Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekładnia obiegowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł prezentuje koncepcję i założenia projektowe przykładowego wirnika, zastosowanego w wielowirnikowym silniku synchronicznym z magnesami trwałymi SPM. Konieczność konstruowania i badania wielowirnikowych napędów elektrycznych, wymusiła potrzeba ich integracji z przekładniami obiegowymi o dwóch stopniach swobody w nowoczesnych elektromechanicznych układach napędowych pojazdów elektrycznych.
EN
The article presents the conceptions and designing process of exemplary rotor used in multirotor’s synchronous motor with permanent magnets SPM. Necessity of designing and researching of multirotor’s electrical drives, has resulted from need of their integration with planetary gears with two degrees of freedom in modern electromechanical drive systems.
PL
Artykuł prezentuje możliwości analizy kinematycznej przekładni planetarnych o dwóch stopniach swobody z użyciem wzorów Willisa. W drugiej części artykułu, zaprezentowano możliwości wykorzystania wyprowadzonych wzorów w analizie złożonych konstrukcyjnie przekładni planetarnych, stosowanych w elektromechanicznych układach napędowych samochodów elektrycznych.
EN
The article presents the possibilities of kinematic analysis of planetary gears with two degrees of freedom using Willis mathematical formulas. In the second part of the article, the possibilities of using formulated formulas in the analysis of complicated planetary gears used in electromechanical drives systems of electric cars are presented.
PL
W artykule zaprezentowano aktualny stan wiedzy w zakresie obiegowych przekładni cykloidalnych. Na podstawie jego analizy opracowano koncepcję obiegowej przekładni cykloidalnej przeznaczonej do zabudowy w układzie napędowym zakrętarek śrub i nakrętek. Przeprowadzone obliczenia analityczne w zakresie geometrii uzębienia oraz sił działających na poszczególne podzespoły przekładni umożliwiły opracowanie jej modelu przestrzennego. W artykule przestawiono założenia projektowe oraz tok obliczeniowy pozwalający na wygenerowanie ekwidystanty epicykloidy zasadniczej skróconej.
EN
State of the art in the field of planetary cycloidal gears is presented. Basing on this knowledge, the concept of cycloidal gear intended for installation in driving units of impact wrenches for screws and nuts was developed. Analytical calculations on teeth geometry and forces acting on each gear subassembly enabled preparation of its 3D model. Design assumptions as well as calculations procedure enabling generation of main epicycloid equidistant are presented.
EN
Diagnosing gear tooth and bearing failures in industrial power transition situations has been studied a lot but challenges still remain. This study aims to look at the problem from a more theoretical perspective. Our goal is to find out if the local regularity i.e. smoothness of the measured signal can be estimated from the vibrations of epicyclic gearboxes and if the regularity can be linked to the meshing events of the gear teeth. Previously it has been shown that the decreasing local regularity of the measured acceleration signals can reveal the inner race faults in slowly rotating bearings. The local regularity is estimated from the modulus maxima ridges of the signal’s wavelet transform. In this study, the measurements come from the epicyclic gearboxes of the Kelukoski water power station (WPS). The very stable rotational speed of the WPS makes it possible to deduce that the gear mesh frequencies of the WPS and a frequency related to the rotation of the turbine blades are the most significant components in the spectra of the estimated local regularity signals
PL
Diagnozowanie uszkodzeń zębów przekładni i łożyska w sytuacjach przemian energii przemysłowych zostało zbadane wiele razy, ale nadal pozsotaje ono wyzwaniem. Celem tego badania jest spojrzenie na problem z perspektywy bardziej teoretycznej. Celem jest sprawdzenie, czy lokalną regularność, tj. płynność mierzonego sygnału, można oszacować na podstawie wibracji przekładni obiegowych i czy ta regularność może być związana z zazębieniami zębów przekładni. Poprzednio wykazano, że malejąca lokalna regularność mierzonych sygnałów przyspieszenia może ujawnić błędy pierścienia wewnętrznego w łożyskach wolnoobrotowych. Lokalna regularność jest szacowana na podstawie maksymalnego granicznego szumu sygnału transformaty falowej. W niniejszym badaniu pomiary pochodzą z przekładni obiegowych elektrowni wodnej Kelukoski (EW). Bardzo stabilna prędkość obrotowa EW pozwala wnioskować, że częstotliwości oczek sieci EW i częstotliwość związana z obrotem łopat turbiny są najistotniejszymi składnikami widma szacowanych sygnałów lokalnej regularności.
PL
W pracy przedstawiono problematykę związaną z wykorzystaniem przekładni obiegowych z zespołem dwuwieńcowych kół obiegowych. Tego rodzaju rozwiązania umożliwia uzyskanie przełożenia o znacznej wartości (kilkanaście do kilkadziesiąt). Podkreślono istotną pozytywną cechę przekładni jaką jest mniejsza masa oraz wymiary w porównaniu z odmianą przekładni zwykłej (o osiach stałych). Przedstawiono problem doboru wartości przełożenia I stopnia reduktora na wymiary zewnętrzne konstrukcji, a zatem i masy przekładni. Zwrócono uwagę na konieczność spełnienia określonych warunków w procesie konstruowania przekładni. Przeprowadzone analizy obliczeniowe prowadzą do stwierdzenia, że w przypadku przekładni obiegowej z zespołem dwuwieńcowych kół satelitarnych istnieją ograniczenia konstrukcyjne wpływające na krytyczny dobór wartości przełożeń poszczególnych stopni przekładni. Podkreślono zalety zastosowania rozważanego typu przekładni na procesy rozruch układu napędowego z zainstalowaną przekładnią obiegową.
EN
The paper presents the problems connected with the use of two-stage planetary gear with dual satellite wheels. This type of solution allows a ratio of significant value (several to several tens). Highlighted a significant positive characteristic that the transmission is smaller mass and dimensions as compared with the normal variation of the transmission (with axes fixed). Presents the problem of the selection of the gear ratio of the first stage regulator to the external dimensions of the structure, and hence the weight of the gear. Highlighted the need to meet certain conditions in the process of design gear. Performed computational analysis leads to the conclusion that in the case of two-stage planetary gear with dual satellite wheels, there are structural limitations that affect the choice of gear ratios individual gear stages . Highlights the advantages of using gear type prudent to start processes powertrain with planetary gear installed.
6
Content available remote Sprawność zazębienia złożonych przekładni obiegowych
PL
W pracy przedstawiono dokładny algorytm metody obliczania sprawności zazębienia złożonych przekładni obiegowych. Jest to typowa metoda inżynierska, która w porównaniu z innymi metodami nadaje się szczególnie do analizy projektowanych przekładni.
EN
The accurate algorithm of method of mesh efficiency calculation of compound planetary gears is presented in this paper. It is typical engineering method, which in comparison with other methods is peculiar suited to analyzing designed gears.
PL
W referacie przedstawiono praktyczne zastosowanie technik komputerowego wspomagania w projektowaniu modularno-segmentowych typoszeregów przekładni obiegowych zastosowanych do analizy i syntezy obiektowej. W analizie wykorzystano autorskie oprogramowanie dobru i sprawdzenia wg ISO elementów zębatych przekładni będących modułami tworzonych typoszeregów. Natomiast syntezę obiektową umożliwiło zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji, kojarzeń oraz wyboru najlepszych rozwiązań, związanych z doborem elementów zębatych. Spowodowało to dalszy rozwój inżynierii wiedzy, wykorzystującej sztuczną inteligencję w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn, zwłaszcza potrzebnej do projektowania przekładni zębatych, w tym także obiegowych.
EN
In this paper it has been presented the practical usage of computer aided in modular design of series of types of planetary gearheads used in object - oriented analysis and synthesis. In the analysis there has been used the copyright software of picking and checking, according to the ISO standards, the elements of toothed gears, which are the modules of series of types created. The object – oriented synthesis was possible to make because of the usage of artificial neural network to classify, associate and choose the best solutions, connected with selecting toothed elements. It led to the further development in engineering, using artificial intelligence in building and exploring machines, particularly necessary to design the toothed gears and also planetary gear heads.
EN
In the paper a method of building the torsional vibration mathematical models of planetary gears, also for multi stage gears is presented. The method is based on calculations of stiffness matrices which correspond to the mesh stiffness and bearing stiffness of satellites. The matrices for calculation of a global stiffness matrix of the planetary gear are used. A computational example is included.
PL
W artykule przedstawiono metodę budowania matematycznych modeli drgań skrętnych przekładni planetarnych, również wielostopniowych. Metoda polega na wyznaczaniu macierzy sztywności odpowiadających zazębieniom oraz łożyskowaniom satelitów, a następnie, przy ich wykorzystaniu, budowaniu globalnej macierzy sztywności przekładni. Zamieszczono przykład obliczeniowy.
9
PL
W pracy przedstawiono wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych na obciążenia elementów przekładni obiegowych. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem modelu dynamicznego dla wybranych rozwiązań konstrukcyjnych przekładni.
EN
The paper presents selected results of researches over influence of construct parameters on loads in planetary gear elements. Research executed with use computer program basing on isolated dynamic model simple planetary gear.
PL
W przekładniach zębatych, w tym również obiegowych, na obciążenie zębów, a także na siły w łożyskach istotny wpływ ma dokładność wykonania poszczególnych elementów układu. W pracy podjęto próbę określenia wpływu dokładności wykonania kół zębatych, ściślej wpływu odchyłki stochastycznej oraz zarysu na obciążenie łożysk z jednoczesnym określeniem nierównomierność. rozkładu przenoszonego momentu na poszczególne drogi. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem modelu dynamicznego dla wybranych wartości sztywności podpór kół obiegowych i kilku przypadków konstrukcji przekładni.
EN
The paper presents selected results of researches over influence of epicyclic gear elements quality realization on forces in bearings. Research executed with use computer program basing on isolated dynamic model simple epicyclic gear.
11
Content available remote Wpływ uszkodzeń elementów przekładni obiegowej na siły w zazębieniach
PL
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań wpływu uszkodzeń zębów kół przekładni obiegowej na dynamikę jej pracy, w tym na przebieg sił międzyzębnych. Badania przeprowadzono z użyciem komputerowego programu symulującego pracę prostej przekładni obiegowej. Przedstawiono przebiegi sił w zazębieniach oraz rozkłady czasowo-częstotliwościowe Wignera-Ville'a przyspieszeń drgań skrętnych wału koła słonecznego.
EN
The paper presents selected results of researches over influence of tooth damages in epicyclic gear on its work dynamics, especially on forces in meshing. Research executed with use computer program basing on isolated dynamic model simple epicyclic gear. Results presents runs of forces in meshings and Wigner-Ville' time-frequency analysis of input shaft vibration acceleration.
PL
W niniejszym opracowaniu zamieszczono przykłady analizy wytrzymałościowej jarzm przekładni obiegowych, pracujących w układzie napędowym kombajnu ścianowego. Analizę przeprowadzano metodą elementów skończonych. W opracowaniu poruszane są również problemy występujące przy modelowaniu tych jarzm za pomocą MES. Analizą objęto jarzma ułożyskowane i nieułożyskowane (swobodne). W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskano informacje o rozkładzie naprężeń w analizowanych jarzmach przy kilku wariantach obciążeń kół obiegowych przekładni.
EN
There are in the paper presented some examples strength analysis of planetary cages used in driving unit of shearer cutting head, by means of finite element method. In this paperwork are taken up problems connected with modelling by FEM. The analysis encloses some types of cages with rolling and floating bearings. As a result of computations there was achieved a piece of information about a stress pattern in analyzed cages for some types of planetary wheels load.
13
Content available remote Optymalizacja wewnętrznego zazębienia cykloidalnego w przekładniach obiegowych
PL
Wysoka sprawność przekładni obiegowych wymaga stosowania wewnętrznych zazębień cykloidalnych, w których uzębienie kół obiegowych ma postać ekwidystanty epicykloidy skróconej, w skrócie EES. W pracy przedstawiono problematykę kształtowania optymalnego uzębienia na przykładzie obiegowej przekładni cykloidalnej w celu osiągnięcia założonej trwałości zmęczeniowej tego uzębienia.
EN
To obtain high efficiency of planetary gear it is necessary to apply inside cycloidal meshing in which teeth have the shape of equidistant of shortened epicycloid (abbr. EES). In the labor these is presented problem of shaping optimal teeth in the shape of EES basing on example of cycloidal gear to obtain assumed durability of that teeth.
PL
W obiegowej przekładni cykloidalnej występują niekonwencjonalne węzły toczne w układzie przeniesienia mocy od wału wejściowego do wału zdawczego. Jednym z nich jest specjalne łożysko walcowe, które wykorzystuje jako bieżnię centralny otwór koła obiegowego. Drugi węzeł toczny, to zazębienie cykloidalne koła obiegowego i koła współpracującego. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń trwałości zmęczeniowej wymienionych węzłów tocznych przekładni Cyclo dla różnych wartości mimośrodu przekładni, oraz różnych promieni rolek koła współpracującego. Wyniki tych obliczeń umożliwiły określenie najkorzystniejszych, z punktu widzenia trwałości zmęczeniowej, wartości parametrów ekwidystanty.
EN
In cycloidal planetary gear (Cyclo) there are applied three unconventional bearing nodes: special cylindrical bearing of eccentric on drive shaft, roller set in straight line mechanism and inside cycloidal meshing. The meshing is created by planet wheel having toothing in the shape of equidistant of shortened epicycloid, cooperating with rolls of stationary central wheel. In each of that bearing nodes only rolling friction occurs. Three main parameters determine designed size of the nodes (including the entire gear): - coefficient of shortening epicycloid with values range m = 0,5÷0,85 - eccentric of the gear with value e = 1 ÷ 10 mm - shifting equidistant of shortened epicycloid q, equal to radius of rollers of cooperating wheel. After fatigue life test it has been indicated the type and shape of bearing nodes wear in cycloidal gear is similar to the one in roller bearings. Thus it has been applied theoretical basis of fatigue strength of contact surface in raceways of bearing to forecast life of roller bearing nodes in cycloidal gear. It has been worked out proper calculation methods of fatigue life of working surfaces of the bearing nodes, which implement values of the three parameters, mentioned above. Using, these methods of calculation the life it can be sought such combination of the parameters m, and q for the designed gear to obtain the highest computational fatigue life of the rolling bearing nodes. In the paper it has been presented the results of calculations of fatigue life of the two bearing nodes that determine the durability of entire gear (central bearing and meshing). Calculations has been done on example of the own Cyclo gear with ratio i = 19 and power N =3.7 kW. The results had made possible determination of optimal values of the parameters m, e and q which were successively used in design and manufacturing of the prototype of the gear.
PL
W referacie przedstawiono zagadnienie samoregulacji w specjalnej przekładni mechanicznej zbudowanej z wykorzystaniem zespołu przekładni obiegowych, mogącej znaleźć zastosowanie m.in. w napędach środków transportu pracujących w specjalnych warunkach. Został określony warunek konieczny samoregulacji jak i dokonano anlizy teoretycznej funkcyjnych współzależności wybranych parametrów wpływających na pracę urządzenia.
EN
The paper presents problem of self-regulation relative to compound gear as example of planetary gear train. This report presents also necessary condition of self-regulation and influence of parameters and factors on values of the others parameters which are connected with effective work of this device. Theresults of this research work refer to theoretical analysis.
16
Content available remote Metodyka pomiaru chwilowych prędkości obrotowych w przekładniach obiegowych
PL
W artykule przedstawiono metodykę, układ pomiarowy i wyniki badań chwilowych prędkości obrotowych oraz odpowiadających im przełożeń kinematycznych na przykładzie doświadczalnej przekładni Cyclo.
EN
In the paper it is presented methodics, measuring system and result of momentary rotational speeds and representative kinematic ratio basing on experimental model of cycloidal gear.
PL
W obiegowych przekładniach wykorzystujących wewnętrzne korygowane zazębienie cykloidalne (Cyclo) miarą dokładności wykonania elementów w układzie przeniesienia ruchu może być przełożenie kinematyczne. W artykule przedstawiono wyniki badań chwilowych prędkości obrotowych oraz odpowiadających im przełożeń kinematycznych na przykładzie doświadczalnej przekładni Cyclo, wyposażonej w koła obiegowe z korygowanym zazębieniem cykloidalnym.
EN
In planetary gear using inside corrected cycloidal toothing (Cyclo) kinematic ratio can be a factor describing precision of manufactured elements in drive systems. In the paper it is presented result of momentary rotational speeds and representative kinematic ratio basing on experimental model of cycloidal gear with planet wheels with corrected cycloidal toothing.
PL
W artykule przedstawiono całokształt problemów, związanych z doświadczalną weryfikacją wysokosprawnych przekładni obiegowych typu Cyklo, w tym także związanych z wewnętrznym zazębieniem cykloidalnym. Zaprezentowano stanowisko i metodykę badań trwałości, które umożliwiają pozorowanie cykli obciążenia i cech dynamicznych, typowych dla mechanizmów dźwignic. Przedstawiono także dotychczasowe wyniki długookresowych badań trwałości. W szczególności zwrócono uwagę na hierarchię trwałości tocznych węzłów łożyskowych w układzie przeniesienia mocy, które jak wykazały badania doświadczalne przesądzają o trwałości całej przekładni.
EN
In the paper it has been presented the whole range of problems connected with experimental verification of high efficient cycloidal planetary gears including problems with internal cycloidal toothing. It has been presented laboratory stand and methodic of durability teste. They enable to simulate loading cycles and dynamical features typical for mechanism of cranes. There are also presented results of long-lasting durability tests. Particularly durability of rolling bearing nodes in drive system determines durability of entire gear as it has been figured out in experimental tests.
EN
In planetary gear (Cyclo) toothing of planet wheels is shaped as equidistant of shortened epicycloid, EES for short.. Up to the present moment, nominal toothing of wheels in which one equidistant occurs identical for planet wheel and co-operating wheel has been applied. In this paper the original modification of inside cycloidal meshing based on diversification of equidistant of planet wheel toward co-operating wheel is presented.
PL
W obiegowych przekładniach (Cyclo) uzębienie kół obiegowych ma postać ekwidystanty epicykloidy skróconej, w skrócie EES. Dotychczas stosuje się nominalne zazębienie kół, w którym występuje tylko jedna EES, identyczna dla kół obiegowych i koła współpracującego. W artykule przedstawiono oryginalną modyfikację wewnętrznego zazębienia cykloidalnego, polegającą na zróżnicowaniu ekwidystanty koła obiegowego względem koła współpracującego.
PL
Opisano badania dynamiki wysokoredukcyjnej przekładni planetarnej o małym module; przy użyciu zaproponowanego modelu o pięciu stopniach swobody obliczono częstości własne drgań skrętnych oraz poprzecznych; w celu zbadania sił dynamicznych model uzupełniono opisem współpracy satelitów z kołami centralnymi, biorąc pod uwagę szczególne cechy zazębień wewnętrznych; przeprowadzona analiza częstości własnych i sił dynamicznych może być pomocna na etapie wstępnych prac projektowych, pozwalając uniknąć rezonansowych zakresów pracy przekładni.
EN
Investigations on dynamics in a high reduction planetary gearing with the small module of teeth. By use of the proposed 5-DOF model natural frequencies of torsional and transverse vibration were calculated. In order to examine dynamical forces the model was supplemented by the description of the mesh between the planetary pinions and central gears, especially regarding the specific features of the internal teeth engagement. Performed analysis of natural frequencies and dynamical forces may be an in initial step of design to avoid resonant states.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.