Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  producer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Eksperci branży odpadowej uważają, że systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta stanowią zasadniczy element efektywnego gospodarowania odpadami. W Polsce obecnie trwają prace w ministerstwie środowiska nad implementacją do polskiego porządku prawnego rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej, zgodniej z zapisami Ramowej Dyrektywy Odpadowej 2018/851, która precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem ROP-u i podaje minimalne wymagania względem działań poszczególnych krajów. Według zapowiedzi ministerstwa, projekt tej regulacji ma zostać przekazany do konsultacji społecznych już w sierpniu br.
PL
Zgodnie z artykułem 8a dyrektywy 2018/851 (patrz PP 8/19 s. 489-491), kraje członkowskie UE są zobowiązane do wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego. W wyniku intensywnej pracy, na początku września br. Ministerstwo Środowiska przedstawiło podstawowe informacje dotyczące organizacji systemu ROP (rozszerzonej odpowiedzialności producenta) w Polsce (rys. 1). Opisuje on powiązania między wprowadzającym odpady (w tym opakowania), organizacjami odzysku, władzami lokalnymi (gminy), Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
PL
W artykule dokonano analizy i zestawienia w formie tabelarycznej wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych na świecie i w Polsce w 2016 roku, z uwzględnieniem czołowych producentów. Analizie poddano wybrane surowce z grupy metali i kamieni szlachetnych (złoto, srebro, platyna i platynowce oraz diamenty naturalne), wybrane surowce z grupy metali kolorowych (miedź, cynk, cyna, ołów, kadm, rtęć, ind i ren), podstawowe surowce z grupy metali lekkich lub ich rud (boksyt, magnez, beryl, tytan, rutyl naturalny oraz ilmenit), podstawowe surowce z grupy metali staliwnych lub ich rud (ruda żelaza, nikiel, ruda manganu, chromit, kobalt, molibden, wolfram, tantal i niob), surowce energetyczne – węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny, surowce nuklearne – uran, cyrkon i ziemie rzadkie, wybrane surowce chemiczne (fosfaty, potas, sól kamienna, siarka rodzima, gips, kaolin, antymon, fluoryt, baryt, bor i soda rodzima) oraz podstawowe surowce ogniotrwałe (perlit, magnezyt, wermikulit i łącznie – sillimanit, andaluzyt i cyjanit). W artykule przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji tych surowców mineralnych w stosunku do 2015 roku, z uwzględnieniem wzrostów i spadków wydobycia u czołowych producentów.
EN
The article analyses and summarizes in a tabular form the production volume of basic mineral raw materials in the world and Poland in 2016, including leading producers. The analysis included selected raw materials from the group of metals and precious stones (gold, silver, platinum and platinum and natural diamonds), selected raw materials from the group of non-ferrous metals (copper, zinc, tin, lead, cadmium, mercury, indium and rhenium), basic raw materials from light metal groups or their ores (bauxite, magnesium, beryllium, titanium, natural rutile and ilmenite), basic raw materials from the group of ferrous metals or their ores (iron ore, nickel, manganese ore, chromite, cobalt, molybdenum, tungsten, tantalum and niobium), energy raw materials - hard coal, lignite, oil and natural gas, nuclear resources - uranium, zirconium and rare earths, selected chemical raw materials (phosphates, potassium, rock salt, native sulfur, gypsum, kaolin, antimony, fluorite, barite, boron and native soda) and basic refractory materials (perlite, magnesite, vermiculite and in total - sillimanite, andalusite and kyanite).The article presents significant changes in the volume of production of these mineral resources in relation to 2015, taking into account increases and decreases in production with leading producers.
5
Content available Quality in the product conformity aspect
EN
The European system of ensuring safety of the product imposes on producers and importers of machines, equipment and elements of safety an obligation to provide the recipients with safe products. Characteristic of CE mark and its meaning for producers was present in the chapter.
PL
W artykule dokonano analizy i zestawiono w tablicy wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w 2012 roku, z uwzględnieniem czołowych producentów. Analizie poddano wybrane surowce z grupy metali i kamieni szlachetnych, grupy metali kolorowych, podstawowe surowce z grupy metali lekkich lub ich rud, surowce z grupy metali staliwnych lub ich rud, surowce energetyczne, surowce nuklearne, wybrane surowce chemiczne oraz podstawowe surowce ogniotrwałe. Przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji tych surowców mineralnych w stosunku do 2011 roku.
EN
This article analyzed and are summarized in a table the production volumes of the basic minerals in the World and in Poland in 2012, including the leading producers. The analysis comprises the selected raw minerals from the group of metals and gemstones, a group of non-ferrous metals, basic raw minerals from the group of light metals or their ores, raw materials from steel or metal ores, raw energy minerals, nuclear materials, selected basic chemical raw materials and refractory materials. It describes the significant changes in the volume of production of these minerals as compared to 2011.
9
Content available remote Zakładowa kontrola produkcji słupów wirowanych
PL
W artykule zdefiniowano ogólne zasady funkcjonowania zakładowej kontroli produkcjiwświetle obowiązujących przepisów prawa. Omówiono wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji żelbetowych i strunobetonowych słupów elektroenergetycznych i oświetleniowych z betonu wirowanego.
EN
General rules of factory production control operating according to current law were defined. Requirements for factory production control for reinforced and pre-tensioned prestressed spun concrete electricity and lighting poles were discussed.
PL
Rozwój zasobów leśnych w skali światowej ma charakter pozytywny. Obszar pokryty przez lasy ciągle się kurczy, jednak w tempie malejącym a zapasy drewna w lasach wzmacniają się - twierdzi profesor Pekka Kauppi z Uniwersytetu w Helsinkach. Należy on do międzynarodowej grupy ekspertów, którzy na podstawie danych zebranych przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa oszacowali sytuację lasów na świecie.
PL
W artykule zaprezentowano funkcje logistyki dystrybucji w procesie sprzedaży części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych. Scharakteryzowano rynek technicznej obsługi rolnictwa w aspekcie dostawy części zamiennych. Przedstawiono możliwości wykorzystania metody outsourcingu w realizacji usług przewozowych części zamiennych. Badania ilości usług przewozowych przy dostawach części zamiennych wykonano w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym, będącym autoryzowanym dystrybutorem w branży rolniczej. Cykl zrealizowanych badań obejmował lata 2003-2010. Wyniki badań opracowano statystycznie przy wykorzystaniu programu R wersja 2.14.1. Wyznaczono trend, wahania przypadkowe i wahania sezonowe dla szeregu obserwacji miesięcznych usług przewozowych, wykonanych przez firmy kurierskie. Rozkłady czasowe dostaw poddano analizie w aspekcie zespołu upraw polowych, wykonywanych zgodnie z kalendarzem zabiegów agrotechnicznych.
EN
The article presents the functions of distribution logistics in the sales process of spare parts for farm vehicles and machines. The market of technical services for agriculture was characterized in the context of spare parts supply. The article includes a presentation of the possibilities of applying the outsourcing method in carrying out spare parts delivery services. The surveys of the number of delivery services connected with spare parts supply were performed in a trade and services enterprise which is an authorized distributor in the agricultural industry. The series of surveys spanned the years 2003-2010. The results of the surveys were subject to statistical analysis with the use of the R program version 2.14.1. The trend as well as random and seasonal fluctuations were identified for a series of monthly observations of delivery services carried out by courier companies. Temporal distributions of deliveries were subject to analysis in the context of the field crop group according to the calendar of agrotechnical operations.
PL
W artykule przedstawiono analizę zagadnień dotyczących logistyki dystrybucji nowych maszyn rolniczych. Scharakteryzowano strukturę rynku maszyn rolniczych w Polsce. Omówiono krajową dystrybucję selektywną prowadzoną przez liderów branży. Przedstawiono graficznie uzyskane wyniki badań poziomu ilościowego sprzedaży maszyn rolniczych. Badania zrealizowano w Dziale Handlowym przedsiębiorstwa będącego autoryzowanym dystrybutorem maszyn i ciągników rolniczych. Cykl wykonanych badań obejmował lata 2003-2010. Wyniki badań poddano opracowaniu statystycznemu przy wykorzystaniu programu R wersja 2.14.1. Wyznaczono trend, wahania przypadkowe i wahania sezonowe dla szeregu obserwacji miesięcznych. Rozkłady czasowe sprzedaży poddano analizie w aspekcie kalendarza zabiegów agrotechnicznych.
EN
The article presents an analysis of issues concerning the distribution logistics of new farm machines. It contains a characterization of the farm machines market in Poland. Selective domestic distribution conducted by leaders in the industry was discussed. The results of surveys of farm machines sales volume were presented in a graphic form. The surveys were carried out in the Sales Department of the enterprise which is an authorized distributor of farm machines and tractors. The series of carried out surveys spanned the years 2003-2010. The results of the surveys were subject to statistical analysis with the use of the R program version 2.14.1. The trend as well as random and seasonal fluctuations for a series of monthly observations were identified. Temporal breakdowns of sales were analysed in the context of the calendar of agrotechnical operations.
13
Content available The unsustainable production and consumption model
EN
The article presents the relationships on the line producer-consumer-contractor represented by the unsustainable production and consumption model. It also presents a range of solutions to the problem of determining the scope of concessions contractors.
PL
Artykuł przezentuje relację na linii producent-konsument-kontrahent reprezentowaną przez model niezrównoważonej produkcji i konsumpcji. Przedstawia także zakres rozwiązań problemu określania zakresu ustępstw kontrahentów.
PL
W artykule przytoczono w większości w oryginalnym brzmieniu odpowiednie fragmenty wzajemnie się przenikających przepisów: o rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) z dn. 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin o rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) z dn. 18 grudnia 2006 r., odnoszące się do obowiązku zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Obowiązku tego należy dokonać przed 1 grudnia 2010 r. dla wszystkich substancji wprowadzonych do obrotu przed tą datą - stąd tak istotne jest uświadomienie tego faktu przedsiębiorstwom, aby go nie przeoczyły. Następnie zwrócono uwagę na możliwość dokonania powiadomienia w przypadku importerów substancji przez jeden podmiot w imieniu całej grupy, zwłaszcza w tym przypadku, kiedy eksporter substancji do UE nie jest zainteresowany w ujawnianiu pełnej informacji na temat jej składu ze względu na tajemnicę handlową. Zwrócono także uwagę na fakt, że wymieniony obowiązek w niektórych przypadkach może dotyczyć takich substancji, jak odpady (o ile są wykorzystywane gospodarczo będąc przekazywanymi do zagospodarowania stronom trzecim) oraz wybrane polimery. Na zakończenie stwierdzono, że na podstawie przedłożonych informacji Agencja utworzy wykaz klasyfikacji i oznakowania, który będzie udostępniony publicznie na stronach internetowych ECHA.
EN
In the article original fragments of relevant provisions interpenetrating each other have been quoted from the following regulations: o Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP) o Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 (REACH), referring to the legal obligation to notify to the European Chemicals Agency (ECHA) an information on classification and labelling. This obligation should be made before 1 December 2010 for all substances placed on the market before this date - that's why awareness of this fact is so essential for the companies to avoid this deadline missing by them. Then in the case of more importers the possibility of notification by one enterprise in the name of the whole group has been mentioned, particularly in case of substance exporter to the EC, not interested in disclosure full information about substance composition for the sake of business confidentiality. Attention has been paid to fact that aforementioned legal obligation may refer to such substances like waste (if they are economically utilized being transferred to other entrepreneurs for further disposal) and selected polymers. Finally, it has been stated that on the basis of received information the Agency will establish and maintain a classification and labelling inventory in the form of a database available on the ECHA website.
PL
W artykule omówiono strukturę rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) z dn. 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG (DSD) i 1999/45/WE (DPD) oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Następnie omówiono cele i korzyści wprowadzenia wyżej wymienionego rozporządzenia, zakres jego stosowania z uwzględnieniem wyłączeń. Omówiono w tym zakresie obowiązki producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów. Przedyskutowano harmonogram wejścia w życie rozporządzenia, a następnie opisano jego ważniejsze elementy oraz podano zdaniem autorów najważniejsze zalecenia "na dziś" z uwzględnieniem konieczności dokonania niezbędnych zmian w kartach charakterystyki.
EN
In the article a structure of the regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 has been described. Then the purpose and advantages of the mentioned above regulation and its scope of application including exemptions have been discussed. In this range the obligations of producers, importers, downstream users and distributors have been shown. The time schedule of this regulation entering into force has been discussed and then the most essential elements have been described. In the authors' opinion the most important nowadays recommendations have been communicated including the need of necessary changes in the safety data sheets.
PL
W pracy przedstawiono główne założenia opracowywanego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie systemu ekspertowego dla producentów bydła. Opracowano i oprogramowano system ekspertowy dla producentów bydła mlecznego. Modułowa struktura systemu umożliwia jego rozbudowę o nowe elementy doradztwa komputerowego. Stworzona aplikacja umożliwia użytkownikowi wybór odpowiedniej technologii chowu bydła mlecznego. Użytkownik systemu przez wybranie odpowiednich zasiewów, określenie ich powierzchni oraz plonu, ma możliwość obliczenia wielkości obsady na podstawie możliwości paszowych gospodarstwa. Wielkość obsady wpływa na wybór systemu utrzymania zwierząt oraz technologię dojenia. Poprawność działania systemu sprawdzono na kilku gospodarstwach środkowo wschodniej Polski.
EN
The paper presents main guidelines for an expert system for cattle producers, which is being developed at the University of Life Sciences in Lublin. An expert system for milk cattle producers was developed and programmed. Modular structure of the system allows its development by adding new computer consulting elements. Created application enables its users to select proper milk cattle breeding technology. By selecting appropriate crops and determining their area and yield, the system user is able to compute stock volume depending on a farm feeding potential. Animal stock volume affects selection of animal keeping system and milking technology. Correct work of the system has been checked in several farms in central-eastern Poland.
PL
Przedstawiono zasady identyfikacji cementów na podstawie zawartości wybranych składników akcesorycznych i pierwiastków śladowych. W oparciu o długoletnie, systematyczne analizy klinkierów i cementów produkowanych jako "znaczniki" określające pochodzenie spoiwa uznano magnez, stront i mangan. Wskazano też na konieczność tworzenia i uzupełniania bazy danych zawierającej informacje o pierwiaskach śladowych w klinkierach i cementach produkowanych w Polsce.
EN
The rules of cement origin identification based upon the minor components content were highlighted. As one can find from the monitoring of trace elements in clinkers and cements produced in Poland of over a couple of years, the magnesium, strontium and manganese can be used and so-called cement "fingerprints". The need of the database refinement to control the composition of clinkers and cements, as the trace contents are concerned, has been underlined.
PL
Obserwacje funkcjonowania handlu w Polsce wskazują wyraźnie, że coraz większą rolę odgrywają w nim sieci handlowe. Dynamiczny wzrost obrotów w sieciach nie pozostaje bez wpływu na relacje między sieciami i producentami. Dla producentów produktów szybkiego obrotu (FMCG) sieci stały się głównym kanałem dystrybucji. Ich udział w realizowanej sprzedaży detalicznej jest na tyle duży, iż producent FMCG niekorzystający z Nowoczesnych Kanałów Dystrybucji ryzykuje swoją dalszą egzystencją na obsługiwanym rynku. Znaczenie kontaktów z sieciami dostrzegają również inni producenci, czego dowodem jest wyodrębnianie w działach sprzedaży specjalnych komórek odpowiedzialnych jedynie za obsługę klientów kluczowych, wśród których podstawową grupę tworzą sieci handlowe. W prezentowanym artykule zostały przedstawione przykłady zasad obsługi klientów sieciowych stosowanych przez producentów różnych sektorów
EN
Recently observing trading networks in Poland we can see that the role of this kind of companies has magnified. Dynamic increase of trade turnover has also influenced the relationship between trading networks and manufacturers. For the producers of fast moving consumer goods (FMCG) trading companies organized as networks has become their main distribution channel. Their share in the segment of retailer sales is so large that a FMCG manufacturer who doesn't cooperate with the trading network takes a great risk of his further existence in the market. Other manufacturers have also noticed great significance of good relationships with trading networks. Many of them create special sections only responsible for core customers' service that are mainly trading companies. The article presents examples of network customers' service in manufacturers operating in various lines of business
PL
Każdy przedsiębiorca, który chce wprowadzić produkty na rynek unijny powinien pamiętać o tym, że muszą one spełniać zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Niedostosowanie się przez niego do powszechnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, może skutkować wycofaniem takich wyrobów z obrotu gospodarczego. Działania, o których mowa są następstwem wspólnych rozwiązań przyjętych przez wszystkie państwa Unii Europejskiej. Jednym z najważniejszych z nich jest ogólny system w zakresie bezpieczeństwa produktów.
EN
Entrepreneurs who want to operate on the market of EU and thereby to introduce into it only safe products should constantly control the quality of production and abide by the procedures which are connected with the production quality. Only the product of the hiphest quality can be a safe product, which docs not threaten the consumer and also the producer because of the compensation claims.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.