Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prywatyzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W bieżącym roku minie 28 rocznica zapoczątkowania procesu transformacji mienia Skarbu Państwa w niepodległej, demokratycznej Polsce – państwie prawa. Ten bezprecedensowy proces prawno-organizacyjny dotyczył nabycia, transformacji oraz przekazywania praw majątkowych nieruchomości innym podmiotom. Istota przemian, dokonywanych sukcesywnie do dnia dzisiejszego, sprowadzała się do realizacji fundamentalnych postulatów: odstąpienia od prawnej zasady niepodzielności mienia państwowego, wyraźnego określenia podmiotu, któremu przysługiwać będzie mienie, administracyjnego ograniczenia ingerencji w procesie obrotu nieruchomościami. Prawo własności umocowane zostało konstytucyjnie. Gminom nadano osobowość prawną, wprowadzając kategorię mienia komunalnego. Proces transformacji realizowany był w następujących postępowaniach: uwłaszczenie, komunalizacja, nabywanie nieruchomości przez Agencję Własności Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa oraz przekazywanie mienia powiatom oraz województwom [2]. Zapoczątkowana została rewindykacja majątków kościelnych osób prawnych. Uwzględniane zostały roszczenia stron o zwroty majątków ziemskich przejętych przez Skarb Państwa w wyniku dekretu o reformie rolnej oraz stron odnośnie nieruchomości pozostawionych poza wschodnimi granicami Polski – tak zwane mienie Zabużan. W opracowaniu przedstawiona zostanie w skrótowej formie analiza przepisów prawnych dotyczących przedmiotowych transformacji mienia Skarbu Państwa na przestrzeni ostatniego 27-lecia. Podkreślić należy, że przepisy te uległy zasadniczym, korzystnym zmianom po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
EN
The process of acquisition, conversion or transfer of rights to real estate owned by the State Treasury in Poland started in 1990 and has been based on the following assumptions: possibility of dividing property owned by the State Treasury, clear identification of the entity entitled to the property, limiting administrative intervention in real estate transactions. All property rights were constitutionally strengthened. Municipalities were given legal personality and a new category of property was introduced – municipal property. The transformation involved various methods such as municipalization, affranchisement, acquisition of real estate by the Agency of Agricultural Property of the State Treasury, transfer of property to counties and provinces [2]. In addition returns of the real properties which proved unnecessary for the purposes for which they were expropriated, as well as restitution of property belonging to religious legal persons were carried out. Some of the key issues were claims for restitution of the estates acquired for the benefit of the State Treasury as a result of the Decree on the Agrarian Reform, claims of the parties for the property left outside the Polish state borders (i.e. property beyond the Bug River) and ownership of public roads. The regulations of the legal status of roads are still being carried today. Over the past 27 years multiple legal provisions related to the transformation of the property of the State Treasury have been introduced, many of them related to Poland joining the European Union. The summary will analyze the positive and negative consequences of this process.
PL
Przekształcenia energetyki po 1989 r., zaczynając od likwidacji okręgów energetycznych i utworzenia samodzielnych elektrowni – przedsiębiorstw państwowych, w wyniku których to przekształceń zlikwidowano "okręgowe" struktury organizujące i nadzorujące działalność remontową, skutkowały powołaniem samodzielnych służb remontowych w każdej z elektrowni z osobna. Wtórna konsolidacja elektrowni, a także prywatyzacja części z nich wyzwoliły procesy ponownej integracji i standaryzacji gospodarki remontowej, a także początek prywatyzacji części tej działalności.
PL
Artykuł stanowi część pierwszą rozważań naukowych, dotyczących zmian zachodzących w zagospodarowaniu terenów zurbanizowanych i niezurbanizowanych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (ppgr-y). Celem badań było wskazanie wpływu zmian zachodzących w wybranych gminach na jakość życia społeczności lokalnych. Szczególna uwagę poświęcono społeczności popegeerowskiej. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z raportów ANR, Urzędów Gmin. Przeprowadzono również wywiady z mieszkańcami i przedstawicielami samorządów wybranych gmin a także badania ankietowe z sołtysami. Dokonana diagnoza i analiza konsekwencji społecznych i gospodarczych przekształceń własnościowych przeprowadzonych w sektorze rolnictwa przez ANR pozwoliła na ocenę i porównanie zmian zachodzących w miejscowościami popegeerowskich i niepopegeerowskich oraz ocenę ich skutków dla mieszkańców badanych gmin.
EN
The article covers the first part of the discussion on changes in the process of reusing urbanized and non-urbanized areas in the communes of Warmia and Mazury Voivodeship where state agricultural enterprises (ppgr) used to be located. The aim of the research was to determine the influence of changes in selected communes on the quality of life of local communities. Particular attention was given to communities from former state agricultural farms. The research was based on data from ANR (Agricultural Property Agency) reports, as well as Commune Offices. Moreover, interviews were conducted with the inhabitants and representatives of local governments in selected communes, and the heads of the communes were surveyed. The performed diagnosis and analysis of social and economic consequences of privatization carried out in the agricultural sector by ANR allowed for the evaluation and comparison of changes in previously collectivized and non-collectivized villages, as well as their effects on the inhabitants of selected communes.
PL
W artykule opisano przemiany własnościowe realizowane w Polsce w latach 1990-2015. Wskazano trudności, na jakie natrafiono podczas tego procesu. Na potrzeby przemian, a w szczególności dla zawartego w nich procesu prywatyzacji przyjęto wiele ustaw i innych aktów prawnych. Prywatyzacji podlegał cały majątek państwowy w liczbie ok. 8,5 tys. przedsiębiorstw zarejestrowanych na dzień 31 grudnia 1990 r. Działania prywatyzacyjne były prowadzone na wiele sposobów i różnymi trybami. Tworzone były specjalne programy prywatyzacyjne dla różnych przedsiębiorstw. Jednym z istotnych był Program Powszechnej Prywatyzacji, obejmujący tzw. Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI). Były tu zgromadzone przeważnie przedsiębiorstwa małe i średnie. Przedsiębiorstwa sprywatyzowane według tego programu trafiły w większości do polskich przedsiębiorców, tworząc na rynku polskim nowy segment gospodarki rynkowej opartej na polskim kapitale prywatnym. Duże przedsiębiorstwa trafiały jednak do inwestorów zagranicznych, dysponujących dużym kapitałem.
EN
The article describes ownership changes carried out in Poland in years 1990-2015. Indicated on difficulties fund during mentioned process. For the purpose of changes, particulary for the included privatization process, several laws were adopted and other legal acts as well. Privatisation was a subject to whole companies assets in the number of 8,5 thousands companies registered on date of December, 31st 1990. Privatisation action were carried out in different ways, procedures and methods. Special new programmes were constructed for different types of companies. One of such significant programmes was General Programme for Privatisation, covering among the others co called National Investment Founds (NFI). In such Founds mosty small and medium companies were gathered. Companies privatised according to this programme in majority went to Polish businessmen creating in this way new segment of market economy based on private capital. Big companies however, went to foreign investors with huge capital in hand.
PL
Od 1990 roku nastąpiły w Polsce zmiany, które zapoczątkowały proces transformacji mienia Skarbu Państwa. Przedmiotowa transformacja dotyczyła nabycia, przekształcenia lub przekazania praw majątkowych do nieruchomości państwowych innym podmiotom. Istota zachodzących przemian, odnośnie własności nieruchomości, sprowadzała się do realizacji podstawowych postulatów: - odstąpienie od zasady niepodzielności mienia Skarbu Państwa, - dokonanie wyraźnego określenia podmiotu, któremu przysługuje mienie, - ograniczenie możliwości administracyjnego ingerowania w obrocie nieruchomościami. Wymienione założenia wskazały kierunek reformy systemu prawnego. Konstytucyjnie umocnione zostało prawo własności. Nadano gminom osobowość prawną i wprowadzono nową kategorię mienia - mienie komunalne. Przedmiotowa transformacja realizowana była w różnych postępowaniach, jak: komunalizacja, uwłaszczenie, nabywanie nieruchomości przez Agencję Własności Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, przekazywanie mienia powiatom oraz województwom. Równolegle z procesami transformacji mienia następowały zwroty nieruchomości zbędnych na cele, na które zostały wywłaszczone oraz następowała rewindykacja majątków kościelnych osób prawnych. Bardzo ważnym zagadnieniem są roszczenia stron o zwrot majątków ziemskich, przejętych na rzecz Skarbu Państwa, w wyniku realizacji dekretu o przeprowadzeniu Reformy Rolnej oraz roszczenia stron za nieruchomości pozostawione poza granicami państwa polskiego (tzw. mienie zabużańskie). Wciąż aktualnym problemem jest stwierdzenie własności dróg publicznych. Dla dróg takich do dnia dzisiejszego dokonywane są bowiem regulacje stanu prawnego. Takie regulacje na terenach południowych często powiązane są z rozdzielaniem ciał hipotecznych (np. zbiornik wodny "Świnna Poręba"). W związku z jubileuszem zachodzących przemian, w opracowaniu zostaną przeanalizowane przepisy prawne dotyczące transformacji mienia Skarbu Państwa na przestrzeni ostatnich 25 lat. Przepisy te bowiem uległy radykalnie zmianom po wejściu Polski do UE. W części praktycznej dokonana zostanie analiza stanu obecnego - pozytywnych, ale również negatywnych konsekwencji dokonanych zmian.
EN
Starting in 1990, Poland faced the changes which initiated the process of transformation of the property owned by the State Treasury. This transformation related to the acquisition, conversion or transfer of property rights to the State-owned real estate to other entities. The essence of these changes, regarding real estate ownership, involved the implementation of the following basic assumptions: - derogating from the principle of the indivisibility of the property owned by the State Treasury, - clear identification of the entity entitled to the property, - limiting the possibility of an administrative intervention in real estate transactions. These assumptions specified the direction of the reform of the legal system. Property rights were constitutionally strengthened. Municipalities were given legal personality and a new category of property was introduced - municipal property. The subject transformation was carried out in various proceedings, such as municipalization, enfranchisement, acquisition of real estate by the Agency of Agricultural Property of the State Treasury, transfer of property to counties and provinces. Simultaneously with these transformation processes, there were returns of the real properties which proved unnecessary for the purposes for which they were expropriated, as well as restitution of religious property from legal persons. A very important issue are claims for restitution of the estates acquired for the benefit of the State Treasury as a result of the Decree on the Agrarian Reform and claims of the parties for the property left outside the Polish state borders (i.e. property beyond the Bug River). Another significant problem is determining the ownership of public roads. For the roads, the regulations of their legal status are being carried out to this day. Such regulations in the southern areas are often associated with the separation of mortgage bodies (for example reservoir "Świnna Poręba"). Due to the anniversary of the occurring changes, the study will analyze the legal provisions related to the transformation of the property of the State Treasury over the past 25 years. These regulations were, in fact, subject to radical changes after the Polish accession to the European Union. The summary will analyze the status quo - positive, but also negative consequences of these changes.
6
Content available remote Prywatyzacja PKP Energetyka S.A. - czy spółka powtórzy sukces PKP Cargo S.A.?
PL
Artykuł omawia ostatnie wydarzenia związane z procesem prywatyzacji Grupy PKP: prywatyzację PKP Cargo S.A. i zbliżającą się prywatyzację PKP Energetyka S.A. Autorzy przedstawiają profile działalności obu spółek. Dokonują ich analizy finansowej. Przedstawiają ponadto szansę i zagrożenia stojące przed PKP Energetyka S.A. We wnioskach autorzy oceniają szansę PKP Energetyka S.A. na udaną prywatyzację z punktu widzenia potencjalnego inwestora.
EN
The article discusses events associated with the privatization of the PKP Group: privatization of PKP Cargo S.A. and the nearing privatization of PKP Energetyka S.A. The authors present the operational profiles of both companies as well as engage in a financial analysis. They additionally present the opportunities and threats facing PKP Energetyka S.A. The authors' conclusions contain an assessment of the chances that the privatization of PKP Energetyka S.A. will be successful in the eyes of potential investors.
7
Content available remote Rok PKP Cargo S.A. na giełdzie
PL
Artykuł omawia wejście i rok obecności PKP Cargo S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Autorzy wspominają o podziale Przedsiębiorstwa Państwowego PKP i jego procesie prywatyzacji. Przedstawione są cele sprzedaży PKP Cargo oraz szansę i ryzyka związane ze spółką. Omówiona jest pierwsza oferta publiczna (IPO). Autorzy omawiają kolejne emisje akcji, zmiany akcjonariatu i analizują zmienność cen akcji. We wnioskach przedstawiona jest ocena wejścia na giełdę i prognozy dotyczące PKP Cargo.
EN
The article discusses the presence of input and year PKP Cargo SA on the Stock Exchange in Warsaw. The authors mention the division of the State-station and the privatization process. Are shown PKP Cargo sales targets and opportunities and risks associated with the company. Discussed the initial public offering (IPO). The authors discuss the further issue of shares, the shareholder and analyze changes in volatility. In the conclusions presented to evaluate the IPO and forecasts for PKP Cargo.
EN
The article deals with the prerequisites of establishing, structuring and developing of the market for corporate control in the countries of Central and Eastern Europe. It also explores the reasons for activating mergers and acquisitions in this region and discusses the peculiarities involved in such processes.
PL
Artykuł dotyczy zasadniczych warunków tworzenia i kształtowania się oraz rozwoju rynku kontroli korporacyjnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Bada również przyczyny fuzji i przejęć w tym regionie i omawia specyfikę związanych z tym procesów.
PL
Artykuł podzielony jest na trzy części. W części pierwszej przedstawiono w syntetycznym skrócie cele i przesłanki prywatyzacji kolejowych przedsiębiorstw przewozowych. W części drugiej zaprezentowane zostały możliwe (z punktu widzenia rozpatrywanych w publikacjach opcji) do zastosowania modele prywatyzacji spółek wchodzących w skład Grupy PKP S.A. Część trzecia zawiera możliwe scenariusze zmiany układu sił po procesie prywatyzacji (w zależności od przyjętego modelu). W podsumowaniu wskazano najważniejsze elementy instytucjonalne wpływające na przebieg i skutki prywatyzacji. W artykule przyjęto hipotezę: model przyjętej prywatyzacji spółek grupy PKP S.A. będzie w istotnym stopniu określał kierunek, sposób i stabilność ich wzrostu i rozwoju. Celem rozważań jest ukazanie potencjalnego układu sił wśród interesariuszy w zależności od przyjętej metody prywatyzacji. Każdy model prywatyzacyjny bowiem kształtuje określonego typu układ instytucjonalno-relacyjny w przedsiębiorstwie. Wskazany problem wydaje się fundamentalny dla dalszego przetrwania, wzrostu i rozwoju spółek przewozowych w warunkach rosnącej konkurencji międzygałęziowej.
EN
The article consists of three parts. The fi rst deals with general problems of privatization, the second part presents models of privatization and the advantages and disadvantages of this process. The third describes the change in the strength of various stakeholders in the privatization of railway companies. The main hypothesis is: privatization model has a signifi cant impact on growth and development companies.
PL
Publikacja prezentuje charakterystykę polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych przez pryzmat wyników ekonomicznych, będących podstawą selekcji spółek przeznaczonych do prywatyzacji, i tych które pozostaną pod pełną kontrolą państwa. Praca porusza zagadnienie ograniczenia potencjału leczniczego w uzdrowiskach w kontekście procesu prywatyzacji spółek uzdrowiskowych.
EN
The publication presents the characteristics of Polish spa enterprises through the prism of economic results underlying the selection of companies for privatization, and those that remain under full state control. Work also recognizes problem of reducing the size of the medicinal potential of spas in the context of the privatization process of health resort companies.
PL
Rzadko się zdarza, żeby pracodawca zamknął drzwi zakładu przed swoimi pracownikami. Tak stało się w Fabryce Maszyn Tarnów produkującej obrabiarki do metali. Co prawda sytuacja wydaje się być opanowana, bo pojawił się inwestor, który zaczął sprzątać po poprzednim właścicielu, ale mimo to, osad niesmaku pozostał. Lekcja, jakiej udzieliła w Tarnowie angielska firma, powinna być ostrzeżeniem dla wszystkich.
PL
Wynikiem automatycznego zrównoleglenia pętli programowych jest kod tożsamy z sekwencyjnym odpowiednikiem, który honoruje wszystkie zależności. Zastosowanie prywatyzacji określonych zmiennych programu pozwala na wyeliminowanie zależności danych, co zmniejsza złożoność obliczeniową wyznaczania równoległości w pętlach programowych a także pozwala zwiększyć stopień wyznaczanej równoległości. W artykule zaprezentowano zastosowanie technikę prywatyzacji zmiennych operującej na zależnościach zapisanych w postaci relacji. Zbadano stosowalność proponowanego rozwiązania na pętlach programowych z benchmarku NAS.
EN
Extracting synchronization-free slices allows us to automatically generate parallel loops. The code can be executed on multi-processors machines in a reduced period of time. Privatization of data is an important technique used by compilers to parallelize loops by eliminating storage-related dependences. A scalar variable defined within a loop is said to be privatizable with respect to that loop if and only if every path from the beginning of the loop body to a use of X within that body must pass through a definition of X before reaching that use. In this paper there is presented an approach to automatic privatization of variables involved in data dependences that permits for extracting loop parallelism. The algorithm input is a set of relation dependences, the output is a parallel loop when appropriate. The scope of the approach applicability is illustrated by means of the NAS Parallel Benchmark suite. The obtained results are compared with another automatic parallelizer and locality optimizer for multicores - Pluto. The future work is considered.
13
Content available remote Privatization in a nordic country - the case of Iceland
EN
A wave of privatization enclosed the eighties and nineties both in developed and undeveloped countries alike. Since the financial crisis of 2008, many governments have taken over private firms, either in full or partially, hence reactivating the discussion of the effects of privatization. In Iceland a whole banking system collapsed in autumn 2008 leading to an economic crisis where the majority of larger firms became technically bankrupt and state owned banks took over most of them. Whether to privatize all these firms or not has become a debated issue. Future decisions on privatization should rest on understanding past outcomes. This empirical research analyses the changes in operations of Icelandic firms privatized 1992 – 2005 where nearly all potentials for privatization were used. The result suggests that privatization did not lead to significant improvements of the divested state owned firms. Still their operation was efficient, both before and after privatization. On the other hand a control group of private firms improved their performance after privatization.
PL
Fala prywatyzacji przetoczyła się w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zarówno przez kraje rozwinięte, jak i państwa w niedostatecznej fazie rozwoju. Od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku wiele rządów przejęło prywatne firmy zarówno częściowo, jak i całkowicie, stąd też ponownie podjęto dyskusje na temat efektów prywatyzacji. W Islandii cały system bankowy załamał się jesienią 2008 roku, prowadząc do kryzysu gospodarczego, w którym większość dużych firm, technicznie rzecz ujmując, zbankrutowała, a w to, czy prywatyzować te firmy czy też nie, stało się kwestią aktualnej debaty. Przyszłe decyzje prywatyzacyjne powinny opierać się na zrozumieniu przeszłych rezultatów. Przedstawione w niniejszym artykule badania empiryczne stanowią analizę zmian obserwowanych w zakresie działań firm sprywatyzowanych w latach 1992 – 2005, gdzie niemal wszystkie możliwości prywatyzacyjne zostały wykorzystane. Rezultaty wskazują, iż prywatyzacja nie prowadzi do znaczących usprawnień przekształcanych przedsiębiorstw państwowych. Ich praca była skuteczna zarówno przed, jak i po prywatyzacji. Z drugiej strony, grupa kontrolna firm prywatnych poprawiła swoją wydajność po prywatyzacji.
PL
Celem artykułu było pokazanie złożoności procesu restrukturyzacji zmierzającej do komercjalizacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Zostały przedstawione podstawowe pojęcia dotyczące restrukturyzacji, komercjalizacji oraz prywatyzacji. Wskazano na procedurę, jaka powinna być zachowana przy przeprowadzaniu programu naprawczego oraz opisano wymagania prawne regulujące proces restrukturyzacji SP ZOZ. Następnie opisano proces restrukturyzacji jednego z Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
EN
Showing complexity of the restructuring process going to commercialization in the Independent Public Healthcare Centre was a purpose of the article. In the article were presented basic concepts concerning the restructuring, commercialization and privatization. The author show procedure which should be kept at conducting repair programme and described legal requirements which regulate restructuring process in IPHC. Subsequently was described restructuring process of one of Independent Public Healthcare Centres.
PL
Prywatyzacja publicznych przedsiębiorstw komunalnych powoduje polaryzację stanowisk radnych i miejscowych środowisk opiniotwórczych. Wyraźne "tak" deklarują tak zwani liberałowie, zwolennicy wolnego rynku i przejrzystych, jednakowych dla wszystkich warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Zdecydowane "nie" artykułują "konserwatyści", przeciwnicy powierzania lub sprzedaży należących do gminy urządzeń miejskiej infrastruktury firmom prywatnym.
PL
Niniejszy artykuł omawia kwestię własnooeci państwowej w sektorze paliwowo- -energetycznym w kontekoecie bezpieczeństwa energetycznego na przykładzie wybranych krajów. Przedstawiony rys historyczny pokazuje szerszy kontekst procesów prywatyzacyjnych omawianego sektora zarówno na Zachodzie Europy jak i w byłych krajach socjalistycznych. Następnie poddano analizie stopień kontroli właoecicielskiej państwa w poszczególnych, wybranych krajach. Szczególnie przeanalizowano relacje pomiędzy narodowymi (państwowymi) a prywatnymi (globalnymi) koncernami sektora paliwowo-energetycznego, a zwłaszcza sektora gazowo-naftowego. W podsumowaniu wskazano na brak jednolitego modelu postępowania w tym zakresie, wynikający z różnych uwarunkowań geopolitycznych i makroekonomicznych prezentowanych państw oraz na wyzwania wobec polskiego rządu, dotyczące wyboru wzorców najbardziej adekwatnych dla sytuacji naszego kraju i wprowadzenia ich w życie.
EN
The article discusses a relation in between energy security and state ownership of the enterprises active in energy and fuel sector. A history of privatisation efforts carried out both in Western Europe and in post-communist countries is presented to give background for current state of the governmental involvement in the sector. The main part of the article is devoted to individual analysis of selected countries representing various models of ownership policy, among others: USA, UK, Germany and Russia. These analysis are complemented by a chapter discussing the issue of competition between so called National Oil Companies, owned, or at least controlled by governments and Global Oil Companies, public but almost purely privately owned ones. They indicate a variety of ownership models applied or rather developed due to differences in size and structure of natural energy resources, balance of internal supply and demand, military strength, political position, particular model of free market economy in general, membership in key international organisations. All the factors mentioned have lead to a situation in which a total lack of governmental ownership in the sector’s corporation can be attributed only to USA and UK. In all other countries analysed states act as important or even dominant shareholders in key energy companies, trying to pursue, in more or less open ways, their policies. Having understood that their results depend very much on the strength and international presence of state controlled corporations governments promote their business development through adoption of the most advanced managerial practices, research in technology and participation in global cooperation with key players in energy and energy related sectors. Therefore they do not exclude neither a partial participation of private investors nor bringing state controlled companies to, even foreign, stock exchanges. But always governments execute control over activities related to energy security and protect these corporations from hostile takeovers. On the other side governments actively support the controlled companies on various fields for example trying to weaken certain EU regulations, negotiating international agreements considering their presence abroad or granting licences for their own natural resources on preferential terms. In conclusion it is stated that no universal “correct” or “European” pattern regarding neither state ownership in energy companies nor using this tool for protecting energy security exists. Therefore Poland has to select solutions most adequate to it’s own situation and apply them in the most effective way.
PL
W artykule zaprezentowano ocenę procesów, które zaszły w krajowej gospodarce surowcami mineralnymi w wyniku przemian systemowo-rynkowych w ostatnich dwudziestu latach. Przedstawiono podstawowe fakty i trendy w zakresie zmian bazy zasobowej kopalin oraz krajowej podaży surowców mineralnych z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych oraz wpływu procesów prywatyzacyjnych. Omówiono rolę wymiany handlowej z zagranicą w zakresie surowców, a także podstawowe zjawiska i zmiany w krajowym zapotrzebowaniu na surowce. W podsumowaniu wskazano na kierunki dalszych przemian kształtu i struktury przemysłu surowcowego w Polsce.
EN
The paper is a trial of presentation and evaluation of processes, which appeared in the Polish minerals' economy in the last twenty years as a consequence of introduction of market economy rules. It presents basic data and tendencies in the area of reserve base changes, as well as domestic supply of minerals, with respect to legal circumstances of such production and influence of privatization processes. Significance of minerals' trade and changes in domestic minerals' demand, are also discussed. Finally, some expected future changes of minerals industry in Poland, are pointed out.
PL
Związki przedsiębiorstwa z przestrzenią społeczno-gospodarczą regionu mają dwojaki charakter. Z jednej strony jest ono częścią lokalnego środowiska biznesowego, wpływając na poziom zatrudnienia, potencjał gospodarczy i dochody samorządów, a z drugiej, jako dostarczyciel określonych produktów i usług, zaspokaja potrzeby ludności. W mikroskali przedsiębiorstwo rozpatrywane jest poprzez strukturę organizacyjna, w której istotną rolę odgrywają związki w formie pionowej (kierownictwo podejmujące kluczowe decyzje a pracownicy), poziomej (wspólne dążenie do sukcesu, decentralizacja uprawnień) lub mieszanej. Procesy decyzyjne i strategia działalności bezpośrednio rzutują na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa.
PL
Przedsiębiorstwa komunalne, które zgodnie z wolą organów stanowiących gmin nie przyjęły innej formy prawnej, 1 lipca 1997 r. zostały przekształcone w jednoosobowe spółki. Poddano je tym samym komercjalizacji, która w swej istocie może stanowić przygotowanie do następnego etapu przekształceń własnościowych, jakim jest prywatyzacja.
PL
Przyspieszanie procesu prywatyzacji firm z branży paliwowo-energetycznej w drodze sprzedaży akcji na rynkach publicznych spowodowało, że coraz więcej firm jest notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rząd zdecydował, że cztery państwowe grupy energetyczne a także w dalszej kolejności spółki węglowe, będą obecne na giełdzie. Tak więc branża energetyczna będzie mieć istotny wpływ na sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych. W artykule scharakteryzowano dwa główne subindeksy na giełdzie z tej branży: WIG Paliwa i WIG Energia. Obecnie WIG Paliwa jest drugim, a WIG Energia czwartym pod względem kapitalizacji subindeksem branżowym. Na debiutach firm na GPW najwięcej inwestorzy mogli zarobić: na akcjach Bogdanki –17 %. W przypadku innych zyski były następujące: PGE – 13 % i tylko 1 % na akcjach Enei. Polska giełda podąża za trendami na rynkach międzynarodowych, na których wpływ kryzysu finansowego związany z Grecją, strefą Euro jest bardzo widoczny, co ma także wpływ na wycenę firm z branży paliwowo-energetycznej.
EN
Axeleration of the privatization process of fuel-energy branch companies by selling shares on public markets caused, that more and more companies is noted on the Stock Exchange in Warsaw. The Government decided that four state owned energy groups and also coal companies in the long run will be present on the stock exchange. So the energy branch will considerably influence situation on the Stock Exchange. The two main subject indexes of this branch are characterized: WIG Fuels and WIG Energy. At present WIG Fuels is the second, and WIG Energy the forth branch subject index as regards capitalization. At companies debuts investors could make best profit on „Bogdanka” (coal mine) shares – 17 %. In case of others profits were as follows: PGE – 13 % and only 1 % on Enea shares. The Polish Stock Exchange follows the trends on the international markets, where influence of financial crisis connected with Greece, Euro zone is very visible what influences also valuation of fuel-energy branch companies.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.