Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  propene
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Poprzez replikację strukturalną otrzymano czysty i dotowany potasem mezoporowaty nośnik Al₂O₃. Na bazie przygotowanych nośników metodą impregnacji zsyntetyzowano katalizatory chromowe zawierające 20% mas. Cr₂O₃. Otrzymane preparaty przetestowano pod kątem aktywności katalitycznej w procesie odwodornienia propanu do propylenu. Zbadano wpływ metody preparatyki nośnika oraz dotowania potasem na właściwości katalityczne. Określono również wpływ temperatury reakcji na szybkość dezaktywacji.
EN
Samples of pure and K-doped mesoporous Al₂O₃ were prepd. from aq. soln. of Al(NO₃)₃ by nanoreplication method and used for prodn. of Cr₂O₃-contg. catalysts (20% by mass) by the incipient wetness technique. The catalysts were tested in the dehydrogenation of PrH to propene. Both support synthesis method and K-doping effected the performance of the catalysts. The deactivation of the catalyst was also studied at various reaction temps.
EN
Dehydrogenation of propane in the presence of CO2 was considered as an alternative to commercial dehydrogenation pathway of obtaining propene and the new sources of synthesis gas. Based on thermodynamic calculations and a catalytic tests it was shown that by controlling CO2 concentration in the feed the molar ratio of H2/CO (synthesis gas) in the products mixture can be regulated. Several different pathways of DHP-CO2 process integration with commercialized chemical processes utilized synthesis gas were proposed.
PL
Na bazie materiałów SBA-1 otrzymano serie katalizatorów chromowych zawierających 5% mas. Cr. Katalizatory scharakteryzowano różnymi metodami fizykochemicznymi. Aktywność katalityczną układów zbadano w procesie odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2. Badania wykazały, że aktywność badanych katalizatorów rośnie ze wzrostem powierzchni właściwej nośnika SBA-1. Z kolei tekstura ma niewielki wpływ na właściwości katalityczne (objętość porów i ich średni wymiar).
EN
On the basis of the SBA-1 materials, series of chromium catalysts containing 5wt% Cr were obtained. The catalysts were characterized by various physicochemical techniques. The catalytic performance was investigated in the dehydrogenation of propane process in the presence of CO2. Studies have shown that the catalytic activity increases with the increase of specific surface area of support. The total pore volume and pore size (texture) of the support have insignificant influence on the catalytic properties.
PL
W artykule zbadano właściwości katalityczne mezoporowatych katalizatorów VOx/SBA-15 zawierających 10% mas. V w procesie odwodornienia propanu w obecności CO2. Testy katalityczne przeprowadzono metodą ciągłą w zakresie temperatur 550–650°C w funkcji czasu. Określono ponadto stabilność pracy katalizatora wanadowego w cyklach odwodornienia, regeneracji i oczyszczania.
EN
In this paper the dehydrogenation of propane in the presence of CO2 over VOx/SBA-15 catalysts containing 10 wt. % of V was investigated. The catalytic tests were carried out by the continuous method in the temperature range 550–650°C as a function of time. Additionally, the stability of the catalyst during the dehydrogenation/regeneration/purification cycles was investigated.
EN
The chemical gas sensor system of propane (C3H8) and propene (C3H6) detection in a SrTi(0.8)Fe(0.2)O3 matrix was considered. A model was formulated which incorporated the coupled processes of gases diffusing into a porous ceramic and then participating in two chemical reactions: a reversible oxygen adsorption and a two-step surface reaction which consumed the target gas. Microstructural properties of the sensor matrix were coupled with the diffusion and surface chemistry processes. The base state of the electroceramic material was determined through the solution of its equilibrium defect chemistry. This simulation represents a modeling advance as it is the first to couple spatial variation of microstructural properties with diffusing gas species and the attendant surface chemistry and electroceramic properties, to predict sensor response as a function of film thickness and morphology. The results presented here compare well with experimental measurements over a broad range of conditions. This model validation will be a useful design tool for ensuing materials research work towards improved sensor device development.
PL
Rozpatrzono układ chemicznego czujnika gazu przeznaczonego do wykrywania propanu (C3H8) i propenu (C3H6) w matrycy SrTi(0,8)Fe(0,2)O3. Opracowano model, który uwzględnia połączone procesy dyfuzji gazów do porowatej ceramiki i następnie ich uczestnictwa w dwóch reakcjach chemicznych: odwracalnej adsorpcji tlenu i dwuetapowej reakcji powierzchniowej zużywającej docelowy gaz. Właściwości mikrostrukturalne matrycy czujnika połączono z procesami dyfuzji i chemii powierzchni. Stan podstawowy materiału elektroceramicznego określono w drodze rozwiązania chemii jego defektów równowagowych. Przedstawiona symulacja stanowi postęp w modelowaniu ponieważ po raz pierwszy połączono przestrzenne zmiany właściwości mikrostrukturalnych z dyfuzją gatunków gazowych i związaną z tym chemią powierzchni i właściwościami elektroceramicznymi, aby przewidywać odpowiedź czujnika jako funkcję grubości warstwy i jej morfologii. Zaprezentowane tu wyniki pasują dobrze do pomiarów doświadczalnych przeprowadzonych w szerokim zakresie warunków. Zatwierdzenie tego modelu dostarczy pożytecznego narzędzia do projektowania w przypadku następnych prac badawczych nad materiałami zmierzającymi do rozwoju polepszonych czujników.
PL
Otrzymano serię katalizatorów molibdenowych zawierających 10% mas. MoO3 osadzonego na SBA-15 i jej modyfikację zawierającą glin wprowadzony metodą po syntezową (Al-SBA-15). Wyjściowy nośnik oraz katalizatory scharakteryzowano różnymi metodami fizykochemicznymi. Aktywność układów katalitycznych zbadano w procesie odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2. Ustalono, że wprowadzenie glinu do matrycy SBA-15 wpływa na zwiększenie aktywności katalitycznej oraz selektywności do propenu.
EN
The catalysts containing 10 wt % of MoO3 supported on SBA-15 and their modification with aluminium (Al-SBA-15) were prepared. The support and catalysts were characterized by various physicochemical techniques. The catalytic activity was investigated in the dehydrogenation of propane with carbon dioxide. It was found that the incorporation of aluminum into SBA -15 enhances the catalytic activity and selectivity to propene.
PL
Zbadano zmianę aktywności katalizatora Cr-O/MCM-41 w procesie odwodornienia propanu do propenu z CO2 w kolejnych cyklach proces/regeneracja. Po przeprowadzeniu czterech cykli stwierdzono, że katalizator ulega dwóm typom dezaktywacji: odwracalnej i nieodwracalnej. Odwracalna dezaktywacja związana jest głównie z powstawaniem depozytu węglowego i może być łatwo usunięta poprzez regenerację w strumieniu powietrza, natomiast nieodwracalna dezaktywacja jest przypuszczalnie wynikiem spiekania.
EN
The catalytic performance of Cr-O/MCM-41 catalyst in the dehydrogenation of propane with CO2 was investigated in consecutive process/regeneration cycles. After four reaction/regeneration cycles two different deactivation types are observed: reversible and irreversible. The first is caused mainly by the coke deposition and it can be easily avoid by the oxidative regeneration of the catalyst by air. In a contrast, irreversible deactivation is probably due to reductive transformation.
PL
Przebadano aktywność katalityczną niemodyfikowanego oraz modyfikowanego jonami (Ag+, Fe3+, Cu2+, Mn2+, Ga3+ i Sb3+) katalizatora Cr(0,9)-O/Sio2. Stwierdzono, iż modyfikacja katalizatora jonami Ag+ nieznacznie poprawia wydajność propenu i stopień konwersji propanu.
EN
The unpromoted and (Ag+, Fe3+, Cu2+, Mn2+, Ga3+ and Sb3+) ions promoted Cr(0,9)-O/SiO2 catalysts were tested in the dehydrogenation of propane in the presence of CO2. It has been found that only Ag+ modification slightly improves the propene yield and propane conversion.
EN
The activity of Co-zeolites with MFI, BEA,MORand FER topologies was studied in propane oxidative dehydrogenation. The products of oxidative dehydrogenation of propane were propene, CO, CO2 and a very small amount of ethene and methane as products of cracking, which play only a minor role. The sequence in ODH activity of Co-zeolites is CoH-BEA > CoH-MFI > CoH-MOR > CoH-FER. The difference in activity of various zeolite matrices is ascribed to the differences of channel diameter and architecture of Co-_ sites in the pentasil zeolites. Rate limiting step of propene formation is not the reaction of propane or adsorbed species of propane with oxygen but desorption of propene.
EN
The investigation of ethers synthesis on the acidic catalyst (sulfonated styrene-divinylbenzene copolymer Amberlyst 15) was carried out. For the experiments: methanol and alkenes (propene, isobutene, 2-methyl-1-butene, 2-methyl-2-butene, 2-methyl-1-pentene, 2-methyl-2-pentene, 2-methyl-2-hexene) were chosen. The influence of the parameters reaction (temperature, partial pressure of the reacting substances) on the course of etherification reaction was determined. The Langmuir-Hinshelwood heterogeneous kinetic model was used for the description of the kinetic etherification reaction. The adsorption equilibrium constants for the alkenes and alcohols on the sulfonated styrene-divinylbenzene copolymer Amberlyst 15 by separate measurements, were also determined with a gas chromatography method. The influence of the carbon chain length in the alkenes on the kinetic parameters of the etherification reaction and the influence of the sorption effects on rate of the reaction was determined.
13
Content available remote Propen - metoda oznaczania
PL
Metodę stosuje się do oznaczania par propenu w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metoda polega na pobraniu próbki powietrza do szklanej pipety gazowej lub worków Tedlar®, a następnie analizie chromatograficznej gazowych próbek. Oznaczalność metody wynosi 300 mg/m3.
EN
The method is based on using isolation to collect air samples into gas displacement collectors or Tedlar® bags and a gas chromatographic (GC-FID) analysis of the content of the collector. The determination limit of this method is 300 mg/m3.
EN
The study has been undertaken to establish the effect of steam on the activity of copper oxides or manganese oxides supported on MgF2 in the reaction of NO + C3H6 + O2. The results were compared with those obtained for similar catalysts supported on commonly used g-Al2O3. For the systems with copper and manganese oxides, a decrease in the activity was noted after introduction of steam to the reaction mixt. The catalyst CuOxMnOx/MgF2 was found more resistant to steam (a ~ 15% decrease in activity) than CuOxMnOx/g-Al2O3 (~30% decrease in activity).
EN
The MoO3/Al(2)0(3) catalytic systems were studied. The catalysts were prepared via the conventional impregnation and the equilibrium adsorption techniques. The influence of the applied impregnation method and the impregnation conditions on the catalytic activity in propene metathesis at T = 303 K was investigated. It was shown that the activity of the catalysts depends not only on the molybdenum loading but also on the applied method of the catalysts preparation. In the case of the conventional impregnation technique, the metathesis activity of the catalysts with the same molybdenum loading was strongly affected by the initial pH of the impregnation slurry.
EN
The paper reports the study on the activity of the catalysts containing mixed oxides: CuO, MnO and CuO, MoO3 supported on magnesium fluoride in the NO+C3H6+O2. The results were also compared to those obtained for mono-oxidic catalysts (Cu, Mn, Mo). The preparation method was found to determine the catalytic properties of the double-oxide samples. The copper-manganese catalysts, when prepared by the co-impregnation method show almost 100% steady state activity. Also the selectivity of these catalysts as well as other double-oxide systems towards molecular nitrogen formation, was equal to 100%.
PL
Głównym źródłem emisji NOx są gazy spalinowe pochodzące z pojazdów samochodowych oraz instalacji przemysłowych. Największy udział wśród wszystkich emitowanych tlenków ma NO - aż 95%. W ostatnich latach przedmiotem intensywnych badań jest redukcja NO węglowodorami. Zastosowanie węglowodorów ma szczególne znaczenie dla procesów usuwania tlenków azotu ze spalin silników Diesla. Jak dotychczas nie uzyskano skutecznego katalizatora i mimo, że próby użycia węglowodorów do redukcji NO rejestrowano już w latach 70-tych. W naszych badaniach koncentrujemy się na układach, w których fazę aktywną stanowią tlenki metali przejściowych. Przeprowadzono badania aktywności katalizatorów zawierających dwie fazy tlenkowe: CuO, MnO oraz CuO, MoO jako składnik aktywny, osadzone na MgF2 w reakcji NO+C3H6+O2 i porównano je z aktywnością preparatów jednoskładnikowych (Cu, Mn, Mo). Stwierdzono, że sposób preparatyki wpłynął na właściwości katalityczne układów dwuskładnikowych. Preparat miedziowo manganowy uzyskany metodą współimpregnacji odznaczał się prawie 100% stabilną aktywnością w powyższej reakcji. Również selekywność tego katalizatora jak i wszystkich pozostałych preparatów wynosia 100% w kierunku azotu cząsteczkowego.
EN
Propene metathesis reaction in the presence of MoOJ/Al2OJ catalytic systems was investigated. The catalysts studied were highly selective and moderately active in propene metathesis at low temperature (303 K). The effect of preliminary thermal treatment and in situ activation on the catalyst activity was studied. Replacement of the standard calcination of the catalyst precursor with heating the precursor under vacuum improved the rate of the metathesis of diluted propene. The influence of the catalyst reduction and subsequent reoxidation on its activity was investigated too. The catalysts studied were characterised by XRD.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.