Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przedsiębiorstwo handlowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The modern market economy is characterized by an extraordinary dynamic of economic conditions, phenomena and processes. In such an environment, the development of a successful business requires both flexibility and rapid adaptation to the continuous changes, as well as a maximum objective and accurate idea of the actual state of the developed business activity and the prospects for its future development.
PL
Nowoczesna gospodarka rynkowa charakteryzuje się niezwykłą dynamiką warunków, zjawisk i procesów gospodarczych. W takim otoczeniu rozwój udanego biznesu wymaga zarówno elastyczności i szybkiego dostosowywania się do ciągłych zmian, jak i maksymalnego celu i dokładnego wyobrażenia o rzeczywistym stanie rozwiniętej działalności gospodarczej i perspektywach jej przyszłego rozwoju.
PL
Celem artykułu było zaproponowanie usprawnienia procesu kompletacji w hurtowni działającej w branży elektrotechnicznej, które polegało na zaprojektowaniu systemu kodów lokalizacji produktów. Dokonano pomiarów czasów poszczególnych czynności wykonywanych podczas realizacji zamówienia klienta oraz ustalono korelację między liczbą pozycji asortymentowych w realizowanym zamówieniu a czasem trwania czynności przygotowania produktów do odbioru. Na podstawie szeregu rozdzielczego punktowego ustalono średni czas trwania czynności przygotowania produktów po wprowadzeniu zaproponowanego rozwiązania.
EN
The aim of the article was to propose the improvement of the picking process in an electrical engineering wholesaler, which consisted in designing the product localization code system. Time measurements of individual actions carried out during the execution of the customer's order were measured and also a correlation between the number of assortment items in the executed order and the duration of the preparation of the goods for delivery was established. On the basis of the point distributive series, the average duration of the preparation of the goods after the proposed solution was determined.
EN
Background: The increasing role of trade as the integrator of distribution channels has been observed in Poland recently. Retail companies have gained a competitive advantage in relationships with both suppliers and recipients. The natural questions are, how the situation of the wholesale trade looks at present in such a situation and what prospects it has for the future. The main aim of this paper is to identify and describe the influence of new conditions on the development of the wholesale trade as part of the supply chain. The hypothesis was assumed that this development is determined by processes related to the concentration of trade companies, which were also visiblerecently in Poland. Methods: The main concentration processes in Polish trade were identified based on a literature review and previous research. Then, based on the results of a survey and data obtained from the Central Statistical Office, the influence of these trends on the development of wholesale trade was evaluated. The further directions of changes in Polish wholesale trade were also indicated. Empirical research was conducted by the use of a direct interview with a random sample of 108 wholesale companies, both independent and as part of chains. The research focused on wholesalers' opinions of market trends and integration processes in Polish wholesale trade and cover the years 2014-15. Results: The results show the key market processes with regard to trade concentration. The biggest threats to the development of the wholesale trade are the processes of the horizontal concentration in retail. The concentration of retail companies leads to a shortening of the distribution channels and direct purchases from producers omitting the wholesale stage. Despite these threats, wholesalers describe their situation as good, and their opinion can be confirmed in data provided by the Central Statistical Office. Conclusions: The market processes identified must be taken into consideration in formulating the strategies of wholesale companies in Poland. The author believes that one of possible solutions which should be implemented by wholesalers is multichannel sales, as described in this paper.
PL
Wstęp: W ostatnich latach wzrasta rola handlu, jako integratora kanałów dystrybucji w Polsce. Przedsiębiorstwa handlu detalicznego, uzyskały przewagę konkurencyjną zarówno w relacjach z dostawcami, jak i w relacjach z odbiorcami. Powstaje pytanie, jak w tym kontekście wygląda sytuacja handlu hurtowego i jakie są perspektywy dalszego rozwoju tego segmentu działalności handlowej. Głównym celem pracy była identyfikacja i określenie wpływu nowych uwarunkowań rozwoju handlu hurtowego, jako elementu łańcucha dostaw. Autor przyjął hipotezę, że rozwój handlu hurtowego jest zdeterminowany przez procesy koncentracji przedsiębiorstw handlowych, które są zauważalne w Polsce w ostatnich latach. Metody: Na podstawie literatury oraz wcześniejszych badań zidentyfikowano podstawowe procesy koncentracji w polskim handlu. Następnie, w oparciu o wyniki badań ankietowych oraz dane GUS, dokonano oceny wpływu tych trendów na rozwój handlu hurtowego oraz wskazano kierunki dalszych przemian w polskim handlu hurtowym. Badania empiryczne przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego na losowo dobranej próbie 108 przedsiębiorstw handlu hurtowego. Zakres podmiotowy badania, obejmował zarówno hurtownie niezależne jak i hurtownie sieciowe. Przedmiot badań stanowiły opinie hurtowników dotyczące tendencji rynkowych oraz procesy integracyjne zachodzące w polskim hurcie. Zakres przestrzenny badań obejmował obszar RP, a zakres czasowy obejmował lata 2014 - 2015. Wyniki: Wyniki badań prezentują kluczowe procesy rynkowe, związane z koncentracją w handlu. Jak wynika z przeprowadzonych badań, największym zagrożeniem dla rozwoju handlu hurtowego, są procesy koncentracji poziomej na szczeblu detalu. Koncentracja firm detalicznych prowadzi do skracania się kanałów dystrybucji i bezpośrednich zakupów dokonywanych przez sieci handlowe u producentów, z pominięciem szczebla hurtu. Kolejnym istotnym zagrożeniem dla hurtu jest rozwój handlu internetowego. Pomimo tych zagrożeń, hurtownicy oceniają aktualną sytuację swojej firmy, jako dobrą, co z kolei znajduje potwierdzenie w danych GUS. Wnioski: Zidentyfikowane procesy rynkowe muszą zostać uwzględnione w strategiach działania przedsiębiorstw handlu hurtowego w Polsce. Zdaniem autora, jednym z rozwiązań, które firmy hurtowe powinny zastosować może być wdrożenie opisanej w artykule koncepcji sprzedaży wielokanałowej.
PL
W wysoce konkurencyjnym środowisku współistnienie sfery marketingu i logistyki coraz częściej decyduje o sukcesie rynkowym przedsiębiorstw handlowych. Efekt synergii osiągany dzięki synchronizacji działań z pogranicza obu wspomnianych obszarów sprawia, że w nowoczesnym zarządzaniu nie da się tych zagadnień rozpatrywać oddzielnie. Logistyka umożliwia nie tylko optymalizację kosztów marketingowych, ale także wspiera efektywną obsługę klienta oraz pomaga realizować skuteczną politykę asortymentową. Celem artykułu jest ukazanie wzajemnych zależności występujących pomiędzy marketingiem i logistyką oraz ich znaczenia w działalności przedsiębiorstw handlowych.
EN
In a highly competitive environment, the coexistence of marketing and logistics determines increasingly the success of the trading companies. The synergy achieved by synchronizing the activities of these two areas results in that they can't be considered separately. Logistics can not only optimize marketing costs, but also support efficient customer service, and help to implement effective assortment policy. The purpose of this article is to show the interdependencies that exist between marketing and logistics as well as their importance for the trading companies.
PL
Przedmiotem artykułu jest wykorzystywanie marki własnej w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych. Jak pokazuje praktyka gospodarcza, w warunkach słabej dynamiki rozwoju gospodarczego, rozdrobnienia podmiotowego w sferze produkcji i w handlu oraz silnej konkurencji na rynku, marka ułatwia firmie utrzymywanie klientów i zdobywanie nowych, poprawę wyników ekonomicznych, a także pozwala wyróżnić przedsiębiorstwo wśród konkurentów. Celem artykułu jest ocena działań w zakresie marki własnej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa handlowe i produkcyjne, przeprowadzona z punktu widzenia tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analizą objęto miejsce marek własnych w sprzedaży Fast Moving Consumer Goods (FMCG) w Polsce oraz działania firm handlowych i producentów, a także ich relacje, zachodzące w związku z rozwojem produktów marek własnych. Artykuł przygotowany został na podstawie literatury dotyczącej marek własnych, wyników badań autora w zakresie przemian dokonujących się w handlu detalicznym i hurtowym w Polsce, wypowiedzi przedstawicieli sieci handlowych i producentów, w tym publikowanych w Internecie, dotyczących rozwoju marek własnych oraz ilościowo-jakościowej metody analizy treści. Wnioskiem płynącym z analizy jest potrzeba harmonijnej współpracy podmiotów łańcucha dostaw, dzięki czemu korzyści z rozwoju marki własnej mogą czerpać zarówno przedsiębiorstwa handlowe, produkcyjne, jak i konsumenci.
EN
The subject matter of the article is use of the private brand in creation of competitive advantage of trade and production enterprises. As the economic practice shows, under the conditions of weak dynamics of economic development, atomisation of entities in the sphere of production and in trade as well as strong competition in the market, the brand facilitates the company in retaining its customers and winning new ones, improvement of economic results as well as it enables distinguishing the enterprise among competitors. An aim of the article is to assessment measures as regards the private label undertaken by commercial and manufacturing enterprises, from the point of view of creation of competitive advantage by enterprises. The analysis comprised the place of private brands in sales of fast moving consumer goods (FMCG) in Poland as well as activities of trade firms and manufacturers, and their relationships taking place in connection with development of private label products. The article was prepared on the basis of the literature concerning private brands, article author’s research findings as regards changes taking place in retail and wholesale trade in Poland, statements of representatives of trade chains and producers, including those published on Internet, concerning development of private labels and quantitative and qualitative method of the contents analysis. The conclusion issuing from the analysis is the need for a harmonious cooperation between entities of the supply chain, owing to which benefits from development of the private brand may be used by both trade and production enterprises and consumers.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczące funkcji transportu w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Uwzględniono takie zagadnienia jak: miejsce transportu wśród zadań logistycznych, transport dostaw, transport do odbiorców, koszty transportu, wykorzystanie własnych środków i zakup usług transportowych, wykorzystywane gałęzie transportu, korzystanie z usług firm logistycznych.
EN
The paper presents the results of questionnaire research concerning the place and the role of transport in functioning of manufacturing, trade and service companies. The following were included: the place of transport and storing among the logistics aims, the transport of supply, transport to recipients, costs of transport and storage, the use of own means and purchase of transport services, used branches of transport as well as using logistic companies services.
PL
Artykuł przedstawia metody motywowania pracowników w czasie kryzysu. Przedstawione są sposoby jak skutecznie zmotywować pracowników do bardziej wydajnej pracy oraz pobudzić ich do rozwoju osobistego niekoniecznie używając do tego środków finansowych, których w czasie kryzysu jest najmniej. Dobrze wykwalifikowani pracownicy są największą siłą firmy w czasie kryzysu. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą wyjść obronną ręką z rynkowej niepewności i realizować swoje plany rozwoju. Umiejętności pracowników pozwalają firmie dostosować się do nowych warunków na rynku, szukać możliwości rozwoju i zwiększenia efektywności.
EN
This paper presents methods for motivating employees during the crisis. Demonstrates how to effectively motivate employees to work more efficiently and boost their personal development is not necessarily using the funds, which in times of crisis is the least. Well-trained employees are the greatest strength of the company during the crisis. Thanks to them, the company can get out unscathed from the market uncertainty and implement their development plans. Skills allow us to adapt to new market conditions, look for opportunities to develop and enhance efficiency. lf possible managers should strive for continuous development of staff.
PL
W artykule poruszono problematykę obsługi klienta i jej znaczenie dla funkcjonowania kanałów dystrybucji wybranego przedsiębiorstwa handlowego. Badania oparto na odpowiednio przystosowanej przez autorki metodzie ocen rankingowych. Zastosowanym narzędziem badawczym była ankieta, przeprowadzona wśród ponad 200 pracowników, mających codzienny kontakt z klientami i zaangażowanych w procesy obsługi. Na podstawie ankiety zidentyfikowano te obszary systemu obsługi klienta, które wymagają poprawy. Dodatkowo dokonano weryfikacji ważności czynników mających wpływ na obszar, w którym respondenci najczęściej wskazywali na konieczność wprowadzenia zmiany (udoskonalenia).
EN
In the paper there is taken under consideration the customer service and its importance in context of distribution channels of a chosen trade company. The research is based on a method of ranking evaluations, which was accommodated by authors. The applied researching tool was the survey conducted among over 200 employees which have daily contacts with clients and which are involved in customer service processes. On the basis of the survey there were identified these areas which need to be improved. Additionally, there was verified the significance of the factors which have an influence on the area that is most often pointed by respondents to be improved.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badan ankietowych uwarunkowań logistyki w działalności handlowej przedsiębiorstw. Przedstawiono organizacyjne uwarunkowania, zakres realizowanych zadań logistycznych, koszty i logistyczne, cele strategii logistycznych, perspektywy i trudności oraz działania podejmowane i konieczne do podjęcia w związku z funkcjonowaniem logistyki w działalności handlowej.
EN
The paper presents the research results of the questioned concerning the conditions for logistics in the activity of trading business. It presents the time of their establishment bodies in the organizational structure, responsible for employees, the type of specified logistics expenses, the scope of logistics tasks, aims of logistic strategies perspectives and difficulties as well as activities taken and necessary to be taken in connection with the operation of logistics in the activity of trading business.
EN
The aim of this work is presentation of AJAX framework and its using for building e-commerce information system to aid enterprise activity. AJAX technology enables to base on existing and tested standards without requiring creating new tools to menage of AJAX. Application e-commerce contains, managing template, besides client-side standard template, that is substituted for additional programms.
PL
Zmieniające się oczekiwania klientów zmuszają firmy do poszukiwania nowych, bardziej efektywnych form organizacji. Dotyczy to nie tylko wymagań jakościowych, ale także sposobu organizacji procesów logistycznych. W niniejszym artykule autorka przedstawia wyniki badań dotyczące gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie handlowym na przykładzie Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA WROCŁAW.
EN
Changing expectations of customers, force the firms to require newer and more efficient form of organisation, especially the organization of logistics processes. In this paper, the author presents the results of the research of warehouse management of trade enterprises.
PL
W artykule przedstawiono zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w zakresie integracji krajowych przedsiębiorstw handlowych, które w sposób zasadniczy zmieniają funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w tym sferę zakupu i procesy zaopatrzenia zintegrowanych sklepów. Skonsolidowane firmy zgłaszając coraz silniejsze zapotrzebowanie na usługi świadczone przez centra dystrybucyjne oraz centra logistyczne przyspieszają tym samym postęp organizacyjno - techniczny, dokonujący się w procesach dostaw towarów do sklepów, a ten z kolei pozytywnie wpływa na integrowanie się firm.
PL
Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK) od trzech lat - na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (dawniej Ministerstwo Gospodarki) systematycznie prowadzi badania nad warunkami współpracy dostawców z różnymi grupami przedsiębiorstw handlowych, zróżnicowanymi pod względem wielkości, branży i formy własności.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych wyników badań dotyczących uwarunkowań konkurencyjności na próbie małych i średnich przedsiębiorstw handlu odzieżą z terenu Łodzi i województwa łódzkiego. Badania ukazują rodzaj i wpływ uwarunkowań zewnętrznych na konkurencyjność przedsiębiorstw handlu odzieżą. Wskazują także na uwarunkowania wewnętrzne, jako podstawowe źródła i warunki rozwoju konkurencyjności tychże podmiotów.
EN
Small and medium size trading enterprises play a particular part in the Polish economy. The challenges the meet are associated with building up competitiveness, wich enables them to compete in free market conditions. In the economic literature the notion of competitiveness is arbitrarily defined, wich in turn makes it difficult to make assessments in a useful way for the economy. The purpose of this report is to present a review of results from the research done on competitiveness conditions taking into consideration small and medium size enterprices dealing in clothing in the area of Łódź and Łódź province. The research shows the kind and the impact of external and internal conditions on the competitiveness of enterprises dealing in clothing. They also indicate internal conditions as the basic sources and conditions of the development of competitiveness.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.