Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  production costs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The paper analyzes the costs of production of wood sawdust briquettes, manufactured by the company Brykiet-Pol2, based in Goleszów in southern Poland. In addition, production technology, raw material supply and distribution of the finished product were analyzed. The costs of producing one ton of briquettes for the four assessed variants ranged from PLN 364.8 (option D) to PLN 648.7 (option A). The cost structure was dominated by the purchase of raw material and depreciation of the technological line. The most economically advantageous production variant was option C, currently implemented in the company (production costs: PLN 458.7·t-1 ), and the proposed option D, using two briquetting presses. The latter option increased production efficiency and reduced unit costs of briquette production in a three-shift system around the clock.
PL
W pracy dokonano analizy kosztów produkcji brykietów z trocin drzewnych w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym Brykiet-Pol2, mającym siedzibę w Goleszowie leżącym w południowej części Polski. Dodatkowo przeanalizowano technologię produkcji, zaopatrzenie w surowiec i dystrybucję wyrobu gotowego. Koszty produkcji jednej tony brykietów dla czterech ocenianych wariantów wahały się od 364,8 PLN (wariant D) do 648,7 PLN (wariant A). W strukturze kosztów dominował zakup surowca oraz amortyzacja linii technologicznej. Najbardziej korzystnym z ekonomicznego punktu widzenia był realizowany w przedsiębiorstwie wariant produkcji C (koszty produkcji 458,7 PLN·t-1 ) oraz proponowany wariant produkcji D. Wtedy wykorzystywane były dwie brykieciarki, co zwiększyło wydajność produkcji i zmniejszyło jednostkowe koszty produkcji brykietów w systemie trzyzmianowym przez całą dobę.
PL
Przedstawiono czynniki wpływające na efektywność energetyczną i energochłonność produkcji. Wyjaśniono zasady funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią (SZE) opartego na międzynarodowym standardzie określonym w normie ISO 50001. System pozwala na obniżenie kosztów i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Wprowadzenie Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 wymaga opracowania polityki energetycznej firmy i identyfikacji miejsc wykorzystania zasobów energetycznych. Systemy monitorowania zużycia energii umożliwiają codziennie tworzenie profili rzeczywistego zużycia energii i porównania z zapotrzebowaniem teoretycznym w badanym zakładzie oraz zakładach z tej samej branży. Przedstawiono etapy zarządzania projektem oraz możliwości finansowania rozwiązań proekologicznych.
EN
The factors affecting the energetic efficiency and energy consumption of the production have been presented. The rules of operation of the Energy Management System (EM), which is based on the international standard ISO 50001, have been clarified. The system allows to reduce costs and reduce greenhouse gas emissions. Introduction of the Energy Management System in accordance with ISO 50001 requires the development of a company’s energy policy and the identification of sites of use for energy resources. Energy monitoring systems enable to create daily profiles of actual energy consumption and compare it with the theoretical demand of the plant under the study or other plants of the same industry. The stages of project management and possibilities of financing of the environmental solutions have been presented.
EN
The article presents an array of specific issues regarding the employed technology and operational efficiency of mining activities, which could and should become the subject of conducted scientific research. Given the circumstances of strong market competition and increasing requirements concerning environmental conditions, both in terms of conducted mining activities and produced coal quality parameters, it is imperative to develop and implement innovative solutions regarding the employed production technology, the safety of work conducted under the conditions of increasing natural hazards, as well as the mining enterprise management systems that enable its effective functioning. The article content pertains to the last group of issues in the most detailed way, particularly in terms of the possibility for rational conducted operation cost reduction.
PL
W artykule przedstawiono szereg wybranych zagadnień dotyczących technologii oraz efektywności prowadzenia działalności górniczej, które mogą i powinny stać się przedmiotem prowadzonych badań naukowych. W warunkach silnej konkurencji rynkowej oraz zwiększających się wymogów, dotyczących uwarunkowań środowiskowych, zarówno w zakresie prowadzenia działalności górniczej, jak i parametrów jakościowych produkowanego węgla, niezbędne jest opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących stosowanych technologii wydobycia, bezpieczeństwa robót prowadzonych w warunkach zwiększających się zagrożeń naturalnych, a także systemów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym, pozwalających na jego efektywne funkcjonowanie. W treści artykułu do tej ostatniej grupy zagadnień odniesiono się najbardziej szczegółowo, zwłaszcza w zakresie możliwości racjonalnego obniżania kosztów prowadzonej eksploatacji.
PL
Zasadniczym celem prezentowanej publikacji jest próba odpowiedzi na pytanie: jaki jest wiodący rodzaj surowca wykorzystywany w procesie wytwórczym części zamiennych i podzespołów przeznaczonych do maszyn rolniczych wybranego typu? Takie działanie w przekonaniu autorów pozwoli na ustalenie, jakie działania należy podjąć (zwłaszcza w obszarze projektowania, zaopatrzenia i produkcji), ażeby poszukać oszczędności w kontekście szczupłego – wpływającego na elastyczność organizacji – zarządzania. Przystępując do badań, założono, że rodzaj surowca, który jest wykorzystywany do produkcji części zamiennych i podzespołów przeznaczonych do maszyn rolniczych w znacznym stopniu determinuje strategię związaną z obniżką kosztów w procesie ich wytwarzania.
EN
The main goal of the following paper is the attempt to answer the question: what is the leading type of raw material used in the manufacturing process of spare parts to be used in agricultural machinery of the predefined type? According to the authors, answering this question allows to identify activities within the areas of procurement and production that will create savings, especially in the context of lean management – influencing the flexibility of an organization. The research is based on the assumption that the kind of raw material used in production process of the predefined spare parts largely determines the strategy for the reduction of costs in the manufacturing process.
5
Content available Economic effectiveness of straw pellets production
EN
The objective of the paper was to present straw pellets production technology and to determine their production costs. The paper presents also the cost structure and economic effectiveness of pellets production. Tests were carried out in EKO-BIOMASA company which produces pellets. It is located in Biechów in Świętokrzyskie Voivodeship. Unit costs of pellets production were: 310.20 PLN·t-1 for option 1, 285.40 PLN·t-1 for option 2 and 278.90 PLN·t-1 for option 3. The most favourable was option 3 when the pellet production was carried out on the technology line in the 3-shift system day and night. In all three variants of pellet production, the highest costs were in case of electric energy. Its participation in the cost structure in relation to the option was within 42% (option 3) and 38% (option 1). The obtained indicator of economic effectiveness for all the investigated options was higher than one.
PL
Celem pracy było przedstawienie technologii produkcji peletów ze słomy zbóż oraz określenie kosztów ich wytwarzania. W pracy przedstawiono także strukturę kosztów oraz efektywność ekonomiczną produkcji peletów. Badania przeprowadzono w firmie EKO-BIOMASA produkującej pelety, która znajduje się w Biechowie (woj. świętokrzyskie). Jednostkowe koszty produkcji peletów wyniosły: 310,20 PLN·t-1 dla wariantu 1, 285,40 PLN·t-1 dla wariantu 2 oraz 278,90 PLN·t-1 dla wariantu 3. Najbardziej korzystnym był wariant 3, gdy produkcja peletów prowadzona była na linii technologicznej w systemie 3 zmianowym przez całą dobę. We wszystkich trzech wariantach produkcji peletów, największe koszty stanowiła energia elektryczna. Jej udział w strukturze kosztów w zależności od wariantu wahał się od 42% (wariant 3) do 38% (wariant 1). Uzyskany wskaźnik efektywności ekonomicznej dla wszystkich badanych wariantów był większy od jedności.
PL
W procesie wydobycia i przeróbki kruszyw żwirowo-piaskowych występuje wiele elementów składających się na całkowity koszt prowadzonej działalności - zakup gruntów i przygotowanie do eksploatacji, koszty inwestycyjne zakupu maszyn oraz budowy stacjonarnego zakładu przeróbczego czy zakup przewoźnych i przejezdnych instalacji przeróbczych. Zależnie od specyfiki danego zakładu wydobycia i produkcji będą miały one różną strukturę. Czy można efektywnie obniżać koszty produkcji kruszyw piaskowo-żwirowych, szczególnie w zakresie energochłonności wytwarzania?
EN
The increasing crop production costs force to search for alternative cultivation methods of particular crop species, which would reduce production costs and obtain higher income at similar yield. The objective of the research was to evaluate the economic efficiency of maize production for grain. The scope of research covered a simplified and traditional technology of maize cultivation for grain. Maize production costs and costs of fuel, human work, materials and raw materials as well as operation of machines and tools used in the investigated technologies, were calculated. Revenue and income from maize production in the investigated farms were determined. The research, which was carried out, shows that a higher value of the economic efficiency ratio was obtained in the simplified technology of production, where it was at the average of 2.06. Whereas, in the traditional technology, average value of the evaluated ratio was 1.91.
PL
Ze względu na wzrastające koszty produkcji roślinnej poszukuje się alternatywnych metod uprawy poszczególnych gatunków roślin, które pozwolą ograniczyć koszty produkcji i, przy podobnych plonach, uzyskać wyższy dochód. Celem przeprowadzonych badań była ocena efektywności ekonomicznej produkcji kukurydzy na ziarno. Zakres badań obejmował uproszczoną i tradycyjną technologię uprawy kukurydzy na ziarno. Obliczono koszty produkcji kukurydzy z uwzględnieniem kosztów paliwa, kosztów pracy ludzkiej, kosztów materiałów i surowców oraz kosztów eksploatacji maszyn i narzędzi stosowanych w badanych technologiach. Określono przychód i dochód z produkcji kukurydzy w badanych gospodarstwach. Z przeprowadzonych badań wynika, że wyższą wartość wskaźnika efektywności ekonomicznej uzyskano w uproszczonej technologii produkcji, gdzie wyniosła ona średnio 2,06. Natomiast w technologii tradycyjnej średnia wartość ocenianego wskaźnika wyniosła 1,91.
PL
Do oceny warunków wprowadzania upraw energetycznych do przestrzeni rolniczej można posłużyć się metodą symulacji opłacalności, uwzględniającej technologie produkcji konkurencyjnych upraw – żywnościowych i energetycznych. Tradycyjnie technologie produkcji są opisywane przy pomocy kart technologicznych. Model symulacyjny określonego obszaru przestrzeni rolniczej wymaga uwzględnienia zróżnicowania technologii. Wobec PLNożoności obliczeniowej takiego modelu, rosnącej wraz z liczbą kart technologicznych, niezbędne staje się ograniczenie wyłącznie do informacji potrzebnych do symulacji: nakładów robocizny (rbh·ha-1), kosztów bezpośrednich produkcji (PLN·ha-1), itd. Informacje takie można „wydzielić” z kart technologicznych uprawy określonej rośliny przez zestawienie ich w szeregu wg rosnącej wydajności (ha·sezon-1) i pobranie z każdej z nich informacji potrzebnych do kalkulacji ekonomicznych, np. nakładów robocizny. Otrzymana seria danych umożliwia konstrukcję procedury interpolacyjnej, w której parametrem wejściowym jest wydajność sezonowa (lub odpowiadająca jej powierzchnia), a wynikiem obliczeń informacja taka jak nakłady robocizny. Odpowiednio dobrany zbiór procedur może pod względem obliczeniowym zastąpić szereg kart technologicznych, z których został pozyskany (np. metodą regresji), a jego zaletą jest łatwość interpolacji wartości pośrednich. W niniejszej pracy informacje pozyskane z procedur interpolacyjnych (a także z kart technologicznych) nazywać będziemy „parametrami technologii”, a same procedury interpolacyjne „modelami parametrów technologii”. Celem pracy było opracowanie metodyki konstrukcji modeli parametrów technologii uprawy wierzby energetycznej w trzecim roku produkcji dla określonego zakresu powierzchni. Niezbędne obliczenia nakładów pracy ludzi, ciągników i maszyn oraz kosztów produkcji (bezpośrednich, pośrednich i razem) wykonano posługując się szeregiem kart technologicznych dla przyjętego zakresu powierzchni. Zastosowanie metodyki do konstrukcji modeli parametrów technologii przedstawiono na rysunkach dla nakładów robocizny uprawy wierzby (wariant pesymistyczny i optymistyczny).
EN
For the assessment of the conditions of energy crop introduction to the agricultural space it is possible to use the method of profitability simulation. The method has to take into account production technologies of the competing food and energy crops. Traditionally, production technologies are described with the aid of operation sheets. The simulation model of the defined area of agricultural space has to deal with technology diversity. In view of the computational complexity of such a model, growing along with the number of operation sheets, it becomes necessary to limit the information to the scope absolutely essential for the simulation: labour input (h·ha-1), direct production costs (PLN·ha-1), etc. The information can be extracted from the operation sheets for a crop by setting them according to the increasing productivity (ha·season-1) and collection of the information necessary for economic calculations, such as labour input. The data series acquired in this way make it possible to construct an interpolation procedure, in which the seasonal output (or the corresponding acreage) is the input parameter, and the result is the information such as labour input. A set of the procedures appropriately selected can replace the series of operation sheets from which it has been acquired (e.g. with the method of regression) and its advantage is the ease of interpolation of in-between values. In the present study the information acquired from interpolation procedures (as well as from operation sheets) is called “technology parameters” and the interpolation procedures themselves - “technology parameter models”. The objective of the study was to develop a method for technology-parameter model construction for the third year of energy willow production (in a three-year harvest cycle) for the assumed acreage range. The application of the method for technology-parameter model construction is presented in graphs for labour inputs in energy willow production (for pessimistic and optimistic scenarios).
EN
The main aim of the research was to automate the process of manufacturing costs estimation. The repetitive stages were distinguished and the main algorithm was distinguished. Based on that algorithm the spreadsheet and computer program were developed. Finally the results were compared and conclusions presented.
PL
Przy obliczaniu kosztów wytwarzania energii elektrycznej wyznacza się jednostkowy koszt produkcji. Są stosowane różne zależności, niemniej jednak pewne założenia metodyczne są wspólne: należy uwzględnić cały okres „życia” obiektu, obejmujący czas budowy i eksploatacji; koszty powinny obejmować całość poniesionych nakładów inwe-stycyjnych (oraz ewentualne koszty związane z likwidacją obiektu) i kosztów eksploatacyjnych wraz z kosztami oddziały-wania na środowisko; wszystkie wartości, nakładów, kosztów, efektów produkcyjnych powinny zostać sprowadzone do wspólnego momentu czasowego z wykorzystaniem rachunku dyskonta. W artykule przedstawiono metodykę, założenia i wyniki uzyskane w dostępnych analizach kosztów wytwarzania energii elektrycznej, wykonanych stosunkowo niedawno, wraz z próbą ich oceny.
EN
During calculation of electricity generation costs the average unitary cost of production is determined. Different relationships are utilized, but some methodological assumptions are common: the whole “life” period of the object, containing time of building and exploitation, should be considered; the costs should cover total investment expenses (and eventually costs connected with object disposal) and running (exploitation) costs together with environmental costs; all values, investments, costs, production effects should be brought to a common moment of time using discounting calculus. In the paper are presented: the methodology, assumptions and results of available analyses of production costs of electrical energy, done recently, as well as the trial of their assessment.
PL
Ciepłownictwo w Polsce musi się zmierzyć z problemem spadku zużycia ciepła i mocy zamówionej w kolejnych latach. Problem ten dotyczy większości miejskich systemów ciepłowniczych. W artykule omówiono techniczne możliwości podniesienia efektywności funkcjonowania niedociążonych systemów ciepłowniczych poza sezonem ogrzewczym (w lecie) oraz omówiono koncepcje decentralizacji miejskich systemów. Autor przedstawia także nowy rodzaj usługi, którą mogą świadczyć firmy ciepłownicze, jako Operatorzy Autonomicznych Regionów Energetycznych.
EN
District Heating in Poland is faced with the problem of decline in consumption of heat and power ordered in subsequent years. The problem affects the majority of district heating systems. The article discusses the technical possibilities of increasing the efficiency of the under-charged systems (operating off season - in summer), and discusses the concepts of decentralisation of urban systems. The author presents also a new type of service that district heating companies can provide as operators of the Autonomous Regions of Energy.
EN
Mobile crushers on large open pits are mainly used for crushing overburden or mineral raw material prior to conveying. Parallel with truck haulage, these systems provide lower transportation costs. Usage of mobile crushers and screens on medium and small sized pits, particularly in quarrying of construction and building materials, has somewhat different objective. They are mainly used on bench for primary crushing and screening of crushed stone, which reduces loading and haulage costs. Secondly, they are used for beneficiation of old spoil dumps, low quality sections of deposit and overburden. In this way, more rational exploitation of crushed stone reduces the loading-haulage costs and environmental impact, while respecting the principles of sustainable development and energy efficiency. This paper deals with analysis of production costs in quarrying aggregates, comparing process with and without mobile crushing and screening plants.
PL
Kruszarki mobilne stosowane są w dużych wyrobiskach głównie do kruszenia nadkładu materiału lub surowca mineralnego przeznaczonego do transportu. Jednakże systemy te mogą być stosowane równolegle z transportem ciężarowym, gwarantując znacznie niższe koszty transportu. Wykorzystanie kruszarek i sit mobilnych w małych i średnich wyrobiskach, a szczególnie przy wydobywaniu materiałów budowlanych i konstrukcyjnych, ma nieco inny cel. Są one stosowane do wstępnego kruszenia i przesiewu tłucznia kamiennego, co pozwala zmniejszyć koszty załadunku i transportu. Po drugie, służą do wzbogacania starych hałd, słabych jakościowo partii złóż oraz nadkładów materiału. Zapewnia to możliwość racjonalnego wykorzystania tłucznia kamiennego, a przez to zmniejszenia kosztów załadunkowo-transportowych, przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i wydajności energii. Niniejsza publikacja zawiera analizę kosztów produkcji wydobywanych kruszyw, z porównaniem procesów wydobycia wykorzystujących kruszarki i sita mobilne i niewykorzystujących ich.
PL
W ramach dwustronnej umowy o współpracy między wyżej wymienionymi Instytutami wykonano badania wozów paszowych mieszających o różnych pojemnościach. Dokonano analizy przygotowania i zadawania wieloskładnikowych pasz w oborach dla krów. Przedstawiono zalety mobilnego wozu paszowego, opisano jego podstawowy parametr (pojemność), który wpływa na liczbę obsługiwanych krów oraz moc silnika ciągnika współpracującego, co przekłada sięna zużycie paliwa. Określono, że optymalną pojemnością wozu paszowego w gospodarstwach do 100 krów jest 6 m3, a w pozostałych powyżej 12 m3.
EN
Within the frames of Polish-Belorussian research co-operation investigations were conducted on using the feed mixing wagons of different capacity. Feed mixing wagons are provided for the cattle farms of various livestock density. Preparation and distribution of total mixed rations (TMR) for cows in the cattle barns were analysed. Good points of mobile feed mixing units were described with special attention put on their basic parameter (the capacity), affecting the number of cows to be served and the engine power of co-operating tractor, and thus the fuel consumption. It was stated that for the cattle farms raising up to 100 dairy cows the optimum capacity of feed mixing wagon is 6 m3, whereas for the farms of greater cattle stock density the mobile feed mixing unit of 12 m3 capacity would be recommended.
14
Content available remote Wycena usługi recyklingowej przeróbki odpadów mineralnych układami mobilnymi
PL
Układy recyklingowe to niewielkie mobilne agregaty rozdrabiania i przesiewania odpadów mineralnych górnictwa lub budownictwa. Używane są do przerobu niewielkich źródeł surowców mineralnych, ale też coraz częściej jako elementy wspomagające przemysłowe stacjonarne systemy przeróbcze. W każdym wypadku mogą być eksploatowane na zasadzie usługi produkcyjnej oferowanej na czas określony przez operatora-usługodawcę. W artykule omówiono problem wyceny usługi recyklingowej mierzonej kosztem jednostkowym produkcji, gdzie głównymi składnikami efektywności produkcji jest wydajność techniczna układu i koszty jego eksploatacji. Przedstawiono sposób i formuły obliczania tej efektywności na przykładach.
EN
Recycling systems are the small mobile aggregates used for crushing and screening mineral waste produced in mining or engineering processes. This machinery commonly used to operating small mineral sources, but sometimes applied also as complementary subsystems of the greater industrial processing units. In any case such technology can be offered to mineral business as commercial product of services. Detailed analysis of capacity and running costs of recycling systems consist of loader, trucks and mobile crushing unit is discussed in the paper. In results, some spreadsheet calculation are performed for illustrating of the efficiency prediction of analyzed circuits.
15
Content available remote Redukcja kosztów produkcji w aspekcie zmiany technologii klejenia
PL
Przygotowanie detali obkładanych laminatami w celach uzyskania efektów estetycznych jest realizowane nie tylko w branży stolarskiej. Nakładanie warstwy wierzchniej w postaci laminatów jest powszechnie stosowane w branży dźwigowej. Kabina dźwigu osobowego jest skonstruowana w taki sposób, aby była możliwość uzyskania różnych efektów estetycznych. Istnieje również możliwość stosowania farb lub materiałów plastyfikowanych. Jednak te pierwsze nie oddają tak dobrego efektu wizualnego, a te drugie są zbyt kosztowne oraz trudne w obróbce. Koszty budowy kabiny dźwigu wykonanego z blachy ocynkowanej oklejanej laminatem są około 30% tańsze niż taka sama kabina wykonana z materiałów plastyfikowanych.
16
PL
W artykule przedstawiono próby obniżenia kosztów masy ceramicznej na wyroby sanitarne przy doborze układu topników zawierających skalenie i spodumen, a także surowca ilastego Turoszów, będącego materiałem ubocznym w kopalni węgla brunatnego. Uzyskano interesujące wyniki w zakresie obniżenia temperatury wypalania oraz polepszenia parametrów użytkowych tworzywa. Badania wykazały, że stosując odpowiednie kompozycje wspomnianych składników można obniżyć temperaturę wypalania o 50°C przy jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości tworzywa do ok. 50 %.
EN
In this paper, ways of decrease of sanitary masses costs have been shown. The first one is the use of a set of flux containing feldspar and spodumene, second one is an additive of Turoszów clay which is the accessory material in brown coal mines. The interesting results have been obtained as regards decreasing the temperature of fi ring and increasing technical parameters of sanitary masses. Investigations show that the use of adequate compositions of the ingredients mentioned above can decrease the sintering temperature of about 50°C. Simultaneously, an increase of ceramic materials durability of 50 % has been noticed.
PL
W pracy przedstawiono modelowe technologie zbioru biomasy z trzyletniej wierzby energetycznej w funkcji jednostkowych kosztów produkcji. Technologie te zostały opracowane w oparciu o badania przeprowadzone na rzeczywistych plantacjach wierzby położonych na terenie Polski południowej. Uzyskane wyniki pokazują różnorodność kilku czynników (a zwłaszcza stosowanej technologii zbioru), które wpływają na koszty produkcji biomasy z wierzby energetycznej, w zależności od zróżnicowanych obszarowo plantacji.
EN
The paper presents model technologies for harvesting biomass from the three-year-old energy willow in function of unit production costs. These technologies have been developed on the basis of studies carried out for actual willow plantations located in southern Poland. The obtained results show diversity of several factors (in particular employed harvest technology), which affect costs of biomass production from the energy willow, depending on plantations diversified in area.
PL
W pracy określono koszty i wskaźniki opłacalności produkcji biomasy z trzyletniej wierzby energetycznej dla 10 plantacji, położonych na terenie Polski południowej. Koszty produkcji mieściły się w granicach od 3842 do 8435 zł*ha-1. W strukturze tych kosztów znaczącą część, bo 82% stanowiły koszty związane ze zbiorem trzyletniej wierzby. Wynosiły one średnio 4579 zł*ha-1, a główny wpływ miała tutaj stosowana technologia zbioru. Dla sześciu plantacji produkcja biomasy z wierzby energetycznej była opłacalna dopiero przy cenie od 150 do nawet 200 zł*t-1.
EN
The work specifies the costs and profitability indexes for biomass production using threeyear-old energy willow, determined for 10 plantations located in Southern Poland. Production costs ranged from 3842 to 8435 PLN/ha. Considerable part in the structure of these costs, that's 82% were constituted by costs of three-year-old willow harvest, reaching 4579.4 PLN/ha on average, and employed harvest technology was the main determinant here. For six plantations biomass production from energy willow was profitable only for prices ranging from 150 up to even 200 PLN/t.
PL
Przy obliczaniu kosztów wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła wyznacza się jednostkowy koszt produkcji. Są stosowane różne zależności, niemniej jednak pewne założenia metodyczne są wspólne: należy uwzględnić cały okres "życia" obiektu, obejmujący czas budowy i eksploatacji; koszty powinny obejmować całość poniesionych nakładów inwestycyjnych (oraz ewentualne koszty związane z likwidacją obiektu) i kosztów eksploatacyjnych wraz z kosztami od-działywania na środowisko; wszystkie wartości, nakładów, kosztów, efektów produkcyjnych powinny zostać sprowadzone do wspólnego momentu czasowego z wykorzystaniem rachunku dyskonta. W artykule przedstawiono metodykę, założenia i wyniki analizy kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, wykonanej na potrzeby Komisji Europejskiej, wraz z próbą ich oceny.
EN
During calculation of electricity and/or heat production costs the average unitary cost of production is determined. Different relationships are utilized, but some methodological assumptions are common: the whole "life" period of the object, containing time of building and exploitation, should be considered; the costs should cover total investment expenses (and eventually costs connected with object disposal) and running (exploitation) costs together with environmental costs; all values, investments, costs, production effects should be brought to a common moment of time using discounting calculus. In the paper are presented: the methodology, assumptions and results of analysis of production costs of electrical energy and heat, done for the needs of the European Commission, as well as the trial of their assessment.
20
Content available remote Produkcyjna i ekonomiczna efektywność odkrywkowej kopalni bazaltu
PL
Na przykładzie odkrywkowej kopalni bazaltu oznaczonej symbolem Z dokonano oceny produkcyjnej oraz ekonomicznej efektywności wytwarzania kruszyw drogowych. Przeprowadzono statyczną i dynamiczną analizę kształtowania się podstawowych wskaźników produkcyjno-ekonomicznych w latach 2005-2009. Zakłócenia procesu produkcji kruszyw zidentyfikowano poziomem średnim, odchyleniem od wartości średniej oraz współczynnikiem zmienności. Sezonowość sprzedaży bazaltowych kruszyw drogowych określono trendem empirycznym. Dokonano analizy kosztów własnych produkcji kruszyw w układzie rodzajowym, a także wyznaczono próg rentowności produkcji kruszyw.
EN
On example of the road basalt opencast designated by Z evaluation of productive and economic efficiency of road aggregates production was made. The statistical and dynamic analysis of the basic productive- economic indices in the years 2005-2009 has been carried out. Aggregates production disturbances were identified by the average level, deviations from the average value as well as changeability factor. Seasonality of road aggregates sale was designated by empirical trend. Analysis of aggregates production self costs in generic system was carried out, and also aggregates production profitability threshold was appointed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.