Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projekt logistyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Projekt a zadanie logistyczne w odniesieniu do planowania logistycznego
PL
Projekt logistyczny będący konsekwencją postępu technologicznego i przemian społeczno-gospodarczych nie jest już tylko jednorazowym wydarzeniem w życiu firmy. Coraz częściej stanowi proces sankcjonujący rozwój firmy i jej działalność inwestycyjną, ale może także być procesem ciągłym, którego celem jest dostosowanie firmy do zmieniającego się otoczenia i wymagań rynku. Procesowe podejście do projektu logistycznego wymaga opracowania nowej metodologii i nowego ujęcia w zakresie projektowania i planowania logistycznego. Niniejszy artykuł stanowi krytyczną analizą literatury dotyczącej projektów logistycznych oraz metod zarządzania projektem. Autorzy podejmują próbę przedefiniowania projektu logistycznego i opisują jego podstawowe elementy takie jak zadanie logistycznej, zasoby logistyczne i inne, istotne dla możliwości wsparcia procesu tworzenia projektu logistycznego i zarządzania nim przy wykorzystaniu technologii informatycznych.
EN
Logistic project resulting from technological progress and social and economic transformations is no longer just a one-off event in the life of the company. More and more often it is a process that sanctions the development of the company and its investment activity, but it can also be a continuous process, aiming at the company's adaptation to the changing environment and market requirements. A process-oriented approach to a logistics project requires a new methodology and a new approach to logistics design and planning. This article is a critical analysis of the literature on logistic projects and project management methods. The authors attempt to redefine the logistic project and describe its basic elements such as logistic task, logistic resources and other, important for supporting the process of creating and managing a logistic project by means of IT technologies.
PL
W przedmiotowym artykule omówiono aspekty logistyczne procesu planowania w logistyce produkcji, fazy procesu, zadania, oraz metody i techniki stosowane w planowaniu koncepcji logistycznej. Wykazano, że rożne fazy planowania mają specyficzne potrzeby informacyjne wyrażone celowo dobranymi wskaźnikami logistycznymi. Podkreślono, że zbiór wskaźników powinien spełniać wymagania dotyczące informacji użytecznej. Zastosowanie wybranych wskaźników logistycznych wspomagających planowanie produkcji pozwala na zidentyfikowanie słabych miejsc oraz na przeprowadzenie analizy szans w procesie produkcji . Artykuł zakończono podsumowaniem.
EN
The article discusses logistic aspects of the planning process in production logistics, process phase, tasks, and methods and techniques used in planning the logistic concept. It has been shown that the various planning phases have specific information needs expressed through deliberately selected logistics indicators. The set of indicators should meet the requirements for useful information. Analysis of logistic indicators supporting production planning allows identification of weak spots and analysis of opportunities. The article is concluded with a summary.
EN
Background: Project effectiveness is synonymous with project success. It is measured or assessed in terms of the degree to which project objectives are achieved. This paper presents an approach to evaluating the effectiveness of logistics projects. The starting point is the analysis of the current state of knowledge in the area of assessing project effectiveness, including logistics projects. The purpose of the study was to identify the critical factors determining the success of logistics projects and develop a model of logistics project effectiveness. Methods: The paper is based on the available recent scientific-theoretical research and publications and on practical studies in 25 enterprises seated in Poland. The study carried out by the authors had the form of questionnaires. The authors used a case study to validate the model of fuzzy decision-making system dedicated to estimate the level of logistics project effectiveness. Results: Based on a literature review and research findings, the authors propose the key success factors for logistics project effectiveness. In the paper the authors propose an approach to measure the level of logistics project effectiveness using their model based on fuzzy logic. This model laid the foundations for a fuzzy decision-making system in MATLAB environmental. The paper describes the implementation of the model via a case study. Conclusions: This approach allows for a more detailed description of logistics project effectiveness. The proposed model may be implemented by logisticians in an enterprise and/or supply chain. The approach can be useful to assess the level to which logistics project objectives are achieved - logistics project effectiveness.
PL
Wstęp: Efektywność projektu jest często utożsamiana z sukcesem projektu. Praca podejmuje zagadnienia związane z pomiarem i oceną skuteczności projektów, w tym przypadku projektów logistycznych. Autorzy dokonali analizy literatury tematu. Wyodrębnili kluczowe mierniki sukcesu projektów logistycznych. Na bazie przeprowadzonych badań zbudowano model skuteczności projektów logistycznych, który następnie zaimplementowano w systemie MATLAB. Metody: Praca została przygotowana w oparciu o dostępne badania zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Przeprowadzono badania ankietowe w 25 przedsiębiorstwach w Polsce. Wykorzystano studium przypadku celem ilustracji podjętego problemu. Rezultaty: Przygotowano zestaw mierników umożliwiających dokonanie oceny stopnia skuteczności realizacji celów projektów. Przygotowano model umożliwiający pomiar i ocenę skuteczności działań projektowych, który wykorzystuje logikę rozmytą. Opracowany model został zaimplementowany w systemie MATLAB. Wnioski: Proponowane podejście umożliwia opis problemu pomiaru i oceny skuteczności realizacji projektów logistycznych. Zaproponowane podejście może zostać wykorzystane przez logistyków, menedżerów projektów w ocenie skuteczności działań podejmowanych przez nich projektów logistycznych.
PL
W artykule przedstawiono modele procesu zaopatrzenia elektrociepłowni w węgiel opałowy. Pierwszy model powstał na podstawie rzeczywistych procedur stosowanych w wybranej elektrociepłowni podczas procesu zaopatrzenia w węgiel opałowy. Pokazuje on sposób planowania zużycia opału, a także zasady planowania i zamawiania opału na podstawie dokumentów uzyskanych z elektrociepłowni. Drugi przedstawiony model to model symulacyjny, który zakłada możliwość reakcji elektrociepłowni na różne stany zapotrzebowania na energię dzięki procedurom modyfikacji ilości zakontraktowanego węgla. Model ten został stworzony do przeprowadzenia symulacji komputerowych, pozwalających zoptymalizować procedury zaopatrzenia elektrociepłowni w węgiel.
EN
Paper presented models of the process of supply power plant with coal. The first model (MBD) take into account the actual procedures used in the selected power plant during the supply of coal. It describes how to plan fuel consumption, as well as the principles of planning and ordering of fuel on the basis on the documents obtained from CHP. The second presented model was used in the processes of simulation allows to optimize procurement coal procedure at the power plant.
5
Content available Zarządzanie ryzykiem w projektach logistycznych
PL
W niniejszym artykule skupiono się na przedstawieniu istoty projektów logistycznych oraz ukazaniu metod i narzędzi zarządzania ryzykiem. Celem głównym artykułu jest natomiast zaprezentowanie sposobów identyfikacji i oceny ryzyka projektów logistycznych z wykorzystaniem podstaw logiki rozmytej.
EN
This article focuses on the presentation of the logistics projects and release methods and risk management tools. The main objective of this article is to present ways which identify risk and assessment of logistics projects with using fuzzy logic.
PL
Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie problematyki kreatywności we współczesnej logistyce, a w szczególności w zarządzaniu projektami logistycznymi. W pierwszej części pracy zdefiniowano najważniejsze pojęcia, takie jak projekt logistyczny, kreatywność oraz kreatywny projekt logistyczny. W drugiej części artykułu zaprezentowano jedną z najważniejszych teorii kreatywności - teorię kreatywności organizacyjnej Woodmana, Sawyera i Griffina (1993). Na jej podstawie sformułowano wskazania dotyczące zasad zarządzania projektami logistycznymi w warunkach oczekiwań co do kreatywności produktów takich projektów.
EN
The aim of this paper is to underline the significance of creativity in contemporary logistics, and in logistic project management in particular. In the first part of the work the crucial concepts such as logistic project, creativity and creative logistic project are defined. In the second part of the paper one of the well-known theories of creativity, i.e. theory of organizational creativity presented by Woodman, Sawyer and Griffin in 1993, is discussed. On the basis of this theory some important recommendations as to the rules of managing logistic project under conditions of creative products expectations are presented.
EN
This article is devoted to analyses and evaluation of logistics infrastructure projects of international transport corridors. An approach to the evaluation of logistics projects by integrated criterion and risk determination of their implementation in the Ukrainian part of ITC №3 is given. The most appropriate logistics project for investment and risk of its implementation taking into account the specific risk factors are determined.
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom związanym z międzynarodowymi korytarzami transportowymi łaczącymi Ukrainę z Europą Zachodnią. W ramach artykułu dononano analizy i oceny projektów logistychnych dotyczacyh międzynarodowych korytarzy transportowych. Podano metodologię oceny projektów logistycznych wykorzytującą zintegrowane kryterium. Określono także ryzyko związane z realizacją tych projektów w ukraińskiej części ITC Nr 3.
PL
Przedsięwzięcie związane z wybudowaniem w dwuletnim cyklu, ponad 1000 automatycznych stacji meteorologiczno-pomiarowych, rozproszonych na obszarze Polski, realizacyjnie niestandardowe, było równocześnie ważnym i złożonym zadaniem logistycznym. W kontekście modeli teoretycznych lokalizacji centrów dystrybucji względem punktów zapotrzebowania, przeanalizowano rzeczywiste umiejscowienie magazynu z bazą noclegową w sąsiedztwie, dla potrzeb realizowanych budów rozproszonych w terenie. Przedstawiono przykład obliczeniowy z najkorzystniejszymi lokalizacjami, przy kryteriach minimum kosztów transportu oraz minimum pracy transportu, wraz z analizą otrzymanych wyników, jak też rzeczywiste usytuowania magazynu w Leżajsku, obsługującego 27 budów, rozproszonych w promieniu około 96 km. Przeanalizowane zostały problemy przy funkcjonowaniu magazynów terenowych w 4 regionach projektu SMOK, tj. w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku, które obsługiwały razem 687 budowanych stacji. Wskazano również korzyści interwencyjnego funkcjonowania magazynu centralnego w Krakowie.
PL
Wiele globalnych przedsiębiorstw produkujących zaawansowane technicznie produkty, dysponuje złożonymi łańcuchami dostaw. Przedsiębiorstwa te realizując projekty reorganizacji ww. łańcuchów osiągają często rezultaty prowadzonej rekonfiguracji daleko gorsze od planowanych. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać między innymi w: 1. Zróżnicowaniu pod względem wielkości łańcuchów dostaw. 2. Jego elastyczności i złożoności. 3. Nieprzewidywalności skutków zmian w złożonych łańcuchach dostaw. 4. Szybkości zmian w otoczeniu i w samym przedsiębiorstwie. Dlatego naturalną konsekwencją wydaje się sięgniecie po metodyki agile przy realizacji projektów rekonfiguracji łańcucha dostaw. W artykule, przedstawiono założenia metodyki ASPM, która została stworzona do planowania i realizacji projektów reorganizacji złożonych łańcuchów dostaw. Metodyka ta, jako metodyka agile, zakłada realizację projektu w wielu iteracjach oraz każdorazową analizę powstającego w wyniku reorganizacji systemu logistycznego łańcucha dostaw. Daje to podstawę do kolejnej reorganizacji. Takie podejście eliminuje opisane wcześniej problemy wynikające ze złożoności łańcucha dostaw i zmienności otoczenia, w którym on funkcjonuje.
EN
Many global companies producing complex products, has a complex supply chains. These companies performing supply chain reorganization projects, often state that the results of such a reconfiguration are far worse than planned. The reasons for this state of affairs should be sought in: 1. Size diversity of supply chains. 2. Its flexibility and complexity. 3. The unpredictability of the effects of changes in complex supply chains. 4. The rate of change in the environment and in the enterprise. Therefore, it seems natural consequence of reach for the agile methodology in the implementation of supply chain reconfiguration projects. The article presents guidelines ASPM methodology, which was developed for the planning and implementation of complex reorganization of supply chains. This methodology, as agile methodology, the project involves many iterations and to the respective analysis resulting from the reorganization of the logistics supply chain. This gives rise to a further reorganization. This approach eliminates the problems described above due to the complexity of the supply chain and interchangeability environment in which it operates.
PL
We współczesnej gospodarce każde przedsiębiorstwo, również elektrociepłownia realizuje różnego rodzaju projekty, mniejsze lub większe, organizowane w różnym zakresie. Projekty realizowane są, aby osiągnąć wyznaczone cele, w określonym czasie i przy wykorzystaniu określonych sum pieniędzy. Celem projektów logistycznych jest najczęściej usprawnienie (optymalizacja) procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Odpowiednie zarządzanie projektami umożliwia z jednej strony zapewnienie satysfakcji klientom, z drugiej zaś efektywne funkcjonowanie elektrociepłowni. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej omówiono pojęcie projektu logistycznego jako przedsięwzięcia unikalnego, którego kontynuacją są działania operacyjne związane z zapewnieniem utrzymania produkcji towarów lub usług będących wynikiem tego projektu. Zarządzanie projektami logistycznymi zostało opisane w części drugiej. Szczególną uwagę skupiono na planowaniu projektu logistycznego w przedsiębiorstwie, który stanowi podstawę do efektywnego zarządzania projektami. W ostatniej części artykułu opisano jako studium przypadku przykładowy projekt logistyczny możliwy do realizacji przez elektrociepłownię.
EN
In the modern economy, each company also CHP plant, carries out various types of projects, smaller or larger, organized in a different scope. Projects are implemented to achieve the objectives pursued, in a certain time and with certain sums of money. The aim of the logistics project is the most streamline (optimization ) of logistic processes in the enterprise. Appropriate project management allows on the one hand to ensure customer satisfaction, on the other hand the effective functioning of the CHP plant. The article consists of three parts. The first discusses the concept of logistics project as a unique project whose continuation of operations are related to ensuring the maintenance of the production of goods or services that are the result of this project. Managing logistics projects was described in the second part. Particular attention is focused on planning logistics project in the company, which is the basis for effective project management In the last part of the article describes a case study: example of logistic project feasible by the CHP plant .
PL
Artykuł poświęcony jest tematyce inwestycji w obszarze logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem projektów logistycznych oraz towarzyszącej temu zagadnieniu podstawowej terminologii. Inwestycje mają ogromne znaczenie w strategii każdego przedsiębiorstwa, jak również łańcucha dostaw, które chce funkcjonować i rozwijać się w wybranym obszarze działalności. Są one determinantą postępu, nowoczesności i dynamizmu. Pociągają za sobą zaangażowanie zazwyczaj znacznych środków finansowych, co przemawia za wyborem racjonalnego źródła finansowania. Dotyczą istotnych obszarów decyzyjnych, zarówno w kwestii wyboru efektywnego wariantu projektu, jak i wyodrębnienia ośrodków odpowiedzialności. Poszczególne opcje decyzyjne poddawane są analizie, która bada ich efektywność ekonomiczną.
EN
The article is dedicated to an investment in the field of logistics, with particular emphasis on logistics projects and its relevant terminology. Investments have fundamental consequences in strategy of each enterprise, which wants to operate and grow in chosen area of activity. They determine the progress, modernity and dynamism. They require quite a lot of money, that is why we should choose sensible source of financing and they also refer to important decision areas both in the matter of choosing an effective variant of a project and distinguishing centers of responsibility. The decisions are exposed to analysis and their economic effectiveness is evaluated using different methods, which are diversified into simple and complex ones.
PL
W artykule zaprezentowano przykład wielokryterialnej oceny wariantów inwestycyjnych w projekcie logistycznym. Ocena projektów nie jest zadaniem prostym w kontekście szacowania ich efektywności ex ante, a w ujęciu wielokryterialnym czyni ją nad wyraz skomplikowaną. Innym problemem jest odpowiednie sformułowanie i agregacja kryteriów oceny. Kryteria te mogą mieć charakter zarówno ilościowy (wskaźniki finansowe), jak i jakościowy (werbalne oceny). Kryteriów może być wiele i na ogół niektóre z nich mają dużo większy wpływ na ocenę końcową niż inne. Wielokryterialność podejmowanych decyzji wiąże się w tym przypadku z wyborem wariantu inwestycyjnego najbardziej preferowanego w świetle przyjętych kryteriów oceny, przy czym istotną rolę pełni określenie ważności poszczególnych kryteriów względem siebie.
EN
The paper presents an example of a multi-criteria evaluation of investment variants in the logistics project. The projects evaluation is not an easy task in the context of their ex ante efficiency estimating, and in the multi-criteria approach it becomes extremely complex problem. Another problem is proper formulation and aggregation of evaluation criteria. The criteria may have quantitative (financial indexes) and qualitative character (verbal evaluations). There may be many criteria, and in general, some of them have a much higher impact on the final evaluation than others. Multi-criteria character of the made decisions is in this case related with a choice of the most preferred investment variant in the view the evaluation criteria assumed, whereas it is significant to determine the weight of individual criteria in relation to each other.
PL
Niniejsza praca dotyczy realizacji projektów logistycznych w branży transport-spedycja-logistyka. Omawia istotne zagadnienia związane z cyklem życia projektów logistycznych w danej branży. Praca została podzielona na dwie części. Pierwsza część pracy porusza podstawowe kwestie dotyczące funkcjonowania branży TSL, zmian na rynku. Omawia istotę projektu logistycznego. Druga część pracy przedstawia proces planowania przewozu ładunków ponadnormatywnych. W tej części pracy przedstawiony zostanie problem planowania przewozu ładunków ponadnormatywnych, jego specyficzne cechy, uwarunkowania, stosowaną technologię, środki transportu, wykorzystywane narzędzia oraz techniki wspomagające planistów/decydentów w procesie planowania tego typu przedsięwzięć, które mogą być traktowane jako projekty logistyczne.
XX
This paper treats about conditions of logistics projects planning in the transport-spedition-logistics sector. The work was divided into two parts. The first part of the paper presents the TSL sector, changes in the market. It discusses the nature of the project and the concept of logistics load. The second part of the paper presents the process of planning the transport of oversize load. Oversize transportation is a key part of logistic processes in the transport-spedition-logistics sector. The demand on oversize transportation depends on industry, energy, infrastructure development, investment project in each countries, economical policies. Transportation of the non-standard load creates non-standard problems. In the second part of the paper authors presented the problem of planning the transport of oversize cargo, its specific characteristics, conditions, technology used, used tools and techniques to assist planners/decision makers in the planning of such projects, which can be treated as a logistics projects.
PL
Niniejsza praca dotyczy realizacji projektów logistycznych w branży transport-spedycja-logistyka. Praca została podzielona na dwie części. Pierwsza część pracy porusza podstawowe kwestie dotyczące funkcjonowania branży TSL, zmian na rynku. Omawia istotę projektu logistycznego oraz pojęcie ładunku będącego przedmiotem dostawy. Obserwuje się zapotrzebowanie na przewóz ładunków niestandardowych, które nie mogą być przemieszczane standardowymi środkami transportu. Wzrost gospodarczy oraz towarzyszące temu inwestycje w sektorze państwowym oraz w sektorze prywatnym przyczyniają się do wzrostu liczby przewozu ładunków niestandardowych. Transport ładunków ponadnormatywnych ma wpływ na rozwój ekonomiczny danego kraju, na rozwój przemysłu, infrastruktury oraz sektora energetycznego. Druga część pracy przedstawia proces planowania przewozu ładunków ponadnormatywnych. W tej części pracy przedstawiony został problem planowania przewozu ładunków ponadnormatywnych, jego specyficzne cechy, uwarunkowania, stosowaną technologię, wykorzystywane narzędzia oraz techniki wspomagające planistów/decydentów w procesie planowania tego typu przedsięwzięć, które mogą być traktowane jako projekty logistyczne.
EN
This paper treats about conditions of logistics projects planning in the transport-spedition-logistics sector. The work was divided into two parts. The first part of the paper presents the TSL sector, changes in the market. 5142 It discusses the nature of the project and the concept of logistics load. The second part of the paper presents the process of planning the transport of oversize load. Oversize transportation is a key part of logistic processes in the transport-spedition-logistics sector. The oversize transportation has impact on industry, energy, infrastructure development. The demand on oversize transportation depends on investment project in each countries, economical policies. Transportation of the non-standard load creates non-standard problems. In the second part of the paper authors presented the problem of planning the transport of oversize cargo, its specific characteristics, conditions, technology used, used tools and techniques to assist planners/decision makers in the planning of such projects, which can be treated as a logistics projects.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie funkcjonalności oraz przydatności MS Project podczas zarządzania projektem logistycznym. Przeprowadzono syntetyczny przeglądu dostępnej literatury krajowej, na podstawie której dokonano charakterystyki tego oprogramowania oraz przedstawiono jego zastosowanie poprzez zaprezentowanie przykładowych elementów planu projektu dla wybranych przedsięwzięć logistycznych.
EN
The aim of this article of this article is to present the functionality and usefulness of MS Project during the execution of various logistics tasks in the development project logistics. Conducted a synthetic review of the available literature national under which the characteristics of the software and its use is shown by presenting exemplary elements of the project plan for selected projects logistics.
PL
Jednym z istotnych zagadnień analizowanych obecnie w logistyce jest problematyka zarządzania realizacją projektów logistycznych. Projekt logistyczny z natury rzeczy jako nowe, nietypowe przedsięwzięcie wymaga indywidualnego, właściwego podejścia. Umiejętność określenia niezbędnych do wykonania zadań, oszacowanie czasu, kosztu realizacji projektu, dobór wykonawców projektu, itp. są podstawowymi problemami wymagającymi rozwiązania podczas fazy planowania projektów logistycznych. W artykule poddano szczegółowej analizie tematykę zarządzania czasem w projektach logistycznych. Zwrócono szczególną uwagę na funkcję planowania w zarządzaniu projektami, jak również zdefiniowano istotę projektów logistycznych. Kluczowym dla artykułu jest skupienie się na nieodnawialnym zasobie czasu i sposobach marnotrawienia go w trakcie realizacji projektów logistycznych. W ostatniej części opracowania zaprezentowano zmodyfikowaną macierz Eisenhowera dla zarządzania czasem w projektach logistycznych.
EN
One of the important issues currently analyzed in logistics is the problem of logistics project management. Logistics project, with the nature of things as a new, unusual project, requires an individual, the right approach. The ability to identify necessary to perform the tasks, time estimation, the cost of the project, the selection of project contractors, etc. are the main problems requiring solutions during the planning phase of logistic projects. The article presents the important topic of time management in logistics projects. It draws attention to function of planning in project management, as well as defines the essence of logistics projects. The key to this article is to focus on non-renewable resource of time and methods of wasting it during the implementation logistics projects. In the last part of the paper presents the Eisenhower matrix for time management in logistics projects.
PL
W pracy przedstawiono problem oceny efektywności realizacji projektów logistycznych. Zaproponowano zastosowanie koncepcji Strategicznej Karty Wyników jako kompleksowe-go zestawu mierników będących podstawą oceny efektywności projektów logistycznych. Proponowane podejście do oceny efektywności projektów logistycznych bazujące na Strategicznej Karcie Wyników oraz logice rozmytej z wykorzystaniem dedykowanych rozmytych systemów wnioskujących przedstawiono na przykładzie danego projektu logi-stycznego – przedstawiono działanie przykładowej reguły rozmytej w ocenie procesów wewnętrznych. Zastosowanie proponowanego podejścia w praktyce prowadzić może do zmniejszenia ryzyko przyjęcia do realizacji niewłaściwych projektów logistycznych oraz ryzyka podjęcia złych decyzji.
PL
Praca podejmuje problematykę zarządzania projektami logistycznymi wspomaganymi oprogramowaniem w przedsiębiorstwach TSL transport-spedycja-logistyka. Indywidualne zlecenia – usługi logistyczne traktowane są jako pojedyncze projekty realizowane w dynamicznym środowisku wieloprojektowym w złożonych łańcuchach dostaw. W pracy przedstawiono przykład przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego realizującego zróżnicowane indywidulane zlecenia w zakresie przewozu o charakterze specjalnym, tj. przewozu ładunków ponadnormatywnych. Wybrane narzędzie wspomagające procesy transportu i spedycji w przedsiębiorstwie reprezentującym daną branżę zostały zobrazowane na przykładzie oprogramowania FrameLOGIC.
EN
The paper takes the issue of logistics project management aided by software packages in enterprises of transport-shipping-logistics. Individual orders – logistics services are treated as individual logistic projects in a dynamic multi-project environment in the supply chain. An example of using software package is presented. A FrameLOGIC system is useful tool as it is presented on an example in one chosen enterprise Bedmet Logistic Damian Bednarz Sp. K.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienie optymalizacji wykorzystania zasobów nieodnawialnych podczas realizacji projektów logistycznych. Zastosowany algorytm wyznaczania optymalnych planów realizacji projektu w punktach załamania krzywej kosztu pozwala decydentowi na subiektywny wybór dopuszczalnego ze względu na kosztowo-czasową ograniczoność planu lub na jego wielokryterialną ocenę końcową (przy doborze dodatkowych kryteriów) w celu uzyskania rozwiązania kompromisowego (optimum w sensie Pareto).
EN
The article presents the problem of optimizing the use of non-renewable resources during the implementation of logistic projects. The used algorithm for determining optimal plans of the project at the points of cost curve bend allows the decision-maker on the subjective choice of acceptable due to cost and time limitations of the plan, or on the multi-criteria final evaluation (when selecting additional criteria) for a compromise solution (Pareto optimum).
20
Content available remote Analiza zagrożeń płynących z podejmowania projektów logistycznych
PL
Zarządzanie projektami logistycznymi i wynikające stąd podejście projektowe stosuje się zarówno w odniesieniu do przedsiębiorstwa, jak i do łańcucha dostaw. Jednym z aspektów zarządzania projektami logistycznymi jest zarządzanie ryzykiem. Wynika to z faktu, iż realizacje podejmowanych przez logistyków projektów usprawniających procesy logistyczne w danym przedsiębiorstwie lub w ramach danego łańcucha dostaw są obarczone ryzykiem. Przyczyny wywołujące występowanie zagrożeń w projektach trudno jest często określić, gdyż wynikają z wielu czynników i mają różnoraki charakter. Jednak biorąc pod uwagę ich lokalizację w otoczeniu projektu i możliwości wpływu na nie przez menedżera projektu, przyczyny ryzyka można sklasyfikować jako wewnętrzne lub zewnętrzne.
EN
In the paper the idea of risk management of the logistics project was presented. A logistics project can be defined as a complex, special and unique sets of activities which can be described by technical and economic parameters and is determined by cost, time, and scope in order to aid logistics management in enterprise/supply chain. The logistics projects are full of uncertainty. During project execution unexpected events can happen due to changing scope of the project, economical turbulence, supplier problems with material delivery, resource utilization, personnel mobility. Uncertainty is associated with risk. In practice it means that the higher the uncertainty the greater the risk. One of the major characteristics of projects is their level of risk. This means that too many undesirable events may cause delays of project, excessive spending, unsatisfactory project results or even total failure. Risks have two-edged nature, such as threat and challenge. The chance of something happening that will impact on objectives may have positive or negative impact.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.