Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  propen
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Na bazie materiałów SBA-1 otrzymano serie katalizatorów chromowych zawierających 5% mas. Cr. Katalizatory scharakteryzowano różnymi metodami fizykochemicznymi. Aktywność katalityczną układów zbadano w procesie odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2. Badania wykazały, że aktywność badanych katalizatorów rośnie ze wzrostem powierzchni właściwej nośnika SBA-1. Z kolei tekstura ma niewielki wpływ na właściwości katalityczne (objętość porów i ich średni wymiar).
EN
On the basis of the SBA-1 materials, series of chromium catalysts containing 5wt% Cr were obtained. The catalysts were characterized by various physicochemical techniques. The catalytic performance was investigated in the dehydrogenation of propane process in the presence of CO2. Studies have shown that the catalytic activity increases with the increase of specific surface area of support. The total pore volume and pore size (texture) of the support have insignificant influence on the catalytic properties.
PL
W artykule zbadano właściwości katalityczne mezoporowatych katalizatorów VOx/SBA-15 zawierających 10% mas. V w procesie odwodornienia propanu w obecności CO2. Testy katalityczne przeprowadzono metodą ciągłą w zakresie temperatur 550–650°C w funkcji czasu. Określono ponadto stabilność pracy katalizatora wanadowego w cyklach odwodornienia, regeneracji i oczyszczania.
EN
In this paper the dehydrogenation of propane in the presence of CO2 over VOx/SBA-15 catalysts containing 10 wt. % of V was investigated. The catalytic tests were carried out by the continuous method in the temperature range 550–650°C as a function of time. Additionally, the stability of the catalyst during the dehydrogenation/regeneration/purification cycles was investigated.
EN
The chemical gas sensor system of propane (C3H8) and propene (C3H6) detection in a SrTi(0.8)Fe(0.2)O3 matrix was considered. A model was formulated which incorporated the coupled processes of gases diffusing into a porous ceramic and then participating in two chemical reactions: a reversible oxygen adsorption and a two-step surface reaction which consumed the target gas. Microstructural properties of the sensor matrix were coupled with the diffusion and surface chemistry processes. The base state of the electroceramic material was determined through the solution of its equilibrium defect chemistry. This simulation represents a modeling advance as it is the first to couple spatial variation of microstructural properties with diffusing gas species and the attendant surface chemistry and electroceramic properties, to predict sensor response as a function of film thickness and morphology. The results presented here compare well with experimental measurements over a broad range of conditions. This model validation will be a useful design tool for ensuing materials research work towards improved sensor device development.
PL
Rozpatrzono układ chemicznego czujnika gazu przeznaczonego do wykrywania propanu (C3H8) i propenu (C3H6) w matrycy SrTi(0,8)Fe(0,2)O3. Opracowano model, który uwzględnia połączone procesy dyfuzji gazów do porowatej ceramiki i następnie ich uczestnictwa w dwóch reakcjach chemicznych: odwracalnej adsorpcji tlenu i dwuetapowej reakcji powierzchniowej zużywającej docelowy gaz. Właściwości mikrostrukturalne matrycy czujnika połączono z procesami dyfuzji i chemii powierzchni. Stan podstawowy materiału elektroceramicznego określono w drodze rozwiązania chemii jego defektów równowagowych. Przedstawiona symulacja stanowi postęp w modelowaniu ponieważ po raz pierwszy połączono przestrzenne zmiany właściwości mikrostrukturalnych z dyfuzją gatunków gazowych i związaną z tym chemią powierzchni i właściwościami elektroceramicznymi, aby przewidywać odpowiedź czujnika jako funkcję grubości warstwy i jej morfologii. Zaprezentowane tu wyniki pasują dobrze do pomiarów doświadczalnych przeprowadzonych w szerokim zakresie warunków. Zatwierdzenie tego modelu dostarczy pożytecznego narzędzia do projektowania w przypadku następnych prac badawczych nad materiałami zmierzającymi do rozwoju polepszonych czujników.
PL
Otrzymano serię katalizatorów molibdenowych zawierających 10% mas. MoO3 osadzonego na SBA-15 i jej modyfikację zawierającą glin wprowadzony metodą po syntezową (Al-SBA-15). Wyjściowy nośnik oraz katalizatory scharakteryzowano różnymi metodami fizykochemicznymi. Aktywność układów katalitycznych zbadano w procesie odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2. Ustalono, że wprowadzenie glinu do matrycy SBA-15 wpływa na zwiększenie aktywności katalitycznej oraz selektywności do propenu.
EN
The catalysts containing 10 wt % of MoO3 supported on SBA-15 and their modification with aluminium (Al-SBA-15) were prepared. The support and catalysts were characterized by various physicochemical techniques. The catalytic activity was investigated in the dehydrogenation of propane with carbon dioxide. It was found that the incorporation of aluminum into SBA -15 enhances the catalytic activity and selectivity to propene.
PL
Zbadano zmianę aktywności katalizatora Cr-O/MCM-41 w procesie odwodornienia propanu do propenu z CO2 w kolejnych cyklach proces/regeneracja. Po przeprowadzeniu czterech cykli stwierdzono, że katalizator ulega dwóm typom dezaktywacji: odwracalnej i nieodwracalnej. Odwracalna dezaktywacja związana jest głównie z powstawaniem depozytu węglowego i może być łatwo usunięta poprzez regenerację w strumieniu powietrza, natomiast nieodwracalna dezaktywacja jest przypuszczalnie wynikiem spiekania.
EN
The catalytic performance of Cr-O/MCM-41 catalyst in the dehydrogenation of propane with CO2 was investigated in consecutive process/regeneration cycles. After four reaction/regeneration cycles two different deactivation types are observed: reversible and irreversible. The first is caused mainly by the coke deposition and it can be easily avoid by the oxidative regeneration of the catalyst by air. In a contrast, irreversible deactivation is probably due to reductive transformation.
6
Content available Propen
PL
Propen należy do gazów chemicznie obojętnych. W następstwie narażenia ludzi na propen o dużym stężeniu może dojść do zaburzeń koordynacji, zaburzeń koncentracji, senności, utraty przytomności, a nawet uduszenia, jeśli stężenie tlenu w powietrzu oddechowym spada poniżej 18%. W badaniach doświadczalnych toksyczności ostrej i przewlekłej, w których stosowano stężenia propenu nawet do 17 200 mg/m3, nie stwierdzono istotnych efektów toksycznych. Stosowanie propenu o dużych stężeniach jest niemożliwe ze względu na właściwości wybuchowe propenu w mieszaninie z powietrzem. W organizmie propen ulega przemianom metabolicznym do tlenku propylenu. Propen należy do gazów chemicznie obojętnych. W następstwie narażenia na propen o dużym stężeniu może dojść u ludzi do zaburzeń koordynacji i koncentracji, senności, utraty przytomności, a nawet uduszenia, jeśli stężenie tlenu w powietrzu oddechowym spada poniżej 18 %. W badaniach doświadczalnych toksyczności ostrej i przewlekłej, w których stosowano stężenia propenu nawet do 17 200 mg/m3 nie stwierdzono istotnych efektów toksycznych. Zastosowanie do badań propenu o jeszcze większych stężeniach było niemożliwe ze względu na właściwości wybuchowe związku w mieszaninie z powietrzem. W organizmie propen ulega przemianom metabolicznym do tlenku propylenu. Propen został zaklasyfikowany przez IARC do grupy 3., tj. do grupy substancji, które nie klasyfikowano pod względem rakotwórczości. W większości państw nie ustalono wartości normatywu higienicznego propenu w powietrzu środowiska pracy, zaznaczając jedynie, że jest to gaz, który działa dusząco, wypierając z powietrza tlen. Wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) propenu w Holandii, Hiszpanii i Szwecji wynosi 860 mg/m3. W Polsce nie ustalono dotychczas wartości normatywów higienicznych propenu w powietrzu środowiska pracy. Zaproponowana przez Zespół Ekspertów wartość NDS propenu wynosi 2000 mg/m3, a wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh) – 8600 mg/m3. Te wartości normatywne propenu powinny zapewnić ludziom bezpieczne warunki pracy i stanowić zabezpieczenie przed ewentualnym wybuchem propenu.
EN
Propylene is a colorless, flammable gas. It is used in the production of manufactured plastics and fibres. Shortterm exposure to propylene had no toxic effects on rats and mice. Non-neoplastic and inflammatory changes were found in the nasal cavities of rats, whereas mice showed chronic focal kidney inflammation. Propylene is not classifiable as to its carcinogenicity to human (group 3 IARC). Propylene in high concentrations in the air appeared to have acted primarily as a simple asphyxiant. Numerical occupational exposure limits are recommended for propylene because available oxygen (min 18%) has been considered the limiting factor. The Expert Group for Chemical Agents established an 8-hour TWA value of 2000 mg/m3 and STEL – 8600 mg/m3.
EN
The investigation of ethers synthesis on the acidic catalyst (sulfonated styrene-divinylbenzene copolymer Amberlyst 15) was carried out. For the experiments: methanol and alkenes (propene, isobutene, 2-methyl-1-butene, 2-methyl-2-butene, 2-methyl-1-pentene, 2-methyl-2-pentene, 2-methyl-2-hexene) were chosen. The influence of the parameters reaction (temperature, partial pressure of the reacting substances) on the course of etherification reaction was determined. The Langmuir-Hinshelwood heterogeneous kinetic model was used for the description of the kinetic etherification reaction. The adsorption equilibrium constants for the alkenes and alcohols on the sulfonated styrene-divinylbenzene copolymer Amberlyst 15 by separate measurements, were also determined with a gas chromatography method. The influence of the carbon chain length in the alkenes on the kinetic parameters of the etherification reaction and the influence of the sorption effects on rate of the reaction was determined.
10
Content available remote Propen - metoda oznaczania
PL
Metodę stosuje się do oznaczania par propenu w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metoda polega na pobraniu próbki powietrza do szklanej pipety gazowej lub worków Tedlar®, a następnie analizie chromatograficznej gazowych próbek. Oznaczalność metody wynosi 300 mg/m3.
EN
The method is based on using isolation to collect air samples into gas displacement collectors or Tedlar® bags and a gas chromatographic (GC-FID) analysis of the content of the collector. The determination limit of this method is 300 mg/m3.
EN
The MoO3/Al(2)0(3) catalytic systems were studied. The catalysts were prepared via the conventional impregnation and the equilibrium adsorption techniques. The influence of the applied impregnation method and the impregnation conditions on the catalytic activity in propene metathesis at T = 303 K was investigated. It was shown that the activity of the catalysts depends not only on the molybdenum loading but also on the applied method of the catalysts preparation. In the case of the conventional impregnation technique, the metathesis activity of the catalysts with the same molybdenum loading was strongly affected by the initial pH of the impregnation slurry.
EN
Propene metathesis reaction in the presence of MoOJ/Al2OJ catalytic systems was investigated. The catalysts studied were highly selective and moderately active in propene metathesis at low temperature (303 K). The effect of preliminary thermal treatment and in situ activation on the catalyst activity was studied. Replacement of the standard calcination of the catalyst precursor with heating the precursor under vacuum improved the rate of the metathesis of diluted propene. The influence of the catalyst reduction and subsequent reoxidation on its activity was investigated too. The catalysts studied were characterised by XRD.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.