Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przedsiębiorstwo usługowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zarządzanie procesowe przedsiębiorstwem usługowym
PL
W każdym przedsiębiorstwie występujące procesy można podzielić na podstawowe, obejmujące czynności dodające wartość materiałom i procesy pomocnicze (wspomagające). Procesy podstawowe reprezentują istotę każdej działalności i mają zasadnicze znaczenie przy tworzeniu wyników bo przynoszą korzyści mierzalne. Procesy pomocnicze stabilizują efektywne funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie procesów zasadniczych, ich identyfikacja i analiza, a w konsekwencji ich usprawnianie (projektowanie korekcyjne funkcjonowania przedsiębiorstwa). Punktem wyjścia w zarządzaniu procesowym jest jasne zrozumienie procesu jako ukierunkowany łańcuch (ciąg) czynności (zdarzeń) następujących po sobie w czasie i stanowiących, fazy, etapy rozwoju lub przeobrażeń, a także przebieg następujących po sobie i powiązanych przyczynowo określonych zmian. Jako przykłady procesów w literaturze przedmiotu wymienia się przede wszystkim procesy ekonomiczne, gospodarcze, produkcyjne, usługowe, technologiczne i inne. Przy prawidłowym zarządzaniu z wykorzystaniem podejścia procesowego, każdy proces powinien posiadać procedury, w których opisane powinno być, jak jest, kto ma rozwiązywać bieżące problemy procesu i jak ma doskonalić proces, a pomocnym narzędziem są procedury realizacji procesów. Tworzą one obraz rzeczywistych stosunków panujących w przedsiębiorstwie, wymagając nie tylko wyszczególnienia najważniejszych funkcjonujących w organizacji procesów, ale też odpowiedniego przedstawienia istniejących powiązań. Opracowanie mapy procesów wymaga zaangażowania właścicieli wszystkich procesów, ale może w znaczny sposób usprawnić realizację celów organizacji.W każdym przedsiębiorstwie występujące procesy można podzielić na podstawowe, obejmujące czynności dodające wartość materiałom i procesy pomocnicze (wspomagające). Procesy podstawowe reprezentują istotę każdej działalności i mają zasadnicze znaczenie przy tworzeniu wyników bo przynoszą korzyści mierzalne. Procesy pomocnicze stabilizują efektywne funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie procesów zasadniczych, ich identyfikacja i analiza, a w konsekwencji ich usprawnianie (projektowanie korekcyjne funkcjonowania przedsiębiorstwa). Punktem wyjścia w zarządzaniu procesowym jest jasne zrozumienie procesu jako ukierunkowany łańcuch (ciąg) czynności (zdarzeń) następujących po sobie w czasie i stanowiących, fazy, etapy rozwoju lub przeobrażeń, a także przebieg następujących po sobie i powiązanych przyczynowo określonych zmian. Jako przykłady procesów w literaturze przedmiotu wymienia się przede wszystkim procesy ekonomiczne, gospodarcze, produkcyjne, usługowe, technologiczne i inne. Przy prawidłowym zarządzaniu z wykorzystaniem podejścia procesowego, każdy proces powinien posiadać procedury, w których opisane powinno być, jak jest, kto ma rozwiązywać bieżące problemy procesu i jak ma doskonalić proces, a pomocnym narzędziem są procedury realizacji procesów. Tworzą one obraz rzeczywistych stosunków panujących w przedsiębiorstwie, wymagając nie tylko wyszczególnienia najważniejszych funkcjonujących w organizacji procesów, ale też odpowiedniego przedstawienia istniejących powiązań. Opracowanie mapy procesów wymaga zaangażowania właścicieli wszystkich procesów, ale może w znaczny sposób usprawnić realizację celów organizacji.
EN
In each enterprise, the processes that occur can be divided into core ones, including value-adding activities and supportive processes. Core processes represent the essence of each activity and are essential for producing results because they deliver measurable benefits. Ancillary processes stabilize the effectiveness of each company. Identification and analysis of core processes, and consequently their improvement (corrective design of the company). The starting point in process management is a clear understanding of the process as a targeted chain of events (sequences) that take place over and over, the stages, stages of development or transformations, and the sequence of successive and related causal changes. As examples of processes in the literature of the subject is mentioned primarily economic, economic, production, service, technological and other processes. When properly managed using a process approach, each process should have procedures that describe what it is like to solve the current process problems and how to improve the process, and a process tool is a helpful tool. They create an image of real relationships in the enterprise, requiring not only specifying the most important processes in the organization, but also a proper representation of existing relationships. Developing a process map requires the involvement of all process owners, but can significantly improve the organization's goals.
PL
Wiele przedsiębiorstw usługowych skupia swoją działalność wokół wąskiego segmentu klientów i proponuje im konkretną, wysoce wyspecjalizowaną usługę. W artykule zaproponowano metodę poszerzania oferty takich przedsiębiorstw. Bazuje ona na rozróżnieniu czynników stałych i zmien-nych oraz ich późniejszej modyfikacji. Omówiona metoda umożliwia dotarcie do szerszego spektrum klientów, zwiększając liczbę potencjalnych nabywców.
EN
A lot of service company focused his activity on narrow group of clients and proposed to him specific, highly specialized service. In the paper the method of expanded offer in this type of firms has been presented. This manner is based on distinction fixed and variable elements and their subsequent modification. Discussed method allows reach to larger group of customers, increased number of potential buyers.
PL
W artykule zaprezentowano proces obsługi klienta w autoryzowanych serwisach samochodowych obejmujący fazę przedtrasakcyjną, transakcyjną i potransakcyjną. Zaproponowano ocenę transakcyjnej części obsługi klienta uwzględniając poziom niezawodności, wygody, czasu i komunikacji i przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań. Artykuł kończą wnioski z przeprowadzonej analizy i zaproponowane działania usprawniające.
EN
The article presents the customer service process in authorized car services including actions before, during and after transaction. Proposed to assess the transactional part of customer service using the level of reliability, convenience , time and communication and shows the results of the research. The article ends with the conclusions of the analysis and proposed improvement actions.
4
Content available remote Innowacje logistyczne w przedsiębiorstwie usługowym
PL
W artykule podjęto próbę analizy i oceny wpływu innowacji logistycznych na wyniki współczesnych przedsiębiorstw usługowych. W pierwszej części scharakteryzowano procesy logistyczne oraz innowacje logistyczne w przedsiębiorstwie usługowym. W drugiej części zaprezentowano metodykę badań własnych. Przedstawiono wybrane aspekty zarządzania procesami logistycznymi w badanych małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach świadczących różnorodne usługi. Podjęto próbę oceny wpływu innowacji logistycznych na wyniki badanych przedsiębiorstw usługowych. Artykuł napisano na podstawie studiów literatury oraz własnych badań empirycznych.
EN
This article attempts to analyze and evaluate the influence of logistics innovations on the results of contemporary service enterprises. The first part of the article characterizes logistics processes and logistics innovations in a service enterprise. The second part presents methodology of the research. The author presented selected aspects of management of logistics processes in the surveyed small, medium and large enterprises providing a variety of services. An attempt to assess the influence of logistics innovations on the results of the surveyed service enterprises has been undertaken. The article is based on the study of scientific literature and own empirical research.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczące funkcji transportu w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Uwzględniono takie zagadnienia jak: miejsce transportu wśród zadań logistycznych, transport dostaw, transport do odbiorców, koszty transportu, wykorzystanie własnych środków i zakup usług transportowych, wykorzystywane gałęzie transportu, korzystanie z usług firm logistycznych.
EN
The paper presents the results of questionnaire research concerning the place and the role of transport in functioning of manufacturing, trade and service companies. The following were included: the place of transport and storing among the logistics aims, the transport of supply, transport to recipients, costs of transport and storage, the use of own means and purchase of transport services, used branches of transport as well as using logistic companies services.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14728--14739, CD 6
PL
Artykuł podejmuje tematykę aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Zakres tej analizy obejmuje różne rodzaje i źródła innowacji. Zebrane dane oraz ich usystematyzowanie pozwalają na przeprowadzenie analizy od strony podmiotowej w przekroju sektorowym oraz wielkości przedsiębiorstwa mierzone wielkością zatrudnienia. W zakresie przedmiotowym zakres analizy obejmuje prezentację przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie, rodzaje wdrażanych innowacji oraz źródła informacyjne innowacji. Zasób zebranych danych, dotyczących rodzajów innowacji, umożliwia przedstawienie szerszej analizy w przypadku innowacji procesowych, organizacyjnych i marketingowych w polskich przedsiębiorstwach. Dane dotyczące źródeł informacyjnych i zasobów wiedzy pozwalają na przedstawienie ocen przedsiębiorstw w zakresie istotności danego źródła dla firm. Z zestawu prezentowanych danych i ich analizy wynika, że występuje wzrost aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw, szczególnie w grupie dużych przedsiębiorstw. Zwiększa się odsetek dużych podmiotów, które wdrożyły innowacje procesowe, organizacyjne i marketingowe. Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu zainteresowane są współpracą w strukturze klastrów.
EN
The main subject of following article are innovation activities in polish production and services companies. The scope of the analysisincludes different types and sources of innovation. Broad sellection of data - collected and structured – provide various types of analysis: cross-sectoral, subjective and based on size of the company measured in terms of employment. The objective analysis includes the presentation of innovation companies as well as types of implemented innovation and sources of information for innovation. Sellection of data allows wider presentation of process, organizational and marketing innovations in Polish context. Data about sources of information and knowledge provide presentation of the enterpise in terms of the relevance of particular sources for particular companies. The main conclusion shows that there is an increasement in the innovation activities of Polish companies, especially in the group of large companies. We can also observe increasement of large companies that engaged process, organizational and marketing innovations and cooperation of companies in stuctures known as business clusters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.