Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie materiałowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Projektowanie materiałowe kompozytu z odpadami poliestrowo-szklanymi
PL
Przedstawiono model materiałowy kompozytu poliestrowego z odpadami poliestrowoszklanymi oraz mączką dolomitową. Model został zbudowany na podstawie wyników doświadczeń i ich statystycznej analizy. Jakość dopasowania modelu oceniono przez wyznaczenie współczynników determinacji. Oceniono wpływ składników na wybrane właściwości kompozytu i zaproponowano funkcję optymalizacji pozwalającą na dobór optymalnego składu kompozytu.
EN
Polyester matrix composite was modified by addn. of glass fiber-reinforced polyester composite waste (grain size below 7.0 mm) and dolomite powder, cured and studied for compressive and flexural strengths and water absorption. Synergy between the polyester resin and the recyclate resulted in a decrease in mech. properties and increase in H₂O absorption. The recyclate content optimization functions were derived.
2
PL
Dobór optymalnego materiału dla nowoprojektowanego wyrobu odgrywa jedną z kluczowych ról w procesie projektowania inżynierskiego. Poprawnie wyselekcjonowany materiał pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnych w produkcji środków technologicznych, jednocześnie zapewniając sprostanie wymaganiom funkcjonalnym wyrobu w połączeniu z ekonomiczną zasadnością produkcji. W niniejszej pracy przedstawiono metodę optymalizacji procesu doboru materiału. Przedstawiona metoda charakteryzuje się intuicyjnością stosowania, oraz możliwością zalgorytmizowania, która pozwala na łatwe stworzenie narzędzia pomocnego konstruktorowi w jego codziennej pracy.
EN
Selection of the optimum material for the newly designed product plays a key role in the process of engineering design. Correctly selected material allows for efficient use of available resources in the production technology, while providing a product to meet the functional requirements in conjunction with the legitimacy of economic production. This paper presents a method of optimizing the material selection process. The presented method is characterized by intuitive use, and the possibility algorithmisation, which allows to easily create a helpful tool in the designer's everyday work.
PL
Głównym celem wykonanych badań było opracowanie metodyki optymalizacji składu chemicznego stali szybkotnących ze względu na wymagane własności, w tym twardość i odporność na pękanie wyrażoną wartością współczynnika KIc, jako głównych własności gwarantujących wysoką trwałość i jakość narzędzi. Zadanie to wymagało opracowania modeli twardości i odporności na pękanie. W przypadku twardości opracowano model regresyjny oraz model sieci neuronowych umożliwiające obliczanie twardości stali wyłącznie na podstawie składu chemicznego stali i parametrów obróbki cieplnej, tj. temperatury austenityzacji i odpuszczania. W przypadku odporności na pękanie opracowany został model sieci neuronowych umożliwiający obliczanie współczynnika KIc na podstawie składu chemicznego stali i parametrów obróbki cieplnej. Opracowane modele materiałowe zostały wykorzystywane do projektowania składu chemicznego stali, posiadającej pożądane właściwości. Opracowana do tego celu metodyka wykorzystuje algorytmy ewolucyjne wielokryterialnej optymalizacji składu chemicznego stali szybkotnących.
EN
The main objective of this study was development the methodology to optimize the chemical composition of high speed steel because of the required properties, including hardness and fracture toughness KIc as the main properties that ensure high durability and quality of tools. This task required the development of models of hardness and fracture toughness. In the case of hardness regression model and neural network model for calculation of the hardness have been developed. These models enabled calculation of steel’s hardness on the basis of chemical composition of steel and heat treatment parameters, ie, austenitizing temperature and tempering. In the case of fracture toughness has been developed neural network model that allows calculation of the coefficient KIc on the basis of chemical composition of steel and heat treatment parameters. Materials models developed have been used to design the chemical composition of steel, having the required properties. Developed for this purpose, the methodology uses evolutionary algorithms to optimize the chemical composition of high-speed steels.
4
Content available remote Phosphorus in iron alloys surface engineering
EN
Purpose: Purpose consideration of role of phosphorus in iron alloys surface engineering and relations of the iron phosphides layers growth parameters in processes of phosphorising, phosphorcarburising, and phosphonitriding with their structure and properties. Design/methodology/approach: The layers were generated on a base of Armco iron and 0.4%C, 1.1% Cr steel as a result of annealing in a mixture of argon or carburising, nitriding atmosphere and phosphorus vapours in: temperature T = 700 - 1170 K, phosphorus partial pressure p = 0.1 - 20 kPa, process duration t = 3.6 - 21.6 ks. The diffusion layers were investigated by means of the methods: metallographic, X - ray structural analysis, microanalysis, Vickers and wear dry friction resistance tests. Findings: Formation of compact layer of phosphides with the adjustable relation of Fe3P to Fe2P was described; means of growth and kinetics of iron phosphides layers and phosphocarburised and phosphonitrided were explained, it was found that iron phosphides presence in steel surface increases its hardness and resistance to wear. Research limitations/implications: Research implications it was found that nucleation Fe3P crystals starts in areas of surface being found in a certain distance from iron grains boundaries and the growth process of iron phosphide continuous layers is an effect of iron diffusion through phosphide layer from the core towards the surface. In advanced phases of the iron phosphide layer growth, a gap between the layer and the base is created as a process of degradation of the base layer interface. Practical implications: it has found that the obtained layers are new kind of composites diffusive layers with iron phosphide particles generated as a result of phosphorising, phosphorcarburising or phosphonitriding with very promising tribobiological properties. Originality/value: An original value of the paper is description of the formation elementary processes, structure and properties of the layers.
5
Content available remote Mechanism of the intermetallic phase / compound growth on the substrate
EN
Purpose: An analytical model is provided in order to reveal the mechanism of the intermetallic multi-layer formation on a substrate. Thus, formations of the Al3Ni2 - Al3Ni intermetallic multi-layer on the Ni - substrate and Fe3Zn10 - FeZn10 - FeZn13 intermetallic multi-layer on the Fe (armco) multi-layer are considered. Design/methodology/approach: The intermetallic multi-layers are the products of the undercooled peritectic reactions as this results from the model. Back-diffusion and partitioning as the phenomena accompanying the peritectic reactions are employed to describe the sub-layers growth. Research limitations/implications: The model could be modified to describe the multi-layers formation under the metastable conditions. Practical implications: The modelled descriptions of the mechanism of multi-layer formation seems to be a good tool to control the technologies like: diffusion soldering / brazing or hot dip galvanizing into zinc bath. Originality/value: This is quite new model revealing the mechanism of the intermetallic multi-layer formation based on the original theory of solute redistribution after back-diffusion.
6
Content available remote Evaluation of chemical composition effect on materials properties using Al methods
EN
Purpose: The paper presents the application of artificial neural network for evaluation of alloying elements effect on selected materials properties and austenite transformations during continuous cooling. Design/methodology/approach: Multi-layer feedforward neural networks with learning rule based on the error backpropagation algorithm were employed for modelling the steels properties. Then the neural networks worked out were employed for the computer simulation of the effect of particular alloying elements on the steels' properties. Findings: Obtained results show that neural network are useful in evaluation of synergic effect of alloying elements on selected materials properties when classical investigations' results do not provide evaluation of the effect of two or more alloying elements. Research limitations/implications: The results presented are valid in the ranges of mass concentrations of alloying elements presented in the paper. Practical implications: The worked out relationship may be used in computer systems of steels' designing for the heat-treated machine parts. Originality/value: The use of the neural networks as an tool for evaluation of the chemical composition effect on steels' properties.
PL
Artykuł dotyczy roli projektowania materiałowego w projektowaniu inżynierskim produktów i procesów ich wytwarzania. Przedstawiono znaczenie rozwoju materiałów inżynierskich dla postępu cywilizacyjnego na przestrzeni dziejów oraz światowe tendencje rozwojowe nauki o materiałach i inżynierii materiałowej w pierwszych dziesięcioleciach XXI wieku. Szczególną uwagę zwrócono na interdyscyplinarny charakter omawianej dyscypliny nauki oraz przedstawiono zakres jej zainteresowań. Podstawowym celem nauki o materiałach i inżynierii materiałowej jest dobór materiałów zapewniających wymagane funkcje i własności użytkowe wytwarzanych z nich produktów. Wyznaczono zadania tej dyscypliny nauki w priorytetowych sferach rozwoju światowego, do których zaliczono poprawę warunków życia, system ochrony zdrowia, komunikację i przesył informacji, rozwój dobór konsumpcyjnych oraz transport. Wśród kierunków działań nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, zapewniających osiągnięcie celów strategicznych rozwoju społeczeństw wymieniono projektowanie materiałowe, komputerową naukę o materiałach, rozwinięte techniki analityczne, wytwarzanie i przetwórstwo, nanomateriały oraz materiały inteligentne i biomimetyczne. Porównano również podstawowe własności różnych grup materiałów inżynierskich z materiałami metalowymi, jak również przeanalizowano koszty materiałów i wytwarzanych z nich produktów. W podsumowaniu wskazano na znaczenie nauki o materiałach i inżynierii materiałowej oraz projektowania materiałowego w osiąganiu nowoczesnego postępu technologicznego i zapewnieniu dobrobytu społeczeństw w przyszłości.
EN
The paper deals with the role of materials selection for engineering design of products and their manufacturing processes. The significance of engineering materials development for the civilization progress during centuries and world developmental tendencies of materials science and engineering in the first decades of the 21 st century are presented. The special attention is taken to the interdisciplinary character of science and its area of interest are described. The fundamental aim of materials science and engineering is materials selection ensuring required functions and application properties of products which are manufactured out of them. The tasks of that field of science in priority spheres of the world development including the improvement of life conditions, health protection system, communication and information delivery, the development of consumer goods and transport are determined. Among the directions ofactivities ofmaterials science and engineering ensuring the achievements of strategic aims of the developments of societies, materials design, computational materials science, advanced analytical methods, manufacturing and processing, nano-, smart and biomimetic materials have been pointed out. Moreover, the fundamental properties of various engineering materials have been compared with metal materials, and also costs of materials and products made of them have been analysed. In conclusions the significance of materials science and engineering and materials design in the achievement of modern technological development and assurance of society prosperity in the future have been pointed out.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.