Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  product innovation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The introductory part of the paper presents the key concepts related to the subject of the article. The essence of corporate innovation potential, the concepts of innovation and innovation activity are discussed. The next part of the article examines the tasks and the role of the Business and Innovation Centres in Poland as well as their quantitative development. The following part constitutes a presentation and analysis of the results of statistical surveys carried out by Statistics Poland, which show the innovation activity of Kuyavian-Pomeranian enterprises in 2015-2017, in comparison to other regions of the country.
EN
The purpose of this paper is to inspect how “transformational leadership (TL)” impacts the “knowledge management infrastructure (KMI)” and “product innovation and process innovation” separately. Furthermore, the mediating role of KMI and “perceived organization support (POS)” as moderator has also been tasted. Furthermore, the paper draws on “social exchange theory”. Data was collected through questionnaire and survey method, from individuals working in manufacturing enterprises operating in Malaysia. Respondents comprise project managers, team leaders or the leaders working in administration, accounting, operation or R&D sales department. The model was determined by using partial least squares structural equation modeling, with a total of 290 samples for detailed analysis of the measurement and structural model. The results show strong causal relation among TL, KMI and product and process innovation. To concise, transformational leadership was found as a prognosticator of KMI, product innovation and process innovation. Furthermore, the relationship between TL and innovation (product and process) mediates by KMI. The study findings assist leaders or mangers to manage infrastructure of knowledge in their organizations and drive the organizations towards success by bringing innovations in products and processes.
PL
Celem tego artykułu jest pokazanie, w jaki sposób „przywództwo transformacyjne (TL)” wpływa na „infrastrukturę zarządzania wiedzą (KMI)” oraz „innowacje produktowe i innowacje procesowe” oddzielnie. Ponadto zasmakowano mediacyjnej roli KMI i „postrzeganego wsparcia organizacji (POS)” jako moderatora. Ponadto w artykule wykorzystano „teorię wymiany społecznej”. Dane zebrano za pomocą kwestionariusza i metody ankietowej wśród osób pracujących w przedsiębiorstwach produkcyjnych działających w Malezji. Respondenci to kierownicy projektów, kierownicy zespołów lub liderzy pracujący w dziale administracji, księgowości, operacji lub sprzedaży i badań i rozwoju. Model został określony przy użyciu częściowego modelowania równań strukturalnych metodą najmniejszych kwadratów, w sumie 290 próbek do szczegółowej analizy modelu pomiarowego i strukturalnego. Wyniki pokazują silny związek przyczynowy między TL, KMI a innowacjami produktowymi i procesowymi. Podsumowując, transformacyjne przywództwo zostało znalezione jako prognostyk KMI, innowacji produktowych i innowacji procesowych. Ponadto związek między TL a innowacją (produktem i procesem) pośredniczy w KMI. Przedstawione wyniki badania pomagają liderom lub menedżerom w zarządzaniu infrastrukturą wiedzy w ich organizacjach i poprowadzą organizacje do sukcesu, wprowadzając innowacje w produktach i procesach.
EN
The TSL industry plays a significant role in the supply chains and the economy of the country. This situation entails the need to be competitive, and this is why we strive to develop innovation. They are to contribute to obtaining benefits that will allow to build a high market position. The process of creating and implementing innovation is influenced both by the innovative potential of the enterprise itself as well as by the external environment in which the entity operates. Thus, the aim of the article is to indicate the most important trends observed in the TSL industry, which influence the development of the main groups of innovations (product and process) in the activities of logistics services enterprises.
PL
Branża TSL odgrywa znaczącą rolę w łańcuchach dostaw oraz gospodarce kraju. Sytuacja ta pociąga za sobą konieczność bycia konkurencyjnym, a z tym związane jest dążenie do rozwoju innowacji. Mają się one przyczyniać do uzyskiwania korzyści, które pozwolą na budowę wysokiej pozycji rynkowej. Na proces tworzenia jak i wdrażania innowacji wpływ ma zarówno potencjał innowacyjny samego przedsiębiorstwa jak również otoczenie zewnętrzne, w którym funkcjonuje podmiot. Stąd celem artykułu jest wskazanie naj-ważniejszych trendów obserwowanych w branży TSL, które wpływają na rozwój głównych grup innowacji (produktowych i procesowych) w działalności przedsiębiorstw usług logistycznych.
PL
Kluczowym celem opracowania jest wskazanie konieczności opracowania i wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa koncepcji CSR opartej na rozwiązaniach systemowych zapewniających wielopoziomową integracje trwałego i zrównoważonego rozwoju z wielowymiarową odpowiedzialnością przedsiębiorstwa. Na przykładzie liderów przemysłu piwowarskiego wykazano, że taki sposób postępowania, pozwala kreować odpowiedzialną strukturę oferty rynkowej, która przekłada się na wartość dla firmy i wartość dla społeczeństwa. Analizę oparto m.in. na materiałach branżowych, raportach przedsiębiorstw oraz wynikach własnych badań ankietowych.
EN
The key objective of the study is to indicate the need to develop and implement a CSR concept in the company's operation based on system solutions that ensure multilevel integration of sustainable and sustainable development with multidimensional and multi-level corporate responsibility. On the example of leaders in the brewing industry, it has been shown that this way of proceeding allows creating a responsible structure of the market offer that creates value for the company and society. The analysis was based, among others on industry materials, company reports and the results of own surveys.
5
Content available remote Podejście strategiczne we wdrażaniu innowacji
PL
Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie prowadzić może do poprawy jego kondycji finansowej, podniesienia pozycji rynkowej oraz wzrostu konkurencyjności. Innowacyjność przedsiębiorstwu zapewnić może każda zmiana, która coś ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt lub usługę. Ważny jest wybór odpowiedniej innowacji, odpowiadającej potrzebom rynku. Wprowadzenie innowacji wymaga podejścia strategicznego we wdrożeniu i zarządzaniu zmianami. Polega ono na wnikliwej analizie otoczenia i przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wyboru i wdrożenia zamierzonych innowacji. Wykorzystując ustaloną i sprawdzoną w praktyce metodykę, zaprojektowano strategię i plan strategiczny wprowadzenia innowacji produktowych w przykładowej wytwórni wyrobów budowlanych ze szkła. W artykule zaprezentowano wyniki analizy otoczenia i wytwórni (m.in. metodami: 5 sił Portera, SWOT/TOWS, BCG), na podstawie których zaproponowano program ogólny realizacji nowych celów, strategie szczegółowe, metody działania oraz określono niezbędne zasoby materialne i finansowe do wdrożenia zmian.
EN
Implementation of an innovation in a company can lead to the improvement in its financial condition, its market position and an increase in its competitiveness. Innovation can be provided by any change that improves something, gives a new quality, or allows the company to create a new product or service. The condition for the company’s development is the right choice of the type of innovation, based on the demand of the market. Introduction of innovations, that would ensure success, is associated with economic change in the company and requires a strategic approach in implementation and change management. It is based on a thorough analysis of the environment and the company, including the selection and implementation of the intended innovation. Using established and proven in practice methodology, to design the strategy and the strategic plan were designed to introduce product innovations in a sample glassware factory. The article presents the results of analysis of the environment and the factory (i.a. Porter’s 5 forces analysis, SWOT/TOWS, BCG). Based on this results were proposed: a general framework of realization of new goals, detailed strategies and methods of operating. Resources (including those financial) necessary in implementing changes were also laid down.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zwinnego procesu innowacji produktowej i organizacyjnej opracowanej oraz zaimplementowanej w Wolters Kluwer. Przedstawiono cechy i naturę innowacji produktowej i organizacyjnej opisując ich podstawową charakterystykę. Omówione zostały główne założenia, szanse i zagrożenia zwinnego procesu innowacji. Opisano poszczególne kroki procesu, co pozwoli czytelnikowi zrozumieć sposób implementacji i zastosowania omawianego procesu. Autorzy przedstawiają również sugestie i wnioski, które są kluczowe z punktu widzenia zastosowania procesu w warunkach innych organizacji.
EN
Main goal of this article is to present agile process of product and organizational innovation created and implemented at Wolters Kluwer. It shows features and nature of the product and organizational innovation by describing their basic characteristics. Main assumptions, possibilities and risks of agile innovation process were discussed. Each step of the process was described which allows reader to understand how to implement and use that process. Authors of the article also present key suggestions and conclusions for process usage in other organizations.
EN
This paper presents an approach to designing innovative product appliances including its recycling using a number of inventing methods. The research methods include brainstorming, Osborn’s checklist and a crushing method. Each of them has helped to create innovative solutions for a toaster. The inventive tools which have been applied here support creative problem solving and provide a lot of innovative ideas. The conducted research were focused on inventiveness as well as environmental aspects. It was important to find solutions which were not only innovative but environment friendly as well. As a result of research using all these methods, one receives a number of proposals, out of which the most creative ones are selected. Was also important ideas applicability in practice. Indication of the final concept of a product were based on the results of the survey. An appliance of the product using CAD system was a final result of presented research in this paper. A new approach towards designing appliance, known as eco-design, is used and it considers the appliance’s influence on the environment as early as on the level of preliminary designs. In order to meet environmental requirements, one conducts a recycling analysis of the appliance. The analysis was carried out using a recycling agent-based application developed at the Poznan University of Technology.
EN
The paper gives some recommendations to the generic process amendment which would field a better innovative product. Changes in fields of applied design methods, organization structures in the R&D departments have been discussed as well as market analysis aspects concerning technical product innovation. The responsible R&D division, in close collaboration with commercial departments and company management has to monitor relevant innovative trends and anticipate future market requirements. It has to be a "bottom up" process, where efficient communication and under-standing within the company staff would shape its innovative profile.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące tworzenia produktów innowacyjnych. Omówiono zmiany w zakresie metod projektowych, struktur organizacyjnych w działach B + R oraz aspekty analizy dotyczącej innowacji produktu technicznego. Działy B + R we współpracy z działami marketingu i zarządem firmy powinny monitorować innowacyjne trendy i przewidywać potrzeby rynku. Musi być to proces „oddolny”, w którym efektywna komunikacja i porozumienie wewnątrz firmy będzie kształtowało jej innowacyjność.
EN
The aim of the article was to present risks created by suppliers of the automotive sector. Particular emphasis was placed on the risks created by Tier-1 and Tier-2 suppliers of new components. Operations of network integrators presented in the article (including operations of logistics operators coordinating the flow of goods and information) aim to eliminate threats by implementing the following concepts: Supply Chain Risk Management (SCRM), Project Management, Integrated Product Development (IPD). The article attempts to confirm the thesis that the development of product innovations is associated with the risks that can be identified, assessed and eliminated. Types, importance and probability of risks were presented on the basis of a survey conducted among representatives of the automotive industry representing companies located in Poland.
PL
Celem artykułu było przedstawienie ryzyka tworzonego przez dostawców sektora automotive. Szczególnie przyglądano się ryzyku, jakie tworzą dostawcy I i II rzędu nowych komponentów. Przedstawiono działania integratorów sieci (w tym operatorów logistycznych koordynujących przepływy dóbr i informacji), mające na celu eliminowanie zagrożeń przez wdrożenie koncepcji: zarządzania ryzykiem SCRM(Supply Chain Risk Management), GSCM (Global Supply Chain Management), zarządzania projektami (Project Management), integracji działalności rozwojowej IPD (Integrated Product Development). W artykule starano się potwierdzić tezę, że: rozwój innowacji produktowych jest związany z ryzykiem, które można rozpoznawać, oceniać i eliminować. Rodzaje, znaczenie i prawdopodobieństwo ryzyka przedstawiono analizując dane zbadań ankietowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli branży motoryzacyjnej reprezentujących przedsiębiorstwa zlokalizowane w Polsce.
PL
Innowacyjność stanowi podstawowy czynnik poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i w związku z tym jest istotnym elementem strategii. Na działalność innowacyjną wpływają uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne determinanty przesądzają o ogólnych warunkach tworzenia i dyfuzji innowacji w jednostkach gospodarczych. Skracające się cykle życia produktów zmuszają jednostki gospodarcze do systematycznego wprowadzania innowacji produktowych. Przedsiębiorstwa mają kilka możliwości wyboru strategii wdrażania innowacji produktowych.
EN
Innovation is an essential factor in the improvement of enterprises’ competitiveness and is therefore an important element of the strategy. The innovation activities are affected by external and internal factors. External determinants prejudge the general conditions of the creation and the diffusion of innovation in enterprises. The reducing life cycles of products are forcing the enterprises to systematically introduce product innovations. Companies have several choices of strategy for the implementation of product innovations.
11
Content available remote The role of leadership in product innovation
EN
In the paper an analysis of the influence of different leadership styles on the relationship between R&D-related resources and product innovation is presented. The results of the analysis show that leadership styles have a significant impact on the relationship between R&D-related human capital as well as R&D-related relational capital and product innovation. In particularly, transactional leadership negatively moderates the positive relationship between R&D-related human capital as well as R&D-related relational capital and product innovation, while transformational leadership positively moderates established relationship between them. The interaction terms between R&D-related financial capital and both transactional and transformational leadership are not significant. The study of a sample of 219 Polish companies from Silesia Region (with at least 20 full time employees) contributes to the emerging literature on innovation by providing a moderated model and by integration of innovation and leadership aspects.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych (przeprowadzonych na próbie 219 organizacji z województwa śląskiego) obejmujących analizę roli przywództwa w stymulowaniu innowacji produktowych, w kontekście posiadania przez badane organizacje trzech rodzajów zasobów badawczych (kapitału finansowego, kapitału ludzkiego oraz kapitału relacyjnego). Wyniki badań empirycznych wskazują, że efektywne przywództwo transformacyjne jest czynnikiem krytycznym, pozytywnie moderującym relację pomiędzy posiadanymi w organizacji zasobami badawczymi a generowaniem i wdrażaniem innowacji produktowych (w kontekście kapitału ludzkiego oraz kapitału relacyjnego). W artykule zaprezentowano również metodykę przeprowadzonych badań, jak również omówiono narzędzia wykorzystane w procesie badawczym.
EN
This paper presents a systematic decision making process for accomplishing product innovation in accordance with the target quality, i.e. the target values and relative weights of the relevant quality characteristics of the product to be developed, with the help of TRIZ (the Russian abbreviation of the theory of inventive problem solving). Since TRIZ methodology deems innovation as resolving a contradiction, the proposed approach first reveals the contradictions that block the target quality from being reached, based on the engineering solutions that the current base product employs and the phenomena that take place while the base product is performing its function. Then, the approach structures the contradictions and distinguishes the causal conflicts from the resultant ones. It also calculates the criticality of each causal conflict according to the relationships with the quality characteristics. These steps make it possible to properly highlight the focus of innovation within the whole function and mechanism structure of the base product. The proposed method is described using a die-casting machine as an illustrative example, and the example confirms that some innovative conceptual design solutions can be successfully derived through the proposed decision making process.
PL
Przedstawiono dane o innowacjach produktowych w polskim oraz w brytyjskim i amerykańskim przemyśle spożywczym. Omówiono też czynniki warunkujące wprowadzenie nowych produktów żywnościowych na rynek.
EN
Product innovation data from Polish, British and American food industries are presented. Factors affecting introduction of new food product to market are also discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.