Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
PL
Druga część artykułu dotyczy systemów zarządzania produkcją oraz roli integracji systemów automatyki w dostępie do kluczowych danych. Odniesiono się do obowiązujących standardów w zakresie kształtowania się hierarchii zarządzania produkcją w przedsiębiorstwach. Omówiono również techniczne aspekty realizacji obiegu informacji pomiędzy systemami automatyki i informatyki.
PL
Pytanie o korzyści dla przedsiębiorcy rozumiem dwojako. Pierwsza interpretacja brzmi: „który kamień mogę wyciągnąć z buta”. I w tym wypadku technologia, automatyzacja, czy cyfryzacja procesów powinna odpowiadać w sposób prosty, szybki i odczuwalny w kieszeni na istniejący problem. Przy takim modelu wyboru priorytetów stosowane narzędzia powinny być tanie we wdrożeniu i dać możliwość wykonania próbki, wdrożenia pilotażowego. Wynika to z tego, iż ryzyko nietrafionej decyzji jest wysokie.
PL
Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania przygotował specjalną ofertę na trudny czas związany z pandemią koronawirusa. Wśród najważniejszych korzyści, jakie mogą uzyskać przedsiębiorstwa, warto wymienić optymalizację kosztów funkcjonowania firmy, zwiększenie bezpieczeństwa dystrybucji, skrócenie czasu realizacji usług i podniesienie jakości obsługi klienta.
PL
W 2014 roku poproszono mnie o przygotowanie i wygłoszenie wykładu inauguracyjnego na rozpoczęcie nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Logistyki. Postanowiłem przyjrzeć się ewolucji wymagań stawianych logistyce na przestrzeni ostatnich lat. Jako punkt wyjścia przyjąłem znane powszechnie „6 W” (później „7 W”). Uświadomiłem sobie (i z tej konstatacji uczyniłem przesłanie wykładu), że zachodzące zmiany: gospodarcze, polityczne, społeczne, technologiczne - znacząco rozszerzyły pakiet wymagań stawianych przed logistyką, a liczba „W” znacząco wzrosła. W niniejszym artykule odwołuję się do tamtych przemyśleń i wniosków, ale jednocześnie staram się spojrzeć na to zagadnienie z perspektywy dzisiejszego dnia. Od tamtego wykładu zdarzyło się przecież bardzo wiele.
PL
Nie ma obecnie żadnej branży, która w jakiś sposób nie została dotknięta pandemią koronawirusa. Zakłady musiały zmierzyć się z bardzo wieloma problemami, nie tylko płynącymi bezpośrednio z konieczności dostosowania się do nowych zasad funkcjonowania, ale również do zjawisk czysto ekonomicznych, wynikających z zaburzenia światowego łańcucha dostaw. Chciałbym więc dokonać próby podsumowania problemów, z jakimi muszą się borykać zakłady przemysłowe, a także tam, gdzie to możliwe, zaproponować rozwiązania, które pozwolą przejść przez ten trudny czas suchą stopą.
EN
The article attempts to find a relationship between investment decisions taken in manufacturing companies and changes in the level of employment, and to determine the correlation between the intensity of changes in analyzed relationships. The aim of the article is to analyze the relationship between the value and intensity (rate) of changes in investment decisions taken by small, medium and large production companies, and their impact on the change in employment in the surveyed size classes of enterprises in Poland in 1995-2018. In order to indicate the existing correlation, the value of investment outlays and their impact on the value of investment outlays and their impact on employment change for the current period was compared. Linear regression models were used to assess the degree of interdependence, and the results of the analysis indicated that investment decisions made by manufacturing companies are not a determinant of changes taking place in the level of their employment. In addition, the results of correlations showed in manufacturing enterprises that there was a negative correlation between the measures analyzed excluding medium units. The research showed that not only investment growth and its impact on employment are important, but also its appropriate level (rate).
7
Content available Professional activity of women in Polish enterprises
EN
During the last years, there has been visible growth in the professional activity of women in Polish enterprises. In the Polish market, specialists in several given areas are needed, and there are more and more highly educated and qualified women entering the workforce. In the article, the main focus is on showing the differences in the employment possibilities of men and women in Polish enterprises. The differences were examined between women and men working in enterprises of the same size, and of different sizes. Age, education and origin of respondents were analyzed. The analyzes allow to judge further the economic development of Polish enterprises from the point of view of gender hiring practices.
EN
Under the conditions of the constant changes taking place in the technological, social and economic spheres, one of the desired features of the healthcare system is innovation. Broadly understood innovation is the basic method of overcoming competitive struggle under the system of market regulation in Poland. The goal of the healthcare sector is to provide services that are of high quality and that are available to all who need them in specific areas. Innovative activity in the healthcare sector has to lead to the building of competitive advantage by increasing operational efficiency and providing health service quality. The maintenance and enhancement of market place has led to the support and stimulation of new services, new products and the taking on of best organizational and marketing solutions. The article aims to generate an understanding of the financing sources of the healthcare sector innovation activity in the Łódzkie province. The studies refer to the cooperation of enterprises from the healthcare sector in creating innovations, including the selection of financing sources of innovative undertakings.
EN
The content of the article touches the problem of barriers concerning CSR implementation. Corporate social responsibility is a conception of management which is more and more popular among Polish enterprises, but some companies still have some problems related to CSR. The author presents the selected external and internal barriers and limits of CSR implementation in the light of own research. The aim of the article is to analyze the most important limitations of CSR on the example of socially responsible enterprises highlighted in the "Równa Firma" Poll in 2018. The priority of the "Równa Firma" Poll is to award socially responsible companies from the West Pomeranian Voivodeship. The survey was carried out in enterprises from various sectors. The elimination of these barriers can help to implement socially responsible practices in chosen Polish enterprises.
EN
The world economy is on the verge of technological revolution which is profoundly changing the way of the operation of enterprises. The signpost of the transformation of the world industry is the vision of Industry 4.0, which is a response to contemporary challenges and gives grounds for creating significant competitive advantages of modern enterprises. In the paper, the author attempts to respond to the question concerning what Industry 4.0 is, what opportunities it provides and what challenges it poses. The objective of the paper will be to describe the case study of the enterprise predisposing to the implementation of revolutionary changes associated with the concept of Industry 4.0.
PL
Logistyka 4.0 to ogromna szansa dla naszych przedsiębiorców, żeby nie wypaść z rynku. To jedyna droga do osiągnięcia sukcesu, choć czasem jest to droga kręta i wyboista. Przedsiębiorstwo, które chce konkurować na rynku, musi się rozwijać, a więc musi korzystać z dobrodziejstw nowoczesnych technologii.
PL
Przedsiębiorstwa potrzebują zespołów, które w złożonych i dynamicznych warunkach w całym łańcuchu dostaw będą w stanie wypracować odpowiednie rozwiązania i skutecznie radzić sobie z sytuacjami niepewności, wieloznaczności i zmian.
PL
Motorem napędowym obecnej ekonomii współdzielenia są dwa czynniki: rozwój technologiczny, dający nowe możliwości budowy sieci, oraz powstawanie wielu startupów, które jako pośrednicy oferują usługi cyfrowe.
PL
Przedstawienie wyników planowanych i rzeczywistych wymaga przez spółki wod-kan zastosowania odpowiednich narzędzi rachunkowości zarządczej, jak rachunek wyników, który uwzględnia koszty czynników technologiczno-organizacyjnych realizacji usług, w tym zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
PL
W artykule zawarte zostaty informacje dotyczące sposobu wykorzystania automatycznej identyfikacji danych w celu monitorowania przebiegu procesu produkcyjnego. Referat ukazuje, żezastosowanie kodów kreskowych jako nośnika informacji powoduje usprawnienie przepływów obiektów oraz umożliwia bieżącą aktualizację danych dotyczących postępu produkcji. W opracowaniu ujęty zostat przyktad użycia automatycznej identyfikacji danych w przedsiębiorstwie produkcyjnym posiadającym w swojej ofercie bardzo zróżnicowany asortyment, co wskazuje na szerokie możliwości wykorzystania tego narzędzia.
EN
The article contains information on how to use automatic data identification to monitor the progress of the production process. This study shows, that the use of bar codes as an information carrier improves the flow of objects and enables current updating of data of production progress. The study includes an ехатріе of the use of automatic data identification in a prodution company that has a very diversified assortment its offer, which indicates the wide possibilities of using this tool.
PL
Rozwój globalnych stosunków ekonomicznych na rynkach usług przemieszczania spowodował, że ekonomiczno-finansowa efektywność działalności gospodarczej przedsiębiorstw transportowych determinowana jest trzema wiodącymi czynnikami: formą prawno- własnościową działalności danego podmiotu gospodarującego transportu, stopniem koncentracji produkcji usługowej występującym na danym segmencie rynku transportowego, w ramach którego funkcjonuje dane przedsiębiorstwo, oraz projektowanym i społecznie oczekiwanym czasem aktywności rynkowej, którym charakteryzować się powinna określona jednostka gospodarcza transportu. Przedsiębiorstwa transportowe, działając właśnie na silnie wyspecjalizowanych produkcyjnie rynkach transportowych, wykazują się przez to istotnym zróżnicowaniem techniczno-eksploatacyjnym oraz operacyjnym własnej działalności. Oznacza to konieczność ciągłego badania i szczegółowego identyfikowania własnej efektywności ekonomiczno-finansowej, tak aby poprzez to współtworzyć i weryfikować założenia strategii funkcjonowania i rozwoju własnej podmiotowości i aktywności rynkowej.
EN
Economic and financial effectiveness of the transport enterprises activity isn’t and can’t be a standard value considered from the side of the specified stage of the business cycle or represent aims and demands of the owners’ strategies. At the present stage of the economic relations development on the globalizing market of shipment services, the economic efficiency of the transport enterprises is determined by three leading factors: legal form and ownership structure of the transport operator, level of concentration of service production occurring in relevant segment of the transport market in which the enterprise functions, and the designed and socially expected time of market activity that the transport entity should be characterized by. Transport enterprises functioning on the transport markets highly specialized in production are characterized by substantial differences in the aspects of their technical and operational activity. Therefore, as a consequence of the occurrence of all above mentioned factors, continuous analysis and identification of own economic efficiency is a necessity, leading to cocreation and verification of the details of the functioning strategy and development of own subjectivity and the market activity.
EN
The objective of this paper is to present and verify the approach, using which it is possible to rank management system elements according to the decision-making criteria adopted by decision-makers, in order to reduce incoherence levels within the frameworks of the decision-making process concerning targeting of the system improvement measures. This approach makes use of the grey systems concept and properties of grey numbers. The following three cost-based parameters were used as assessment criteria of the particular elements of the system in terms of improvements: meeting requirements, performance costs, and performance time. This approach was verified in a furniture manufacturing company, based upon the work health and safety management system according to PN-N 18001, which was in place in this company. By using the proposed approach, it was possible to rank all the assessed elements of the system, and to identify those elements that could be improved in the first sequence, taking into account the adopted assessment criteria. This paper makes up for shortages in using the grey system theory to improve work health and safety management systems, and constitutes an original application of this concept in the area of work health and safety management systems. The approach presented herein may constitute a significant tool of improving not only health and safety management systems, but also other management systems as well.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i zweryfikowanie podejścia za pomocą, którego można uporządkować elementy systemu zarządzania według przyjętych przez decydentów kryteriów decyzyjnych, co pozwoli na zmniejszenie niespójności w ramach podejmowania decyzji o ukierunkowaniu działań doskonalących system. W podejściu wykorzystano koncepcję szarych systemów oraz właściwości szarych liczb. Jako kryteria oceny, poszczególnych elementów systemu pod kątem doskonalenia, wykorzystano trzy parametry o charakterze kosztowym: spełnienie wymagań, koszty realizacji oraz czas realizacji. Podejście zostało zweryfikowane w firmie z branży produkcji mebli, na bazie funkcjonującego w tym przedsiębiorstwie systemu zarządzania bhp wg PN-N 18001. Wykorzystanie zaproponowanego podejścia umożliwiło uszeregowanie wszystkich elementów ocenianego systemu oraz zidentyfikowanie tych, które można udoskonalić w pierwszej kolejności, uwzględniając przyjęte kryteria oceny. Niniejszy artykuł uzupełnia braki w zakresie wykorzystania teorii szarych systemów do doskonalenia systemów zarządzania bhp i stanowi oryginalne zastosowanie tej koncepcji w ramach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zaprezentowane podejście może stanowić istotne narzędzie w ramach doskonalenia systemów zarządzania, nie tylko dedykowanych bhp.
PL
Anonsowany przez naszą redakcję Niemiecki Kongres Logistyczny BVL (s. 31) nie jest jedynym wydarzeniem, które w końcówce roku przyciąga uwagę menedżerów logistyki. 20 i 21 listopada we Frankfurcie n. Menem na kolejnej konferencji z serii „Exchainge” spotkają się eksperci zainteresowani wymianą opinii na temat najlepszych praktyk w branży. Tym razem konferencja odbywa się pod hasłem „Zarządzanie 4.0. Nowe formy pracy”. Wybór tematyki nie jest przypadkowy. W opinii organizatorów tegorocznego „Exchainge” to właśnie logistyka ma szansę odnieść najwięcej korzyści z transformacji cyfrowej, a jej oddziaływanie na inne branże może być coraz większe, pod warunkiem, że zmianom w obszarze cyfryzacji procesów będą towarzyszyć zmiany w sferze zarządzania organizacjami.
PL
Wciąż trwają prace nad ustawą inwestycyjną. Warto śledzić ich przebieg, bowiem wejście w życie nowych przepisów nie będzie dla przedsiębiorstw wod-kan obojętne.
EN
The study investigates the market behaviour of Polish enterprises. It focuses on four different activities undertaken by them, including: implementation of development investments, increase in the employment level, introduction of new products and expansion into new markets. Those activities are considered to be the main differentiation criteria between enterprises’ inert and congruent market behaviour. The aim of the study was to recognize what combination of chosen criteria is the most accurate in identifying inert and congruent enterprise market behaviour. For this purpose, a research model was constructed and primary data collection on a sample of 1238 Polish enterprises was conducted. All data were analysed using Statistica. For model validation, a comparison of ROC curves was used. The obtained results show that the most accurate in recognizing inert and congruent enterprise market behaviour are three criteria: implementation of development investments, increase in the employment level and new market expansion. Such a combination of chosen criteria gives the highest specificity of the model. Furthermore, considering two out of the four analysed criteria, the most accurate in recognizing enterprises’ inert and congruent market behaviour are aspects of increased employment level and new market expansion. This research reveals findings and draws conclusions that help to better understand enterprises’ market activities. The presented findings can lead to better knowledge about the behaviour of enterprises and their potential to contribute to economic development. As such, the study can be used in future economic projections.
PL
W pracy przeanalizowano zachowania rynkowe polskich przedsiębiorstw. Skoncentrowano się na czterech różnych działaniach, w tym: wdrażaniu inwestycji rozwojowych, zwiększaniu poziomu zatrudnienia, wprowadzaniu nowych produktów i ekspansji na nowe rynki. Działania te są uważane za główne kryteria rozróżnienia między inercją a zachowaniami rynkowymi stosownych przedsiębiorstw. Celem badania było rozpoznanie, jaka kombinacja wybranych kryteriów jest najdokładniejsza w identyfikowaniu inercji i zachowań rynkowych stosownych przedsiębiorstw. W tym celu skonstruowano model badawczy i przeprowadzono zbiór danych pierwotnych na próbie 1238 polskich przedsiębiorstw. Wszystkie dane analizowano za pomocą Statistica. W walidacji modelu zastosowano porównanie krzywych ROC. Uzyskane wyniki wskazują, że najbardziej skrupulatne rozpoznawanie inercji i zachowań rynku stosownych przedsiębiorstw to trzy kryteria: realizacja inwestycji rozwojowych, wzrost poziomu zatrudnienia i ekspansja na nowe rynki. Taka kombinacja wybranych kryteriów daje najwyższą specyfikę modelu. Ponadto, biorąc pod uwagę dwa z czterech analizowanych kryteriów, najmniejszą podatnością na uznanie obojętnych i zgodnych zachowań rynkowych przedsiębiorstw są aspekty wzrostu poziomu zatrudnienia i nowej ekspansji rynkowej. Na podstawie badań wyciągnięto wnioski, które pomagają lepiej zrozumieć działalność na rynku. Przedstawione wyniki mogą doprowadzić do lepszej wiedzy na temat zachowań przedsiębiorstw i ich potencjału do przyczyniania się do rozwoju gospodarczego. Badanie można także wykorzystać w przyszłych prognozach gospodarczych.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.