Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł maszynowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule została przedstawiona historia tylko jednego, specjalistycznego produktu - maszyn formierskich. Również w bardzo dużym skrócie opisana została trzydziestoletnia historia firmy. Informacje te mogą być doskonałym przykładem, jak dzięki przemyślanej strategii oraz fachowemu kierownictwu, niewielka odlewnia może przekształcić się w prężne przedsiębiorstwo przemysłu maszynowego.
3
Content available Rola sensorów w systemach wytwórczych
PL
Celem każdego procesu wytwórczego realizowanego w zakładach przemysłu maszynowego jest przetworzenie określonego surowca (dostarczonego w postaci materiału walcowanego, surówek lub półfabrykatów) w części składowe, które są następnie montowane w jedną całość, tworzącą gotowy wyrób.
4
Content available Drugi zębnik – budowa i montaż w obrabiarce
PL
Obecnie w przemyśle maszynowym pracują nowoczesne obrabiarki, które przemieszczane są po prowadnicach za pomocą mechanizmów kulowych. Mechanizmy te są drogie i skomplikowane w montażu obrabiarki, szczególnie gdy dotyczy to przejazdu po poziomych długich prowadnicach.
EN
A lot of horizontal boring mills moving on horizontal guide ways using traditional solution type toothed bar and pinion still work in the machine industry. This kind of drive shows errors in positioning caused by clearance in meshing between teeth of toothed bar and pinion. The existing clearance increases with the working time of the machine as a result of wear of the parts mating with each other. Inter-teeth clearance has a negative effect on the accuracy of the workpiece being machined. An effective way to improve the positioning of the machine while driving on the guides is to mount the second pinion to the drive. The principle of the second pinion operation is so that if the first pinion has contact with the tooth of the toothed bar on one side, the second pinion always contacts the tooth of the toothed bar on the other side. This arrangement of both pinions eliminates the negative impact of the inter-teeth clearance, and thus contributes to improving the accuracy of the machine tool.
PL
W dokumencie przedstawiono rynek globalny, europejski i krajowy maszyn i urządzeń u progu zmian w UE. Opisano strategię dla przedsiębiorstw europejskich, jego głównych przedstawicieli oraz ich wpływ na PKB. Zaprezentowano pozycję krajowego przemysłu maszyn i urządzeń, jak również jego możliwości i ograniczenia na podstawie analizy GUS. Co więcej, pokazano krajowy potencjał rynku maszyn i urządzeń na tle UE. Dokument zawiera również analizę rynku maszyn i urządzeń u progu zmian w UE pod kątem innowacyjności – ilość wydatków w obszarze Research & Developement, patentów, zatrudnienia w tym sektorze oraz wskaźników sprzedaży nowego produktu.
EN
In paper was presented market of machines and equipment industry in global, European and domestic meaning during the phase of EU changes. There was presented the strategy for European Companies, its major shareholders and its dependence on GDP growth. It was described the position of the domestic machinery and equipment industry as well as its capabilities and limitations on the base of the GUS analysis. Furthermore, competitive potential of the Polish economy, in particular the industrial sector of machinery and equipment. The document contains the analysis of the situation during the phase of EU changes in regards to the innovations – in R & D area – expenses, patents, employment in R & D sector and indicators of the SNP – sale of the new products.
EN
Diversification strategy is currently used by enterprises to increase their stability and economic condition. It is not easy to realize the measurement of the process. The application of the parameter of entropy, which is well-known is physics, is one idea of parametrization. In the machinery industry, product diversification is connected with different consumers representing factories from different machinery sectors: mining, steel, building, agricultural and food. The possibility of estimation of the production diversification in the machinery industry by the application of the entropy-based parameters is discussed in the paper.
PL
Strategia dywersyfikacji jest stosowana przez przedsiębiorstwa do zwiększenia ich stabilności oraz kondycji ekonomicznej. Ilościowe określenie procesu dywersyfikacji jest trudne. Jednym ze sposobów parametryzacji opisu jest zastosowanie znanego w fizyce pojęcia entropii. W przemyśle maszynowym dywersyfikacja produktu jest związana z różnymi przedsiębiorstwami z różnych sektorów: górniczego, hutniczego itp. Pokazana jest możliwość estymacji dywersyfikacji produkcji w przemyśle maszynowym z zastosowaniem parametrów zdefiniowanych.
PL
Przemysł maszynowy charakteryzuje się bardzo szeroką grupą dostawców pochodzących z różnych branż, stąd problem oceny dostawcy, jego wybór ma istotny wkład w końcowy efekt realizacji przyjętego zamówienia. W artykule przedstawiono strukturę systemu wyboru dostawcy z wykorzystaniem metody wnioskowania na bazie przypadków oraz systemu ekspertowego. Implementacja zaproponowanego systemu może wspierać działania konstruktorów, inżynierów, pracowników działu zakupów, pracowników przygo-towujących oferty dla klientów.
EN
The paper presents the structure of the system supplier selection using case based reasoning method and expert system. Implementation of the proposed system can support designers, engineers, purchasing department, employees are preparing offers for customers.
9
Content available remote Badanie energochłonności procesu skrawania
EN
The article presents the concept of the test bench to measure the energy consumption of the cutting process.
EN
The article briefly characterises a model of implementing integrated information systems. Next, it describes realization effects of subsequent stages of preimplementation operations in a sample enterprise from machine industry: starting from organisational analysis of the enterprise, through a model of production process realization and a model of integrated information system, ending on the schedule of implementation realization. Finally, the effects of integrated management information system implementation and current directions of system development in an enterprise are presented.
PL
W artykule krótko scharakteryzowano model implementacji zintegrowanych systemów informatycznych. Następnie opisano wyniki realizacji kolejnych etapów prac przedwdrożeniowych w przykładowym przedsiębiorstwie przemysłu maszynowego: począwszy od analizy organizacyjnej przedsiębiorstwa, poprzez model realizacji procesu produkcyjnego i model ZSI, na harmonogramie realizacji wdrożenia kończąc. Na zakończenie przedstawiono efekty wdrożenia ZSI oraz bieżące kierunki rozwoju systemu w przedsiębiorstwie.
EN
Professional competences are the important issue of human resource management. Nowadays, the awareness of employers grows that the quantity of human capital is not as much important as its quality. This raises specific, high expectations towards the candidates for employees, and indirectly towards schools that educate them. The purpose of this article is to get to know the opinions of entrepreneurs on the degree of preparation of graduates of secondary schools and universities for work and their expectations regarding professional competencies of the employed staff. As an example the machine industry has been selected. The presented empirical material has been collected as a part of a wider project carried out by a team of the Institute of Research and Analysis VIVADE, of which the authors are members.
PL
Kompetencje zawodowe stanowią istotną kwestię zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie wzrasta świadomość pracodawców, że ilość kapitału ludzkiego nie jest tak ważna, jak jego jakość. Rodzi to określone, wysokie wymagania wobec kandydatów na pracowników i pośrednio w kierunku szkół, które ich kształcą. Celem niniejszego artykułu jest poznanie opinii przedsiębiorców na temat stopnia przygotowania do pracy absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych i ich oczekiwań dotyczących profesjonalnych kompetencji zatrudnionego personelu. Jako przykład wybrany został przemysł maszynowy. Przedstawiony materiał empiryczny został zebrany w ramach szerszego projektu realizowanego przez zespół z Instytutu Badań i Analiz VIVADE, którego autorzy artykułu są członkami.
12
PL
W pracy przedstawiono problem wyznaczania norm czasów pracy na stanowiskach roboczych. Określono metody normowania czasów, omówiono czynniki mające wpływ na czasy działań produkcyjnych. Podano tok postępowania w procesach racjonalizacji czasów w wykonywaniu zadań produkcyjnych. Scharakteryzowano przebieg normowania i standaryzacji pracy na przykładowym stanowisku. Zaproponowano zmiany w sposobie wykonywania prac, oceniono efekty dokonanych zmian.
EN
The article presents the problem of normalization of changeover time at workstation. Basic methods of standardization working times are presented, characterized by factors affecting the times of production activities. Specified course of action in the process of rationalization of tasks times. The process of work at sample workstation is described. Changes to the process of work are described and their effects are assessed.
PL
Wraz ze wzrostem liczby projektów realizowanych w przedsiębiorstwach pojawiła się potrzeba wsparcia działań związanych z zarządzaniem projektami w środowiskach wieloprojektowych. W tym celu organizacje ustanawiają w swoich strukturach biura zarządzania projektami (ang. Project Management Office – PMO), które mogą pełnić różne funkcje i role. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych na próbie stu czterdziestu czterech przedsiębiorstw przemysłu maszynowego w Polsce. Na ich podstawie sformułowano wnioski dotyczące stopnia rozwoju podejścia systemowego w zarządzaniu projektami w środowisku wieloprojektowym w przedsiębiorstwach stanowiących przedmiot badań.
EN
The increase in number of projects run by companies generated a demand on the systemic approach to support project management in a multi - project environment. Therefore, many companies established the Project Management Offices which can have different functions and serve various roles. This process takes place in multiple industries. However there is a gap in knowledge regarding the understanding of PMO functions and roles in machinery industry. The results of the empirically - grounded research on the sample of one hundred and forty four machinery industry companies in Poland are presented in this article. Based on their outcomes, conclusions regarding the level of development of project management in examined companies operating in a multi - project environment are drawn.
PL
Ocena procesu produkcyjnego w aspekcie jego jakości i dokładności, nie jest możliwa bez zastosowania stabilnego i zdolnego, a zatem przydatnego systemu pomiarowego. W przemyśle światowym ocenę taką przeprowadza się na bazie tzw. MSA (ang. Measurement System Analysis - analiza systemu pomiarowego). Wysokie wymagania stawiane systemom pomiarowym wynikają z bardzo szybkiego postępu technologicznego, co związane jest z uzyskiwaniem bardzo wysokich dokładności produkowanych wyrobów. Dodatkowym aspektem są coraz większe wymagania klientów, którzy oczekują, że otrzymane przez nich produkty są wynikiem nie tylko precyzyjnych procesów technologicznych, ale również precyzyjnych procesów pomiarowych. Wymagania dotyczące potwierdzenia metrologicznego i realizacji procesów pomiarowych zawarte są praktycznie w każdym certyfikowanym systemie zarządzania jakością.
EN
The gage and measuring system capability indices, used in machine manufacturing processes, are defined in the article. These indices have been little investigated and are rarely used in practice. A methodology for capability analyzing has been proposed, based on three procedures and Cg and Cgk indices. Practical calculation examples are shown with interpretation of the results.
PL
Od 10 do 14 września br. w brneńskim Centrum Wystawienniczym odbędzie się 54. edycja Międzynarodowych Targów Maszynowych MSV. Jest to najważniejsze wydarzenie targowe w Republice Czeskiej i jedna z wiodących wystaw branż przemysłowych w Europie Środkowej.
PL
W artykule przedstawiono, na bazie wyników badań ankietowych i przeprowadzonych wywiadów, propozycje obszarów wiedzy, istotnych zdaniem autorów, przy realizacji procesu zamówienia. Badaniem objęto przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego, dla których opracowywany jest system informatyczny wspierający zarządzanie wiedzą w tego typu przedsiębiorstwach.
EN
The article presents, on the basis of the results of surveys and interviews, identified knowledge areas - that are relevant according to the authors – in order fulfillment process. The study included engineering industry enterprises, which is developing a system to support knowledge management in such enterprises.
PL
W artykule porównano tabelarycznie 12 norm i przeprowadzono analizę konsekwencji poszczególnych rozwiązań, w tym również wpływ wdrożenia rozwiązań Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa na upadłość polskich stoczni. Zwrócono uwagę, że norma EN 1090 i forowanie ograniczających się do mechaników, pracowników budowlanych i materiałowców 4 segmentowych szkoleń IIW nie sprawdzają się w przemyśle maszynowym i lotniczym, budownictwie przemysłowym (rafinerie i elektrownie), przemyśle stoczniowym, budownictwie mostów i wysokościowców odpornych na trzęsienia ziemi. Wynika to z tego, że system ten usuwa z branży fizyków, elektroników i informatyków, którzy są głównym źródłem innowacji w spawalnictwie. Dla przemysłu maszynowego rozsądne byłoby rozwiązanie japońskie dokładające po jednym segmencie dla konstrukcji ramowych (statki, mosty i wysokościowce) i urządzeń ciśnieniowych oraz zastąpienie odpowiedzialności osób fizycznych działami realizującymi funkcję kontroli jakości w spawalnictwie poprzez specjalistów różnych dziedzin w tym fizyków, elektroników i informatyków.
PL
Przedstawiono firmy działające na polskim rynku w ujęciu znalezienia odpowiednich urządzeń i usług, m.in. w zakresie hydrauliki, pneumatyki i napędów. Wykazano złożoność informacyjną zagadnienia i podano formalizację graficzną z punktu widzenia przydatności zarówno dla przemysłu, jak i klientów indywidualnych. Przedstawiono zmienność istnienia przedsiębiorstw na polskim rynku w latach 2007-2010.
EN
The authors presented the firms acting at the Polish market and offering suitable devices and services, for example connected with hydraulics, pneumatics and drives. Complexity of information concerning the problem has been shown, and graphical formalization has been given taking into account its usability for both industry and individual customers. This paper presents the changeability of the existence of companies at the Polish market in the years 2007-2010.
PL
Opisano światowy, krajowy i europejski rynek przemysłu maszynowego w okresie wychodzenia z kryzysu. Na podstawie najnowszych danych pokazano dynamikę sprzedaży i zamówień w różnych branżach tego przemysłu. Przedstawiono prognozy głównych potęg gospodarczych świata na lata 20 I 1-20 I 5.
EN
The paper presents the machineebuilding industry market and its major shareholdders during the recovery from the crisis. Based on the latest data it has been presented and analyzed the dynamics of sales and orders in various branches of machine-building industry. A forecast is shown for the period 2011-2015 for the major economic powers.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.