Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 891

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przedsiębiorstwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
EN
The paper aims to test the hypothesis whether high tariffs lead to a high efficiency of electricity suppliers. The authors test this hypothesis on a case of 29 Ukrainian electricity distribution companies. Using the data envelopment analysis and correlation coefficients, grouping the super-efficiency scores, the authors found that in most regions of Ukraine the increase in tariffs no longer leads to increased efficiency. This indicates a weakness of tariff policy in most of the electricity distribution companies. The case showed that rising tariffs can cause a decline in revenue, net income and an increase in accounts payable. This does not allow the electricity distribution companies to provide high efficiency. Apart from this, despite improving the financial performance of most companies, the electricity distribution industry in Ukraine as a whole remains unprofitable. However, the high percentage of foreign investors in this industry indicates a significant potential for increasing the efficiency of Ukrainian energy companies. The government control of the electricity distribution companies more often provides medium efficiency, while the management by foreign investors often provides a high efficiency. The absence of the major owner and the presence of blocking stakes in any investor (government, domestic or foreign investors) has a negative impact on the efficiency of energy companies. Although the case is limited to one country and 29 companies, this study can serve as a model for wider testing of the research hypothesis in other markets and countries.
PL
Celem artykułu jest przetestowanie hipotezy, czy wysokie taryfy prowadzą do wysokiej efektywności dostawców energii elektrycznej. Autorzy testują tę hipotezę na przykładzie 29 ukraińskich dystrybutorów energii elektrycznej. Korzystając z analizy obwiedni danych i współczynników korelacji, grupując wyniki super efektywności, autorzy stwierdzili, że w większości regionów Ukrainy wzrost taryf nie prowadzi już do wzrostu efektywności. Wskazuje to na słabość polityki taryfowej w większości przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej. Analiza pokazała, że rosnące taryfy mogą spowodować spadek przychodów, dochodu netto i wzrost zobowiązań. Nie pozwala to firmom zajmującym się dystrybucją energii na zapewnienie wysokiej efektywności. Poza tym, pomimo pewnej poprawy wyników finansowych większości firm, cała branża dystrybucji energii elektrycznej na Ukrainie jest nierentowna. Jednak wysoki odsetek inwestorów zagranicznych w tej branży wskazuje na duży potencjał wzrostu efektywności ukraińskich firm energetycznych. Kontrola rządu nad spółkami dystrybucyjnymi energii elektrycznej częściej zapewnia średnią efektywność, podczas gdy zarządzanie przez inwestorów zagranicznych daje często wysoką efektywność. Brak głównego właściciela i obecność pakietów blokujących u któregokolwiek inwestora (rządowego, krajowego lub zagranicznego) ma negatywny wpływ na efektywność spółek energetycznych. Chociaż przypadek ogranicza się do jednego kraju i 29 firm, to badanie może służyć jako model do szerszego testowania hipotezy badawczej na innych rynkach i w innych krajach.
PL
Oszczędność oraz racjonalność wykorzystania energii elektrycznej, energii cieplnej i paliw, to wyzwanie dla gospodarki każdego kraju, zarówno z punktu widzenia ekonomii i konkurencyjności cen energii oraz źródeł ich pozyskiwania, jak też z punktu widzenia dbałości o środowisko.
EN
This article presents a methodological basis of the project “Environmental Initiatives and Factors of Competitiveness in Companies” with reg. no. 2016/23/D/HS4/03007. The project is funded by the National Science Centre as a part of the SONATA 12 Contest. The aim of the project is to determine the relationship between environmental initiatives and the competitiveness of companies. Both primary and secondary statistical data was used for the project. This article describes the main project assumptions, research thesis, manner of acquiring the empirical data and statistical analysis of such data. The attention was also paid on diffi culties and limitations which occurred when conducting the research.
PL
Artykuł prezentuje podstawy metodyczne projektu „Inicjatywy środowiskowe a czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw” o nr rej. 2016/23/D/HS4/03007. Projekt ten jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 12. Celem projektu jest określenie relacji pomiędzy inicjatywami środowiskowymi a konkurencyjnością przedsiębiorstw. Do realizacji celu projektu wykorzystano zarówno pierwotne, jak i wtórne dane statystyczne. W artykule przedstawiono główne założenia projektu, tezę badawczą, sposoby pozyskania, jak i statystycznej analizy zgromadzonych danych empirycznych. Zwrócono również uwagę na wynikłe na etapie badań trudności i ograniczenia.
PL
W artykule omówiono zasady tworzenia i działania systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie na podstawie przepisów normy PN-EN ISO 50001. Omówiono zasady opracowania polityki energetycznej i planu działań oraz kontroli realizacji planu, a także korzyści dla przedsiębiorstwa, jakie przynosi system zarządzania energią.
EN
The article discusses the principles of creating and operating an energy management system in an enterprise based on the provisions of the PN-EN ISO 50001 standard. The principles of developing an energy policy and action plan, as well as controlling the implementation of the plan, as well as the benefits of the energy management system are discussed
PL
W artykule omówiono metody i środki ograniczania zużycia energii, które umożliwiają zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstwa. Omówiono środki potrzebnej modernizacji technicznej, możliwości optymalizacji sposobów korzystania z energii, a także finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej.
EN
The article discusses methods and measures to reduce energy consumption, which allow to reduce the costs of the enterprise. It discusses the measures of necessary technical modernization, the possibilities of optimizing the ways of using energy, as well as the financing of projects aimed at improving energy efficiency.
PL
W artykule omówiono zasady i podstawy prawne wykonywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, który jest opracowywany w celu dokonania oceny istniejącego zużycia energii we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstwa, a także ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii oraz kosztów.
EN
The article discusses the principles and legal basis of the company’s energy audit, which is developed to assess the existing energy consumption in all aspects of the company’s activities, and to determine how and to what extent it is possible to achieve cost-effective energy and cost savings.
EN
The purpose of the study, which is of a case-study nature, is to present the scope and the role of the process of shaping positive relations with local and regional community, as part of the implemented and being constantly developed, Corporate Social Responsibility (CSR). Using a technique of direct interview, empirical data was obtained via a questionnaire incorporated as a research tool. The results of the study were interpreted using the induction and deduction method. The results reveal that the analysed Company has been building very positive relationships with its social environment for many years. It has been actively involved in providing both financial and material assistance, in relation to the local and regional community. It provides jobs and activates its employees into development of volunteering for the benefit of external stakeholders, i.e. the society. These activities have contributed to the continuous strengthening of the Company’s market position, its brand, and, as a result, to the increase in its value. The enterprise under consideration is a good example to be followed by other business entities operating in the Subcarpathian Voivodeship.
EN
The article aims to fulfill the following two objectives: determine and critically assess the percentage of innovative enterprises within the total number of both Polish industrial enterprises and Polish service enterprises; verify the research hypothesis that the universality of innovation implementation is relatively low, that innovation is diversified in industrial and service enterprises, and that innovation depends on the size of the enterprise and the type of innovation. The article was prepared using the following research methods: cognitive and critical analysis of the literature on the subject, statistical and comparative analysis of empirical secondary material from the Polish Central Statistical Office (GUS), and the projection method. The innovativeness of enterprises was analyzed in terms of enterprise size and type of innovation. Innovation was treated as an indirect measure of the level of managerial activity in shaping innovation policy. In order to verify the hypothesis, the empirical secondary material of the Polish Central Statistical Office was used to analyze the innovative activity of enterprises between 2012 and 2014 and between 2015 and 2017. The results of the analysis confirmed the research hypothesis.
9
Content available Relationships between enterprises and banks
EN
Cooperation with banks is an integral element of enterprisal operations. However, the needs, as well as models of cooperation can be diverse. The goal of the paper is to present and identify the nature of relationships between enterprises and banks. On the basis of literature studies and analysis of examples from practice, the paper presents existing models of enterprise-bank cooperation, both theoretical and those observed in practice. Attention is also paid to the problems observed in this sphere and the need of further changes, necessary to improve cooperation between enterprises and banks.
PL
Artykuł obejmuje współczesne podejście do procesu sprzedaży w przedsiębiorstwach. W chwili obecnej na wielu rynkach (także na rynku polskim) funkcjonuje tradycyjne podejście do sprzedaży, związane z indywidualnym i całościowym podejściem przez sprzedawców do swoich klientów. W wielu przypadkach najważniejszym elementem ich strategii jest produkcja, a nie sprzedaż. Przedsiębiorstwa maksymalnie dużo czasu i zasobów poświęcają na optymalizację produkcji, w tym np. obniżki kosztów, zapominając o znaczeniu procesu sprzedaży swoich produktów i usług. W artykule przedstawiono bardzo nowoczesną koncepcję sprzedaży o dużym potencjale rozwoju, opartą na strukturalizowaniu procesu sprzedaży w przedsiębiorstwie. Podstawą tej koncepcji jest mapowanie procesu sprzedaży na podprocesy według czterech zasad, a mianowicie: centralnego planowania pracy, standaryzowania przepływów pracy, specjalizowania zasobów oraz formalizację zarządzania. Koncepcja ta na rynku amerykańskim nazywana jest „maszyną” sprzedażową.
EN
The article covers a contemporary approach to the sales process in enterprises. At present, in many markets (also on the Polish market), there is a traditional approach to sales, namely the individual and comprehensive approach by the sellers to their clients. In many cases enterprises operating on the Polish market, production is the most important element of their strategy, not sales. Enterprises spend as much time and resources as possible to optimize their production, including, for example, cost reductions, forgetting the importance of selling their products and services. The article presents a very modern sales concept with a large growth potential, based on structuring the sales process in an enterprise. The basis of this concept is to map the sales process to subprocesses according to four principles, namely: central work planning, standardizing workflows, specializing resources and formalizing management. This concept on the American market is called a “machine” sale.
PL
Koncepcja dynamicznych kompetencji stanowi paradoks w zarządzaniu, ponieważ bazuje na dwóch pozornie wykluczających się elementach: sztywnych rutynach organizacyjnych i dynamicznych kompetencjach. Rutyny zapewniają powtarzalność i stabilność działań, natomiast dynamiczne kompetencje umożliwiają elastyczne dostosowanie się firmy do wymogów otoczenia. Autorka stawia tezę, że w turbulentnym otoczeniu przedsiębiorstwa powinny wykorzystywać dynamiczne kompetencje dla zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej, w sposób rutynowy zmieniając rutyny organizacyjne. Zależności między tymi elementami autorka prezentuje w proponowanym modelu powstawania kompetencji dynamicznych.
EN
The dynamic competences conception is a paradox in management, because it is based on two seemingly dissonant elements: fixed organizational routines and dynamic competences. The routines provide repeatability and stability of operations, whereas dynamic competences allow a flexible adaptation of a company to an environment. Author proposes a thesis, that in a turbulent environment companies should use dynamic competences to gain and keep a competitive advantage, changing the organizational routines in routine way. The dependency between these elements is presented in the proposed model of the creation of dynamic competences.
PL
Celem artykułu jest zbadanie poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw w latach 2011- 2016. Przedstawione wyniki porównano z danymi przedstawionymi w pracy Baruka [2012, ss. 66-79]. Z analizy porównawczej wynika, że poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw jest niski. Poziom innowacyjności Polski w badanym okresie charakteryzował się tendencją spadkową.
EN
The aim of the article is to examine the level of innovativeness of Polish enterprises in the years 2011-2016. The presented results were compared with the data presented in Baruk’s work. The post-equivalent analysis shows that the level of innovativeness of Polish enterprises is low. The level of innovativeness of Poland in the analysed period was characterised by a downward trend.
13
Content available remote Przemysł 4.0. Fenomen, marketing dostawców technologii czy faktyczna rewolucja?
PL
Wyrób szyty na miarę musi być oferowany w cenie wyrobu masowego i - dodatkowo - cena ta powinna maleć. W Fabryce 4.0 człowiek będzie równie ważnym jak maszyna elementem procesu. Jeśli klient widzi wizję, proces tworzenia - jego zadowolenie z produktu znacznie wzrasta.
EN
The objective of this paper is to present and verify the decision-making model which makes it possible to streamline the occupational hazards that tend to occur in the work environment, according to the adopted decision-making criteria. In this way, it will be possible to reduce inconsistencies of decision-makers deciding to focus their preventive measures upon the most important hazards, in the situation when the same assessments for hazards are obtained using classical matrix techniques. Within this model, a grey approach was proposed, which makes it possible for experts to use linguistic variables in such assessments. The following three risk assessment parameters were used as the criteria: probability of occurrence of hazards, level of their consequences, and a possibility to avoid them. The model was verified in a furniture manufacturing company on the basis of 17 key hazards assessment, which had been carried out by: an executive officer, a direct supervision employee, a work health and safety officer, and an expert coming from outside the company. This paper remedies some shortcomings in using the grey theory in occupational risk management, and constitutes an original application of this concept in the work safety area.
16
EN
Occupational health and safety (OHS) management is a cycle of decision-making processes, many of which are in fact multi-criterion processes in nature. Therefore, it is important to look for and develop tools to support decision-makers in their actions aimed at improving work safety levels. The objective of this paper is to propose and verify the fuzzy TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) method applied to compare and assess the ways OHS management systems function in different companies. The fuzzy TOPSIS method has already been used for a number of years in assessments of alternative solutions in many different areas, but the application that uses ordered fuzzy numbers is quite original in nature. It is especially beneficial to use the fuzzy approach in OHS management systems, as it makes it possible for experts to assess different criteria using most frequently used linguistic variables. The adopted approach was verified in the study of OHS management systems in four furniture manufacturing companies. Assessment criteria were requirements of the PN-N 18001:2004 Standard. Thanks to the ordered fuzzy TOPSIS method, the analysed OHS management systems were streamlined from the point of view of 24 assessment criteria, and the best and the worst functioning system was identified. The approach presented here may constitute a significant tool for improving OHS management systems.
EN
The requirements placed on modern entrepreneurs – managers – leaders of organisations – are extremely high, and their fulfilment does not guarantee exclusively successes. They guide people who need to be taught and prepared above all: to work in their occupied positions, to live in society, as well as to bring people closer together and to focus on each other. Employees can be different, strong and weak, proud and humble, curious about the world and despite their different ages, apathetic. All of them, due to the work of managers and their competences, knowledge and skills become good employees at different levels of the organisation and then managers. However, the basis of the manager's work is also, or maybe above all, communication skills, which are based on negotiations.
PL
Wymagania stawiane współczesnym przedsiębiorcom – menadżerom – liderom organizacji – są niezwykle wysokie, a ich spełnienie nie gwarantuje wyłącznie sukcesów. Kierują oni bowiem ludźmi, których trzeba przede wszystkim nauczyć oraz przygotować: do pracy na zajmowanym stanowisku, życia w społeczeństwie, jak również zbliżyć wzajemnie i skupić wokół siebie. Pracownicy bywają różni, są silni i słabi, pełni pychy i całkiem pokorni, ciekawi świata i mimo różnego wieku, pogrążeni w apatii. Wszyscy oni, dzięki pracy menadżerów i ich kompetencji, wiedzy i umiejętności stają się dobrymi pracownikami na różnych poziomach organizacji, a następnie menadżerami. Jednak podstawą pracy menadżera jest również, a może przede wszystkim umiejętności komunikacyjne, których podstawą są negocjacje.
EN
The article aims at identification of dependencies occurring in relation to the Internet use in the activities of enterprises in the European Union countries in 2014. The research hypothesis assumed that the spatial diversity exists in the European Union in the area under study. The article presents the results of research conducted on the basis of data from the European Statistical Office regarding the use of the Internet in the activities of enterprises in 2014. The study covered 28 countries in the European Union. On account of the nature of research, the methods of Multidimensional Comparative Analysis were employed. The acquired knowledge has a cognitive dimension and can be applied in practice to set tasks for leveling out the development differences with regard to the European regional policy in the subsequent financial perspectives.
PL
Celem badawczym artykułu było zidentyfikowanie zależności występujących na płaszczyźnie wykorzystania Internetu w działalności przedsiębiorstw państw Unii Europejskiej w 2014 roku. Testowaną hipotezą było stwierdzenie, że w Unii Europejskiej w badanym obszarze istnieje zróżnicowanie przestrzenne. W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na podstawie danych pochodzących z Europejskiego Urzędu Statystycznego, dotyczących wykorzystania Internetu w działalności przedsiębiorstw w 2014 roku. Badaniem objęto 28 państw Unii Europejskiej. Ze względu na charakter badań, w pracy zastosowano metody Wielowymiarowej Analizy Porównawczej. Pozyskana wiedza ma wymiar poznawczy, a zastosowana w praktyce może zostać wykorzystana do ustalania zadań dotyczących wyrównywania różnic rozwojowych na płaszczyźnie europejskiej polityki regionalnej w kolejnych perspektywach finansowych.
PL
W artykule została przedstawiona historia tylko jednego, specjalistycznego produktu - maszyn formierskich. Również w bardzo dużym skrócie opisana została trzydziestoletnia historia firmy. Informacje te mogą być doskonałym przykładem, jak dzięki przemyślanej strategii oraz fachowemu kierownictwu, niewielka odlewnia może przekształcić się w prężne przedsiębiorstwo przemysłu maszynowego.
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.