zawartość żelaza w glebach pobranych z terenu zakładu przemysłu metalowego była większa niż w glebach z obszarów nieobjętych bezpośrednią antropopresją. Stwierdzono zawartość żelaza w glebach od 1,06% s.m. do 8,13% s.m. przy zawartości 0,6% s.m. na obszarach kontrolnych. W badanych roślinach wykazano obecność żelaza na poziomie 0,027-0,104% s.m. przy zawartości 0,009% s.m. na obszarach kontrolnych. Kumulacja żelaza w glebach z badanego terenu jest wynikiem długotrwałej działalności przemysłowej (mającej miejsce od roku 1876), opierającej się na produkcji taboru szynowego oraz elementów stalowych.
PL
W artykule przedstawiono multimedialne wizualizacje zagrożeń mechanicznych, w których zainscenizowano zdarzenia wypadkowe związane z występowaniem zagrożeń mechanicznych podczas użytkowania wybranych maszyn w warsztacie mechanicznym. Gotowe wizualizacje mogą być wykorzystywane, jako narzędzia uzupełniające materiały szkoleniowe z dziedziny bhp w szkoleniu operatorów maszyn, służb bhp oraz pracodawców.
EN
This article presents multimedia visualizations of accidents, where occurrences connected with mechanical threats related to individual machines in a mechanical workshop are staged. Ready visualizations may be used as tools enriching training materials on occupation safety and health, and may be used in training machine operators, OSH services and employers.
PL
Przeprowadzone badania właściwości fizyczno-chemicznych gleby (pozostałość po prażeniu, pH-H2O, pH-KCl, Hh, S, T, V, EC) z terenu przemysłowego wykazało istotne zmiany w odniesieniu do gleb naturalnej genezy. Wyniki badań próbek odbiegały od typowych wartości dla gleb obszarów miejskich. Zanieczyszczenie powierzchniowej warstwy gleby (0-20 cm) zostało wywołane prowadzoną na terenie zakładu działalnością przemysłową oraz powierzchniową depozycją gruzu budowlanego oraz żużlu.
EN
In the paper have been described the chosen physicochemical properties of soil: dry residues after incineration, pH in H2O and KCl, hydrolytic acidity (Hh), base content (S), soil capacity of the exchangeable cations (T), base saturation (V), electric conductivity (EC). Soils from the industrial area showed abnormal results of analyzed properties, different from the typical values for urban soils. Impurities of the soils surface layer (0-20 cm) has been caused by industrial activity and rubble and slages deposition.
PL
Produkcji metali i wyrobów metalowych towarzyszy powstawanie odpadów we wszystkich stanach skupienia, a w tym toksycznych odpadów gazowych i ciekłych, szkodliwych odpadów stałych i półpłynnych oraz emisja pyłów, hałasu i ciepła. Różnorodność gałęzi przemysłu, stosowanych technologii i rozwiązań technicznych wymaga bardzo selektywnego spojrzenia na problematykę unieszkodliwiania odpadów uznawanych za przemysłowe oraz zastosowane metody ich utylizacji. W ciągu ostatniego wieku problem usuwania i unieszkodliwiania odpadów stał się jednym z podstawowych zagadnień ochrony środowiska i gospodarki odpadami we wszystkich większych skupiskach ludności. Rozwój społeczno-gospodarczy obok bezspornych korzyści, niesie ze sobą także szereg niekorzystnych problemów cywilizacyjnych. Jednym z nich jest zjawisko gwałtownego przyrostu ilości odpadów komunalnych i przemysłowych. Główną przyczyną powstawania nadmiernej ilości odpadów jest nieracjonalna gospodarka zasobami. W pracy przedstawiono stan gospodarki odpadami z produkcji metali i wyrobów metalowych, sposoby wykorzystania niektórych odpadów takich jak: zgorzelina, żużel granulowany wióry stalowe oraz odpady poszlifierskie oraz oceny efektywności ich zagospodarowania. Z przedstawionych danych dotyczących stanu gospodarki odpadami wynika, iż wzrasta ilość odpadów poddanych odzyskowi natomiast główną metodą ich unieszkodliwiania pozostaje nadal składowanie. Odpady te wykorzystywane są zarówno w celach przemysłowych jak i nieprzemysłowych. Odpady te są wykorzystywane głównie w hutnictwie i przemyśle cementowym, w pracach inżynieryjnych w budownictwie, oraz w pracach rekultywacyjnych.
EN
Production of metal and metal products companions production of various waste as: toxic waste (liquids and gases), harmful solid waste and semi-liquid as well as emission dusts, noise and heat. The variety of branch of industry, the applied technologies technical solutions requires very selective glance on the problem of industrial waste treatment as well as applied methods of their utilization. During the last age, the problem of waste removing and neutralizing stood very important element of environment protection and waste management of all the world. The rapid economic development beside unquestionable advantages, it also creates unfavorable of serious environmental problems. The violent increase of quantity of industrial and municipal wastes is one of them. In this work the state of waste management of metal and metal products production, ways of utilization of selected waste as: scale, granulated slag, steel chips and annealing scale were discussed. In this work, the assessment of effectiveness of these waste utilization was included. The data shows that mining industry is one of the branches of industry which generated the greatest amounts of industrial waste. According to the statistical data, the quantities of waste utilization as secondary materials increased. The data shows also that landfilling is still the cheapest and most common method of industrial waste neutralization in Poland.
PL
Na tle funkcji jakie powinien pełnić system informacyjny dedykowany dla potrzeb przemyski metalowego, przedstawiono metodologię budowy takiego systemu opartą na komponentowej strukturze wiedzy. Szczególną uwagę zwrócono na określenie roli oraz sposobu konstruowania komponentów wiedzy oraz standaryzacji ich opisu. W intencji autorów przedstawione rozważania mają stanowić punkt wyjścia przy podejmowaniu prac dotyczących rozbudowy istniejącego już systemu INFO-CAST.
EN
Based on the previously published idea of systems with explicit knowledge representation, the paper discusses methodological aspects of design and implementation of an information system narrowly dedicated to metallurgical industry. A kind of a guide how to invent and create components of the system is presented. Done in the form of ontologies, descriptions of the components allow integrating them into a tool needed by a user. The ontologies are to assure both adequacy of a service and proper data transfer among applied components.
PL
Problem ekologii opakowań od lat zaprząta uwagę opinii publicznej i badaczy. Powszechnie stosowanymi metodami oceny przyjazności dla środowiska naturalnego opakowań są jak wiadomo analiza cyklu życia i ekobilanse. Wątpliwości związane z subiektywną oceną niektórych parametrów oraz niejednoznaczne określenie wszystkich występujących negatywnych zjawisk powodują poszukiwania nowych rozwiązań oceny przydatności opakowań do recyklingu i ponownego przetwórstwa. Niejednoznaczność w stosunku do oceny opakowań wynika z różnic powstających w produkcji surowców dla opakowań i samych opakowań. Ogólnie przyjęte sposoby myślenia, a także metodyka badania ekobilansów wskazuje na ostateczny wynik, bez uwypuklenia etapów pośrednich, często nie mniej ważnych od wyniku końcowego. W artykule starano się więc, pokazać różnice pomiędzy produkcją opakowań, a wytwarzaniem materiału z którego zostały wykonane, z punktu widzenia ekologii. Porównano także opakowania wykonane z różnych tworzyw pomiędzy sobą. Zaproponowano również metodę oceny masy opakowania w stosunku do pakowanego produktu.
EN
For years the problem of packaging ecology has been attracting the attention of public opinion and researchers. Life cycle analysis and eco-balance belong to the commonly used methods for the assessment of the environmental friendliness of packages. Doubts related to the subjective assessment of some of the parameters and lack of explicitness in the characteristics of the occurring negative phenomena result in the search for new solutions addressing the assessment of packages from the point of view of their recycling and reprocessing. Lack of explicitness in the characteristics of packages is a consequence of the differences occurring in packages production processes as well as among the packages themselves. Conventional way of thinking along with the eco-balances investigation method focus on the final result without any stress on the intermediate stages, which importance is frequently equal to the final result. The article is an attempt to show, from the ecological viewpoint, the differences between packages production and the production of material from which they have been made. Also a comparison of packages made of various materials has been carried out. A method for package mass assessment in relation to the packed product has been proposed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.