Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 744

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
PL
Przeciwnicy energetyki jądrowej zdają sobie sprawę z zalet elektrowni jądrowych i ich wartości dla utrzymania bezpieczeństwa energetycznego w skali całej Polski. Aby więc mieć uzasadnienie dla swej negatywnej postawy wobec energii jądrowej, twierdzą, że przy pracy atomówek powstają odpady radiacyjne, rzekomo śmiertelnie niebezpieczne przez setki tysięcy lat.
EN
The purpose of the paper is to present the issues of ensuring the safety of machinery and equipment in accordance with the requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC of May 17, 2006 on the essential requirements for machines, with regard to the sphere of their import and distribution. This issue is related to the dynamically developing trade in cheaper new machines, mainly from countries outside the EEA (including China) and is a priority for ensuring safety and protecting the health and life of users of this type of equipment in accordance with EU regulations. The use of a variety of machines in industry, in addition to general safety requirements, which may also include quality criteria, care for the environment and industry-specific safety management requirements (e.g. food, automotive, medical devices).
PL
Przemysł produkcji żywności i napojów należy do największych sektorów produkcyjnych Unii Europejskiej, jego roczne obroty wynoszą 1,2 bln euro, jest też największym pracodawcą – 4,7 mln zatrudnionych. Codziennie dostarcza na rynek 1,5 mln dań i napojów; większość zakładów sektora stanowią firmy małe i średnie (99%). Wartość rocznego unijnego eksportu żywności i napojów to 110 mld euro, blisko 25% produkcji jest eksportowane poza kraje UE, a udział UE w światowym eksporcie żywności wynosi 19%.
EN
The food and drink industry is one of the largest manufacturing sectors in the European Union and its annual turnover reaches EUR 1.2 trillion and it is also the greatest employer with 4.7 million employees. The industry supplies 1.5 billion meals and drinks to the market. The majority of the sector is comprised of small and medium enterprises [99%]. The value of the annual EU food and drink export is EUR 110 billion and nearly 25% of the production is exported outside EU countries. The food and drink export of the EU amounts for 19% of global export.
PL
Wzrost cen producentów żywności w 2019 r. nie nadążał za rosnącymi cenami producentów rolnych, co znalazło odzwierciedlenie w niższej dynamice wzrostu wartości produkcji sprzedanej oraz malejącej rentowności przemysłu spożywczego, jak również zmieniło strukturę ceny bazowej przetwórców. Lepiej radzili sobie handlowcy, gdyż ich marże się nie obniżyły. Ceny konsumentów wzrastały bowiem szybciej niż ceny producentów, co oznacza, że wzrost cen zbytu artykułów spożywczych został w całości przerzucony na konsumenta, będącego ostatnim ogniwem w łańcuchu żywnościowym. Wciąż dynamicznie zwiększał się eksport produktów przemysłu spożywczego, wzrastała również nadwyżka w obrotach handlowych tymi produktami. Liczne fuzje i przejęcia jednych firm przez drugie sprzyjały procesom koncentracji i konsolidacji w przemyśle spożywczym.
EN
The increase in food producer prices in 2019 did not keep up with the growing prices of the agriculture producer. It was reflected in a lower dynamic of the value of sold production and decreasing profitability of the food industry, as well as changed the structure of the basic price of the manufacturer. Traders fared better, because their profit margins did not decrease. Consumer prices were growing faster than the producer prices. It means that the increase in sales prices of food industry products has been fully passed on to the consumer, who is the last link in the food chain. Exports of the food industry products continued to grow dynamically and surplus in trade in these products also increased. Numerous mergers and acquisitions contributed concentration and consolidation processes in the food industry.
PL
Łańcuch chłodniczy wymaga przestrzegania reżimu temperaturowego w procesie produkcji, przechowywania i transportu żywności. Istotny jest właściwy dobór temperatury optymalnej dla poszczególnych etapów łańcucha i grup produktów oraz ograniczenie jej wahań do minimum. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego chłodnictwa w aspekcie procesów produkcyjnych, warunków przechowywania i ich wpływu na jakość żywności. Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z procesami i technologiami, z uwzględnieniem zmian jakości produktów, wynikających z niezachowania stabilności temperatury oraz wpływu łańcucha chłodniczego na środowisko.
EN
The cold chain requires a temperature regime to be observed in the production, storage and transport of food. It is important to choose the optimum temperature for each product group and to limit its fluctuations to a minimum at all stages of the chain. The article presents issues concerning widely understood refrigeration in the aspect of production processes and conditions of food storage. Selected issues related to processes and technologies are presented, taking into account changes in product quality, resulting from failure to maintain temperature stability and the impact of the cold chain on the environment.
PL
Współcześnie w obszarze architektury i wzornictwa przemysłowego następuje odejście od tradycyjnie pojmowanych pojęć funkcji, formy, procesów produkcyjnych, na rzecz zainteresowania elastycznością samoorganizacją, prototypizacją. Towarzyszą temu zmiany możliwe dzięki wykształceniu się nowych narzędzi cyfrowych, wywodzących się z przemysłu samochodowego, lotniczego czy technik animacji. Narzędzia owe od ponad trzech dekad są obecne w twórczym etapie procesu projektowania, z jednej strony sprzyjając przenikaniu się architektury i wzornictwa przemysłowego, z drugiej przyczyniając się do erozji dotychczasowych zasad nimi rządzących. Dziś możemy więc sobie zadać pytanie, na ile zamierzamy być cyfrowi, a na ile nie? Z odpowiedzią wiąże się wiele konsekwencji redefiniujących architekturę i design – dyscypliny bliźniacze.
EN
Nowadays, in the field of architecture and industrial design, there is a departure from traditionally understood concepts of functions, forms, production processes in favor of interest in flexibility, self-organization and prototyping. This is accompanied by changes, possible thanks to the emergence of new digital tools originating from the automotive, aviation and animation industries. These tools have been present in the creative phase of the design process for over three decades, on the one hand, favoring the interpenetration of architecture and industrial design, on the other, contributing to the erosion of existing rules governing them. So today we can ask ourselves: how far digital we would like to go and where to stop? There are many consequences associated with the answer to this question that redefine twin disciplines – architecture and design.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wad i zalet metody ABC/XYZ wykorzystywanej w procesie zarządzania zapasami. W artykule, na podstawie otrzymanych danych, została przeprowadzona analiza ABC, XYZ oraz stworzona macierz ABC/XYZ i Kraljica. Celem przedstawionej analizy jest usprawnienie pracy działu zajmującego się wytwarzaniem oraz magazynowaniem asortymentu poprzez określenie strategii zakupu dla poszczególnych grup. W wyniku klasyfikacji otrzymano podział towarów na grupy asortymentowe wraz ze wskazaniem strategii uzupełniania niedoborów.
EN
The aim of presented work is indicate the importance and function of classification ABC/XYZ used in inventory management process and determining the impact of the discussed concept on the functioning of the enterprise. Based on the received data, the ABC and XYZ analyzes were carried out. The ABC analysis was aimed at improving the work of the department involved in the production and storage of the assortment by defining a purchase strategy for individual groups. In addition, it allows to focus attention on sensitive elements. As a result of the ABC/XYZ classification, the division of goods into product groups was obtained along with the shortage strategy.
10
Content available Analiza rynku meblarskiego
PL
Analiza rynku umożliwia weryfikację potencjału tkwiącego w danym segmencie. Co więcej, pomaga zdobyć przewagę nad konkurencją oraz wzmocnić dotychczasową pozycję na rynku. Dzięki temu przedsiębiorstwo może właściwie ukierunkować swoje działania. Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie danych GUS i zawiera analizę uwarunkowań branżowych dla przedsiębiorstw z branży meblarskiej. Analizie poddano m.in. wielkość eksportu, wielkość produkcji mebli w Polsce, przychód netto itd.
EN
The company's structure is shaped by the environment in which it operates. Market analysis allows to verify the potential inherent in a given segment. Moreover, it helps to gain the advantage over the competition and to strengthen the current position on the market. Thank to that, the company can properly focus on its activities. The article has been prepared on the basis of data provided by the Central Statistical Office and of the Internet data sources. It provides the analysis of industry conditions for furniture manufacturing companies. The analysis included exportation volume, the volume of furniture production in Poland, and net income among others.
11
Content available remote Modularyzacja jako element budowy przewagi konkurencyjnej
PL
W pracy przeprowadzono ogólną analizę wpływu normalizacji i jej ważnej metody modularyzacji technologii na konkurencyjność organizacji. Modularyzacja elementów szeregu technologicznego: wyrób - proces technologiczny - system technologiczny - organizacja pracy, sprzyja specjalizacji technologicznej i jej współczesnej odmianie elastycznej specjalizacji technologicznej zwiększając efektywność przedsiębiorstwa a tym samym jego konkurencyjność.
EN
The paper presents a general analysis of the impact of standardization and its important method of technology modularization on the organization. competitiveness. Modularization of elements of the technological series: product - manufacturing process - production system - work organization, promotes technological specialization and its modern variety of flexible technological specialization, increasing the efficiency of the company and thus its competitiveness.
EN
The article presents an analysis of the modification of the production process on a CNC machine tool. The process was modified by using a new deep hole drilling procedure. As a consequence, an improvement in the quality of manufactured elements in series production has been achieved. The applications were supported by metrological analysis of the product.
EN
The article presents definitions of Lean Management. One of the methods of Lean idea, SMED, or Single-Minute Exchange of Die, is described in detail. The aim of this article is to present the implementation of the SMED method on the example of a PET bottle blowing machine and to show the benefits of using the SMED method in production. The influence of changeover times on the production process was analysed and evaluated according to selected measures of effectiveness of implemented measures. The work consists of six parts. The first part is an introduction, the second and third part is a description of the definitions of lean management and SMED. The fourth part of the article is the implementation of the SMED method, the fifth part is the analysis of rearmament of a PET bottle blow moulding machine. The last part of the paper are conclusions.
PL
W artykule przedstawiono poziom i zmiany wolumenu i wartości i salda handlu zagranicznego przetworami owocowymi, warzywnymi i poszczególnymi ich grupami w latach 2015-2018. Scharakteryzowano również sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw przemysłu owocowo-warzywnego, w tym sektora tradycyjnego przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz sektora produkcji soków i napojów owocowych i warzywnych. Przedmiotem oceny była także pozycja polskiego przemysłu owocowo-warzywnego na tle W artykule przedstawiono poziom i zmiany wolumenu i wartości produkcji oraz eksportu, importu i salda handlu zagranicznego przetworami owocowymi, warzywnymi i poszczególnymi ich grupami w latach 2015-2018. Scharakteryzowano również sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw przemysłu owocowo-warzywnego, w tym sektora tradycyjnego przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz sektora produkcji soków i napojów owocowych i warzywnych. Przedmiotem oceny była także pozycja polskiego przemysłu owocowo-warzywnego na tle innych państw Unii Europejskiej. Wynika z niej, że w badanym okresie utrzymała się, obserwowana od akcesji Polski do UE, tendencja wzrostowa produkcji oraz eksportu i importu niemal wszystkich przetworów, a saldo obrotów przetworami owocowymi i warzywnymi pozostało wysoko dodatnie. Wyniki finansowe przedsiębiorstw były stabilne i zapewniały bezpieczeństwo funkcjonowania. Polska pod względem wartości produkcji przetworów owocowo-warzywnych znalazła się na wysokiej piątej pozycji w Unii Europejskiej.
EN
The paper presents the level and changes in the volume and value of production as well as exports, imports and the balance of foreign trade in fruit and vegetable products and their groups in 2015-2018. The economic and financial situation of the fruit-vegetable industry enterprises was also characterized,, including the traditional fruit and vegetable processing sector and the fruit and vegetable juices and drinks production sector. The subject of the assessment was also the position of the Polish fruit-vegetable industry compared to other European Union countries. The analysis shows that during this period, the upward trend in production, export and import of almost all processed products, observed since Poland’s accession to the EU, remained high. Similarly, the balance of fruit and vegetable products turnovers has remained highly positive. Financial results of enterprises were stable and ensured their operational safety. Poland in terms of the value of production of processed fruits and vegetables was in the fifth position in the European Union.
PL
Po okresie kilkuletniej stagnacji produkcja przemysłu spożywczego w Polsce wyraźnie wzrosła. Tempo rozwoju gospodarczego Polski od 2017 r. przyspieszyło do ok. 5%, a płac realnych (od 2015 r.) do ok. 4%, co zwiększyło zasobność portfeli konsumentów. W 2018 r. zmniejszył się popyt na żywność i napoje bezalkoholowe oraz używki, zmalazła także dynamika sprzedaży detalicznej tych produktów. Głównym czynnikiem wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego pozostaje eksport, który w ostatnich latach zagospodarowywał ponad 60% przyrostu produkcji. Wynik finansowy wszystkich branż przemysłu spożywczego od kilku lat jest dodatni, a sytuacja ekonomiczno-finansowa dobra i stabilna. W 2018 r. miało miejsce wyrównywanie wskaźników rentowności i płynności pomiędzy poszczególnymi branżami, ale jednocześnie pogłębiało się zróżnicowanie poziomu ich zadłużenia mierzonego udziałem zobowiązań w wartości aktywów ogółem. Dobra kondycja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego sprzyjała wysokiej aktywności inwestycyjnej, dzięki czemu firmy te mogły skutecznie konkurować wieloma produktami nie tylko na rynku unijnym, ale również światowym.
EN
After a period of several years of stagnation, the production of the food industry in Poland has increased significantly.. Polish economic growth rate since 2017 accelerated to approx. 5%, and real wages (since 2015) to approx. 4%, which increased wealth of consumer portfolios. In 2018, the demand for food and non-alcoholic beverages and stimulants decreased, as well as the dynamics of retail sales of these products. The main factor behind the growth in sold production of the food industry is export, which in recent years has managed over 60% of the production growth. The financial result of all branches of the food industry has been positive for several years and the economic and financial situation has been good and stable. In 2018, the return on profitability and liquidity ratios between individual industries took place, but at the same time the diversification of their debt levels measured by the share of liabilities in the value of total assets deepened. The good condition of food industry enterprises was conducive to high investment activity, thanks to which these companies could effectively compete with many products not only on the EU market, but also on the global market.
PL
Łańcuch chłodniczy wymaga przestrzegania reżimu temperaturowego w procesie produkcji, przechowywania i transportu żywności. Istotny jest właściwy dobór temperatury optymalnej dla poszczególnych grup produktów oraz ograniczenie jej wahań do minimum na wszystkich etapach łańcucha chłodniczego. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego chłodnictwa w aspekcie procesów produkcyjnych i warunków przechowywania żywności. Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z procesami i technologiami z uwzględnieniem zmian jakości produktów, wynikających z niezachowania stabilności temperatury oraz wpływu łańcucha chłodniczego na środowisko.
EN
The cold chain requires compliance with a temperature regime in the production, storage and transport of food. It is important to choose the optimum temperature for each product group and limits its fluctuations to a minimum at all stages of the cold chain. The article presents issues concerning widely understood refrigeration in the aspect of production processes and conditions of food storage.
PL
Zużycie papieru i tektury na świecie w 2017 roku* wyniosło 423,3 min ton (wzrost o 1,7% w stosunku do roku poprzedniego), co daje średnie zużycie na jednego mieszkańca na rok w wysokości ok. 55,5 kg [1]. Najwięcej papieru i tektury, w stosunku do całkowitego zużycia papieru na świecie, zużyto w Azji (48,4%), Ameryce Płn. (17,6%) i w krajach europejskich należących do CEPI (18,3%). Udział w produkcji papieru i tektury (419,7 min ton) wyniósł: Azja (47,0%), kraje CEPI (22,0%) i Ameryka Płn. (19,6%). W 2017 r.* do produkcji papieru i tektury na świecie zużyto 184,5 min ton mas włóknistych pierwotnych, z czego: 35,5% w Azji, 29,4% w Ameryce Płn. i 23,2% w krajach europejskich należących do CEPI. Udział w produkcji mas włóknistych (184,4 min ton) wyniósł: Ameryka Płn. (34,9%), Azja (22,0%) i kraje CEPI (20,6%).
EN
The forecast of new tissue machines installation is outlined. The geographical distribution of new built machines is discussed. New investments in Poland are presented. Nine modern tissue machines were built in Poland within the last five years [1, 3-9]. All of them were installed in existing tissue mills. There is also the tissue machines manufacturer (PMP) in Poland. The newest solution of this company is platform Intelli-Tissue® Ultra (see page 82).
EN
The twin wire machines are developed for high speed and stronger water removal from double sided dewatering. The machines presented in the article are an optimal concept for lightweight recycled fiber based fluting and linerboard for high speed applications. The purpose of design changes introduced in machines over many years was to increase production efficiency, improve the quality of paper produced, and reduce energy consumption. The article presents several new construction solutions introduced to the DuoFormer Base II and Optiformer.
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.