Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 145

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekładnie zębate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote Polymers in gearbox production
EN
Technological progress spurs the creation of new machine designs, the development of new highly advanced technologies, as well as the introduction of new materials, including polymeric ones, that meet the economic and ecological criteria. An analysis of the literature reveals that there are few works outlining the rules for the design of machine components using polymeric materials, including composites and nanocomposites. This article is a review of the literature on the use of polymer matrix thermoplastic composites (PA6 – polyamide 6, PA66 – polyamide 66 and POM – polyoxymethylene) in toothed transmission systems. The presented examples demonstrate the production of hybrid polymer nanocomposites with addition of inorganic fillers and their application in the manufacture of machine components, including gears.
PL
Rozwój techniki determinuje tworzenie nowych konstrukcji maszyn, opracowywanie nowych, wysoko zaawansowanych technologii, jak również wprowadzanie nowych materiałów, w tym polimerowych, spełniających kryteria ekonomiczne i ekologiczne. Dane literaturowe wskazują, że niewiele publikacji opisuje zasady postępowania podczas projektowania konstrukcji elementów maszyn z wykorzystaniem materiałów polimerowych, jak również ich kompozytów i nanokompozytów. Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej zastosowania kompozytów na osnowie polimerów termoplastycznych (PA6 – poliamid 6, PA66 – poliamid 66 i POM – polioksymetylen) w zębatych układach przeniesienia napędu. Opisano przykłady otrzymywania hybrydowych nanokompozytów polimerowych wzmacnianych napełniaczami nieorganicznymi i ich wykorzystania w wytwarzaniu elementów maszyn, w tym kół zębatych.
2
Content available remote Przekładnie cierne cięgnowe. Pasy napędowe
PL
W układach przeniesienia napędu ważną funkcję pełnią przekładnie mechaniczne. Najczęściej stosowane są tutaj przekładnie zębate, jednak gama dostępnych typów przekładni jest znacznie szersza.
PL
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację zagadnienia zapoczątkowanego w artykule pt. Modelowanie łożysk w układach napędowych z przekładnią zębatą, opublikowanym w numerze 4/2018 czasopisma „Utrzymanie Ruchu”.
EN
The aim of the work was to create a technical and organizational design for a modular, didactic system for the production of single-stage gearing. The project presented a project of a production system equipped with miniaturized devices, which are commonly used in industry. Despite the reduced scale, the modules have full functionality and reflect the real world systems. Modular construction of the designed system allows for free modeling of production processes and creates great opportunities for future activities of system expansion and its use. Additionally, the system design assumes the possibility of carrying out scientific and research works in the scope of designing production systems with a high level of automation.
5
Content available remote Modelowanie łożysk w układach napędowych z przekładnią zębatą
PL
Łożyska są powszechnie stosowanymi elementami różnych maszyn, a do ich zadań należy umożliwienie prawidłowej pracy elementów obracających się lub wykonujących oscylacje, czyli wałów i osi wraz z osadzonymi na nich częściami. Łożyska przenoszą siły na nie działające, których źródła stanowią przede wszystkim obciążenia osi i wałów oraz ciężar osi, wałów i wszystkich części na nich osadzonych. Funkcję ustalenia położenia osi i wałów względem innych elementów urządzenia (np. korpusu w przypadku przekładni zębatych) nazywa się łożyskowaniem.
6
Content available remote Komputerowe wspomaganie procesu projektowania przekładni zębatych
PL
Trudności występujące podczas projektowania i optymalizacji konstrukcji przekładni zębatych, stanowiących główną grupę, powszechnie stosowanych w budowie maszyn przekładni mechanicznych, spowodowały powstanie licznych narzędzi do komputerowego wspomagania projektowania. W artykule przybliżono zagadnienie modelowania dynamicznego, które można wykorzystać zarówno na etapie projektowania, jak i optymalizacji oraz diagnozowania przekładni.
PL
W artykule przedstawiono usystematyzowane podejście w zakresie doboru optymalnej lepkości oleju do smarowania przekładni zębatych napędów maszyn roboczych, stosowanych w obszarze cywilnym oraz wojskowym. Scharakteryzowano klasyczne procedury literaturowe określenia wymaganej lepkości oleju według teorii hydrodynamicznej (teorii HD) oraz zaprezentowano procedury, bazujące na teorii elastohydrodynamicznego smarowania (teorii EHD). Opracowane przez autorów nomogramy pozwalają określić bezwymiarowy parametr tarcia, wynikający z fizykalnej istoty kontaktu tarciowego smarowanych zazębień kół przekładni. Pokazano związki tego parametru z głównymi rodzajami zużycia tribologicznego (ściernego, zmęczenia stykowego i zatarcia) uzębień kół.
EN
The paper presents a systematised approach to the selection of optimum viscosity of gear lubricant for drives of working machines used in civilian and military areas. Traditional literature procedures are characterised for determining the required oil viscosity according to the hydrodynamic theory (HD theory), and procedures based on the theory of elastohydrodynamic lubrication (EHD theory) are also presented. Nomograms developed by the authors allow to determine the dimensionless friction parameter resulting from the physical nature of the frictional contact in the lubricated gear meshing. The relationship between this parameter and the main types of tribological wear (abrasion, contact fatigue and seizure) of the gear teeth is demonstrated.
8
Content available remote Przekładnie zębate - podział, wytwarzanie, zastosowanie
PL
W ostatnich latach opracowano i wdrożono nowe metody wytwarzania przekładni zębatych (m.in. obrabiarki! CNC wyposażone w narzędzia z węglików spiekanych, sterowane komputerowo wycinarki wodne i laserowe oraz drukarki 3D). Dokonano zmian w materiałach konstrukcyjnych, wprowadzając na znacznie większą niż dotychczas skalę proszki spiekane, tworzywa sztuczne i nowe, lepsze jakościowo gatunki stali. Rozszerzono zakres zastosowań przekładni spiroidalnych oraz przekładni o nietypowych kształtach.
PL
W artykule dokonano uogólnionego podsumowania wpływu podstawowych parametrów geometrycznych, materiałowych, konstrukcyjno-technologicznych i eksploatacyjnych na trwałość przekładni zębatych napędów maszyn i pojazdów specjalnych. Rozpatrzono zagadnienie trwałości zazębień, wskazując na istotność wpływu tych parametrów na: wytrzymałość doraźną i zmęczeniową zębów oraz odporność warstwy wierzchniej na zniszczenie tribologiczne. Ponadto, pokazano istotną rolę inżynierii smarowania w kształtowaniu trwałości łożyskowań . Artykuł w szczególności ma na celu wzbogacenie bazy wiedzy konstruktorów, niezbędnej na etapie opracowania koncepcji oraz podejmowania decyzji w optymalizacji innowacyjnych układów napędowych maszyn roboczych o przeznaczeniu wojskowym.
EN
The paper presents a generalized summary of the effects of basic geometrical, material, construction and technological and operational parameters on the durability of gear drives of machines and special vehicles. The issue of gear meshing durability is examined, indicating the significance of the impact of these parameters on: immediate and fatigue strength of gear teeth and resistance of surface layer to tribological failure. In addition, the important role of lubrication engineering in the shaping of bearings durability is demonstrated. The paper aims to enrich the knowledge of design engineers which is necessary at the stage of concept development and making decisions on the optimization of innovative drive systems of working machines designed for military use.
PL
Artykuł przedstawia nową metodę tworzenia typoszeregu wielostopniowych przekładni zębatych. Nie jest ona oparta na zasadach podobieństwa. Celem było uzyskanie maksymalnej unifikacji elementów zębatych przy równoczesnym zachowaniu lub zwiększeniu przenoszonej mocy. Do rozwiązania problemu wykorzystano algorytm genetyczny.
EN
In the paper, new creation method of series of types of multi-stage gears was presented. The method is not based on the rules of similarity. The aim was to achieve the maximal unification of geared pairs, simultaneously preserving or increasing the transmitted power. The dedicated genetic algorithm was used for solution of the discussed task.
EN
In correctly functioning maintenance systems it is most important to prevent possible failures. A reduction of the vibroacoustic effects accompanying the operation of machines and equipment, including transmissions, is among the factors that lower the probability of a failure. The paper presents the results of the research on the impact of operational factors on vibroacoustic conditions of transmissions. The factors covered by the analysis included a change in the mating conditions of gear wheels associated with the wear of tooth surfaces, operation of transmissions in subharmonic conditions of the main resonance and the temperature of the lubricating oil. The study demonstrated that it was possible to reduce the vibroacoustic effects generated by gear transmissions by changing the conditions of their operation. Based on the results obtained, it has been found that the operation of gear transmissions in accordance with the sustainable development principles requires technical services to take active measures consisting in the search for optimal operating conditions in terms of the vibroacoustic conditions.
PL
W poprawnie działających systemach utrzymania stanu technicznego, najważniejszym działaniem powinno być zapobieganie ewentualnym awariom. Czynnikiem zmniejszającym prawdopodobieństwo awarii jest zmniejszenie efektów wibroakustycznych towarzyszących eksploatacji maszyn i urządzeń, w tym także przekładni. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu czynników eksploatacyjnych na stan wibroakustyczny przekładni. Analizowanymi czynnikami były: zmiana warunków współpracy kół związana z zużywaniem się powierzchni zębów, przekładni w warunkach podharmonicznych głównego rezonansu rezonansowych oraz temperatura oleju smarującego. W pracy wykazano możliwość zmniejszenia generowanych efektów wibroakustycznych przez przekładnie zębate poprzez zmianę warunków ich pracy. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że eksploatacja przekładni zębatych zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju wymaga aktywnych działań ze strony służb technicznych polegających na poszukiwaniu optymalnych ze względu na stan wibroakustyczny warunków pracy.
PL
W opracowaniu przedstawiono w sposób syntetyczny problem wykorzystania metody termowizyjnej do pośredniej identyfikacji pól temperatur generowanych w węzłach tribologicznych (łożyskowania i zazębienia) podczas badań stanowiskowych innowacyjnych konstrukcji planetarnych przekładni zębatych dużych mocy. Zwrócono uwagę na wielokryterialny system oceny funkcjonalności omawianych przekładni i na tym tle na ważność problematyki procesów tribologicznych kształtujących ich stan termiczny.
EN
The paper presents the problem of the use of thermal imaging methods for indirect identification of temperature fields generated in the tribological nodes, such as bearing and meshing, during bench testing of an innovative design of high power planetary gear. Attention is paid to the multi-criteria evaluation system’s functionality in relation to gears and the validity of the problems of tribological processes that shape their thermal state.
PL
W artykule przedstawiono wpływ rodzaju smarowania na tribologiczne zużywanie i niezawodność eksploatacyjną otwartych przekładni zębatych w układach napędowych młynów kulowych i pieców obrotowych. Przeanalizowano wpływ rodzaju smarowania na zużycie energii elektrycznej przy tego typu układach napędowych. Badania i analizy obejmowały wielkogabarytowe przekładnie zębate, wykorzystywane w układach napędowych wymienionych urządzeń, pracujące między innymi w przemyśle: cementowym, chemicznym, górniczym, energetycznym czy celulozowym.
EN
The article covers the issues of the influence of the type of lubrication on the tribological wear and operational reliability of open gears in the propulsion system of ball mills and rotary kilns. The influence of the type of lubrication on electricity consumption for these types of drive systems was analysed. The research and analysis included the large-size gear transmissions used in the drive systems of these devices, working among others in the following industries: cement, chemical, mining, energy, or cellulose. It has been found that the plastic grease spray lubrication with addition of graphite is more effective compared to the dip lubrication of gear transmissions. Spray lubrication reduces the friction coefficient of rolling-sliding between mating teeth, which leads to a reduction in electricity consumption in the range of 1–3%, and it also extends troublefree transmission operation. The depositions of the grease in the micro-irregularities on the surface of the tooth and the filling of the pores on the surfaces by the grease with graphite were beneficial. Due to the very heavy operating conditions of the transmissions, the high concentrated pressures occurred on the surface of the tooth. This can lead to the penetration of carbon particles into the surface layer of the steel from which the gear wheels are made, and this leads to changes in the structure of the steel and in the hardness of working with each tooth surface.
PL
W pracy zostały przedstawione metody tworzenia oraz wykorzystania wykonywalnych skryptów w programie ABAQUS w celu zautomatyzowania przeprowadzania analiz przekładni zębatych z wykorzystaniem MES. Dla poszczególnych etapów analizy został opracowany graficzny interfejs, dzięki któremu obsługa skryptów staje się bardziej intuicyjna.
EN
The paper presents methods of creating and using executable scripts in ABAQUS program to automate the analysis of toothed gears using FEM. For the different stages of analysis there has been developed graphical user interface thanks to which scripts operating becomes more intuitive.
EN
The paper presents a designing scheme based on the main criterion of optimisation, which is to minimize the vibrations and noise generated by machinery. This concept takes into account the deterioration of the strength and operational properties of constructions, which should be brought to a satisfactory level by applying additional measures. The considered design approach was examined on the example of the gearboxes, for which it is extremely difficult to achieve a noise reduction due to their highly advanced technology.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję projektowania opartą o nadrzędne kryterium optymalizacyjne, którym jest minimalizacja drgań i hałasu generowanych przez maszyny robocze. W koncepcji tej uwzględniono pogorszenie właściwości wytrzymałościowych i eksploatacyjnych konstrukcji, które należy poprzez zastosowanie dodatkowych środków doprowadzić do zadawalającego poziomu. Rozważane podejście projektowe rozpatrzono na przykładzie przekładni zębatych, w przypadku których, z uwagi na wysoki poziom zaawansowania technologicznego, niezwykle trudne jest uzyskanie obniżenia hałasu.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania zarysów zębów przekładni zębatej specjalnego przeznaczenia. W przekładni tej zębnik (walcowe koło zębate o zębach prostych) odtacza się bez poślizgu po wewnętrznie uzębionej listwie zębatej. Kształt uzębienia listwy oraz prowadnic osi zębnika zapewnia żądane przemieszczenia osi zębnika względem listwy. Krzywa toczna listwy zębatej stanowi zamkniętą pętlę zawierającą odcinki proste, łuki okręgów oraz początkowe fragmenty klotoidy. Celem zastosowania fragmentów klotoidy w definicji krzywej tocznej listwy zębatej jest zmniejszenie obciążeń dynamicznych związanych ze zmianą kierunku ruchu osi zębnika. W artykule przedstawiono metodę wyznaczania zarysów zębów na fragmencie uzębienia, którego krzywą toczną jest klotoida. Podano opisy matematyczne krzywych definiujących zarysy boków tych zębów. Poprawność metody zweryfikowano poprzez wykonanie modelu komputerowego przekładni oraz komputerową, kinematyczną symulację jej działania.
EN
In the paper, a method of defining a teeth profile of gearbox designed for a special purpose is presented. In the gearbox, a pinion (cylindrical gear with straight teeth, a spur) rolls without slipping on a internally toothed curved rack. The shape of the teeth of the rack and the shape of the pinion’s slide provide the desired displacement of the pinion axle in relation to the rack. The pitch curve of the rack is a closed loop including straight segments, arcs of circles and initial fragments of the clothoid. The aim of using the clothoid as the fragments of the pitch curve of the rack is to reduce the dynamic loads associated with the change of direction of motion of the pinion axis. The article describes the method of determining the teeth profiles based on the clothoid pitch curve. A mathematical description of curves defining the profiles of these teeth is given. The validity of the method was verified with a computer model of the transmission and then virtual kinematic simulation of its operation.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie metody projektowania niezależnego (robust design) przekładni zębatych z wykorzystaniem teorii Taguchiego oraz metod projektowych z uwzględnieniem niezawodności. Analiza opiera się na wykorzystaniu macierzy ortogonalnych, współczynnika sygnał/szum (S/N), analizy zakłóceń i niezawodności w rozważaniach wytrzymałościowych. Na ich podstawie bada się charakterystyki niezawodnościowe na poziomie projektowania parametrów. Analizie poddano wytrzymałość kontaktową oraz na złamanie zębów kół zębatych w przekładni.
EN
The paper presents the use of independent design method (robust design) for a gear using Taguchi theory and design methods with regard to reliability. The analysis is based on the use of orthogonal matrix, ratio signal/ noise (S/N), interference analysis and reliability considerations of strength. On its basis the characteristics of the reliability of the design parameters were examined. The pitting and fatigue fracture of teeth of the gears were analyzed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentów mających na celu budowę klasyfikatora lokalnych uszkodzeń zębów kół przekładni opartego na sztucznych sieciach neuronowych. W badaniach wykorzystywano sieci neuronowe z radialnym jądrem. Dodatkowo podjęto próbę wykorzystania algorytmów genetycznych oraz analizy PCA w celu wyboru wejść klasyfikatora neuronowego. Badania oparto na sygnałach drganiowych otrzymanych z modelu dynamicznego przekładni pracującej w układzie napędowym. W artykule zaproponowano sposób budowy deskryptorów lokalnych uszkodzeń zębów kół, wykorzystując do tego celu sygnały drganiowe poddane odpowiedniej filtracji oraz selekcji widmowej.
EN
The paper presents the results of an experimental application of neural network as a classifier of tooth gear faults. The neural classifiers were based on the artificial neural networks with radial nucleus. In the experiment genetic algorithm and principal component analysis were used to check influence of choosing inputs for neural classifier on diagnostic error. The model of gearbox was used in order to create a base of knowledge. The input data for the classifier was in a form of matrix composed of statistical measures, obtained from vibration signals after filtration and selection of spectrum range.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.