Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  propagacja drgań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule analizowany jest wpływ stanu technicznego nawierzchni drogowej i obciążenia dynamicznego od pojazdów na poziom drgań propagowanych drogą gruntową do otoczenia. Pomiary przyspieszeń drgań prowadzono w ośmiu lokalizacjach pomiarowych, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg z jezdniami o zróżnicowanym stanie technicznym nawierzchni: bitumicznej, betonowej, brukowanej oraz żwirowej. Obciążenie dynamiczne od pojazdów analizowano w trzech grupach: samochody osobowe i lekkie ciężarowe, samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz autobusy. Analizę porównawczą prowadzono dla uśrednionych maksymalnych wartości przyspieszeń drgań. Przeprowadzone badania dowodzą, iż nie zawsze wraz z istotnym pogorszeniem stanu technicznego nawierzchni mamy do czynienia z intensyfikacją negatywnych oddziaływań parasejsmicznych propagowanych do otoczenia.
EN
The paper analyzes the interaction between the technical condition of road surface, dynamic vehicle loads and the level of vibration propagated to the environment. Measurements of vibrations have been carried out in eight measurement locations in the immediate vicinity of roads with varied technical condition of the pavements: bituminous, concrete, boulder and a dirt road with a gravel surface. The dynamic load from vehicles was analyzed in three groups: for cars and delivery trucks with a total weight of up to 3.5 tones; for trucks with a total mass exceeding 3.5 tones and, additionally, for buses. The analysis of the influence of the above mentioned factors on the level of traffic-generated vibrations propagated to the environment is conducted on the basis of average values of the maximum of accelerations. Conducted researches proved that not always along with significant deterioration of the technical condition of road surface the intensification of negative paraseismic influences propagated to the environment is occurred.
PL
W artykule analizowany jest wpływ rodzaju nawierzchni drogowej oraz obciążenia dynamicznego od pojazdów na poziom drgań propagowanych do otoczenia. Pomiary przyspieszeń drgań realizowano w czterech lokalizacjach pomiarowych w bezpośrednim sąsiedztwie dróg z jezdniami o nawierzchniach: bitumicznej, betonowej, brukowej oraz drogi gruntowej o nawierzchni żwirowej. Obciążenie dynamiczne od pojazdów analizowano w trzech grupach: samochody osobowe i dostawcze o masie całkowitej do 3.5 t, samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3.5 t oraz dodatkowo autobusy. Analiza wpływu wyżej wymienionych czynników na poziom drgań generowanych do otoczenia jest prowadzona w oparciu o maksymalne wartości przyspieszeń drgań.
EN
The paper analyzes the interaction between the type of road surface, dynamic vehicle loads and the level of vibration propagated to the environment. Measurements of vibrations have been carried out in four measurement locations in the immediate vicinity of roads with the following pavements: asphalt, concrete, boulder, and a dirt road with a gravel surface. The dynamic load from vehicles was analyzed in three groups: for cars and delivery trucks with a total weight of up to 3.5 tonnes; for trucks with a total mass exceeding 3.5 tonnes and, additionally, for buses. The analysis of the influence of the above mentioned factors on the level of traffic-generated vibrations propagated to the environment is conducted on the basis of maximum values of vibration accelerations.
PL
Eksploatacji środków transportu towarzyszy szereg zjawisk, które można ogólnie skategoryzować jako grupy szkodliwego oddziaływania na środowisko. W grupie tej jedną z dominujących ról stanowią oddziaływania dynamiczne takie jak drgania i hałas. Praca dotyczy identyfikacji oddziaływań, planowania badań, budowy modeli i ich walidacji oraz wykorzystywania metod symulacyjnych opartych na każdorazowym przeprowadzeniu pilotażowych badań eksperymentalnych w celu analizy, oceny i przejrzystej interpretacji poziomu oddziaływań dynamicznych. W niniejszej pracy szczególną uwagę poświęcono generowaniu, propagowaniu oraz ocenie oddziaływania drgań pochodzących od środków transportu i eksploatowanej infrastruktury transportowej. W pierwszych rozdziałach pracy poddano dyskusji przyczyny generowania drgań oraz zakresy amplitudowo-częstotliwościowe tych oddziaływań. Bezpośrednie otoczenie infrastruktury transportowej, zwane strefą oddziaływań dynamicznych, podzielone zostało na strefy oddziaływania bezpośredniego oraz ścieżki propagacji oddziaływań do otoczenia, w których przeanalizowano mechanizmy przenoszenia drgań, metody ich modelowania i sposoby oceny, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania drgań na człowieka. Dyskusji poddano aparaty matematyczne stosowane w budowie modeli elementów ścieżek propagacji drgań oraz w badaniach symulacyjnych. Krytycznie ustosunkowano się do istniejących i obowiązujących metod badania oddziaływań, zwracając uwagę na nieścisłości i niejednoznaczności w prezentowanych wytycznych dotyczących metod ich ewaluacji, co powoduje, iż porównywanie i interpretacja wyników uzyskiwanych przez różne zespoły naukowo-badawcze są utrudnione. Ponadto przeanalizowano powszechnie stosowane metody prowadzenia badań symulacyjnych, w których wysoki wpływ na jakość otrzymywanych wyników ma wiedza ekspercka. Zwrócono uwagę na efektywność takich modeli i metod modelowania oraz wskazano miejsca czystego powstawania błędów. Pracą objęto przeprowadzenie usystematyzowania całoksztaltu czynności niezbędnych do wykonania oceny oddziaływań. W tym celu podano wytyczne do budowy Systemu Oceny Transportowych oddziaływan Dynamicznych (SOTOD) opartego o wykorzystanie modeli fenomenologicznych w badaniu zjawisk dynamicznych, takich jak propagacja drgań o charakterze parasejsmicznym. Poddano analizie wyniki własnych badań symulacyjnych i eksperymentalnych prowadzonych w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Podjęto szereg założeń znacząco upraszczających proces przygotowania modelu oraz etap jego "dostrojenia". Przebadano efekty wprowadzania modeli uproszczonych w analizie oraz wpływ uproszczeń na jakość otrzymywanych wyników. Jako najważniejszy element badań wskazano wykonywanie pilotażowych badań eksperymentalnych, dających podstawy do prawidłowej identyfikacji dynamicznych układów propagacji drgań. W ramach pracy wprowadzono ideę budowy dynamicznie zmiennej bazy wymuszeń, zawierającej wzorcowe przebiegi typowych źródeł drgań komunikacyjnych, do której dane pozyskiwano w ramach eksperymentu z wykorzystaniem zaawansowanej obróbki danych, opartej o dekompozycję i syntezę sygnałów pomiarowych z zastosowaniem teorii falek. Głównym celem pracy było przebadanie postulatów i potrzeb, które pojawiły się w czasie prowadzenia wieloletnich prac naukowo-badawczych nad przenoszeniem drgań transportowych, pod kątem możliwości ich zaspokojenia. W tym zakresie wskazano na problemy z określeniem rzeczywistego obszaru objętego oddziaływaniami, uwzględniono potrzebę zwiększenia efektywności modelowania oddziaływań, określono sposób otrzymywania jednoznacznej, szybkiej i przejrzystej oceny oddziaływania. W ramach budowy SOTOD i wdrożenia nowej wielokryterialnej metody oceny oddziaływań, wprowadzono szereg wskaźników amplitudowych oraz o podłożu energetycznym, pozwalających na zwiększenie efektywności oceny. W celu zwiększenia przejrzystości oceny wprowadzono nowe pojęcie - potencjału szkodliwości oddziaływań, dzięki któremu umożliwiono skategoryzowanie oceny w trzech poziomach szkodliwości: niedopuszczalnym, ostrzegawczym i dopuszczalnym. Takie przyporządkowanie wprowadziło nowy element - czytelności prowadzonych badań lub prognoz dla osób niezwiązanych zawodowo z problematyką interpretacji otrzymywanych wyników badan.
EN
Exploitation of transport modes is accompanied by a number of occurrences that can be generally categorized as a group of environmental destructive impact. In this group, one of the dominant roles create dynamic influences such as vibration and noise. The paper concerns the identification of influences, planning of studies, building of models and their validation, using of simulation methods based on carrying out the experimental pilot studies each time for the purpose of analysis, evaluation and transparent interpretation of dynamic influences level. In this paper, particular attention is given to generating, promotion and evaluation the impact of vibrations caused by transport means and exploited transport infrastructure. The first few chapters discuss the sources of vibrations generation and amplitude and frequency ranges of these influences.Close surrounding of the transport infrastructure, called the zone of dynamic influences, divided into a zone of direct influence and path of influences propagation to the environment, which the mechanisms of vibration transmission have been analyzed, methods of modeling and methods of evaluation, with particular consideration of the impact of vibrations on human. There were math tool discussed used in the models construction of the vibration propagation paths elements and in simulation studies. Existing and in force methods of interactions examination were taken an critical attitude, taking into consideration the inconsistencies and ambiguities in presented guidelines for the methods of their evaluation, which makes that comparison and interpretation of results obtained by different research teams is difficult. At the same time commonly used methods of carrying simulation studies were analyzed, in which a substantial impact on the quality of the obtained results is expertise. Attention was paid to the effectiveness of such models and modeling methods, and the place of frequent errors generation was indicated. The work includes carrying systematization of all the tasks necessary to complete the evaluation of impacts. For this purpose, there were provided guidelines for the construction of Dynamic Transport Influences Evaluation System (DTIES), based on the use of phenomenological models in dynamic occurrences examination such as the propagation of paraseismic vibrations. The results of simulation studies and experimental studies, conducted with the author's contribution in recent years, were analyzed. The number of assumptions were established, meaningly simplifying the process of model preparation and the stage of its "tuning", also the effects of simplified models introduction in the analysis were investigated and the impact of simplification on the quality of results. The work introduced the idea of building a dynamically changeable base of coercions, containing the reference waveforms of typical communication vibrations sources, to which the data was collected during the experiment with the use of advanced data processing based on the decomposition and synthesis of measurement signals using the theory of wavelets. The main purpose of this paper was to investigate the demands, postulates and needs, that have appeared during conducting the many years scientific research works on the transmission of transportation vibrations, in terms of possibilities of satisfying them. In this filed, there were indicated problems with determining the actual area covered by the interactions, the need of increase the efficiency of modeling interactions was taken into account, the method how to obtain a unambiguous, rapid and transparent impact assessment was defined. Within the DTIES construction, and implementation of a new multicriterial method of interactions evaluation, a number of amplitude indicators, and indicators with energetic basis were introduced, to increase the efficiency of evaluation method. In order to increase the transparency of the evaluation a new concept was introduced - the harmfulness of influences potential, which gave the opportunity to categorize the evaluation in three harmful levels: unacceptable, warning, and allowable. This assignment has introduced a new element - the legibility of conducted studies or predictions for non-professionals with problems of obtained results interpretation.
EN
The paper presents the results of investigation on directional distribution of vibration generated by engine. The vibration are strongly correlated to comfort and safety of driving. The results of the research enable analyzing the vibration propagation from engine to human body. The structures and directional distribution of the vibrations have been registered in the location where vibrations penetrate the human organism.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań kierunkowego rozkładu drgań generowanych przez silnik pojazdu na postoju. Komfort i bezpieczeństwo jazdy są ściśle powiązane z drganiami pojazdu. Uzyskane wyniki badań umożliwiają precyzyjną analizę propagacji drgań od silnika do organizmu człowieka. Drgania rejestrowano w 3 osiach w miejscach konstrukcyjnych, w których drgania przenoszone są na ciało człowieka.
5
Content available remote Material vibration propagation in floor pan
EN
Purpose: The article provides a discussion on the studies on material vibration propagation in floor pan of the passenger car. The purpose was to analyse the vibration signals in multiple measuring points. The time-frequency distribution of the signals allows to identification the dominant component of the signal useful for material natural frequency calculation. Design/methodology/approach: The investigations were conducted based on the modified method of experimental and operating modal analysis. The investigation comprised 3 steps: research and measurements of vibration accelerations in a vertical direction perpendicular to the horizontal surface of vehicle in four selected points (impact excitation), analysis of the time courses of the vibration response, signal processing and analysis of the time-frequency distribution of the vibration Findings: The distribution of the signal allows to identify the dominant frequency band. For the floor pan it is low frequencies, between 20 and 40 Hz. In this band the natural frequencies of the floor pan material can be identification Research limitations/implications: Number of the acceleration sensors and impossibility of the impact excitation signal recorded. Originality/value: Application of the modified method of experimental and operating modal analysis for the vehicle frame and car body. Research on the material properties influence on the vehicle vibration research. Comparison of the vibration structure at floor pan under the place of the driver and passengers feet as the vibration propagation path from frame and car body to the human body.
PL
Przedstawiono efekty badań dynamicznych w zakresie wpływu drgań drogowych na budynki i ich użytkowników, wykonanych w obrębie jednego z zabytkowych kompleksów budynków. Przeanalizowano wpływ takich czynników, jak masa i prędkości pojazdów, oddalenie obiektów od jezdni oraz nierówności nawierzchni.
EN
Paper presents effects of dynamic investigations in the range of road vibration influence on buildings and their users in one of the antique complexes of buildings. Influence of such factors as: mass and the speed of vehicles, distance of the objects from road and the irregularity of surface were analysed on the basis of obtained results of investigations.
7
Content available remote Propagacja drgań w nawierzchniach torów tramwajowych
PL
W referacie omówiono zagadnienia związane z propagacją drgań w nawierzchni torów tramwajowych. Nawierzchnia drogi szynowej, w tym przypadku nawierzchnia tramwajowa, jako konstrukcja przynosząca naciski z taboru tramwajowego poddawana jest cyklicznym obciążeniom dynamicznym. Ze względu na dynamiczny charakter obciążeń, istotną rolę w pracy nawierzchni spełniają czynniki dotyczące charakterystyki dynamicznej jej konstrukcji. Ustalenie związków zachodzących między rodzajem konstrukcji toru a jej charakterystyką dynamiczną możliwe jest na drodze pomiarów, pozwalających określić parametry konieczne dla wyznaczenia przebiegu drgań w badanej nawierzchni.
EN
Issues related to the propagation of vibrations in the surfaces of tram tracks were discussed. Due to the dynamic nature of the burdens, an important role in the surface labor fulfills the factors concerning the dynamic characteristics of its construction. Determining the relationship between the type of track construction and its dynamic characteristics can be obtained by measurements.
PL
W pracy przedstawiono jeden z etapów realizowania pracy badawczej dotyczącej badania wpływu infrastruktury transportowej na otoczenie. Szczególną uwagę poświęcono badaniu oddziaływań dynamicznych takich jak parasejsmiczne drgania komunikacyjne. Przedstawiono charakterystyki występujących drgań, stosowane metody analizy zarejestrowanego sygnału przyspieszeń drgań i wskazano zalety stosowania transformaty falkowej. Ponadto wskazano potencjalne możliwości szerszego zastosowania transformaty w analizie tych oddziaływań, co wprowadza nową jakość w sensie ilości otrzymywanych informacji dotyczących badanego sygnału.
EN
The paper presents a stage of carrying out research work on the study of transport infrastructure impacts on the environment. Particular attention was paid to study the dynamic effects such as paraseismic-type traffic vibrations. Presents the vibration characteristics, as the methods used to study recorded vibration acceleration signal and indicates the advantages of using wavelet transform. In addition, indicates the potential wider use of this transform in the analysis of these interactions, which introduces a new quality in terms of quantity of information received on the tested signal.
EN
The paper discusses selected issues related to the influence of vibration caused by the movement of trains on the environment, the propagation of vibration in the ground, methods of reducing of vibrations of buildings, the diagnostic assessment of effects of vibrations. The conclusions for further analysis are presented.
PL
W artykule omówione są wybrane zagadnienia związane z wpływem drgań powodowanych przez ruch pociągów na otoczenie, z propagacją drgań w ośrodku, drganiami odbieranymi przez budynki sposobami redukcji drgań, oceną diagnostyczną skutków wpływów drgań ruchu pociągów. Przedstawiono wnioski do dalszej analizy.
10
Content available remote Rozchodzenie się naprężeń ścinających w dwufazowym ośrodku gruntowym
PL
W niniejszym artykule rozważono zagadnienie rozchodzenia się naprężeń stycznych w nasyconej warstwie gruntu piaszczystego. Analizę przeprowadzono przy zastosowaniu dwufazowego ośrodka gruntowego z uwzględnieniem lokalnego uplastycznienia. Obliczenia wykonane przy użyciu programu Swandyne pozwoliły zaobserwować powstawanie, w chwilach początkowych wymuszenia, pasów ścinania, zjawiska znanego ze statyki gruntów.
EN
We have considered two phase soil layer (Nevada Sand) subjected to the impulse wave. The SWANDYNE program was used to calculation. We could observe cumulation of shear stress in the first phase of dynamic exitation, the phenomenon seen rather under static load.
PL
Artykuł zawiera rozważania nad możliwością zastosowania miar propagacji energii wibroakustycznej jako parametrów diagnostycznych, postawiono hipotezę, ze zmiana tłumienia drgań strukturalnych odzwierciedla stopień zużycia obiektu, stąd możliwym jest użycie wyróżników odzwierciedlających tłumienie w procesie diagnozowania stopnia zużycia, przedstawiono przykład obliczeń wykonanych przy wykorzystaniu wyników badań eksperymentalnych profilu stalowego z rożnymi wariantami wibroizolacji
EN
Consideration is given to a possibility of using the measures of propagation of vibroacoustic energy as diagnostic parameters. Hypothesis is made that a change of damping of structural vibrations shows the extent of wear of an object whereby it is possible to use discriminants showing the damping in the process of diagnosing the wear extent. An example of calculations made with the use of the results of experimental tests of a steel profile at different forms of vibroisolation. By the method of analyzing concentrations the results of 80 tests were grouped. A full distinction of the eight tested variants was obtained.
PL
Zasadniczym etapem procesu minimalizacji uciążliwości akustycznej maszyn jest wskazanie elementów odpowiedzialnych za generację drgań i hałasu. Po ustaleniu głównych dróg propagacji energii wibroakustycznej można prowadzić analizę rozwiązań konstrukcyjnych, pozwalających zmniejszyć niepożądane efekty towarzyszące pracy maszyny. Niezłe rezultaty w tym zakresie przynosi stosowanie materiałów gumopochodnych na przegrody akustyczne i bariery dla przenoszenia drgań strukturalnych. Bazując na powyższym opracowano i zrealizowano modyfikację konstrukcyjną z użyciem elementów gumowych, która doprowadziła do redukcji dokuczliwych dźwięków w kabinie kierowcy samochodu ciężarowego podczas jazdy. Uzyskane efekty potwierdzają poprawność przyjętych rozwiązań metodycznych.
EN
The prime stage of the process of minimizing of machines acoustic noxiousness consists in identifying elements responsible for generating noise and vibrations. Having identified main propagation ways of vibroacoustic energy we can attempt the analyse of construction solutions that would help to reduce some of the unwanted side-effects accompanying work of a machine. Application of the rubber-derivative materials for acoustic screens and barriers for transmission of structural vibrations demonstrates rather good results. It was a base for elaborating and realising of a construction modernisation where the rubber elements were used. The noxious sounds in a truck driver's cabin with a car running have been reduced as the result, which proves that the applied problem's solution methods have been correctly chosen.
PL
Omówiono podstawowe przypadki generacji drgań. Szczególną uwagę zwrócono na drgania powstające płytko pod powierzchnią ziemi, przekazywane na obiekty znajdujące się również pod tą powierzchnią. Dotyczy to na przykład obiektów podziemnych znajdujących się obok linii metra.
EN
The basic hazards of vibration generation are described. Special attention was paid on vibrations generating close to the earth surface and influencing underground objects in the vicinity. This is the case when building objects are located close to the metro line.
PL
W pracy przedstawiono rozważania teoretyczne na temat propagacji drgań pochodzących od komunikacji szynowej poprzez podłoże do otoczenia. Analizie poddano różne modele wibro- i dźwięko-izolacji podtorza, w tym układy dyskretne i dyskretno-ciągłe; w oparciu o tę analizę można podać warunki pozwalające na ograniczenie emisji energii wibroakustycznej do otoczenia.
EN
This piece of writing contains theoretical deliberation about the transmition of ground vibrations caused by the track communication, through the ground to the environment. Different models of vibro and soundisolation of the substructure including unobtrusive and constantly unobtrusive systems, were analised. This enables to give conditions of the reduction of vibroacustic energy emission into the environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.