Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkty uboczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Według FAO na świecie w sektorze rybnym tracone jest 35% poławianych ryb i owoców morza. W szacowaniu strat i marnotrawstwa żywności istotne jest określenie granic ogniw łańcucha żywnościowego oraz definicji strat i marnotrawstwa. Jak wynika z badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego PROM, w 106 ankietowanych gospodarstwach rybnych najczęściej wskazywanym rodzajem strat były te powstałe w trakcie przechowywania – pojawiły się u około połowy respondentów. Straty te wynosiły 1,10 oraz 1,23% łącznej produkcji w 2017 i 2018 roku. Również w 19 ankietowanych zakładach przetwórstwa ryb podczas produkcji i przygotowania do dystrybucji straty surowców i wytworzonych produktów były stosunkowo niewielkie i wynosiły w latach 2017 i 2018 odpowiednio 1,34 i 1,56%. Przytoczone dane nie uwzględniają udziału produktów ubocznych. W przetwórstwie rybnym, jak w każdym innym, istotne jest optymalne wykorzystanie wszystkich jadalnych części pozyskanych surowców.
EN
According to FAO data, 35% of the caught fish and sea foods, obtained by the fishing industry are lost. When estimating the food losses and waste, it is important to determine the limits of the food chain links and to define the losses and waste. As it is results from the conducted studies within the frames of the research PROM project, performed in 106 surveyed fish farms, the most frequently indicated losses included those coming during the storage; they appeared in the answers of ca. a half of the respondents. The mentioned losses amounted to 1.10 and 1.23% of the total production in 2017 and 2018. Also, in 19 surveyed fishprocessing plants, during the manufacture and preparation of the fish to distribution, the losses of the raw materials and of the manufacture’s products were relatively low and were 1.34 and 1.56 in 2017 and 2018, respectively. The mentioned data do not consider the participation of by-products. In fish processing industry as well as in any other sector, the optimal utilization of all edible parts of the obtained raw materials is a significant matter.
EN
Advanced oxidation processes (AOPs) are considered to be one of the most effective methods for the decomposition of a wide range of hardly-biodegradable organic compounds, including pesticides. The implementation of such processes in the water streams treatment often leads to the formation of decomposition by-products of micropollutants occurring in water. These compounds, even in concentrations of a few ng/dm3, may negatively affect the water quality. Therefore, there is a need for detailed analyses that will allow to identify intermediates found in the AOP solutions and to assess their impact on the aquatic environment. The paper presents an attempt to identify by-products of three pesticides: triclosan, triallat and oxadiazon during ozonation, chlorination and UV irradiation of their water solutions. The identification of compounds was performed based on the results of the GC-MS analysis using the NIST v17 mass spectral library. It has been shown that during all of tested advanced oxidation processes, incomplete degradation of pesticides occurs. The number of micropollutant decomposition by-products increases with the increase of the applied ozone dose and UV exposure time. During the chlorination process Cl− atoms were added to the tested compound molecules. In the case of triclosan, it led to the generation of compounds containing four or five chlorine atoms in their structure. The toxicological analysis performed by the use of the Microtox® and Lemna sp. Growth Inhibition Test showed the toxic nature of post-process solutions. The decomposition by-products of triclosan and triallate, generated during the UV irradiation process, were highly toxic against the test organisms (toxic effect > 75 %). This makes it impossible to drain these solutions into the natural environment.
PL
W pracy dokonano próby identyfikacji ubocznych produktów rozkładu trzech pestycydów, tj. triklosanu, trialatu i oksadiazonu, w trakcie ozonowania, chlorowania i oddziaływania promieniami UV na ich roztwory wodne. Identyfikację związków wykonano w oparciu o wyniki analizy GC-MS z wykorzystaniem biblioteki widm masowych NIST v17. Wykazano, że w trakcie wszystkich trzech przeprowadzonych procesów dochodzi do niepełnego rozkładu pestycydów. Wraz ze wzrostem dawki ozonu i czasu naświetlania promieniami UV wzrastała liczba generowanych produktów rozkładu związków. W trakcie procesu chlorowania dochodziło do przyłączania się jonów Cl- do cząsteczek badanych mikrozanieczyszczeń, co w przypadku triklosanu prowadziło do generowania związków zawierających w swojej budowie cztery lub pięć atomów chloru. Wykonana analiza toksykologiczna z użyciem testu Microtox® i Lemna sp. Growth Inhibition Test wykazała toksyczny charakter roztworów poprocesowych. Uboczne produkty rozkładu triklosanu i trialatu powstałe w procesie naświetlania ich wodnych roztworów promieniami UV przyjmowały charakter wysokotoksyczny względem organizmów wskaźnikowych (efekt toksyczny >75 %). Uniemożliwia to odprowadzenie tych roztworów do środowiska naturalnego.
EN
The paper presents an attempt of the identification of the decomposition by-products of three pesticides: triclosan, triallat and oxadiazon during ozonation, chlorination and UV irradiation of their water solutions. The identification of compounds was performed based on the results of the GC-MS analysis using the NIST v17 mass spectral library. It has been shown that during all of tested decomposition processes, incomplete degradation of pesticides occurs. The number of micropollutant decomposition by-products increases with the increase of applied ozone dose and UV irradiation time. During the chlorination process Cl– ions were added to the tested compound molecules. In the case of triclosan, it led to the generation of compounds containing four or five chlorine atoms in their structure. The toxicological analysis performed by the use of the Microtox® and Lemna sp. Growth Inhibition Test showed the toxic nature of post-process solutions. The decomposition by-products of triclosan and triallat, generated during the UV irradiation process, were highly toxic against the test organisms (toxic effect > 75%). This makes it impossible to drain these solutions into the natural environment.
PL
W branży przetwórczej coraz częściej uwagę przyciągają surowce pozyskiwane z organizmów, które ze względu na rozmaite, czasami problematyczne aspekty związane z dostępnością, przetwórstwem bądź zagospodarowaniem uzysku straciły w swoim czasie na atrakcyjności. Grupą takich organizmów w Polsce są raki słodkowodne. Obecnie w wodach Polski występują cztery gatunki raków: szlachetny (Astacus astacus), błotny (Astacus (Pontastacus) leptodactylus), pręgowaty (pręgowany) (Orconectes limosus) oraz sygnałowy (Pacifastacus lenisculus). Stale rosnące wymagania współczesnego konsumenta oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne spowodowały, że organizmy te są uważane za potencjalne źródło surowców jadalnych i niejadalnych. Mięso raków charakteryzuje się małą zawartością tłuszczu (0,8-2,8%) i stosunkowo wysoką zawartością białka (18-20%). Jednakże ze względu na ograniczoną ilość mięsa (12-18%) poszukuje się sposobów ich skuteczniejszego wykorzystania. Dlatego też obecnie szuka się sposobów efektywnego zagospodarowania pancerzy raków jako źródła barwników (astaksantyna), biopolimerów (chitozan) bądź koncentratów białkowych, które produkuje się z oddzielonych fragmentów miękkich raka. Aby określić realne możliwości przemysłowego wykorzystania raków, należy zweryfikować potencjał surowcowy, rozważyć konieczność stosowania rozwiązań technologicznych umożliwiających łatwe odzyskanie surowca mięsnego oraz zagospodarowanie produktów ubocznych, a także przeprowadzić dogłębną analizę ekonomiczną.
EN
More than ever, today processing industry seeks for new solutions to extract various products from diverse organisms, which due to numerous and problematic issues (constant availability, lack of technological solutions, handling and processing problems) were abandoned in the past. Within this group, species of freshwater crayfish play a substantial role, and in Poland four species from this group exist: noble crayfish (Astacus astacus), narrow-clawed crayfish (Astacus (Pontastacus) leptodactylus), spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus) and signal crayfish (Pacifastacus lenisculus). Growing expectations of the contemporary customers and innovative technological solutions lead to situation in which crayfish are regarded as potential source of edible and inedible raw materials. Crayfish flesh has a low fat kontent (0.8-2.8%) and is relatively rich in protein (18-20%). However, due to low meat share (12-18%) science and industry initiatives quest for efficient methods to utilize by-products as, to a some extent, it was designed for processing of carapace (biopolymer chitosane, pigment astaxanthin) and protein concentrates produced from extracted soft parts of crayfish. In order to fully evaluate availability of crayfish raw material it is crucial to define year-round availability of crayfish, develop or redesign technological solutions to extract crayfish meat and process by-products, and what most important perform an economic analysis.
5
Content available remote Metody odzysku srebra z produktów ubocznych i wtórnych
PL
Przedstawiono zastosowanie i produkcję srebra w latach 1990-2013 oraz metody jego otrzymywania z rud i produktów ubocznych z przeróbki rud ołowiu i miedzi. Srebro otrzymuje się także z materiałów odpadowych. Omówiono metody odzysku z odpadów galwanotechnicznych, jubilerskich, z przemysłu fotograficznego, szklarskiego, chemicznego, elektronicznego i elektrotechnicznego. Przedstawiono również możliwości zastosowania nanocząstek srebra oraz wykorzystania biotechnologii do odzysku srebra z odpadów.
EN
A review, with 43 refs.
PL
Przemysł spożywczy charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju. Z uwagi na zmieniające się wymagania i preferencje konsumentów istnieje potrzeba kreowania nowych produktów spożywczych, a także wprowadzania innowacji. Na rynku istnieje również zapotrzebowanie na produkty o wysokim potencjale odżywczym. Odpowiedzią mogą być owoce odwadniane osmotycznie, a następnie suszone. Produkty uboczne powstające przy przetwórstwie owoców i warzyw zawierają naturalne bioskładniki, które można ponownie wykorzystać, np. wzbogacając produkty w składniki prozdrowotne. Stanowi to wartość dodaną i stanowi atrakcyjność produktów, ponieważ ich spożycie wpływa korzystnie na zdrowie konsumentów. Cenne źródło substancji odżywczych, takich jak związki polifenolowe lub błonnik pokarmowy znajduje się w wytłokach owoców jagodowych. Również świeże owoce, nieznacznie przetworzone, mogą stanowić innowację na rynku jako produkty o wysokiej wartości odżywczej. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie takimi produktami zarówno wśród producentów jak i konsumentów. Wynika to z większej świadomości ludzi i poszukiwania żywności „prozdrowotnej”.
EN
The food industry is characterised by high dynamics of development. Due to the changing expectations and preferences of consumers, there is a need to create new food products, as well as innovation. On the market there is also a demand for products with high nutritional potential. The answer may be osmo-dehydrated fruit, and then dried. The by-products arising from the processing of fruit and vegetables contain natural biocompounds, which can be reused, for example to enriching products in health-promoting ingredients. This is a value-added product and is attractive to consumers because their consumption is beneficial to their health. A valuable source of nutrients such as polyphenols or dietary fiber is in the pomace berries. Fresh fruit slightly processed may be an innovation in the market by offering products with high nutritional value. In recent years among producers and consumers increasing interest of these products. This is due to greater awareness of the people and the search for food “pro-healthy”.
EN
Gaseous emissions during thermal animal waste treatment in a meat production plant have been determined. A dry flue gas system with a multisectional bag filter was installed at a meat production plant. Animal waste was incinerated in a rotary kiln, the capacity of the plant was 700 kg/h. The average thirty-minute (1352 samples) emission values of volatile dust, total organic carbon (TOC), hydrogen chloride (HCl), hydrogen fluoride (HF), sulfur dioxide (SO2), nitrogen oxide (NO), nitrogen dioxide (NO2) and carbon oxide (CO) were obtained during a study period of 1 month. Specific samples were collected to determine dioxin, furane, heavy metal, mercury, cadmium and thallium concentrations. Histograms of the obtained results were prepared, and the results were compared with the permissible emission levels defined by the European Union. Additionally, justification was provided when the observed values exceeded the levels defined by the European Union.
PL
W pracy przedstawiono możliwość zastosowania produktów ubocznych powstałych podczas otrzymywania cykloheksanonu w technologii Cyklopol w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach, Grupa Azoty SA. Zbadano wpływ temperatury wrzenia rozpuszczalnika estrowego, stanowiącego jeden ze składników kompozycji, na stabilność żelowego preparatu do usuwania starych powłok lakierniczych. Za pomocą metody GC porównano skład otrzymanych frakcji estrów o różnym zakresie temperatur wrzenia. Przeprowadzono również badania stabilności i skuteczności działania otrzymanych preparatów. Wykazano, że warunkiem stabilności preparatu o zaproponowanym składzie jest użycie do jego przygotowania rozpuszczalnika estrowego o temp. wrzenia w zakresie od 90 do 120ºC.
EN
In this paper the possibility of using waste products, which are formed during the cyclohexanone production in technology Cyclopol in Zakłady Azotowe in Tarnów-Mościce Grupa Azoty SA, was presented. The influence of boiling point of the ester solvent, which is one of the component of composition, on stability of gel paint stripper was studied. The composition of obtained ester solvents with different boiling range was compared by GC analysis. The study of stability and effectiveness of action of obtained preparation was conducted. The studies shows that, the requirement of stability of the formulation is use to production the ester solvent with boiling range from 90 to 120ºC.
PL
Aktualnie przemysł spożywczy zapewnia duże urozmaicenie na rynku produktów spożywczych. Żywność wytwarzana z wykorzystaniem alternatywnych zrównoważonych systemów jest coraz bardziej doceniana zarówno przez producentów jak i konsumentów. Przy przetwórstwie owoców i warzyw powstają produkty uboczne zawierające naturalne bioskładniki, co skłania producentów do ich ponownego wykorzystania. Dla konsumentów korzystne jest spożywanie produktów o wysokiej zawartości tych składników. Na szczególne zainteresowanie zasługują owoce jagodowe. Składniki pozyskiwane m.in. z ich skórek, miąższu, pestek mogą stanowić cenne źródło substancji odżywczych, takich jak związki polifenolowe, błonnik pokarmowy lub olejki aromatyczne, które mogą zostać wykorzystane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym lub farmaceutycznym. W ramach projektu ERA-NET SUSFOOD realizowanego w Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji na Wydziale Nauk o Żywności SGGW prowadzone są badania przy współpracy z ośrodkami naukowymi w Szwecji i Niemczech. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych, zrównoważonych technologii w całym łańcuchu żywnościowym poprzez ekstrakcję nadkrytyczną („zielona technologia”) i stabilizację składników ekstrahowanych z produktów ubocznych przemysłu owocowo- warzywnego oraz opracowanie technologii wytwarzania żywności z bioskładnikami wzbogacającymi. Optymalizacja i dostosowanie ekstrakcji składników z owocowych i warzywnych produktów ubocznych może dopomóc w odzyskiwaniu związków bioaktywnych oraz zastosowaniu ich w nowych technologiach jako naturalnych składników wzbogacających.
EN
Food industry provides a large variety of food products on the market. Produced food using alternative sustainable systems is more highly regarded by both manufacturers and consumers. During the fruit and vegetable processing by-products are formed which, due to the content of natural biocomponents, press manufacturers to reuse. From the consumer’s side, they desired products with a high content of these components. The solution may be obtaining valuable substances from the by-products. Of particular interest are berries. Obtained ingredients, among others, from the skins, pulp, seeds can be a valuable source of nutrients, such as polyphenolic compounds, fiber or fragrance oils that can be used in food, cosmetics or pharmaceuticals. The project ERA-NET SUSFOOD carried out in the Department of Food Engineering and Process Management at the Faculty of Food Sciences (WULS) research is conducted in collaboration with research centers in Sweden and Germany. The project aims to develop innovative, sustainable technologies throughout the food chain by extraction with supercritical (“green technology”) and stabilization ingredients extracted from by-products fruit and vegetable industry and to develop technologies for producing foods with enriching biocomponents. Optimization and adaptation extraction of biocomponents from fruit and vegetables by-products may be wider an interest in the recovery of bioactive compounds and their use in new technologies as natural enriching ingredients.
EN
For commercial success, enhanced poly(hydroxyalkanoate) (PHA) production must address both material performance and economic aspects. Conventional PHA production consumes expensive feedstocks dedicated to nutrition. Switching to carbon-rich (agro)industrial side-streams alleviates industrial disposal problems, preserves food resources, and can be economically superior. Processes developed in the recently performed EU-FP7 project ANIMPOL resort to lipid-rich surplus streams from slaughterhouses and the rendering industry; these materials undergo chemical transformation to crude glycerol phase (CGP) and biodiesel. The saturated biodiesel share (SFAE) counteracts its applicability as abiofuel but, in addition to CGP, can be converted biotechnologically to PHAs. Depending on the applied microbial production strain and the selected carbon source (SFAE or CGP), thermoplastic short chain length PHA (scl-PHA), as well as elastomeric to latex-like medium chain length PHA (mcl-PHA), can be produced from these inexpensive feed stocks. The article illustrates the biotechnological conversion of animal-based CGP and SFAE towards poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) and poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV), respectively, by Cupriavidus necator strain DSM 545. SFAE conversion towards mcl-PHAs consisting of various saturated and unsaturated building blocks by two pseudomonades, Ps. citronellolis DSM 50332 and Ps. chlororaphis DSM 50083, are also shown. Together with the kinetics of the bioprocesses, the results from the characterization of isolated samples of these structurally diverse biopolyesters are compared; data demonstrate the high versatility of biopolymer properties making them applicable in various fields of the plastic market. In addition to the need for inexpensive carbon feed stocks, the article points to further hot spots of the PHA-production chain that must be considered in order to lower the overall PHA production costs, and to enhance product quality. The benefits arising from multistage continuous cultivation production set-ups, namely high-throughput production of PHA of predefined composition and constant quality, are especially discussed. Finally, contemporary approaches towards environmentally and ecologically sustainable PHA recovery from biomass are summarized.
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej biosyntezy poli(hydroksyalkanianów) (PHA) z wykorzystaniem jako surowców odpadów z przemysłu rolno-spożywczego. Omówiono wyniki uzyskane podczas realizacji projektu ANIMPOL (7. PR UE), w którym jako surowiec do syntezy PHA stosowano bogate w tłuszcze produkty uboczne z rzeźni i zakładów utylizacji odpadów zwierzęcych, przekształcone chemicznie w surową fazę glicerynową (CGP) i biodiesel (estry nasyconych kwasów tłuszczowych, SFAE). Zależnie od użytego szczepu bakterii oraz źródła węgla (SFAE lub CGP) otrzymano termoplastyczne krótkołańcuchowe PHA (scl-PHA) lub średniołańcuchowe PHA (mcl-PHA). Zaprezentowano biotechnologiczną konwersję CGP iSFAE pochodzenia zwierzęcego do poli(3-hydroksymaślanu) (PHB) i poli(3-hydroksymaślanu-co-3-hydroksywalerianu) (PHBV) za pomocą szczepu bakteryjnego Cupriavidus necator strain DSM 545, syntezę mcl-PHA zawierających nasycone i nienasycone elementy strukturalne za pomocą bakterii z rodzaju Pseudomonas (Ps. citronellolis DSM 50332 i Ps. chlororaphis DSM 50083). Omówiono kinetykę bioprocesów oraz charakterystykę otrzymanych biopoliestrów, przedyskutowano elementy cyklu produkcyjnego PHA kluczowe z punktu widzenia zmniejszenia kosztów i poprawy jakości produktów oraz korzyści wynikające z zastosowania układów ciągłej wielostopniowej hodowli w wysokowydajnej produkcji PHA o założonym składzie i stabilnej jakości. Omówiono też nowe metody odzyskiwania PHA z biomasy, zgodne z wymaganiami ochrony środowiska.
PL
Obecność różnych ksenobiotyków, takich jak pozostałości leków, w wodach powierzchniowych stwarza nowe problemy technologiczne. Procesy oczyszczania ścieków nie zapewniają skutecznego usuwania tego typu związków oraz ich metabolitów, dlatego poszukuje się alternatywnych metod ich eliminacji z roztworów wodnych. Popioły lotne stanowią odpad poprodukcyjny, który stwarza wiele problemów. Głównymi kierunkami zagospodarowania popiołów jest ich wykorzystanie w przemyśle materiałów budowlanych, drogownictwie, górnictwie, rekultywacji wyrobisk i składowisk odpadów. W pracy oceniono możliwość wykorzystania popiołów lotnych do usuwania wybranych ksenobiotyków z roztworów wodnych. Do tego celu zastosowano popioły pochodzące ze spalania węgla kamiennego o różnej zawartości niespalonego węgla (0,5%, 4,9% i 6,4%). Wysokie wartości współczynnika podziału (KF) otrzymane podczas adsorpcji poszczególnych ksenobiotyków na popiele lotnym potwierdziły przydatność tego typu adsorbentów do usuwania zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych, przy czym adsorpcja badanych związków w głównej mierze zależała od obecności niespalonego węgla w popiele. Największe wartości stałych w równaniu Frendlicha opisującym adsorpcję wszystkich badanych ksenobiotyków otrzymano w przypadku popiołu o największej zawartości niespalonego węgla.
EN
Xenobiotics, e.g. drug metabolites, present in surface waters are posing new technological problems. Wastewater treatment processes do not effectively remove compounds of this type and their metabolites, therefore alternative methods of their elimination from water solution are sought. Fly ash is produced as an industrial by-product causing severe environmental problems. The main way of fly ash utilization is in the building industry, civil engineering, mining, post-excavation and landfill restoration. The potential use of fly ashes for selected xenobiotics removal from water solutions was evaluated. For this purpose, the fly ashes from combustion of coal with varying unburnt carbon content (0.5%, 4.9% and 6.4%) were examined. High Freundlich adsorption constant (KF), determined from adsorption experiments for individual xenobiotics on fly ash, confirmed utilization potential of such adsorbents for organic contaminant removal from water solutions. Adsorption of the compounds tested depended on the unburnt carbon content in the ash. The highest values of Freundlich constants were obtained for fly ash with the highest content of the unburnt carbon.
PL
Test Microtox® zastosowano do analizy toksyczności osadów ściekowych oraz produktów ubocznych powstających podczas ich zgazowania. Opracowano warunki analizy zarówno próbek stałych (osad ściekowy, popiół, spiek), jak i ciekłych (smoły). Określono, że efekt toksyczny produktów ze zgazowania osadów zależy zarówno od rodzaju próbki, jak i wykorzystanego osadu ściekowego.
EN
Toxicity of sewage sludge and gasification process residues was determined by MICROTOX® test. Condition of the solid (ash, tar, char coal) and liquid samples (tar) toxicity were determined. It was conducted that toxicity effect of the gasification products have been depended on type of samples analyzed and the type of sewage sludge which was thermal treated.
EN
The effect of distance from water treatment plant on the chlorination by-products occurrence was shown in this article. Once a month from February 2011 to March 2012 the water samples were sampled from the endings of from Krakow Bielany water distribution system, in five sampling points in public buildings. Totally 70 water samples were taken and analyzed. The following volatile by-products of chlorination were analyzed: trihalomethanes, acetonitriles, haloketones, chloropicrin and chloral hydrate. On the basis of analysis and the results the correlation between contact time and the formation of halogenated organic compounds was obtained.
PL
W artykule wykazano wpływ odległości od zakładu uzdatniania wody na powstawanie ubocznych produktów chlorowania wody. Przeprowadzone w tym celu zostały badania próbek wody z końcówek sieci Bielany w Krakowie, pobieranych raz w miesiącu od lutego 2011 roku do marca 2012 roku z pięciu punktów czerpalnych w budynkach użyteczności publicznej. Łącznie pobrano i przeanalizowano 70 próbek wody. W próbkach zostały oznaczone następujące lotne uboczne produkty chlorowania: trihalometany, acetonitryle, halogenoketony, chloropikryna oraz wodzian chloralu. Na podstawie otrzymanych wyników uzyskano zależności czasu kontaktu od ilości powstających halogenowych związków organicznych.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie uzyskanych wyników badań dotyczących określenia przydatności technologicznej mięsa odzyskanego mechanicznie z surowych głów łososi. Analizowano podstawowy skład chemiczny: zawartość suchej masy, białka, ogólną zawartość tłuszczu oraz popiołu. Dokonano oceny poszczególnych wskaźników jakości sensorycznej: wyglądu ogólnego, barwy, zapachu, smakowitości, spoistości i tekstury w surowym mięsie oraz po obróbce cieplnej. Przeprowadzone zostały także analizy mikrobiologiczne pod kątem możliwości wykorzystywania badanego surowca w przemyśle żywnościowym. Poddane analizie próby mięsa charakteryzowały się dostatecznie wysoką zawartością substancji odżywczych oraz dobrym stanem mikrobiologicznym. Stwierdzono istotny wpływ czynników fizykochemicznych na straty jakości mięsa odzyskanego z głów łososi podczas przechowywania.
EN
The objective of study was to determinate the usefulness of technology mechanically recovered meat from heads of salmons. Analyzed was the basic chemical composition: the contents of dry matter, total protein, fat and ash. An assessment of individual indicators of sensory quality: appearance of meat, color, uniformity of structure, smell, texture and general assessment of raw meat and after heat treatment. Were conducted microbiological analyzes for possible use of the meat in the food industry. Meat was characterized by a sufficiently high content of nutrients and good microbiological state. It was found that physical and chemical factors have a significant impact of loss quality of meat recovered from heads of salmons during storage.
EN
Modified petroleum resins with hydroxyl end-groups (PRHMs) were synthesized via cooligomerization of the C9 fraction, which is one of by-products of gasoline or diesel oil pyrolysis. The synthesis was carried out in the presence of 2,2' -azo-bis-(5-hydroxy-2-methylpentanonitrile) and with addition of 10.0, 25.0 and 50.0 mass % of styrene. The effect of temperature and process time on yield and main characteristics of PRHMs was examined. The characteristics of synthesized products were verified with chemical and IR-spectroscopic methods. The hydrocarbon composition of residues from PRHMs production was examined and same ways of utilization of the residues were suggested.
PL
Zsyntetyzowano zmodyfikowane ropopochodne żywice z hydroksylowymi grupami końcowymi (PRHMs) za pomocą kooligomeryzacji z frakcją C9, będącą jednym z produktów ubocznych pirolizy benzyny lub oleju napędowego. Synteza została przeprowadzona w obecności 2,2'-azo-bis-(5-hydroksy-2metylopentanonitrylu) oraz z dodatkiem 10,0, 25,0 i 50,0% masowych styrenu. Badano wpływ temperatury i czasu na wydajność procesu oraz głównych właściwości PRHMs. Właściwości syntezowanych produktów badano za pomocą metod chemicznych oraz spektroskopowych (IR). Zbadano skład pozostałości z produkcji PRHMs i zaproponowano pewne sposoby ich utylizacji.
EN
Petroleum resins with carboxyl end-groups were synthesized from C9 fraction, that was a by-product from pyrolysis of gasoline, in the presence of 4,4'-azo-bis(cyanopentanoic) acid initiator. The empiric mathematical model was suggested, which described the relation between process temperature and amount of solvent necessary for the initiator dissolution. Influence of the initiator amount, temperature and process time on yield and main characteristics of obtained resins was studied.
PL
Z frakcji C9, która jest produktem ubocznym pirolizy benzyny, otrzymano żywice petrochemiczne z końcowymi grupami karboksylowymi; inicjatorem tego procesu był kwas 4,4'-azo-bis(cyjanopentanowy). Przedstawiono empiryczny model matematyczny, który opisuje zależność między temperaturą procesu a ilością rozpuszczalnika potrzebnymi do rozpuszczenia inicjatora. Zbadano wpływ ilości inicjatora, temperatury czasu trwania procesu na jego wydajność oraz podstawowe charakterystyki otrzymanej żywicy.
PL
W procesie dezynfekcji wody do picia powstają, jako produkty uboczne, substancje szkodliwe dla zdrowia, często o działaniu rakotwórczym i mutagennym. W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie metodami oznaczania tych substancji, tym bardziej, że ciągle odkrywane są nowe substancje, które powstają w wodzie w wyniku procesów dezynfekcji.
PL
Ochrona ludzi przed potencjalnymi niebezpiecznymi dla zdrowia mikroorganizmami obecnymi w wodach do picia, wymaga jej regularnej dezynfekcji różnymi metodami. Dezynfekcja taka przeprowadzana jest zazwyczaj za pomocą chloru. Jest to dobrze znana i efektywna technologia, posiadająca wiele zalet, jakkolwiek podczas jej stosowania tworzą się niebezpieczne dla zdrowia produkty uboczne takie jak min. trihalometany. Alternatywną wobec chlorowania metodą uzdatniania wód jest stosowanie ozonu lub ditlenku chloru. Pomimo niezaprzeczalnych zalet tych nowych metod, posiadają one również pewne wady. Dotyczą one głównie tworzenia się utlenionych nieorganicznych halogenopochodnych takich jak: bromiany, chloryny i chlorany. Niektóre z nich są zakwalifikowane jako substancje prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi. Bromiany mogą powstawać w wodach surowych zawierających bromki poddawanych procesom ozonowania. Stosowanie ditlenku chloru może powodować tworzenie się w nich chloranów i chlorynów. Niniejszy artykuł dotyczy powstawania, oznaczania oraz regulacji prawnych w zakresie ww. nieorganicznych utlenionych halogenopochodnych ubocznych produktów dezynfekcji wód do picia.
EN
In an effort the public from potentially hazardous microorganisms, drinking water supplies are routinely disinfected with a variety of treatment methods. Disinfections of drinking water are usually carried out by chlorination process. This is a well known, effective technology which has many advantages, however during this process dangerous for health by-products, such as trihalomethanes are formed. Another disinfection process which has emerged as the most promising alternative to chlorination technique is using of ozone or chlorine dioxide. In spite of undeniable advantages, there are certain undefined hazards resulting from this method of water treatment. It is especially due to formation of inorganic oxyhalide by-products such as bromate, chlorite and chlorate. Some of them have been classified as probable human carcinogen. Bromate can be form when source waters containing bromide are disinfected with ozone. The use of chlorine dioxide can cause formation of chlorite and chlorate. The paper presents the formation, determination and legal regulation of these inorganic oxyhalides disinfection by-products in drinking water.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.