Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  propane-butane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono dla mieszaniny skroplonych węglowodorów gazowych propan-butan jej właściwości fizyczne i chemiczne, klasyfikację, magazynowanie, zagrożenia i skażenia dla ludzi i środowiska. Scharakteryzowano wytwarzanie, technologię transportu i metody zapewnienia bezpieczeństwa oraz najważniejsze akty prawne dotyczące mieszanina propan-butan.
EN
For mixture of propane-butane as liquefied petroleum gas are presented its physical and chemical properties, classification, storage, contamination and hazards for humans and the environment. Manufacturing, transport technology and handling safety methods as well as the most important legal acts regarding propane-butane mixture have been characterized.
EN
The taking of samples is a very important stage in the process of preparing representative material for tests and obtaining reliable test results. The laboratories that strive for high quality of the services they offer should monitor their test results against the background of the results obtained by other reputable laboratories that provide similar services. In the pursuing of this objective, an excellent tool is the proficiency testing, which makes it possible to confirm the competence of laboratories to carry out fuel tests and/or to take fuel samples. The Automotive Industry Institute (PIMOT), as a leading body engaged in Poland in examining the quality of the propane-butane gas (LPG) used as a fuel, organized tests of the proficiency at taking LPG samples from a dispenser at a filling station. The tests were carried out for a number of laboratories that provided services within a similar scope. The laboratories participating in this project took fuel samples and sent them to the organizer for the samples to be tested and for the method of taking the LPG samples to be verified. In the article, the importance of taking the samples and of participating in the tests of proficiency at taking samples of liquefied propane-butane gas has been presented, the method of preparing representative material for tests and of verifying the homogeneity and stability of the batch under test has been described, and the approach to the examination of proficiency at taking LPG samples from a dispenser at a filling station has been discussed. The proficiency test results obtained from the participants have been presented, discussed, and analysed.
PL
Pobieranie próbek jest bardzo istotnym etapem w procesie przygotowania reprezentatywnego materiału do badań i uzyskania miarodajnego wyniku. Laboratoria, które chcą zapewnić wysoką jakość oferowanych przez siebie usług, powinny monitorować uzyskiwane wyniki na tle innych renomowanych laboratoriów świadczących podobne usługi. W tym celu doskonałym narzędziem są badania biegłości umożliwiające potwierdzenie kompetencji laboratoriów do wykonywania badań i/lub pobierania próbek. Przemysłowy Instytut Motoryzacji, jako wiodąca jednostka badająca w Polsce jakość gazu propan – butan stosowanego jako paliwo, zorganizował badania biegłości pobierania LPG z odmierzacza stacji paliw. Uczestnikami były laboratoria świadczące usługi w podobnym zakresie. Uczestnicy pobierali próbki i przesyłali je do organizatora celem wykonania badań i sprawdzenia sposobu pobierania gazu LPG.W artykule opisano znaczenie pobierania próbek oraz uczestnictwa w badaniach biegłości z zakresu pobierania skroplonego gazu propan – butan, omówiono sposób przygotowania reprezentatywnego materiału badawczego, weryfikacji jednorodności i stabilności partii oraz omówiono podejście do badań biegłości z zakresu pobierania LPG z odmierzacza. W artykule przedstawiono wyniki badań biegłości uzyskane od uczestników i dokonano ich omówienia oraz analizy.
PL
Silniki spalinowe od dawna próbuje się przystosowywać do zasilania innymi paliwami niż benzyna. Wybór tego odpowiedniego uwarunkowany jest wymaganiami silników a także ekonomią. Najpopularniejszym paliwem, które spełnia powyższe kryteria jest gaz LPG - mieszanina węglowodorów, głównie propanu (C3H8) oraz n-butanu i izobutanu. Mniejsze koszty zakupu paliwa (nawet o 60%) z ekonomicznego punktu widzenia przyczyniły się do rozwoju rynku instalacji LPG oraz z tym związanej infrastruktury. Gaz propan-butan ma wiele korzystnych cech, które mogą prowadzić do zmniejszenia emisji z układu wylotowego samochodu, między innymi emisji siarki oraz związków węgla [6]. W artykule zebrano dostępne informacje dotyczące instalacji gazowych montowanych w samochodach. Wykonano wstępna analizę porównawcza stężeń zanieczyszczeń w gazach odlotowych silnika zasilanego LPG i benzyną. W rezultacie wstępnie określono efekty ekologiczne wykorzystania gazu LPG jako paliwa.
EN
Internal combustion engines are adapted to burn other fuels than gasoline. The choice of a suitable fuel depends on the engine design and economy. The most popular fuel that meets the above criteria is LPG - a mixture of hydrocarbons, mainly propane (C3H8) and n-butane and isobutane. Lower costs for fuel (up to 60%) from an economic point of view, contributed to the development of LPG and the related infrastructure. Propane-butane has many desirable characteristics that may lead to a reduction in emissions of sulfur and carbon. This article contains information about gas installations installed in cars. Performed a Preliminary comparative analysis of concentrations of pollutants in the exhaust from LPG and petrol. As a result, pre-determined environmental effects of the use LPG as a fuel.
EN
In our department has long been devoted specifically flexible pneumatic shaft couplings. These couplings are filled with a gaseous medium air. Examination, we found that the type of gas, its properties such as gas density, compressibility factor, molecular weight and viscosity alter dynamic properties pneumatic coupling. The main objective of this article is to determine how various gaseous media influences damping coefficient b. The article compares three different gases, air, helium and propane-butane. These gases have different properties and it can change damping coefficient b. The measurements are performed in the laboratories of our department in Košice. We used flexible one-bellow pneumatic coupling 4-1/70-T-C and two-bellows pneumatic coupling 4-2/70-T-C. Pressure gaseous medium was varied in the range of 100 to 600kPa.
PL
W zakładzie Projektowania i Części Maszyn Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technicznego w Koszycach już od wielu lat prowadzone są badania dotyczące sprzęgieł, a w szczególności pneumatycznych sprzęgieł podatnych. Do tej pory sprzęgła te były napełniane powietrzem. W wyniku badań okazało się jednak, że ten gaz, a w szczególności jego właściwości zmieniają właściwości dynamiczne sprzęgieł pneumatycznych. Głównym celem niniejszego artykułu jest określenie wpływu różnych mediów gazowych na współczynnik tłumienia sprzęgła b. Porównano wpływ trzech różnych gazów: powietrza, helu i propanu-butanu. Gazy te mają różne właściwości i w ten sposób wpływają na zmianę współczynnik tłumienia sprzęgła b. Pomiary zostały wykonane w laboratoriach Zakładu, którego pracownikiem jest autor niniejszego artykułu. Wykorzystano sprzęgło pneumatyczne z mieszkami jednowarstwowymi 4-1/70-T-C a i sprzęgło z mieszkami dwuwarstwowymi 4-2/70-T-C.
EN
The flexible couplings are often used in many various mechanical systems. These flexible couplings have positive attributes for the particular mechanical system and also protect it from damage. At our department, we are interested in that type of couplings, specifically in the flexible pneumatic couplings. The compressed gas is supplied into the couplings. Those couplings use gaseous medium, in this case air. So far we have used air but it is in our department also carried out measurements other gases and helium. The main objective of this article is to determine how various air, helium and propane-butane affects the dynamic properties of flexible pneumatic couplings. We will explore flexible one-bellow and two-bellows flexible pneumatic coupling. Both couplings have been developed in our department.
PL
Sprzęgła podatne są często używane w wielu różnych mechanicznych układach napędowych. Pozytywnie oddziałują one na dany układ mechaniczny, a równocześnie chronią go przed uszkodzeniem. Autorzy niniejszego artykułu w zakładzie, w którym są zatrudnieni zajmują się właśnie tego typu sprzęgłami, a w szczególności podatnymi sprzęgłami pneumatycznymi. Do tych sprzęgieł jest doprowadzany gaz pod ciśnieniem. Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu trzech gazów, takich jak: powietrzne, hel i propan-butan, na charakterystykę dynamiczną dwóch różnych sprzęgieł pneumatycznych. W artykule porównanozatem wykorzystanie różnych gazów przemysłowych, które mają różne właściwości fizyczne. Dodatkowo w celu wykazania różnic pomiędzy dwoma odmianami sprzęgieł pneumatycznych porównane zostały rozwiązania z mieszkami jedno i dwuwarstwowymi. Oba rodzaje sprzęgieł zostały opracowane w zakładzie, w którym pracują autorzy niniejszego artykułu.
PL
Pobieranie próbki stanowi kluczowy element procesu analitycznego i znacząco wpływa na wynik pomiaru. Jednym z podstawowych elementów wykazania kompetencji laboratorium w zakresie pobierania próbek jest uczestnictwo w badaniach biegłości. Zespół autorów zorganizował pierwsze w Polsce badania biegłości pobierania próbek LPG z cysterny samochodowej. Niewłaściwy nadzór laboratorium nad pobieraniem próbek LPG może spowodować niemiarodajne wyniki badań, a co za tym idzie przekazywanie niewłaściwej informacji klientowi laboratorium. Może się zatem przyczynić do błędnych decyzji podejmowanych przez klienta na podstawie wyników badań.
EN
Sampling is a key part of the analytical process and significantly affect the result. One of the key elements to demonstrate competence in the field of laboratory sampling is to participate in proficiency tests. The team of authors organized the first Polish proficiency testing for LPG sampling from cistern. Wrong supervision of LPG sampling can lead to obtaining inaccurate test results, and thus the transmission of incorrect information to laboratory customer. This may lead to wrong decisions taken by the customer based on the test results.
EN
The mechanical devices very often use flexible pneumatic couplings. These flexible couplings have positive attributes for the particular mechanical system and also protect it from damage. At our department, we are interested in that type of couplings, specifically in the flexible pneumatic couplings. The compressed gas is supplied into the couplings. Those couplings use gaseous medium, in this case air. The main objective of this article is to determine how various gaseous medium affects the dynamic properties of flexible pneumatic couplings. The article compares three different gases have different physical properties.
PL
W urządzeniach mechanicznych bardzo często są stosowane elastyczne sprzęgła łączące wały. Takie sprzęgła elastyczne pozytywnie oddziałują na dany układ mechaniczny, a równocześnie chronią go przed uszkodzeniem. W naszym zakładzie zajmujemy się właśnie tego typu sprzęgłami, a konkretnie elastycznymi sprzęgłami pneumatycznymi. Do tych sprzęgieł jest doprowadzany sprężony gaz. Dotychczas sprzęgła były napełniane medium gazowym powietrzem. Głównym celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie, w jaki sposób różne media gazowe wpływają na właściwości dynamiczne elastycznych sprzęgieł pneumatycznych. W artykule zostały porównane trzy różne gazy, które odznaczają się różnymi właściwościami fizycznymi.
EN
The paper presents the simulation research of the air-fuel mixture formation and induction process inside particular cylinders in an propane-butane internal combustion engine. As a research object the authors chose C20LE Holden which is a 4-stroke spark ignition internal combustion engine of four cylinders with two valves per cylinder, fuelled by a sequential intake-manifold injection system. The test was done by numerical calculations using the CFD method for three-dimentional numerical model including four cylinders, cylinder heads and a manifold. The analysis deals with a mixture composition distribution in the whole model during a single engine cycle time, taking a fuel portion remained in a manifold from previous engine cycle under consideration. The article proves that the part of air-fuel mixture flows back from inlet pipes to a manifold when such a mixture is formed. The phenomenon influences the mass and distribution of the mixture composition in the cylinders. The relevant numerical data is given in the paper.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych procesu napełniania mieszanką paliwowopowietrzną poszczególnych cylindrów silnika zasilanego wtryskiem gazu propan-butan. Obiektem badań był silnik C20LE Holden - czterocylindrowy, czterosuwowy silnik o zapłonie iskrowym z 2 zaworami na cylinder wyposażony w sekwencyjny wtrysk paliwa gazowego do kolektora dolotowego. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem trójwymiarowego modelu obejmującego cylindry, głowice oraz kolektor dolotowy z wykorzystaniem programu STAR–CD klasy CFD (Computational Fluid Dynamics). Analizie poddano rozkład mieszanki w całym układzie w czasie pojedynczego, pełnego cyklu pracy silnika ze szczególnym uwzględnieniem udziału paliwa pozostającego w kolektorze z poprzedniego cyklu pracy. W artykule wykazano, że podczas procesu tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej część paliwa wydostaje się z rur dolotowych i wpływa do kolektora zbiorczego. Zjawisko to powoduje zróżnicowanie składu mieszanki dopływającej do cylindrów. W artykule przedstawiono liczbowe wielkości tej różnicy. Przedstawiono także różnice w masie mieszanki dopływającej do cylindrów.
EN
The results of investigations of SI engine fed by means of injection of liquid propane-butane and equipped with storing catalytic converter have been presented in article. Engine was fed with lean mixture of fuel and air, what enabled obtaining the good value of engine overall efficiency. Applying of the storing catalytic converter and an adequate sequence of values of air excess number provided the advantageous ecological properties of the investigated engine.
10
Content available remote Paliwa gazowe propan-butan do zasilania silników o zapłonie iskrowym
PL
W artykule zamieszczono informacje dotyczące rynku LPG w Polsce i Unii Europejskiej oraz przydatności paliw gazowych propan-butan do zasilania samochodowych silników spalinowych ZI, jak również wymagania jakościowe dla skroplonych gazów C3-C4 w oparciu o normę PN-EN 589:2003, jako paliw silnikowych. Przedstawiono analizę przeglądu konstrukcji systemów zasilania gazem LPG oraz zasygnalizowano problemy techniczne związane z eksploatacją silników zasilanych gazem LPG, jak również przeanalizowano aspekty ekonomiczne stosowania takich paliw.
EN
The work includes information concerning the LPG market in Poland and European Union, and the usability of propane-butane gas as a fuel for S.I. engines. It also contains quality requirements for liquefied gases C3-C4 usage as fuels according to PN-EN 589:2003. The analysis of the review of LPG fuelling system constructions and information about potential technical problems concerning engines fueled with LPG was presented. Finally, the paper contains the analysis of economical aspects of using LPG as a fuel.
11
Content available remote Krajowy rynek LPG na tle wybranych państw
PL
Rynek gazu płynnego w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. W 1999 r. sprzedano 1 mln ton gazu płynnego, a w 2004 r. - 2,1 mln ton. Gaz płynny odgrywa ważną rolę jako alternatywne paliwo w Polsce. W artykule przedstawiono podstawowe właściwości gazu płynnego, strukturę importu LPG do Polski oraz strukturę jego wykorzystania w Polsce i na świecie. Zaprezentowano także dynamiczny rozwój rynku autogazu w Polce na tle wybranych państwach świata, omówiono ceny autogazu w skali kraju i Europy, a także ukazano perspektywy rozwoju rynku LPG.
EN
The LPG market in Poland develops in a very dynamic way. In 1999 1 million tones of LPG was sold in Poland and in 2004 - 2,1 million tones. LPG plays a great role as road-transport-fuel in Poland. The paper presents basic properties of LPG, the directions of LPG import to Poland in 2004, as well as the structure of LPG consumption in Poland and in the world. The paper also demonstrates the dynamic market development of Autogas (it is LPG when used as an automotive fuel) in Poland on the background of selected countries and the Autogas prices in Poland and Europe are discussed. Finally, the paper shows the perspective of the development of LPG market.
PL
W pracy przedstawiono dane szacunkowe dotyczące krajowej produkcji i importu oraz struktury zużycia gazu propan-butan LPG w Polsce do 1995 roku. Nakreślono prognozę jego zużycia do roku 2000, w tym jako nośnika energii napędu pojazdów samochodowych [1]. Ponadto zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących oceny właściwości fizyko-chemicznych gazów propan-butan i benzyny bezołowiowej Eurosuper S-95, stosowanych do zasilania alternatywnego samochodów marki Polonez-Caro podczas badań stanowiskowych w zakresie pomiaru emisji toksycznych składników spalin, tj. CO, HC i NOx. Przeprowadzono również analizę porównawczą emisji dla samochodów marki Polonez-Caro GLI i GLE, zasilanych alternatywnie benzyną bezołowiową i gazem płynnym propan-butan.
EN
Laboratory results of investigations concerning hydrocarbon composition determination of LPG fuelling test car engines according to standard procedures, which are described in ISO 4256, ISO 8819 and ISO 7941 presented in EN 589 for LPG for carengine fueling have been given. Moreover, investigation results of toxic constituents of emissions (CO, HC and NOx) and fuel consumption in simulation city traveling test and at constant speed traveling 70, 90 and 120 km/h for engines type CB (carburettor type) an type CE (injection type) for cars Polonez-Caro GLE and GLI fuelled by petrol or by LPG have been presented, too. Comparison analysis for emission toxic constituents (CO, HC and NOx) and fuel consumption in engine cylinder type CB and CE for Polonez-Caro GLE and GLI fuelled by unleaded petrol and propane-butane has also been carried out. Emissions have been tested at Schenck engine test bench according to compulsory regulations ECE 83-02 and ECE 84-00.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.