Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projects management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Efficient and effective preparation the production of new products is important requirement for a functioning and development of small and medium sized enterprises. One of the methods, which support the fulfilment of this condition is project management. This publication presents the results of considerations, which are aimed at developing a project management model of preparation the production of a new product, adopted to specificity of small and medium-sized enterprises.
PL
Sprawne i efektywne przygotowanie produkcji nowych wyrobów jest ważnym warunkiem funkcjonowania oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Jedną z metod wspomagających spełnienie tego warunku jest zarządzanie projektami. W publikacji przedstawiono modele przygotowania produkcji nowego wyrobu z wykorzystaniem metody zarządzania projektami, dostosowane do specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw.
2
Content available Logika interwencji w projektach inżynierskich
PL
W latach 90. pod przewodnictwem Komisji Europejskiej wypracowane zostały zasady budowania projektów oparte na tzw. ramie logicznej (Logical Framework Approach – LFA). Zasady te opracowano z myślą o kontroli efektywności systemu dopłat do inwestycji infrastrukturalnych w krajach członkowskich. W ostateczności formuła LFA w niewielkim stopniu utrwaliła się w pragmatyce wykorzystania tych środków po rozszerzeniu Unii o nowe kraje członkowskie. Obserwując procesy inwestycyjne w transporcie wsparte środkami unijnymi i zasadami Niebieskiej Księgi, postrzega się zasadnicze rozbieżności pomiędzy osiągniętymi efektami tych projektów a ich skutkami – zarówno w skali makroekonomicznej, jak lokalnej. Wbrew nadziejom nie rozwiązują one w sposób trwały zasadniczych problemów transportu i jego sytuacji. Problem LFA jest uniwersalny w sytuacjach, w których inwestycje lokalne budowane są ze znacznym udziałem publicznych środków zewnętrznych i w systemach finansowania, w których liczba takich inwestycji oraz środków jest znaczna. W skali makroekonomicznej wskazano na podobieństwo systemu unijnego do chińskich procedur cesji środków na inwestycje lokalne (Local Government Investments Systems) i ich wpływ na wzrost długu wewnętrznego Chin. Definiując ścisły związek pomiędzy trafną, przyczynowo-skutkową diagnozą sytuacji a realizacją celów ogólnych i generalnych projektów w formule logiki interwencji, przedstawiono dwa pozytywne przykłady (problem – działanie – efekt). Generalną tezą artykułu jest postulat wprowadzenia formuły logiki interwencji jako atrybutu projektów transportowych obok lub w ramach studiów wykonalności projektów. Artykuł jest zaktualizowaną i zmodyfikowaną wersją prezentacji z IX Konferencji nt. „Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego”.
EN
The principles of using the logical framework approach (LFA) in the planning of projects were worked out in the 1990s under the leadership of the European Commission. Based on the observations of investment projects in the transport sector relying on the EU funding and following the principles of the Blue Book, essential discrepancies between the outcomes of these projects and their consequences, both in macroeconomic and local scale, have been identified. Contrary to hopes they have not provided a permanent solution to fundamental transport issues and its situation. In the macroeconomic scale, the situation was compared to the analysis of the effects of Chinese local government investments systems on the increase of China’s national debt. By defining a strict relation between an accurate, cause and effect diagnosis of the situation and the realization of general objectives and general projects under the intervention logic formula, two positive examples were presented (problem –action – effect). Generally, the article postulates to introduce intervention logic as an attribute of transport projects, additionally to, or within the framework of feasibility studies.
RU
Цель: Разработка подходов к управлению персоналом для повышения эффективности управления ресурсами при чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в проектах, программах и портфелях проектов проектно организационных систем гражданской защиты.Методы: В работе использован комплексный метод исследований,который включает анализ и обобщениенаучно-технических достижений в области управления персоналом в системе гражданской защиты, использование методов технической кибернетики для построения моделей функционирования сложных систем, сравнительного анализа для отбора программных продуктов в сфере управления персоналом Результаты: Приведенные теоретические и экспериментальные исследования позволили создать универсальную модель системы управления персоналом в гражданской защите, обеспечить ее оптимизацию и более точное представление.Разработанная модель позволяет контролировать как единичные, так и глобальные фазы жизненного цикла системы при офисном управлении проектами, программами и портфелями проектов в системе гражданской защиты.Выводи: Обобщенные результаты исследования разработки подходов к управлению персоналом в системе гражданской защиты с использованием проектно-ориентированного подхода позволяют определить понятие команды проекта по безопасности жизнедеятельности в системе гражданской защиты.Предложена модель влияний в системе управления персоналом гражданской защиты, которая включает внешние факторы влияния, и предусматривает исходящий вектор принятых решений.Проведен сравнительный анализ программного обеспечения, которое используется для задач управление персоналом. Построена адаптивная модель жизненного цикла системы управления персоналом в гражданской защите, которая позволяет прогнозировать внутренние и внешние влияния на систему.
PL
Cel: Opracowanie podejścia do zarządzania personelem w celu poprawy efektywności gospodarowania zasobami w sytuacjach kryzysowych naturalnych oraz projektowania systemów organizacyjnych ochrony ludności. Metody: W pracy przedstawiono sposób, który obejmuje analizę i syntezę osiągnięć naukowych i technologicznych w dziedzinie zarządzania personelem w systemie ochrony ludności, stosowanie metod cybernetyki technicznej w modelowaniu systemów złożonych, analizę porównawczą oprogramowania w dziedzinie zarządzania personelem. Wyniki: Badania teoretyczne i doświadczalne mają uniwersalny model zarządzania personelem w zakresie ochrony ludności, w celu zapewnienia jego bardziej dokładnego odwzorowania. Opracowany model pozwala na sterowanie zarówno pojedyncze i globalne etapy, cykle systemu w biurze zarządzającym projektami i programami w zakresie ochrony ludności. Wnioski: Wyniki badania ogólnego opracowania podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi, w tym ochrony ludności, ukierunkowane są na projekty, które pozwalają na zdefiniowanie pojęcia zespołu projektowego dla bezpieczeństwa w zakresie ochrony ludności. Model wpływów w systemie zarządzania personelem obrony cywilnej, ochrony ludności, które obejmuje wpływ czynników zewnętrznych i zapewnia wektor wyjściowy podjętych decyzji. Analiza porównawcza oprogramowania służy do zadań związanych z zarządzaniem personelem. Wbudowane adaptacyjne cykle modelu zarządzania personelem w zakresie ochrony cywilnej i ochrony ludności pozwalają przewidzieć wewnętrzne i zewnętrzne wpływy w systemie.
4
Content available remote The structure of information environment of real estate development project
EN
The peculiar properties of construction of information environment of real estate development projects are considered. The objective and procedural structures of this environment are offered and its descriptions are presented.
PL
W artykule rozpatrzono specyfikę tworzenia środowiska informacyjnego w trakcie powstawania projektu deweloperskiego. Zaproponowano i scharakteryzowano składniki tego środowiska.
5
Content available remote Projects management in the third sector organization - a case study
EN
The changes in the financing of the third sector organizations cause that the described subjects function every time more often based on the projects' realization. In the article a case of the third sector organization that functioned by projects' management was shown. There was presented its characterization and specificity.
PL
Przeobrażenia w finansowaniu organizacji trzeciego sektora powodują, że omawiane podmioty coraz częściej funkcjonują w oparciu o realizację projektów. W artykule przedstawiono przypadek organizacji trzeciego sektora, która działa poprzez zarządzanie projektami. Zaprezentowano jej charakterystykę i specyfikę.
PL
Programy i projekty budowy systemów informacji przestrzennej (SIP), systemów informacji eograficznej (GIS) oraz infrastruktury informacji przestrzennej (IIP), należą do kategorii trudnych rojektów geoinformacyjnych, organizacyjno-inwestycyjnych. Wynika to głównie ze względów echnologicznych, gdyż łączą w sobie najnowsze rozwiązania z dziedziny informatyki i telekomunikacji oraz najnowszych metody pozyskiwania danych przestrzennych. Po wdrożeniu powinny osiągać główny cel funkcjonalny, którym jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, automatyzacja rojektowania inżynierskiego, jak również rozwój systemów wspomagania decyzji (DSS - Decision upport Systems). Analiza podobnych wdrożeń w Polsce i za granicą wykazuje, że szczególnie trudnym jest temat organizacji i zarządzania tymi inwestycjami. W artykule przedstawiono specyfikę rogramów i projektów SIP/GIS oraz krytyczne czynniki ich sukcesu, zgodnie z metodyką zarządzania projektami zalecanymi przez najbardziej uznane na świecie metodyki PMI i PRINCE2.
EN
Programs and projects of building Spatial Information Systems (SIS), Geographic Information Systems (GIS) and Spatial Date Infrastructure (SDI) are among the hardest geoinformation and organizational project categories in general. The reason why is because of the technological side of those projects, hich includes all of the latest solutions from information technology and telecommunication (ICT) area, s well as the latest methods of geospatial data collecting. Following successful implementation, projects hould meet their main functional goals. These are: development of information society, automation of he technical design and development of decision support systems (DSS). Analysis of implementation of uch projects in Poland or abroad shows that one of the most difficult task concerns the area of organization and management of those investments. The article deals with the subject of SIS/GIS projects and program focusing on the critical areas necessary to achieve the success, according to the project management methodology compliant with the most widely accepted ones such as PMI and PRINCE2.
PL
W materiale opisano rolę i funkcje oraz kompetencje jakimi powinien cechować się kierownik projektu oraz jaką rolę pełni zespół zarządzania projektem.
EN
The material describes the role, functions and competitions that should characterize the project leader and the role of project.s managing team.
EN
The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is undertaking a broad spectrum of actions in the capacity of projects - ranging from military operations, through a typical investment projects up to the miscellaneous assistance projects carried out within the framework of partnership programs. This article focuses on NATO activities in the implementation of assistance projects. The issue of such projects is an extremely interesting and simultaneously a relatively little explored question. These projects own their specificity, which differentiates them from similar projects conducted by other International organizations - their aim is to deliver stabilization and reconstruction after the conflict, as well as to resolve problems arising in consequence of a military operation. The paper provides an overview of assistance projects carried out by NATO and a description of the methodology supported by an example of the already completed project.
EN
The article presents possibilities of application of the Earned Value (EV) method as an element of knowledge based IT project management system. In the first part the author briefly characterizes the integrated approach to IT project management. The next section contains the description of EVA/EVM concept and its application in IT project management. In the third part the author explains the idea of implementation EVA/EVM system as a tool of knowledge acquisition and management in IT projects. The finally section contains few conclusions - the most important is that the EV method can be one of the fundamentals of knowledge based project management (KBPM) concept.
PL
W artykule scharakteryzowano główne źródła porażek w zarządzaniu projektami. Zdefiniowano strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa i jej zadania. Omówiono trzy typy struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa: funkcjonalną, dywizjonalną i macierzową. Przedstawiono struktury projektowe, a w tym: zarządzanie projektami w pionach funkcjonalnych, strukturę macierzową i czystą strukturę projektową. Omówiono rolę i zadania Biura Projektów w przedsiębiorstwie. Wskazano na jego funkcję doradczą, wykonawczą i kontrolną.
EN
The article characterizes main sources of failures in projects management. It defines an organisation structure of a company and its objectives. Three types of an organisation structure have been discussed: functional, divisional and matrix ones. Projects structures have been presented in which projects management on functional divisions, matrix structure and pure project structure. The article discusses a role and objectives of a Design Office in a company. It points out to advising, executive and control functions.
12
Content available Risk assessement in multi-project environment
EN
Decision making supported by task-oriented software tools plays a pivotal role in a modern enterprise. That is because commercially available ERP systems are not able to respond in an interactive on-line/real-time mode. It opens a new generation of DSS that enable a fast prototyping of production flows in multi-project environment as well as an integrated approach to project execution evaluation. In that context our goal is to provide a knowledge base approach allowing one to be independent on a context or representation of particular data as well as allowing designing an interactive and task-oriented decision support system (DSS). The assumed knowledge base mode of specifying a production system leads to solving a logic-algebraic method (LAM) decision problem. The approach proposed complements the decision system with an additional module (evaluation module) and facilitates searching for possible solutions meeting company production programme execution evaluation criteria. The results obtained are implemented in a software package supporting project management in the SMEs. Illustrative example of the ILOG-based software application is provided.
EN
Features of a project cause using of special assessment instruments bringing information on how the project was realized. One of the main aspects of project assessment is earned value, which may be analyzed in different areas, such as costs, terms, quality etc. The Earned Value method allows to monitor a project progress during its realization in the main areas. To use this method it is necessary to construct a budget of project properly. The budget should present costs estimated separately for each single task, specified in Work Breakdown Structure. Moreover, it is necessary to take into consideration a schedule of project realization, presented in a Gantt chart. It allows to observe a progress of project during its realization, indicating cost and schedule variations. The information brought by using this method enables assessment of project undertaking before its ending and increases probability of its realization with success.
14
Content available remote Problemy w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie
PL
W artykule wskazano na główne źródła porażek w zarządzaniu projektami. Powodują one konieczność jasnego i szczegółowego rozpoznania podstawowych problemów, jakie mogą się pojawić w całym procesie zarządzania projektami w przedsiębiorstwie. Poddano analizie jedenaście podstawowych problemów w tym zakresie. Są one związane z następującymi elementami procesu zarządzania projektem lub z interesariuszami projektu: wymogi projektu, kierownik projektu, członkowie zespołu projektowego, przywództwo w zespole projektowym, kierownictwo organizacji, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, planowanie projektu, kontrola realizacji projektu, zarządzanie ryzykiem w projekcie, krytyczne czynniki sukcesu projektu, narzędzia informatyczne dla wspomagania zarządzania projektami. Na zakończenie stwierdzono, że upowszechnianie wiedzy w zakresie zarządzania projektami w przedsiębiorstwie i analiza problemów związanych ze stosowaniem tej metody zarządzania powinny się przyczyniać do uzyskiwania najwyższej skuteczności realizowanych projektów.
EN
In paper main sources of failures in project management were pointed out. They cause the necessity of clear and detailed recognition of basic problems, which can take place in the whole process of project management in an enterprise. In paper eleven basic problems were analyzed. These problems are connected with elements of a project management process or with project's stakeholders such as: project's needs, a project manager, members of project team, leadership in project team, organizational management, enterprise's organizational chart, project planning, project realization control, risk management in project, key factors of project's success, information tools for project management support. At the end of the paper it was stated that wide-spread knowledge in the range of project management in an enterprise and the analysis of problems connected with this management method implementation should bring the highest effectiveness of realized projects.
15
PL
Prawidłowe planowanie to jeden z istotnych elementów powodzenia projektu. Praca stanowi wstępny opis wykorzystania algorytmów ewolucyjnych do poszukiwania optymalnych planów opartych na mechanizmach doboru naturalnego i dziedziczności. Zalety takiego podejścia stanowią o szerokich możliwościach jego stosowania.
EN
Correct planning is one of the most importatnt elements of a successful project. This paper is an introductory description of application of evolutionary algorithms in the process of advantages of such approach of wide posibilities of its application.
16
Content available remote Zarządzanie projektami w wybranych przedsiębiorstwach - wyniki badań
PL
W celu określania zakresu i sposobu stosowania metody zarządzania projektami w przedsiębiorstwach przeprowadzono badania wśród wybranych firm. Wyniki badań pokazują, że metoda zarządzania projektami jest znana wśród badanych przedsiębiorstw, aczkolwiek sposób jej stosowania jest różny.
EN
A research poll was done throughout the chosen companies to ascertain the importance of project management to these companies. The results show that project management is known and recognised by certain companies, although the scope of application differs. The results are presented and discussed in this presentation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.