Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przechowywanie żywności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Producenci żywności prowadzą działania zmierzające do udoskonalania metod przechowywania i pakowania produktów, aby dotrzeć do szerszego grona konsumentów. W odpowiedzi na dynamiczne zmiany popytu i tendencje rynkowe, pakowanie produktów w atmosferze modyfikowanej (MAP) nie traci na znaczeniu, a może być wykorzystywane jako narzędzie marketingowe. Technologia ta wpisuje się w trendy wytwarzania żywności bezpiecznej, długo zachowującej świeżość. Pozwala ograniczyć ilość dodawanych substancji konserwujących, a także zmniejszyć straty związane z jej psuciem i marnotrawieniem. W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące technologii pakowania i przechowywania żywności w atmosferze MAP, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu składu gazowego i rodzaju materiałów opakowaniowych na jakość produktu.
EN
Food producers are working to improve the storage and packaging of products to reach a wider range of consumers. In response to dynamic changes in demand and market trends, packaging products in a modified atmosphere (MAP) does not lose its relevance, and can be used as a marketing tool. This technology is part of the trends in the production of safe food that stays fresh for a long time. It reduces the amount of preservatives added, as well as reduces the losses associated with spoilage and waste. The article discusses selected issues related to the technology of packaging and storage of food packed in MAP, with particular emphasis on the impact of gas composition and type of packaging materials on product quality.
PL
Produkty żywnościowe niezależnie od ich pochodzenia (roślinnego lub zwierzęcego), stopnia przetworzenia (surowce, półprodukty, produkty gotowe) i sposobu utrwalenia, są przechowywane przez krótszy lub dłuższy czas. Wiąże się to z fizjologicznymi cechami człowieka, który nie może odżywiać się "na zapas".
PL
Chłodzenie i mrożenie są jednymi z technik utrwalania żywności. Zapewnienie warunków chłodniczego jej przechowywania jest wyznacznikiem bezpieczeństwa zdrowotnego, trwałości i jakości wielu artykułów spożywczych. Monitoring temperatur to potwierdzenie utrzymania odpowiednich (zadanych) temperatur, a przez to zachowanie bezpieczeństwa wyrobów. W artykule zaprezentowano metody monitorowania temperatury podczas przechowywania i dystrybucji produktów żywnościowych z uwzględnieniem międzynarodowych standardów.
EN
Cooling and freezing are some of the techniques for preservation of food. Providing refrigeration storage conditions is a determinant of health safety, durability and quality of many food items. Temperature monitoring is a confirmation of maintaining appropriate (set) temperatures, and thus maintaining the safety of products. The paper presents methods of temperature monitoring during storage and distribution of food products taking into account international standards.
4
Content available remote Przechowywanie żywności w warunkach domowych
PL
Celem pracy była analiza deklaracji konsumentów w zakresie przestrzegania terminów przydatności do spożycia żywności oraz sposobu i warunków przechowywania artykułów spożywczych suchych i wymagających przechowywania chłodniczego w warunkach gospodarstw domowych. Badania przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego wśród 600 przypadkowych dorosłych osób z różnych rejonów Polski. Zdecydowana większość ankietowanych zwracała uwagę na termin trwałości produktów i zazwyczaj spożywała żywność przed upływem terminu przydatności do spożycia. Najkrócej w warunkach chłodniczych przechowywane są mięso surowe i zupy. Stwierdzono nieprawidłowe postępowanie części konsumentów dotyczące braku stosowania zabezpieczeń dla żywności przechowywanej w lodówce, w tym mięsa drobiowego. Zastrzeżenia budzi również przenoszenie przez większość respondentów mrożonek ze sklepu do domu w zwykłych siatkach, co prowadzi do częściowego rozmrożenia. Konsumenci poniżej 25. roku życia istotnie częściej nie zwracają uwagi na terminy przydatności do spożycia i nie przestrzegają ich, częściej również nie zabezpieczają żywności przechowywanej w lodówce, w tym mięsa drobiowego.
EN
The aim of this study was an analysis of consumers’ declaration in respect of shelf life terms follow-up of food and the manner and conditions of storage of food dry and requiring cold storage in the conditions of households. The study was conducted by the direct interview method, among 600 accidentally met adults from different regions of Poland. Majority of interviewed people paid attention to the shelf life and consumed food products before the termination of this period. The shortest periods in refrigerating conditions were stored raw meat and soups. Some abnormalities among consumers were found concerning lack of protective measures of food stored in refrigerators, in this number chicken meat, and too rare cleaning of refrigerators. Some reservations were turned to bringing by the majority of consumers of frozen food from magazines without protective coolers which led to partial defrosting. Consumers below age of 25 significantly did not pay attention to the shelf life of food, also more often did not protect food stored in refrigerators, in this number chicken meat.
PL
Poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych wpisujących się w trendy wytwarzania żywności bezpiecznej, długo zachowującej świeżość i jak najbardziej przypominającej produkty świeże, skłania producentów do udoskonalania metod przechowywania i pakowania produktów. Rozwój technik pakowania w atmosferze modyfikowanej MAP pozwala ograniczyć straty związane z psuciem żywności, a także dotrzeć do szerszego grona konsumentów. Technologia te pozwala pakować zarówno produkty świeże, jak i przetworzone, ograniczając tym samym ilość szkodliwych substancji dodawanych do konserwowania żywności.
EN
The search for new technological solutions enrolling in the trends of production of safe food, which retains freshness for long and resembles most closely the fresh products, has led the industry to improve the methods for storing and packaging the products. The development of modified atmosphere packaging MAP helps to reduce losses associated with deterioration of food, as well as to reach a wider range of the consumers. This technology allows packing both fresh products and processed ones, thereby reducing the amount of harmful substances added to food preservation.
PL
Rozwój handlu towarami spożywczymi, a także chęć spożywania ich w różnych okresach czasu, doprowadziły do rozwoju technologii przechowywania żywności.
EN
Article covers topics related to the application of knowledge and prospect of the importance of cooling in influence on the quality and health safety of food products. Food distribution is a significant unit in the management of the quality of food products, including cold chain continuity and optimal conditions for transport of food in the logistics system. Also characterized the term of food security related to the occurrence of microbiological, toxicological and technological hazards in food. Furthermore, it describes the importance of cold chain to ensure food safety, and food refrigerated transport role in the exchange of goods for polish and international markets, and logistics solutions to ensure food safety during transport. The modern concept of quality management in food distribution is a necessary tool to verify the quality of the food and transport services.
PL
Celem przedstawionych badań, było monitorowanie zmian zawartości grzybów mikroskopowych mierzonej stężeniem ERG w czasie przechowywania ziarna pszenicy twardej w warunkach różnej wilgotności ziarna, w warunkach niskiej temperatury, przy wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperaturze i niskiej wilgotności. W pierwszym doświadczeniu materiał badany stanowiło ziarno krajowej pszenicy ozimej, hodowlanej linii Desf. Triticulum durum LGR 626b/99/4, wyprowadzonej w Instytucie Genetyki i Hodowli Roślin AR w Lublinie. Ziarno o wilgotności 9%, 14% oraz 18%, przechowywano w temperaturze 20 stopni Celsjusza przez okres 3 miesięcy. Pobraną próbę rozdrabniano i oznaczano stężenie ERG. Zawartość ERG w próbie kontrolnej wynosiła 1,72 mg/kg. W przypadku wszystkich badanych prób o różnej, przedstawionej powyżej wilgotności liczebność grzybów zmieniała się w czasie. Po 3 miesiącach przechowywania stężenie ERG (w mg/kg) wynosiło odpowiednio dla 9% 2,27,14% 5,88, dla 18% natomiast 11,15. W drugim doświadczeniu badano ziarno pochodzące z punktów skupu zbóż znajdujących się na terenie zachodnio- południowej Polski. Ziarno o wilgotności 14% przechowywano w różnych warunkach. Stanowisko A: temperatura 18 stopni Celsjusza oraz wilgotność względna powietrza 45% oraz stanowisko B: temperatura 10 stopni Celsjusza oraz wilgotność względna powietrza 80%. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, iż nawet niewielki wzrost wilgotności ziarna zbóż, przy zachowaniu stałej temperatury, wpływa w istotny sposób na poziom grzybów mikroskopowych w czasie przechowywania prób pszenicy durum. Stwierdzono również, iż wilgotność względna powietrza w miejscu przechowywania istotniej niż temperatura wpływa na rozwój pleśni.
EN
The aim of the presented investigations was to monitor changes in contents of mycoflora measured by ERG concentration during storage of durum wheat grain under conditions of different grain moisture content, maintaining constant temperature, and under low temperature conditions at high moisture content and low humidity. In the first experiment the experimental material consisted of spring wheat grain grown in Poland, of a breeding line Desf. Triticulum durum LGR 626b/99/4, produced at the Institute of Genetics and Plant Breeding, the Agricultural University in Lublin. Grain with moisture content of 9%, 14% and 18% was stored at 20 degrees of Celsius for 3 months. Collected samples were milled and ERG concentration was determined. The content of ERG in the control was 1.72 mg/kg. In case of all tested samples with different moisture contents, presented above, the level of mycoflora changed in time. After 3-month storage ERG concentration (in mg/kg) for 9% moisture content was 2.27, for 14% it was 5.88, while for 18% it was 11.15 mg/kg. 108 In the second experiment analyses were conducted on grain coming from grain purchasing centres in southwestern Poland. Grain with moisture content of 14% was stored under different conditions. Station A: temperature 18 degrees of Celsius and relative humidity 45%, and station B: temperature 10 degrees of Celsius and relative humidity 80%. Based on results it was found that even a slight increase in moisture content of grain when maintaining constant temperature has a significant effect on the level of mycoflora during storage of durum wheat samples. It was also found that relative humidity in the storage site has a more significant effect on the development of mycoflora than temperature does.
PL
W pracy przedstawiono wpływ stopnia dojrzałości oraz czasu przechowywania śliwek (Prunus domestica) odmian 'Elena', 'Oneida' i 'Stanley' na zmiany zawartości antocyjanów oraz wartości parametrów barwy. Owoce po zbiorze posortowano wg stopnia dojrzałości na dojrzałość zbiorczą i konsumpcyjną, a następnie umieszczono w chłodni, gdzie przechowywano je przez 4 tygodnie. Zawartość antocyjanów oznaczano metodą spektrofotometryczną różnicową wg Fuleki i Francisa. Parametry barwy mierzono w systemie CIE L*a*b*. Zawartość antocyjanów zwiększała się wraz ze wzrostem stopnia dojrzałości i czasu przechowywania. W większości przypadków, w czasie przechowywania, wartości parametru L* malały, wartości C* wzrastały, wartości a* i b* zmieniały się dwukierunkowo, zaś wartości h* nieznacznie malały lub były stałe.
EN
The paper presents the effect of maturation phase and storage time of plums (Prunus domestica) of cultivares 'Elena', 'Oneida' and 'Stanley' on changes of anthocyanins contents and values of colour parameters. The fruits after harvest were sorted depending on their maturation stage to harvesting maturity and consumption maturity, and then were placed in a refrigerator and stored for 4 weeks. The total contents of anthocyanins was determined by spektrophotometric difference method according to Fuleki and Francis. Colour parameters were measured in the CIE L*a*b* system. The concentration of anthocyanins increased with growth of maturity stage and storage time. In the greater part of cases, during storage, values of L* parameter decreased, values C* increased, values a* and b* changed in two directions, values h* decreased or were constant.
PL
Przechowalnictwo chłodnicze w coraz większym stopniu może zapewnić żywności właściwą temperaturę przechowywania, dzięki działalności logistycznej, wpływającej także na projektowanie, konstrukcję i eksploatację budynków chłodni.
EN
Refrigerated storage and increasingly can provide proper food storage temperature, due to logistics activity, also affects the design, construction and operation of cold storage buildings.
PL
Badano stabilność przechowalnicza dwóch gatunków mrożonych i głęboko mrożonych wędlin drobiowych drobno rozdrobnionych: K - kiełbasa doktorska, P - parówki. Wędliny wyprodukowane w różnych osłonkach (K - pięciowarstowy poliamid, P - modyfikowana celuloza Nojax) przechowywano w temperaturze Tl = - 25°C oraz w T2 = - 15°C przez okres do 11 tygodni. Analizowano: zawartość wody, ubytek masy, zawartość białka ogólnego i fosforu, zmiany oksydacyjne oraz pożądalność konsumencką. Wykazano, że obydwie metody zamrażalniczego utrwalania doskonale stabilizują jakość kiełbasy doktorskiej. Istotny wpływ temperatury zamrażalniczego przechowywania stwierdzono natomiast w przypadku parówek. Parówki głęboko mrożone ( -25°C) charakteryzowały się wysoką jakością w całym okresie badań. W parówkach mrożonych ( -15°C) stwierdzono stopniowy ubytek wody, obniżenie soczystości i zapachu, pogorszenie barwy i ogólnej smakowitości. Parówki mrożone nie powinny być przechowywane dłużej niż 4 tygodnie.
EN
Storage stability of two types of frozen and deep frozen finely minced poultry sausages: K - "doktorska" sausage and P - frankfurter sausage was investigated. The sausages produced in different casings (K - five-layer polyamide, P - Nojax) were stored at T1 = -25°C and T2 = -15°C for the period of up to 11 weeks. Water content, mass loss, content of total protein and phosphorus, oxidative changes and consumer's demand were analysed. It was shown that both methods of freeze preservation were very good for stabilising the "doktorska" sausage quality. A significant effect of freeze storage temperature was reported in the case of frankfurter sausage. The deep-frozen sausage (-25°C) was characterised by high quality throughout the entire period of investigations. In frozen frankfurter sausage ( -15°C) a gradual water loss, decrease of juiciness and aroma, deterioration of colour and general taste were observed. The frozen frankfurter-like sausage should not be stored for a period longer than 4 weeks.
PL
Rosnące wymagania rynku zmuszają do poszukiwania nowoczesnych metod optymalizacji procesów produkcji, utrwalania i przechowywania żywności. Do takich należą technologie z wykorzystaniem gazów. Spośród licznych zastosowań wybrano zamrażanie szokowe, schładzanie azotem w procesie masowania i kutrowania. Poddano analizie strukturę kosztów metody szokowej i tradycyjnej. Różny udział stałych składników kosztów tych dwu metod w kosztach zamrażania ogółem istotnie wpływa na końcowe wyniki ekonomiczne mrożenia w zależności od wydajności i sezonowości produkcji. Chłodzenie azotem w procesie masowania i kutrowania ułatwia automatyzację procesu, a nakłady, przy założeniu szacunkowo przyjętych efektów marketingowych, powinny zwrócić się po kilku miesiącach.
EN
Growing market requirements force to seek modern methods of production process optimalization in food preservation and storage such as gasses utilising technologies. Sharp freezing and nitrogen precooling during tumbling and meat cutting were chosen from many applications. The cost of sharp and traditional freezing metods were compared. The percentage of constant cost components in these two methods together with efficiency and seasonality have essential impact on final economical results. Nitrogen precooling during tumbling and mean cutting symplifies the automation of the process. Provided the estimated marketing results are accurate, the investment be shound refunded in a few months.
PL
Przedstawiono koncepcję układu sterowania mikroklimatem, przeznaczonego dla małej przechowalni o pojemności 120 ton warzyw. Układ ten realizuje wymagania technologiczne przechowalnictwa warzyw.
EN
SYSTEM FOR MICROCLIMATE CONTROL IN VEGETABLES STORES The paper presents the optimal microclimate conditions required by technological processes in vegetables stores. The microclimate control system which satisfies all the above conditions is also described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.