Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  profil
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule poruszono tematykę dotyczącą zastosowania inżynierii rekonstrukcyjnej w badaniach różnych typów obiektów od technicznych po artystyczne. Badania z przytoczonego zakresu różnią się od siebie przede wszystkim głównym celem ich prowadzenia. Rozważania poparto wynikami przeprowadzonych przez autora prac, których celem było odtworzenia postaci geometrycznej najstarszych w Polsce (1314 i 1389 r.) średniowiecznych dzwonów kościelnych, znajdujących się w Sandomierskim kościele oo. Dominikanów. Etap digitalizacji w rozpatrywanym przypadku przeprowadzono przy użyciu ramienia pomiarowego MCAx20 z laserową głowicę skanującą MMDx100 firmy Nikon Metrology, wyposażonego w oprogramowanie Focus umożliwiające rejestrację i obróbkę uzyskanych chmur punktów oraz tworzenie modelu 3D w postaci siatki trójkątów.
EN
The present article deals with the application of reconstructive engineering in investigating diverse objects ranging from technical to artistic ones. Investigation techniques differ mainly because of the nature of the detail being studied. Author’s ideas are backed up with the results of his work aimed at reconstructing geometric form of the oldest (dated 1314 and 1389), medieval, church bells in Poland, located in a church in Sandomierz run by the Dominican Order. The digitization stage of the work was conducted by the use of measuring arm MCAx20 equipped with laser scanning head MMDx100 made by Nikon Metrology, working with Focus software, which enabled recording and processing of the obtained point clouds and completing a 3D model in the form of a triangle net.
PL
W artykule zaprezentowano informacje dotyczące sposobu doboru narzędzia pomiarowego ze względu na wymagania związane z dokładnością pomiaru. Pod uwagę brane były też właściwości metody pomiarowej, cechy mierzonego elementu, wymagania techniczne i inne. Podejście zaprezentowano na przykładzie wyznaczenia wymiaru promienia elementu mechanicznego.
EN
Tutorial of measuring instrument selection when the demanded measurement accuracy considered has been presented. Other factors taken into account were metrological properties of a measurement method, properties of a measured object, technical requirements, etc. The recommended approach has been shown with a use of a case study referring to mechanical part radius measurement.
EN
This paper extends knowledge about flow in an agitated batch with pitched blade multi-stage impellers. Effects of various geometrical parameters (blade number, distance between impellers) of pitched blade multi-stage impellers on pumping ability have been investigated. Axial velocity profiles were measured by LDA (Laser Doppler Anemometry). Axial pumping capacities were obtained by integration of measured axial velocity profiles in outflow from impellers. Main attention was focused on the effect of the distance between impellers in multi-stage configurations, on their pumping capacity and flow in the mixing bath in comparison with an independently operating pitched blade impeller with the same geometry. In case of a relatively close distance between Impellers H3/d= 0.5 - 0.75, the multi-stage impeller creates only one circulation loop and the impellers itself behave identically as pumps in series. However for relative higher distance of impellers than H3/d= 1.25, the multi-stage impeller creates two separated circulation loops.
4
Content available remote Key Technologies of Information Exchange in Electric Utility Based on IEC 61968
EN
The research on interoperability testing and implementation methodology of IEC 61968 has been carried out for many years. But there are still many problems to be solved. This paper proposes a practical architecture for information exchange based on IEC 61968 to bridge the gaps between theory and practice. Some novel and original implementation technologies are elaborated covering model, profile, metadata and verification aspects. Finally the feeder data integration case for local utility business demonstrates the feasibility and effectiveness of the proposed architecture.
PL
W artykule przedstawiono praktyczną budowę struktury wymiany informacji opartą na standardzie IEC 61968. Opisano nowatorskie sposoby implementacji modelu, profilu, meta danych oraz przykład wykorzystania, weryfikujący wykonalność i efektywność proponowanej struktury.
PL
Tematyka artykułu dotyczy metody ciągłego wyciskania na kole, powszechnie znaną jako metoda CRE (Continuous Rotory Extrusion) lub Conform. Opisuje on próbę ciągłego wyciskania na kole materiałów wsadowych litych, takich jak walcówka aluminiowa i pręty ze stopu 7075 oraz materiałów sypkich; chipsów ze stopu 7475 uzyskanych na drodze szybkiej krystalizacji. Próba wyciskania na kole została przeprowadzona na urządzeniu MC-260 firmy Meltech-Confex zainstalowanym w Instytucie Metali Nieżelaznych, Oddziale Metali Lekkich w Skawinie do celów badawczych. Przedstawiono krótki opis metody ciągłego wyciskania na kole oraz metodykę badawczą i wyniki obserwacji mikrostruktury otrzymanych wyrobów.
EN
The paper presents method of Continuous Rotary Extrusion (CRE) popularly known as the Conform method. The article describes process of continuous extrusion carried out by authors. The feed for extrusion was solid materials (aluminium and 7075 series alloy rods) and also powdery materials (7475 alloy chips casted in rapid solidification method). Extrusion of these materials was conducted on rotary extrusion machine MC-260 produced by Meltech-Confex installed in Institute of Alon-ferrous Metals, Light Metals Division in Skawina destined for investigations. This article presents a brief description of continuous rotary extrusion. Methods of investigations and results of microstructure observations of extruded materials are presented too.
PL
Praca porusza zagadnienia związane z badaniami trwałości obręczy kół w tramwajach eksploatowanych w Krakowie. W artykule przedstawiono metodykę oraz wybrane wyniki badań i analiz wykonanych na bazie pomiarów prowadzonych od momentu wprowadzenia do eksploatacji nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów NGT6 na tle wyników pomiarów kół tramwajów 105Na. Przeprowadzone badania trwałości obręczy z wykorzystaniem rozkładu Weibulla wykazały, że obręcze na wózkach napędowych charakteryzują się znacznie większą trwałością w stosunku do obręczy usytuowanych na wózku tocznym. Praktyczna aplikacja wyników badań w systemie eksploatacji taboru tramwajowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie pozwoliła na dobór optymalnych okresów reprofilacji obręczy dla każdego typu tramwaju. Wpłynęło to na poprawę ekonomiki eksploatacji tramwajów oraz dzięki utrzymaniu właściwych parametrów profilu obręczy i jej struktury geometrycznej powierzchni kontaktu z szyną ograniczono w znacznym stopniu emisję hałasu powstającego w wyniku współpracy układu koło-szyna.
EN
In the paper, problems dealing with the durability investigation of wheel tyres of trams operated in Cracow, Poland were brought up. A methodology and selected results of investigations and analyses carried out on the basis of tram wheel measurements were presented. The tram wheel measurements had been taken from the moment when the modern, low-floor, NGT6 trams were put into operation. The analyses were carried out against the background of 105Na tram wheel measurements. As show the wheel tyre life, tests carried out using the Weibull distribution, the wheel tyres of drive bogies are distinguished by a greater value of their service life in comparison with the service life of the run bogie wheel tyres. Application of the test results in the system of tram technical operation of the Kracow Municipal Communication Enterprise made a choice of the optimal period between two consecutive wheel tyre tread surface re-profiling for every type of tram possible. It influenced the tram technical operation economy improvement and limited the noise generated by the wheel-rail mating pair to a considerable degree, due to the fact, that the right parameters of the wheel tyre profile and the geometry structure of the wheel-rail contact zone were maintained.
7
Content available remote Języki pochodne od GML i z nim powiązane
EN
The GML language has become a fundamental and universal method for encoding geospatial information. However, this language is only a base for development of application languages for domainspecific data encoding, which are different in various domains. Works on the development of GML are continued from 1997 and, in 2007, it was adopted by ISO as a formal international standard. The number of domain-specific applications for diverse purposes extends every year and this proves universality of the GML language. The methodology of working out GML applications is not simple and rigorous observance of the rules specified in the standard is not a sufficient condition for correct application schema development. In the paper, there are examples of various solutions in different application schemas concerning similar applications of GML language.
8
Content available remote Narzędzie do wytłaczania porującego metodą Celluka
PL
Panująca na rynku producentów profili z tworzyw polimerowych konkurencja zmusza producentów do ciągłego obniżania kosztów produkcji. Jednym z rozwiązań tego problemu jest obniżenie zużycia surowca poprzez zastosowanie wytłaczania porującego. W pracy badawczej przedstawiono konstrukcję głowicy wytłaczarskiej i układu kalibrująco-chłodzącego dla porowanego profilu komorowego.
EN
Leading on market of plastic profiles producers competition force producers for lowering production costs. One of solutoins of this problem is lowering raw material consumption by using foaming extrusion. Constraction of die head and calibration-cooling system for foaming extrusion of Celluk method was made in this research thesis.
9
Content available remote Analityczna metoda wyznaczania profilu frontu cięcia laserowego
PL
Zaproponowano analityczną metodę wyznaczania kształtu linii frontu cięcia laserowego na podstawie bilansu energii wzdłuż frontu cięcia. Wyniki obliczeń pokazują dobrą zgodność z rezultatami eksperymentów dla stali węglowej i umiarkowanych prędkości cięcia. Wskazano na możliwości ulepszeń omawianego modelu.
EN
An analytical method of calculations of laser cutting front shape is presented. The method is based upon the energy balance along the cutting front. The results of calculations show good agreement with the experiments performed on mild steel for small and intermediate cutting speeds. Some possibilities of improvement of the present method are suggested.
PL
Mierzenie profilu gleby w obszarze rolnictwa i ochrony środowiska ma wielostronne wykorzystanie. Chodzi głównie o ilościową ocenę jakości pracy narzędzi do uprawy roli, a także określenie stanu powierzchni gleby przed siewem. Do tego celu autorzy wykonali prototyp laserowego profilomierza, którego głównymi częściami są laserowy sensor Banner LT3 umieszczony razem z urządzeniem sterującym, przetwornik itp. na wózku, napędzanym silniczkiem elektrycznym, poruszającym się po aluminiowej drodze. Ten laserowy sensor co 20 mm wykonuje pomiary określające odległość do powierzchni gleby. Celem badań było określenie niektórych właściwości laserowego sensora jakimi są: pomiar liniowy, czułość na barwę powierzchni oraz określenie optymalnej granicy pomiaru laserem sensorowym.
EN
Soil profile measurements in the fields of agriculture and environment protection have numerous applications. We are mainly talking about quantitative evaluation of work quality of agricultural tools, and determination of soil surface quality condition before sowing. For this purpose, the authors made a prototype laser profile measurement gauge consisting of the following main parts: Banner LT3 laser sensor installed together with a control unit, converter etc. on a cart driven by an electric motor, running on an aluminium track. Every 20 mm this laser sensor performs measurements specifying the distance to soil surface. The purpose of the research was to determine certain properties of the laser sensor, including: linear measurement, sensitivity to surface colour, and optimum boundary of sensor laser measurement.
11
Content available remote Direction-dependent saccadic waveform asymmetry
EN
This paper presents response direction-dependent saccadic velocity waveform asymmetry and direction-dependent difference between means of saccadic parameters of eyeball movement such as duration, latency, amplitude, peak velocity. The research was a preparatory study which aimed to determine repetitive patterns in saccadic velocity waveform (SW). The study also aimed to distinguish different types of SW and eyeball movement direction-dependent waveform asymmetry (SWA).
PL
W artykule przedstawiono zależną od kierunku ruchu oczu asymetrię w profilu prędkości sakad i zależną od kierunku ruchu oczu różnicę pomiędzy średnimi wybranych parametrów skokowych ruchów gałek ocznych tj.: czasem trwania, latencją , amplitudą , prędkością szczytową . Badanie ma charakter wstępnego studium, którego celem jest opisanie powtarzających się wzorców profilu prędkości sakad. Celem badania jest również wyodrębnienie różnych przebiegów profili prędkości sakad oraz ich asymetrii, która związana jest z kierunkiem ruchu oczu.
PL
W artykule zaproponowano analityczną metodę wyznaczania kształtu linii frontu cięcia laserowego. Wyniki obliczeń pokazują dobrą zgodność z rezultatami eksperymentów. Wskazano na możliwości ulepszeń omawianego modelu.
EN
An analytical method of calculations of laser cutting front shape is presented. The results of calculations show good agreement with the experiments performed on mild steel. Some possibilities of improvement of the present method are suggested.
PL
Generowanie linii szkieletowej jest sposobem na definiowanie kształtu profilu lotniczego. Pomiarom poddano pióro łopatki turbiny gazowej, która ma profil lotniczy, definiowany jako profila NACA (National Advisory Committe for Aeronautics). Pomiary przeprowadzono na CMM (współrzędnościowa maszyna pomiarowa) metodą skanowania. Podczas cyklu skanowania zapisywane są współrzędne położeń środka kulki głowicy pomiarowej do zbioru w PC. Rzeczywiste współrzędne punktów na mierzonym przedmioce są przesunięte w kierunku normalnym o odległość promienia kulki głowicy pomiarowej. Opracowane oprogramowanie zawiera algorytm tworzenia linii szkieletowej profilu łopatki i stanowi kontunuację obliczeń charakterystyki profilu.
15
Content available remote Izolatory o spiralnym kształcie kloszy
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zabrudzeniowych izolatorów o spiralnym kształcie kloszy wykonane w kilku krajach oraz badania własne autora. Testy przeprowadzane w warunkach naturalnych i laboratoryjnych wskazują, że wytrzymałość tych izolatorów jest niższa niż izolatorów o standardowym kształcie kloszy. Wykazano, że przyczyną zmniejszenia wytrzymałości elektrycznej izolatorów spiralnych jest tworzenie się nierównomiernego rozkładu konduktywności i powstawanie pojedynczych wyładowań elektrycznych.
EN
The paper reviews about the experimental investigation of the performance of insulators with spiral shaped sheds under laboratory and field conditions. The study carried out in different countries and author' own measurements are presented. It was shown that the pollution flashover voltage of spiral shaped insulators is Iower than that of insulators with standard sheds. The poorer performance of spiral shaped insulators is caused by the formation of non-uniform surface layer along the leakage path.
16
Content available remote Stereometric/fractal fracture description in materials decohesion investigations
EN
In their previous works [1, 2, 3], the authors showed the possibility of extending the fractographic description of a fracture profile [4] with a fractal analysis of profilographometric data. This idea has been used in the present study for an analysis of an optional number of profiles obtained from stereometric investigations of fracture surfaces, considered in one or mutually perpendicular directions, or for an even more efficient solution, i.e. description of individual fracture fragments. In both cases, the determinant of profile and fracture surface development are the probabilities of appropriate distances between profile points or the fracture fragments under consideration. The results are fully consistent with those obtained in traditional profile investigations by fractography and image analysis methods, and strongly correlated with the mechanical/cohesion properties of the material, which was corroborated in WC-Co carbides investigations. An advantage of the new stereometric/fractal method over the former one consists in objectivity ensuing from an analysis of an optionally large data population from stereometric investigations, with its quickness ensuring a proper multifractal algorithm. The multifractal spectrum span corresponding to the fraction of overlaps and secondary cracks, may constitute a direct indicator of material crack resistance in the future.
PL
We wcześniejszych pracach [1, 2, 3] autorzy wykazali możliwość rozszerzenia fraktograficznego opisu profilu przełomu [4] metodą fraktalnej analizy danych profilografometrycznych. Koncepcję tę zastosowano w obecnej pracy do analizy dowolnej liczby profili z badań stereometrycznych powierzchni przełomu, rozważanych w jednym, bądź wzajemnie prostopadłych kierunkach, albo do jeszcze sprawniejszego rozwiązania - opisu poszczególnych fragmentów przełomu. W obu przypadkach determinantą rozwinięcia profilu i powierzchni przełomu są prawdopodobieństwa odpowiednich odległości między punktami profilu lub rozważanymi fragmentami przełomu. Wyniki są w pełni zgodne z klasycznymi badaniami profilu metodą fraktografii i analizy obrazu oraz silnie skorelowane z właściwościami wytrzymałościowo-kohezyjnymi materiału, co potwierdzono w badaniach węglików WC-Co. Przewagę nowej metody stereometryczno-fraktalnej nad wcześniejszą stanowi jej obiektywizm, wynikający z analizy dowolnie dużej populacji danych z badań stereometrycznych, a jej szybkość zapewnia właściwy algorytm multifraktalny. Rozwartość widma multifraktalnego, odpowiadająca udziałowi przesłonięć i pęknięć wtórnych, może w przyszłości stanowić bezpośredni wskaźnik odporności materiału na pękanie.
17
Content available remote Multifractal or fractographic fracture line description?
EN
Against the background of theoretical bases of a multifractal analysis, an idea of an unconventional profile line description of materials fracture has been presented in the paper. The starting point for the research was a computer simulation of a profile, reducing its image to a record obtained from a profilographometer. By formulating a relevant definition of probability, which results from an analysis of Euclidean distances between subsequent profile points, full convergence was proved of the multifractal spectrum span and the degree of fracture line development, the latter being determined by the number of overlaps and secondary cracks. The verification of consistency of theoretical considerations with the pragmatics applied was performed on 28 specimens of 7 tungsten carbide grades with a cobalt matrix. The solution presented allows replacement of the very laborious profile description by image analysis and quantitative fractography methods used until now [1] with a very quick profilographometric method [2] in which identification of local artefacts is fulfilled by a multifractal algorithm.
PL
W pracy przedstawiono na tle teoretycznych podstaw analizy multifraktalnej ideę niekonwencjonalnego opisu linii profilu przełomu materiałów. Punktem wyjścia była komputerowa symulacja profilu, sprowadzająca jego obraz do zapisu uzyskiwanego z profilografometru. Formułując odpowiednią definicję prawdopodobieństwa wynikającą z analizy odległości euklidesowych między kolejnymi punktami profilu, wykazano pełną zbieżność szerokości rozwarcia widma multifraktalnego ze stopniem rozwinięcia linii przełomu, która jest zdeterminowana przez liczbę przesłonięć i pęknięć wtórnych. Weryfikację zgodności rozważań teoretycznych ze stosowaną pragmatyką przeprowadzono na 28 próbkach 7 gatunków weglików wolframu o osnowie kobaltowej. Przedstawione pozwala na zastąpienie stosowanego dotychczas, bardzo pracochłonnego opisu profilu metodą analizy obrazu i fraktografii ilościowej [1], przez bardzo szybką metodę profilografometryczną [2], w której identyfikację lokalnych artefaktów spełnia algorytm multifraktalny.
PL
W pracy przedstawiono analizę porównawczą czterech wybranych profili zębów pasa przekładni synchronicznej pod kątem rozkładu naprężeń zredukowanych. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu metody elementów skończonych i przyjęcia materiału cięgna jako materiału hipersprężystego. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch wariantów: z uwzględnieniem sił tarcia na powierzchni styku zęba pasa i wrębu koła oraz bez uwzględnienia tych sił.
PL
W pracy dokonano analizy profilu linii dyfrakcyjnych, wykorzystując procedurę Toranyi dla litych próbek polikrystalicznego austenitycznego stopu Fe-13,7Cr-24,3Ni-1,9Ti-1,3Mo po obróbce cieplnej. Procedura Toranyi umożliwia doapsowanie profili zarówno pojedynczych linii dyfrakcyjnych, jak i całego rentgenogramu polikrystalicznego. W odróżnieniu od rezultatów uzyskanych przez Torayę dla modelowego materiału proszkowego alfa-SiO2, w niniejszej pracy stwierdzono złożoną zależność wartości poszczególnych parametrów opisujących profile linii dyfrakcyjnych od kąta dyfrakcji 2 teta dla badanych próbek. Jest to związane ze specyfiką badanego materiału, jakim jest stop austenityczny. Porównano wartości stałych sieciowych wyznaczonych za pomocą funkcji ekstrapolacyjnej cos kwadrat teta na podstawie położeń linii dyfrakcyjnych uzyskanych w wyniku dopasowania profili pojedynczych linii dyfrakcyjnych z wartościami otrzymanymi w wyniku dopasowania profili linii dyfrakcyjnych całego rentgenogramu Rietvelda. Stwierdzono dobrą zgodność wartości stałych sieciowych z użyciem funkcji ekstrapolacyjnej i metodą Rietvelda.
EN
Profiles of diffraction lines using Toraya procedure for heat-treated, solid samples of polycrystalline, austhenitic Fe-13.7Cr-24.3Ni-1.9Ti-1.3Mo alloy were analysed. Toraya procedure enables the fitting of both individual diffraction lines and the whole powder pattern. Contrary to the results obtained by Toraya for alpha-SiO2 powder material a complex dependence of the values of particular profile parameters of diffraction lines on the diffraction angle 2 theta was found. This is connected with the specific nature of the solid, austhenitic alloy. The values of lattice constants estimated with the use of the 2 theta extrapolation function basing on the diffraction line on the positions determined by individual diffraction line fitting were compared with the ones determined by the whole powder pattern fitting procedure and by the Rietveld method. Good agreement between the values of lattice constants determined using the extrapolation function and the Rietveld method was found.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.