Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkcja biopaliw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of the study was to determine the possibility of using the unconventional vegetable oils for the biofuel production. The research material were cold-pressed oils from the seeds of milk thistle, hemp and evening primrose. After conducting the initial physicochemical characteristics of oil samples, including the determination of sulphur content, acid number, viscosity at 40°C, density at 15ºC, oxidation stability and fatty acid composition, analysed oils have been subjected to the transesterification process. The roduced methyl esters were further characterized by the above-mentioned features. Additionally, the temperatures of cold filter plugging point, cloud point and flash point were determined. On the basis of the conducted analyses it was demonstrated that the obtained oils, due to the high, far in excess of acceptable, values of the viscosity and density, and too low oxidative stability could not be used as a pure fuel. A similar conclusion was formulated in case of the produced methyl esters.
EN
The aim of the study was to show the validity of determining the quality of oils intendent for the biofuels production. One of the main discriminant that should be used to assess the suitability of oil raw materials for the fuel purposes is the composition of fatty acids. The research was conducted on 13 different samples of vegetable oils, that were cold-pressed from the seeds of various species, including rape, camelina, flax (light and dark), mustard, milk thistle, hemp, evening primrose oil, amaranth, sunflower, soybean, and cumin. The analysis of the fatty acid composition showed significant differences between the analysed oil samples, both within the species and varieties of oilseeds. The results indicate the need for continuous quality control of oils and fats led to the production of biodiesel in the small households and large commercial enterprises, because as it was indicated by the analysis of fatty acids composition rape seeds of different varieties are characterized by the diverse quality.
PL
Głównym celem artykułu jest ocena konkurencyjności biopaliw w aktualnych uwarunkowaniach technologicznych, rynkowych i prawnych. By tak postawiony cel zrealizować, w pierwszej części artykułu przedstawiono charakterystykę biopaliw I, II i III generacji, a w drugiej, w kontekście charakterystyki kluczowych źródeł konkurencyjności, przeprowadzono ewaluację konkurencyjności ich produkcji. W artykule posłużono się analizą unijnych i polskich aktów prawnych oraz danymi empirycznymi, dotyczącymi funkcjonowania rynku biopaliw, oraz studium literaturowym.
EN
The main objective of the article is to assess competitiveness of biofuels in contemporary technological, market and legal conditions. In order to achieve this objective the first part of the article contains biofuels description including 1st, 2nd and 3rd generation biofuels. The second part of the article presents the competitiveness assessment of their production. The authors have used the analysis of union and Polish legal documents as well as empirical data concerning market of biofuels and literature studies.
4
Content available remote Technologiczne aspekty produkcji biodiesla metodą okresową
PL
Dokonano porównania jedno i dwustopniowej transestryfikacji oleju rzepakowego alkoholem metylowym metodą okresową. Reakcję prowadzono w obecności katalizatora alkalicznego (KOH). Zbadano wpływ temperatury oraz zastosowanego nadmiaru metanolu na wydajność produktów reakcji (biodiesla oraz warstwy glicerynowej). Zbadano również zawartości wybranych estrów metylowych kwasów tłuszczowych w biodieslu w zależności od metody i parametrów prowadzenia procesu.
EN
Rape seed oil was transesterified with MeOH in presence of KOH at 30–50°C. MeOH was added either in one portion or in 2 portions. Contents of Me oleate and linoleate in biodiesel were detd. by gas chromatog. No substantial differences between both processws were obsd. except at low temp. where the 2-step process was less efficient.
PL
W pracy przedstawiono systemy certyfikacji ISCC oraz REDcert, jako przykład prawidłowego zarządzania logistyką przepływu surowca w produkcji biomasy i biopaliw. Opisano w sposób szczegółowy istotę certyfikacji oraz zakres w/w certyfikatów. Przedstawiono ponadto przebieg procesu rejestracji i certyfikacji jako wzór postępowania przy weryfikowaniu procesu produkcji od pozyskania surowca po zbyt gotowego produktu i dostawy do finalnego odbiorcy. Dodatkowo wskazano główne zasady produkcji biomasy, których spełnienie pomaga nie tylko prowadzić działalność w sposób ekologiczny, ale również zachować odpowiednie warunki pracy i chronić zdrowie zatrudnionego personelu.
EN
The paper presents the ISCC and REDcert certification systems, as an example of the proper management of the logistics flow of raw material in the production of biomass and biofuels. Describes in detail the essence of the certification and the scope of the certificates. Further illustrates the process of registration and certification as a model procedure for verifying the production process, from obtaining raw materials to the product and delivery to the final customer. In addition, highlights the main rules of biomass production, the fulfillment of which not only helps to operate in an environmentally friendly manner, but also to maintain good working conditions and protect the health of personnel.
PL
W artykule przedstawiono analizę metod pozyskiwania oleju rzepakowego pod kątem wykorzystania go do produkcji biopaliwa. Opisano wady i zalety tłoczenia na zimno i na gorąco w prasie ślimakowej oraz ekstrakcji tłuszczu z wytłoku za pomocą rozpuszczalnika organicznego. Omówiono rafinację oleju surowego. Stwierdzono, że optymalną metodą otrzymywania oleju rzepakowego do produkcji ekologicznego biopaliwa wydaje się samo tłoczenie, zaś przy większej skali tłoczenie podwójne: pierwsze na zimno, drugie na gorąco.
EN
The paper presents information about the various methods obtaining of rapeseed oil for use in the production of biofuels. The advantages and disadvantages cold and hot pressing and screw expeller extraction with an organic solvent are described. Refining of crude rapeseed oil are discussed. It was found that the optimal method for the preparation of rapeseed oil to produce clean biofuels seems to be the same pressing, and embossing on a larger scale double: first, the cold, the other hot presssing.
15
Content available remote Biofuel production support mechanisms - their utilization growth factor
EN
Domestic policies to support biofuel production respond to different policy goals associated with biofuel production. Today a new policy interest is added, driven by the potential of biofuels to contribute to ameliorating the problem of global warming. All this implies that these policies cover a range of sectors, typically including energy, agriculture, industry and trade. Given that, on the one hand, costs of biofuels production are higher than those of conventional fuels and, on the other hand, there are positive externalities associated with biofuels, the use of some form of public policy is essential to make biofuel production competitive. The use of policy tools such as the setting of national targets for the blending of biofuels with standards fuels, tax benefits, subsidies and loan guarantees to encourage greater production and consumption has been the rule rather than the exception behind the development of this market. The European Union's 2001 RES-E directive.
PL
Polityka wewnętrzna wspierania produkcji biopaliw realizuje różne cele, z których jednym z najważniejszych jest obecnie redukcja globalnego ocieplenia klimatu. Skutkuje to faktem, że polityka wewnętrzna w tym zakresie obejmuje energetykę, rolnictwo, przemysł i handel. Biorąc po uwagę, że z jednej strony koszt produkcji biopaliw jest wyższy niż paliw konwencjonalnych, a z drugiej - efekty zewnętrzne wykorzystania biopaliw są pozytywne, wykorzystanie pewnych mechanizmów wspierania pozwala na stworzenie warunków konkurencyjności produkcji biopaliw. Wykorzystanie mechanizmów polityki wspierania produkcji biopaliw, takich jak określenie narodowych celów wielkości domieszek biopaliw w paliwach konwencjonalnych, korzyści podatkowe, subwencje i pożyczki są zachętą do zwiększania produkcji i wykorzystania biopaliw, pozwalając między innymi na spełnienie wymagań Dyrektywy Unii Europejskiej z 2001 r. o odnawialnych źródłach energii (RES).
PL
Przedstawiono warunki brzegowe przyszłych organizacji społeczeństw oraz powody, dla których wyprą one obecne. Głównymi powodami zmian będą; zmiana klimatu, wyczerpywanie się łatwo dostępnych surowców naturalnych oraz konieczność zmian gospodarki ziemią wynikła z powstawania rynków na surowce rolnicze dla przemysf u dotąd korzystającego z surowców kopalnych. Najpoważniejszym zadaniem będzie przezwyciężenie niedopasowania możliwych w przyszłości źródeł energii do gęstości energii użytkowanych przez obecną cywilizację. Omówiono kluczowe metody stosowane i możliwe do zastosowania przy równoważeniu wzrostu gospodarczego.
EN
Presented are aspects of future organization of the society and reasons for abandoning the present ones. The main purposes would be fighting consequences of climate change, exhausting of easily obtainable natural resources and changes in the land utilization, resulted from revival of industrial interest in the farm and forest products. The key factor would be adjusting of human settlement and activity to energy densites for the new sources. Discussed are key methods applied and possible to apply in achieving sustainable development.
PL
Na bazie ustaleń konferencji ds. klimatu w Montrealu w 2005 roku, na której rozważano możliwości dalszego rozwoju postanowień Protokołu z Kyoto, ustalono ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Na podstawie tych ustaleń Unia Europejska zamierza zwiększyć udział biomasy w wytwarzaniu energii elektrycznej, ciepła użytkowego oraz biodiesla zarówno dla ograniczenia importu nośników energii, jak i obniżenia emisji gazów cieplarnianych. W opracowaniu przedstawiono trzy nowatorskie warianty technologiczne przetwarzania olejów roślinnych do paliw silnikowych. Przedstawione metody umożliwiają ekonomiczne oraz wydajne wytwarzanie biopaliw z biomasy z dodatkiem odpadów organicznych w okresie stale rosnących cen paliw kopalnych. Szczególnie dokładnie przedstawiono syntezę paliw metodą Fischera-Tropscha, która zastosowana była już w 1939 roku w Zdzieszowicach koło Opola na terenie obecnych Zakładów Koksowniczych, a po wojnie w Zakładach Chemicznych "Oświęcim", gdzie w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia wytwarzano tą metodą 15 000 ton paliw silnikowych rocznie.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.