Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł materiałów ogniotrwałych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Przedstawiono spadek produkcji materiałów ogniotrwałych w wyniku światowego kryzysu gospodarczego i późniejszy systematyczny wzrost produkcji na świecie, w Unii Europejskiej i Polsce. Opisano problemy surowcowe, które w ostatnich dwóch latach wpłynęły na sytuację producentów materiałów ogniotrwałych, ich skutki i przewidywania. Omówiono wzrost stosowania ogniotrwałych surowców wtórnych jako efekt niedoboru surowców naturalnych i wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. Podkreślono fakt, że racjonalne stosowanie złomów ogniotrwałych pozwala na wytwarzanie materiałów pełnowartościowych, o wysokich własnościach użytkowych, dostosowanych do warunków eksploatacji u danego użytkownika. Przedstawiono perspektywy przemysłu materiałów ogniotrwałych do 2030 roku. Odniesiono się do działań na rzecz rozwoju przemysłu w Europie.
EN
The paper presents a decline in the production of refractory materials because of the global economic crisis and the subsequent systematic increase in production in the world, the European Union and Poland. The raw material problems that influenced the situation of refractory manufacturers, their effects and predictions in the last two years are described. The increase in the use of refractory secondary raw materials as a result of the shortage of natural resources and the implementation of the circular economy is discussed. It was emphasized that the rational use of refractory scrap allows to produce full-value materials with high functional properties, adapted to the operating conditions of a given user. The prospects for the refractory industry until 2030 are presented. Reference was made to activities for the development of industry in Europe.
PL
Dolomit to surowiec, który może być wykorzystywany w różnorodny sposób dzięki swoim właściwościom fizyczno-mechanicznym oraz składowi chemicznemu. Ta typowa kopalina wielosurowcowa znajduje zastosowanie jako topnik w hutnictwie, przemyśle szklarskim i materiałów ogniotrwałych oraz jako budulec w drogownictwie i budownictwie. Ponadto dolomity wykorzystuje się w przemyśle spożywczym i chemicznym, jak i w rolnictwie do produkcji nawozów mineralnych. W Polsce znajduje się kilkadziesiąt złóż dolomitów, natomiast kilkanaście jest eksploatowanych.
EN
Dolomite is a raw material that can be used in a variety of ways due to its physical and mechanical properties and chemical composition. The mineral is used as a fluxing agent in metallurgy, glass industry and refractory materials industry, as well as a construction material in road construction and construction. In addition, dolomites are used not only in food and chemical industry but also in agriculture for the production of mineral fertilizers. In Poland there are dozens of dolomite deposits while several of them are mined.
EN
Amongst the international well-recognized institutes at Bergakademie Freiberg and RWTH Aachen, the Department of Materials Engineering of Koblenz University of Applied Science in Höhr-Grenzhausen represents the third party who intensively deals with education and research for the ceramic industry. The institute is closely related to the cooperative education network, BFZK (educational and research center ceramics), which allows best utilization of the existing public education structure. Since 2010, the conversion from diploma degree program to bachelor of material science has been successfully carried out and was followed by the implementation of a master degree in cooperation with the University of Koblenz-Landau. The Department follows two major tasks: Best possible and targeted education in order to provide graduates with tailor-made abilities for the ceramic industry. For this reason the ceramic industry and the State ministry of economics of Rheinland-Pfalz funded three endowed professorships, out of which two have already been converted into regular positions. The second task is to promote science projects that are closely related to the demands of the industry. The state-of-art master and bachelor curriculum is introduced and recent research works are briefly presented in the paper.
PL
Wśród znanych międzynarodowych instytutów Politechniki we Freibergu i RWTH w Aachen, Wydział Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Nauk Stosowanych Koblenz w Hoehr-Grenzhausen reprezentuje trzecią instytucję, która jest mocno zaangażowana w działania edukacyjne i badawcze na rzecz przemysłu ceramicznego. Wydział ściśle współpracuje z siecią edukacji prozawodowej, BFZK (centrum szkoleniowo-badawcze ceramiki), która pozwala na najlepsze wykorzystanie istniejącej publicznej struktury kształcenia. Od 2010 r. przeprowadzono zmiany w programie uzyskiwania licencjatu w inżynierii materiałowej oraz wprowadzono stopień magistra we współpracy z Uniwersytetem Koblenz-Landau. Wydział realizuje dwa główne zadania. Jedno z nich to zapewnienie najlepszej możliwej i ukierunkowanej edukacji w celu wyposażenia absolwentów w umiejętności dostosowane do potrzeb przemysłu ceramicznego. W związku z tym przemysł i ministerstwo gospodarki Nadrenii Palatynatu ufundowało trzy profesury, z których dwie zostały już zamienione na stałe posady. Drugim zadaniem jest promowanie projektów naukowych ściśle związanych z wymaganiami kluczowych materiałów ogniotrwałych dla przemysłu. W artykule przedstawiono najnowocześniejszy program licencjacki i omówiono pokrótce ostatnie prace badawcze.
PL
Chromityty, stanowiące podstawową rudę chromu, uważane są za jedne z ważniejszych surowców strategicznych. Wykorzystywane są w różnych gałęziach przemysłu jako chromity metalurgiczne, chromity chemiczne, chromity dla przemysłu materiałów ogniotrwałych i chromity dla odlewnictwa. Chromity wydobywane są głównie ze złóż magmowych, rzadziej innego typu. Złoża magmowe tworzą dwie odmiany genetyczne - złoża typu 'podiform' związane ze skałami ultramaficznymi kompleksów ofiolitowych oraz złoża 'stratiform' powstałe w wyniku magmowych procesów wewnątrzskorupowych. Niestety Polska nie posiada własnych złóż rud chromu. Na obszarze Dolnego Śląska znane są jednak dwa wystąpienia chromitytów, zlokalizowane w skałach ultramaficznych tzw. ofiolitu sudeckiego. Traktowane są one jako nagromadzenia typu 'podiform', o charakterystycznej soczewkowej budowie ciał rudnych i wyższej zawartości Al w porównaniu z wystąpieniami typu 'stratiform'. Złoże w Tąpadłach (masyw Gogołów-Jordanów) zostało w XIX i XX wieku całkowicie wyeksploatowane (wydobyto 3500 ton rudy). Natomiast drugie wystąpienie chromitytów, zlokalizowane w masywie Braszowice-Brzeźnica, nigdy nie było przedmiotem prac badawczych. W trakcie prac terenowych w masywie Braszowice-Brzeźnica znaleziono w zwietrzelinie dużą ilość okruchów chromitytów. Badania wykazały, że są to skały o teksturach charakterystycznych dla wystąpień typu 'podiform', w dużej części masywnych i groniastych. Analizy chemiczne niezmienionych części ziaren spineli chromowych wskazują, że skład ich jest zbliżony do składu spineli typowych dla chromitów dla przemysłu materiałów ogniotrwałych. Jednak późniejsze procesy metamorficzne zmodyfikowały ich skład powodując wzbogacenie w Fe i względnie w Cr, a zubożenie w Al w stosunku do składu pierwotnego. Dodatkowo, skład chemiczny całej skały wskazuje, że chromityty z Braszowic charakteryzują się parametrami technologicznymi wykluczającymi ich wykorzystanie w stanie nie wzbogaconym. Ponadto rozmiar i ilość ciał rudnych, opisanych w XIX wieku, były niewielkie. Zarówno skład chromitytów z masywu Braszowice-Brzeźnica jak i nieznaczny rozmiar ciał nie stanowią przesłanek do podjęcia ich poszukiwań, nawet przy wysokich cenach surowców chromitowych.
EN
Chromium ore is treated as an important strategic raw material. It is used by many branches of the industry. The most important applications are metallurgical, refractory and chemical. Unfortunately, no chromium ore deposits have been found in Poland until now, with the exception of two chromium ore sites described in the Lower Silesia region. These concentrations are formed by chromitite, which is rock consisting mainly of chromian spinel. They are localized within so called Sudetic Ophiolite rocks along the edge of the Góry Sowie Massif. They form typical podiform deposits, which are characterized by the high Al content of the rock. The first locality, near Tąpadła village (the Gogołów-Jordanów Massif), is better known. The ore was exploited here at the turn of the19th century and at the beginning of the 20th century. According to the literature, 3500 tons of the ore was obtained - all the resources at this location. The second locality, situated at the Braszowice-Brzeźnica Massif, was never studied and described properly, falling into obscurity since the 19th century. During the field work at the Braszowice-Brzeźnica Massif, the author has found numerous chromium ore fragments among the debris. The rising prices of chromium on the world's markets suggest that it is reasonable to study the ore quality and overall resource potential of this deposit. The preliminary studies have shown that chromitities from Braszowice are typical ores of the podiform variety, the majority texturally massive and nodular. The chemical analyses of the primary chromianspinels grains revealed that they could be treated as refractory chromite (38% wt. of Cr2O3, lower than 30% wt. of Al2O3, and Cr/Fe ratio about 3:1). However, the metamorphic processes modified the primary chemical composition of the studied ore. They caused enrichment in Fe and Cr, and a decrease in Al in comparison to the primary ore. Moreover, the whole rock chemical analyses revealed that the content of the main elements is insufficient to use the ore without enrichment processes. Furthermore, the size and number of the potential ore bodies are presumably small. Consequently, both the chemical composition and the resources of the chromium ores from the Braszowice–Brzeźnica Massif are insufficient to allow for profitable exploitation, despite the high price of chromium.
5
Content available remote How PRE and Cerame-Unie make the difference in Europe
EN
The European Refractories Producers Federation, PRE, represents the refractory industry in Europe. PRE’s mission is to act as a forum for technical exchanges, raise the visibility of the industry and highlight its strategic importance towards the policy makers in the European institutions. As a member of Cerame-Unie, the European Ceramic Industry Association, it tackles the key challenges such as access to raw materials, resource effi ciency and the European climate change policy.
PL
Europejska Federacja Producentów Materiałów Ogniotrwałych, PRE, reprezentuje przemysł materiałów ogniotrwałych w Europie. Misją PRE jest działanie jako forum wymiany technicznej, podkreślanie roli przemysłu ogniotrwałego i zwracanie uwagi decydentów instytucji europejskich na jego strategiczną doniosłość. Jako członek Cerame-Unie, Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Ceramicznego podejmuje kluczowe wyzwania takie jak dostępność surowców, wydajność zasobów i europejska polityka w zakresie zmian klimatycznych.
PL
Ogólnoświatowy kryzys trwający od 2008 doprowadził do zahamowania wzrostu gospodarczego państw. Zanotowano spadek produkcji, obniżenie zapotrzebowania i wzrost bezrobocia. Problemy pojawiły się naturalnie również w branży materiałów ogniotrwałych. W pracy analizie poddano stan przemysłu materiałów ogniotrwałych w Republikach Czeskiej i Słowackiej w dobie kryzysu. Przedstawiono zmiany PKB i inflacji w tych krajach i UE w okresie 2008-2010. Zanalizowano strukturę zbytu materiałów ogniotrwałych w poszczególnych gałęziach przemysłu w kontekście zmian w produkcji stali, odlewów, cementu i szkła w tym okresie. Przedstawiono rozwój produkcji materiałów ogniotrwałych w Republikach Czeskiej i Słowackiej od roku 2000 i porównano strukturę produkcji i sprzedaży materiałów ogniotrwałych w tych krajach w latach 2008-2010. Stwierdzono ożywienie gospodarki po 2009 roku i wskazano przyczyny trudności w osiągnięciu stanu przemysłu materiałów ogniotrwałych z 2007 roku.
EN
The global crisis, lasting from 2008, resulted in the hindering economic development of many countries. A decreased production, a drop in demand and unemployment growth were observed. Obviously, the problems did not omit the refractory branch. In the paper, the state of the refractory industry in the Czech and Slovak Republics during the crisis is analysed. Changes in GDP (Gross Domestic Product) and inflation in these countries and EU in the years 2008–2010 are shown. The sale structure of refractory materials in particular industry branches is described in the context of changes in the production of steel, casts, cement and glass in this period of time. Progress of the production of refractory materials in the Czech and Slovak Republics since the year 2000 is discussed. The structure of the production and sale of refractory materials in the years 2008-2010 is compared in these countries. Economic revival after 2009 has been stated. The reasons of difficulties with achieving the state of the refractory industry just from 2007 are indicated.
PL
Krajowa baza zasobowa dolomitów jest duża. Ich łączne zasoby bilansowe, udokumentowane w 62 złożach - wykazywanych w aktualnych statystykach zasobów kopalin - wynoszą 1 500 mln t. Mimo tego występuje deficyt wysokiej jakości tzw. dolomitów konwertorowych, które mają zastosowanie do produkcji materiałów ogniotrwałych. Dla tego celu wykorzystywane są od wielu lat dolomity triasowe ze złóż Brudzowice i Ząbkowice Śląskie I, z regionu śląsko-krakowskiego. Do innych potencjalnie interesujących złóż tego regionu, ze względu na charakter i właściwości dolomitów, należy złoże Libiąż. Wątpliwa, choć niewykluczona wydaje się możliwość wykorzystania dolomitów ze złóż Nowa Wioska i Stare Gliny. Wymaga to jednak przeprowadzenia bardziej dokładnych badań ich składu chemicznego i podatności do spiekania. Jak dotąd bowiem, dolomity z tych złóż są rozpoznane i aktualnie eksploatowane na znaczną skalę przede wszystkim dla potrzeb drogownictwa i budownictwa. Niestety, pogarszająca się jakość dolomitów zalegających w innym, dużym i udostępnionym złożu tego regionu - Żelatowa - była przyczyną zaniechania wykorzystania tej kopaliny do produkcji materiałów ogniotrwałych. Spośród złóż rezerwowych najkorzystniejszymi właściwościami wyróżniają się cztery: Chruszczobród, Chruszczobród I, Chruszczobród 2 i Libiąż Wielki. Przeprowadzona analiza wskazuje także na możliwość wykorzystania dla celów przemysłu materiałów ogniotrwałych kopalin ze złóż Winna i - w mniejszym stopniu - Radkowice-Podwole. Wymaga to jednak przeprowadzenia bardziej szczegółowych badań ich składu chemicznego i struktury, a zwłaszcza określenia wielkości ziaren. Odrębne zagadnienie stanowi kwestia wykorzystania marmurów dolomitowych ze złóż regionu dolnośląskiego. Tradycyjnie uważa się, że są one nieprzydatne do produkcji materiałów ogniotrwałych z uwagi na grube uziarnienie. Kopalina ta występuje jednak w kilku odmianach, reprezentując również struktury drobno i średniokrystaliczne. Najczystsze i najbardziej drobnoziarniste odmiany mogą być interesujące do produkcji materiałów ogniotrwałych. Wymaga to jednak prowadzenia selektywnej ich eksploatacji.
EN
The Polish basis of dolomites is remarkable. Their total reserves reported in the 62 deposits listed in current data bases of mineral resources amount to 1,500,000 t. However, there is a shortage of the so-called converter dolomites of high quality applicable in manufacturing of refractory materials. Such dolomites of the Triassic age have been quarried for many years in the Brudzowice and Ząbkowice Śląskie I deposits in the Silesian-Cracow region. The Libiąż deposit is perspective of this area, considering the character and properties of its dolomites. The dolomites of the Nowa Wioska and Stare Gliny deposits belong into the same group although their applying as refractories seems to be disputable at the moment and would require more detailed analyses of the chemical composition and firing properties of the rocks mentioned. The reason is that the dolomites of these deposits have been reported andmassively quarried up to now mainly for civil engineering (roads, buildings, etc.). Unfortunately, worsening properties of the dolomites occurring in Żelatowa, still another large and developed deposit of the region, have been excluded using these rocks in producing of refractories. Among the group of reserve converter dolomite deposits, the best rock properties have been found in four of them, i.e., Chruszczobród, Chruszczobród I, Chruszczobród II and Libiąż Wielki. The survey presented indicates that there are some possibilities of including dolomites of the Winna and, to a lesser degree, Radkowice-Podwole deposits as the raw materials in manufacturing of refractories. Again, more detailed analyses of the chemical composition and petrographical development, mainly of the grain size distribution, would be required. Dolomitic marbles of the Lower Silesia region represent a separate problem. Traditionally, they have been considered to be non-applicable in manufacturing of refractories because of too coarse grain size of these rocks. It should be stressed, however, that the Lower Silesian marbles occur in several varieties and among them also fineand coarse-grained dolomites occur. Their finest and chemically purest varieties can be an interesting option in extending the basis of refractory dolomitic raw materials in Poland, although selective quarrying would be required in such a case.
PL
Omówiono początki stosowania ceramiki w hutnictwie na ziemiach polskich, rozwój w ścisłym powiązaniu z hutnictwem, oraz początki kształtowania się przemysłu materiałów ogniotrwałych po I wojnie światowej. Przedstawiono intensywny wzrost produkcji materiałów ogniotrwałych szczególnie w latach osiemdziesiątych oraz wpływ restrukturyzacji hutnictwa w latach dziewięćdziesiątych na kształtowanie się rynku materiałów ogniotrwałych w Polsce. Scharakteryzowano czynniki, które wpływały na aktualną sytuację przemysłu.
EN
The early stages of ceramic applications in iron metallurgy on the territory of Poland, its development and the beginning of refractory materials industry after the I world war have been described. Intensive development of refractory materials manufacturing with the maximum production in the 80-th year and influence of the steel industry restructuring on the refractories market in Poland in 90-th years of XX century was presented. The factors that had an effect on the present situation were characterized.
PL
Przedstawiono możliwości zastosowania analizy termicznej do badania utlenialności grafitu. Zbadano grafit naturalny i grafit poddany wstępnej obróbce stosowanej w przemyśle materiałów ogniotrwałych. Wykazano wpływ modyfikacji surowca grafitowego na efektywność ograniczenia jego utlenialności.
EN
Possibility of thermal analysis applied to oxidizing tests of graphite have been presented. Natural graphite and graphite after pretreatment used in refractory materials were tested. The effect of modification of graphite on the efficiency of limited oxidation process was proved.
10
Content available remote Przemysł materiałów ogniotrwałych w Polsce - sytuacja obecna i perspektywy
PL
Omówiono sytuację przemysłu materiałów ogniotrwałych w Polsce po transformacji gospodarczej. W wyniku transformacji i restrukturyzacji liczba zakładów przemysłowych zmalała z 26 do ok. 10 do a wielkość produkcji z 1,6 do 0,3 min t/r. Na spadek produkcji materiałów ogniotrwałych znaczny wpływ wywarły zmiany materiałowe szczególnie w hutnictwie żelaza i stali. Nastąpił wzrost udziału materiałów monolitycznych w ogólnej produkcji materiałów ogniotrwałych oraz wprowadzono na szerszą skalę nowe ich rodzaje jak na przykład magnezjowo-grafitowe, magnezjowe i dolomitowe karbonizowane oraz nisko i ultraniskocementowe betony ogniotrwałe. Omówiono pokrótce istniejące zakłady przemysłowe oraz wzrost jakości produkowanych tworzyw ogniotrwałych. Większość zakładów posiada certyfikat zapewnienia jakości ISO 9001/2001. Należy oczekiwać dalszego wzrostu produkcji materiałów monolitycznych oraz technologicznie zaawansowanych specjalnych materiałów ogniotrwałych. W związku z wzrostem gospodarczym i zwiększeniem zapotrzebowania, perspektywy rozwoju przemysłu materiałów ogniotrwałych w Polsce przedstawiają się korzystnie.
EN
Recent situation of the refractory materials industry in Poland after economic transformation was described. As the result of restructuring and privatization, number of producing plants diminished from 26 to about 10 and production magnitude from 1.6 millions t/a to about 0.3 million t/a. On the decrease of production magnitude great influence had also materials changes especially in iron and steel industry. The increase of participation of monolithic materials and new kinds of the refractory materials were introduced for example magnesia-graphite, magnesia and dolomite carbonized, Iow and ultralow cement castables. Refractory materials producing plant in Poland were shortly described as also the improvement of the quality of produced materials. Most of the producing plant has the Certificate of Ouality Assurance ISO 9001/2001. It is possible to predict further increase of monolithic and special technological advanced refractory materials. According to economic growth during last 2 years the increase of demand for refractory materials, perspectives of the refractories industry in Poland are favorable.
EN
The paper describes significant changes in raw materials usage in Polish refractory industry in recent years, which are strictly related to the technological development and production structure of domestic refractories' consumers and producers. Evolution of domestic refractory sector caused substantial change of quantity and type of raw materials used in this industry in the last decade. The most important features were: diminishing use of domestic raw materials, significant changes in quantity, geographic structure and quality of raw materials traditionally imported, as well as introduction of new imported raw materials. All these changes are analysed in the paper. As a result of this analysis, forecast of mineral raw materials utilisation in Polish refractory industry in the nearest future presented.
PL
W artykule zaprezentowano znaczące zmiany w użytkowaniu surowców mineralnych w polskim przemyśle materiałów ogniotrwałych w ostatnich latach, które były ściśle powiązane z rozwojem technologicznym i strukturą produkcji krajowych uzytkowników i producentów materiałów ogniotrwałych. Ewolucja krajowego sektora materiałów ogniotrwałych spowodowała fundamentalne zmiany w rodzaju i ilości surowców mineralnych użytkowanych przez ten przemysł w ostatnim dziesięcioleciu. Najważniejsze zjawiska w tym zakresie to: malejące znaczenie krajowych surowców mineralnych, znaczne zmiany w ilości, jakości i strukturze geograficznej importu surowców tradycyjnie sprowadzanych do Polski, a także wprowadzenie do użytkowania nowych rodzajów surowców importowanych. Wszystkie te zjawiska poddano analizie w niniejszym artykule. Jego rezultatem końcowym jest prognoza użytkowania surowców mineralnych w polskim przemyśle materiałów ogniotrwałych w najbliższej przyszłości.
PL
W trzeciej części cyklu artykułów prezentujących importowane surowce dla krajowego przemysłu materiałów ogniotrwałych przedstawiono surowce użytkowane zwykle do produkcji ogniotrwałych wyrobów specjalnych: grafity płatkowe oraz surowce cyrkonowe. Grafity płatkowe stały się w ostatnich kilkunastu latach niezwykle istotnym surowcem w tym przemyśle, są bowiem niezbędnym komponentem do produkcji wyrobów magnezjowo-grafitowych i korundowo-grafitowych. Z kolei surowce cyrkonowe są istotnym składnikiem do produkcji m.in. specjalistycznych kształtek ogniotrwałych używanych w procesie ciągłego odlewania stali. Tak jak w poprzednich częściach, dla surowców tych przedstawiono charakterystykę jakościową gatunków dostępnych na rynku światowym, ich głównych światowych dostawców oraz dotychczasowe i perspektywiczne kierunki importu do Polski.
EN
Graphite and zirconium minerals, being the important raw materials for special refractories production, are presented in the third parts of the cycle, which deals with imported raw materials for the domestic refractories industry. Flake graphite became in the last twenty years the very important raw material in this industry, being the necessary component of magnesia-graphite and alumina-graphite refractories. Zirconium minerals are important component for refractories used in the process of continuous casting of steel. As in the previous parts, this paper presents the quality parameteres of graphite and zirconium minerals (available on the world market), characteristics of their main world suppliers, as well as past and probable future sources of these raw materials for the polish refractory industry.
PL
W kolejnej części cyklu artykułów prezentujących importowane surowce dla krajowego przemysłu materiałów ogniotrwałych przedstawiono podstawowe surowce do produkcji wysokoglinowych wyrobów ogniotrwałych: boksyty kalcynowane oraz surowce grupy andaluzytu. Boksyty kalcynowane są w światowym przemyśle materiałów ogniotrwałych od wielu lat podstawowymi surowcami do produkcji wyrobów wysokoglinowych o zawartości Al2O3 70-85%. Z kolei koncentraty andaluzytu i surowce pokrewne stały się w ostatnich latach najpopularniejszymi surowcami do produkcji wyrobów wysokoglinowych o zawartości Al2O3 w granicach 55-60%. Charakterystyczne, że w polskim przemyśle materiałów ogniotrwałych rozpoczęto ich użytkowanie dopiero w ostatniej dekadzie. Tak jak w poprzednim artykule, dla surowców tych przedstawiono charakterystykę jakościową gatunków dostępnych na rynku międzynarodowym oraz ich głównych światowych dostawców. W końcowej części publikacji przedstawiono dotychczasowe i perspektywiczne kierunki ich importu do Polski.
EN
Calcined bauxite and andalusite with relative raw materials, being the basic raw materials for high alumina refractories production, are presented in the next part of the cycle, which deals with imported raw materials for the domestic refractories industry: Calcined bauxites are for years the basic raw materials for the production of high alumina refractories with 70-85% Al2O3 content. Andalusites and relative raw materials became in the last years the most popular raw materials for the production of high alumina refractories with 55-60% AI2O3 content. The characteristic feature of Polish refractories industry is fact, that it started to use the mentioned above raw materials just in the last decade. As in the previous part, this paper presents the quality parameters of calcined bauxite and andalusite grades (available on the world market), as well as characteristics of their main world suppliers. Finally, it deals with the past and probable future sources of these raw materials for the Polish refractory industry.
PL
Rola surowców importowanych w krajowym przemyśle materiałów ogniotrwałych systematycznie rośnie. Dlatego też tematykę tę zaprezentowano w niniejszym artykule, poświęcając go magnezjom ogniotrwałym, które są najważniejszymi surowcami do produkcji zasadowych wyrobów ogniotrwałych. Przedstawiono dla nich charakterystykę jakościową gatunków magnezji ogniotrwałych dostępnych na rynku międzynarodowym, a także scharakteryzowano głównych światowych dostawców tych surowców. W końcowej części przedstawiono dotychczasowe i perspektywiczne kierunki importu magnezji ogniotrwałych do Polski.
EN
The significance of imported raw materials in the domestic refractories industry is continously increasing. That is why this topic is presented in this paper, which concerns refractory magnesia, being the most important raw material for basic refractories production. The paper presents the quality parameters of refractory magnesia grades, which are available on the world market, as well as characteristics of the main world refractory magnesia suppliers. Finally, it deals with the past, present and probable future sources of refractory magnesia for the domestic refractory industry.
PL
Emisja fluoru do atmosfery związana jest z przeróbką termiczną surowców stosowanych w przemyśle ceramicznym i materiałów ogniotrwałych. Wydobycie glin ceramicznych w Polsce wynosi ok. 22 mln t/rok, a szacunkowa wielkość emisji fluoru podczas termicznej przeróbki tych surowców w temperaturze ok. 1000°C wynosi ok. 13 tys. t/rok Przedstawiono dwie metody obniżenia tej emisji o skuteczności 80 i 98%. Podano także możliwości wykorzystania powstającego fluorku wapnia.
EN
Emission of fluorine to the atmosphere is connected with thermal processing of raw materials used in the ceramic and refractory materials industries. Average output of ceramic clays in Poland is of 22 · 10 6 Mg per year, and estimated quantity of fluorine emission during thermal processing of this raw materials at 1000°C amounts about 13 · 10 3 Mg/year. Two methods of fluorine emission reduction with 80 and 98% efficiency have been presented. Possibilities of formed calcium fluoride utilization have been also noted.
PL
W artykule przedstawiono osiągnięcia w technice kompleksowej automatyzacji, przy zastosowaniu komputerowego sterowania procesami produkcji wraz ze zintegrowanym systemem komputerowego zarządzania przedsiębiorstwem w nowoczesnych zakładach przemysłu materiałów ogniotrwałych.
EN
In the article some attainments have been described concerning the automation technique using computer manufacturing processes control with integrated computer management system in modern works of refractory materials industry.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.