Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przejście dla zwierząt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Wybrane rozwiązania konstrukcyjne obiektów mostowych
PL
Budowa drogi ekspresowej S5 to największa inwestycja drogowa realizowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego o znaczeniu europejskim. Teren budowy został poddany badaniom archeologicznym, podczas których odkryto m.in. cmentarzysko birytualne (występują dwa różne obrządki pogrzebowe – szkieletowy i ciałopalny) pochodzące z okresu wpływów rzymskich epoki żelaza (200 lat p.n.e. – 375 r. n.e.) identyfikowane z przedstawicielami ludności kultury wielbarskiej, a także pozostałości po wojnie obronnej 1939 roku. Podczas realizacji drogi ekspresowej S5 zastosowane zostaną innowacyjne rozwiązania dotychczas nie występujące w naszym województwie, m.in. górne przejścia dla zwierząt wykonywane w technologii prefabrykowanej konstrukcji stalowej współpracującej z gruntem, pierwsza w regionie nawierzchnia jezdni głównych w technologii betonu cementowego oraz innowacyjne obiekty inżynierskie.
EN
Construction of the S5 major road constitutes the greatest road investment of European significance carried out on the territory of the kujawsko-pomorskie voivodeship. The construction area underwent archaeological tests, which revealed, among other things, a biritual burial ground (two different funeral rites – skeleton and cremation ritual), which date back to the period of Roman influence from the iron age (200 BC – 375 AC and have been identified as rites of the Wielbark culture, as well as remains from the defensive war in 1939. Construction of the S5 major road will entail use of innovative solutions which have never before been used in our voivodeship, such as, among other things, upper passageways for animals, carried out using the technology of prefabricated steel constructions cooperating with the soil, first main road surface in the region constructed using the cement concrete technology as well as innovative engineering facilities.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza prowadzenia obliczeń statyczno-wytrzymałościowych prowadzonych zgodnie z polską normą oraz Eurokodami. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w przyjmowaniu obciążenia eksploatacyjnego, na różne podejście obu systemów norm do wyznaczania współczynnika dynamicznego tego obciążenia oraz na przyjmowaną wytrzymałość betonu na ściskanie. Artykuł wskazuje, że istnieje możliwość redukcji dynamicznej oddziaływania ruchomego przyjmowanego zgodnie z Eurokodem.
EN
The article describes in detail differences between various assumptions made in the two systems. Particular attention has been paid to the live load, the dynamic amplification factor and the design value of concrete compressive strength. The article indicates that there is a possibility for a dynamic reduction in live loads according to Eurocodes. The results are acceptable. Moreover, the author has proposed the αcc coefficient value.
PL
W nawiązaniu do poprzedniego artykułu z tego cyklu [8], należy przypomnieć, że rozwój infrastruktury komunikacyjnej jest ściśle związany ze zrównoważonym rozwojem, z uwzględnieniem wielu aspektów ekologicznych. Dotyczy to zarówno budowy nowych, jak też modernizacji istniejących dróg kołowych i kolejowych. W tym celu nieodzowna staje się budowa przejść dla zwierząt i przepustów o funkcji zespolonej.
EN
In relation to the previous article from this series, it should be recalled that the development of transport infrastructure is closely related to sustainable development, taking into account many environmental aspects. This applies both new construction as well as modernization of the existing roads and railways. For this purpose, it becomes indispensable to the construction of passages for animals and culverts of complex function.
PL
Zrównoważony rozwój infrastruktury komunikacyjnej uwzględnia zagadnienia związane z ekologią. Z tego powodu nieodzowna staje się realizacja wielu przejść dla zwierząt pod lub nad budowanymi drogami kołowymi i liniami kolejowymi. Dotyczy to również prac przy modernizacji dróg komunikacyjnych. Z uwagi na złożoność tych obiektów pod względem technicznych rozwiązań funkcjonalnych, jak też interdyscyplinarność tego zagadnienia konieczne jest, zdaniem autorów, wydanie odpowiednich Zaleceń do projektowania, budowy i utrzymania przejść dla zwierząt, które w sposób jednoznaczny uporządkowałyby wszystkie kwestie związane z tymi obiektami.
EN
Natural aggregates are widely used both in ribbon and volumetric construction. In respect of quantitative demand, ribbon construction is definitely much more receptive. After completion of implementation of large infrastructural investments, co-financed by EU funds, volumetric construction will become one of major directions of sale of aggregates.
PL
W artykule przedstawiono cały proces powstawania przejścia dla zwierząt PE-1.1, zlokalizowanego w km 43 + 452 drogi ekspresowej S7, od projektu aż po realizację obiektu.
EN
The article presents the entire process of the design and construction of the wildlife crossing PE-1.1. It describes the modeling of the structure in details. Particular attention has been paid to the complexity of this issue. The paper also presents the selected details of the installation of a precast concrete arch bridge system and interesting problems the designer of the structure had to deal with. Moreover, the advantages of using precast concrete arch bridge systems are presented as an alternative to other technologies. Finally, in conclusions, the article point out that nowadays, due to the technology, it is possible to customize precast elements to meet the design assumptions.
PL
Przygotowanie realizacji zamierzenia budowlanego zarówno w terenie, jak i pod względem formalnoprawnym stanowi kluczowy etap każdej inwestycji. Ma to znaczenie w przypadku inwestycji infrastrukturalnych, do których należą m.in. omawiane w tym cyklu konstrukcje przepustów i przejść dla zwierząt.
EN
In the previous articles of this series we presented an overview of issues related to the introduction to the subject, we also addressed the theoretical issues and presented methods of calculation and design. This article opens up issues related to the practical implementation of the projects concerned.
PL
Przedstawiono różne elementy zagospodarowania, wraz z wynikami przeprowadzonych analiz poziomu hałasu, potwierdzającymi wpływ rodzaju elementu zagospodarowania na „uzyskany stan wyciszenia” na dojściu do przejścia i jego powierzchni.
EN
The paper presents various development elements, together with the results of noise analyzes, confirming the impact of the development, depending on its type, on the “achieved status of soundproofness” on the access to the crossings and their surface.
PL
Artykuł porusza problematykę aranżowania zieleni na przejściach dla zwierząt, rozważanej nie tylko jako istotny czynnik podnoszący parametry funkcjonalności ekoduktów, ale i w aspekcie kompozycyjnym – mającym bezpośredni wpływ na percepcję krajobrazu przez użytkowników drogi. W oparciu o obowiązujące akty prawa krajowego, przegląd literatury przedmiotu oraz badania własne istniejących obiektów sformułowano wnioski będące podstawą do stosowania jako zestaw dobrych praktyk w procesie projektowym oraz przygotowano model aplikacyjny.
EN
The article deals with the problem of arranging greenery on wildlife crossings, considered not only as a crucial factor raising parameters of the usability of ecoducts, but also in the composition aspect – having a direct influence on the perception of the landscape by users of the road. The established conclusions which are the basis for the application as a set of good practices in the design process were given based on acts being in force of the domestic law, the subject literature review and own examinations of existing facilities as well as an appliqué model was prepared.
PL
Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia Żmigród stał się miejscem ważnej debaty o problemach i zjawiskach wynikających z intensywnego rozwoju polskiej infrastruktury drogowej. Zorganizowana 11–12 grudnia 2013 r. XII Świąteczna Drogowo-Mostowa Żmigrodzka Konferencja Naukowo-Techniczna Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej przyciągnęła 120 specjalistów z branży – ekspertów, naukowców, przedstawicieli firm budowlanych i jednostek administracyjnych – żywo zainteresowanych omawianą problematyką.
EN
The success of the 12 th Christmas Road & Bridge Scientific and Technical Conference in Żmigród "Culverts and passages for animals in transport infrastructure" confirms that although culverts are not spectacular or particularly interesting facilities, they are nevertheless key elements of the road, and that there is a clear need for information on designing, constructing and maintenance of culverts in the road industry.
PL
Jak już wspomniano w poprzednich artykułach z tej serii, w ostatnich latach korzystanie z nowych norm europejskich w zakresie projektowania obiektów inżynierskich stało się powszechne. Dlatego też w niniejszej części omówione zostaną dalsze istotne informacje na temat projektowania przepustów w ujęciu nowych norm. Artykuł ten dotyczy zagadnień związanych z posadowieniem i zasypką gruntową omawianych obiektów.
EN
As mentioned in previous articles of the series, new European standards have become widely used in the design of engineering facilities. Therefore, this part of the series will discuss further important information on designing culverts under new standards. The article presents in detail the problems related to foundations and backfilling of facilities in question.
PL
Jak już wspomniano w poprzednim artykule z tej serii, w ostatnich latach korzystanie z norm europejskich w zakresie projektowania obiektów inżynierskich w naszym kraju stało się powszechne. W niniejszym artykule omówione zostaną ogólne zasady projektowania przepustów i przejść dla zwierząt oraz rodzaje oddziaływań na przedmiotowe konstrukcje w ujęciu norm europejskich. Odpowiednio dobrany schemat obliczeniowy wartości oddziaływań oraz schematy obciążeń według eurokodów umożliwiają uzyskanie reprezentatywnych wyników obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Ma to bezpośredni związek z bezpieczeństwem i trwałością eksploatacyjną konstrukcji przepustów i przejść dla zwierząt.
EN
This paper discussed the general principles of designing culverts and wildlife passages, and potential impacts on the structures in question in terms of European standards. With an appropriately chosen calculation scheme of impact values and the impact schemes acc. to Eurocodes, representative results of static endurance calculations can be obtained. This is directly related to the safety and operational life of wildlife culverts and passages.
PL
W ostatnich latach korzystanie z norm europejskich w zakresie projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej stało się powszechne. Dotyczy to także konstrukcji przepustów i przejść dla zwierząt zarówno w ciągu dróg kołowych, jak i kolejowych. Duża liczba obecnie projektowanych i wykonywanych nowoczesnych przepustów opiera się na wykorzystywaniu tych nowych norm.
EN
In recent years European standards for design of transport infrastructure structures have become the yardstick for the industry. This also applies to construction of road and railway culverts and passages for animals. Large number of modern culverts have been designed and constructed with the use of those new standards. As is well known, in 2010 the European standards - Eurocodes - have been introduced in our country. Eurocodes are a set of harmonized international standards for the design of building and civil engineering structures. The objective of Eurocodes is to unify engineering knowledge related to the design and construction of structures, as well as to enable the wider use of new materials and technology in the Member States of the European Union.
PL
Górne przejścia dla zwierząt budowane w Europie Zachodniej od ponad 30 lat w ostatnim czasie służą także ochronie fauny przy polskich drogach. Pomimo początkowych trudności w ciągu kilku lat udało się w Polsce wdrożyć skuteczne rozwiązania i powstające dziś obiekty należą do najlepszych na świecie.
EN
Wildlife overpasses in the form of viaducts over roads are one of the most interesting engineering structures due to their specific construction and architecture as well as particular environmental functions. They have been constructed in Western Europe for over 30 years and lately have become also an inevitable solution protecting fauna along Polish sections of motorways and expressways.
PL
Budowa przejść dla zwierząt jest od wielu lat najważniejszą i powszechnie stosowaną metodą minimalizacji negatywnego oddziaływania dróg na dziką faunę. Duże znaczenie przyrodnicze, a także znaczące koszty budowy przejść powodują, że należy dołożyć wszelkich starań, by powstające obiekty miały możliwie najwyższą skuteczność. Kilkunastoletnie doświadczenia z budowy przejść dla zwierząt w Polsce wskazują jednoznacznie, że są to obiekty trudne do realizacji, a wdrożenie optymalnych rozwiązań nie jest możliwe bez prowadzenia konstruktywnego dialogu pomiędzy przyrodnikami i inżynierami.
EN
The construction of animal crossings for years have been the most important and commonly used method of minimizing the negative impact of roads on wildlife. Owing to significant construction costs every effort be made to ensure the highest possible effi ciency. Several years of experience in the construction of animal crossings in Poland show clearly that the objects are difficult to construct and implementation of optimal solution is not possible without a constructive dialogue between conservationists and engineers.
PL
Podstawowym problemem ochrony siedlisk i korytarzy ekologicznych fauny przy inwestycjach drogowych jest zwykle zbyta niska liczba projektowanych przejść dla zwierząt, często obserwowane są także nieodpowiednie parametry i rozwiązania konstrukcyjno-projektowe, niedostosowane do wymagań poszczególnych gatunków. Na każdym etapie planowania, projektowania, a także budowy przejść należy uwzględnić specyfikę tych obiektów w stosunku do innych budowli inżynierskich, wynikającą z wymagań i preferencji poszczególnych gatunków zwierząt, dla których są przeznaczone.
EN
One of the main problems of the protection of habitats and ecological corridors for fauna while realizing road investments is usually too few animal crossings. Also frequently observed are inappropriate parameters and design solutions, not adapted to the requirements of individual species. At each stage of planning, design and construction of crossings, should be taken into account the specificity of these objects relative to other engineering structures, resulting from the requirements and preferences of each species of animal for which they are intended.
PL
Ekspansyjny charakter systemów transportowych wymusza coraz obszerniejsze analizy ich wpływu na czynniki zewnętrzne. W artykule przeprowadzono analizę przejść dla zwierząt, uwzględniając ogólną charakterystykę aspektów ekologicznych i ekonomicznych, które warunkują konieczność budowy tego typu obiektów w ciągach sieci transportowych, oraz zarys przepisów prawnych obowiązujących w tym względzie.
EN
Expansion of transportation systems necessitates more extensive analysis of the impact of external factors. The paper presents an analysis for wildlife crossings, taking into account the general characteristics of ecological and economic aspects of determining the need for the construction of such facilities in arteries of transport networks and an outline of the laws in force in this regard.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.