Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  producent
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W marcu 2020 roku firmy MS Spektrum i Analytik Jena podjęły współpracę. MS Spektrum jest znanym dostawcą instrumentów analitycznych w Polsce. Niemiecka firma Analytik Jena jest jednym z wiodących producentów spektrometrów i analizatorów w Europie. Współpraca miała zostać ogłoszona na targach EuroLab w Warszawie, które jednak zostały odwołane ze względu na epidemię koronawirusa. Spotkaliśmy się wirtualnie, aby dowiedzieć się więcej o współpracy i o tym, co oznacza ona dla polskich laboratoriów.
PL
Eksperci branży odpadowej uważają, że systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta stanowią zasadniczy element efektywnego gospodarowania odpadami. W Polsce obecnie trwają prace w ministerstwie środowiska nad implementacją do polskiego porządku prawnego rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej, zgodniej z zapisami Ramowej Dyrektywy Odpadowej 2018/851, która precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem ROP-u i podaje minimalne wymagania względem działań poszczególnych krajów. Według zapowiedzi ministerstwa, projekt tej regulacji ma zostać przekazany do konsultacji społecznych już w sierpniu br.
PL
Zgodnie z artykułem 8a dyrektywy 2018/851 (patrz PP 8/19 s. 489-491), kraje członkowskie UE są zobowiązane do wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego. W wyniku intensywnej pracy, na początku września br. Ministerstwo Środowiska przedstawiło podstawowe informacje dotyczące organizacji systemu ROP (rozszerzonej odpowiedzialności producenta) w Polsce (rys. 1). Opisuje on powiązania między wprowadzającym odpady (w tym opakowania), organizacjami odzysku, władzami lokalnymi (gminy), Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
PL
Stopniowe przechodzenie do stosowania czynników z grupy A2L jest okazją dla producentów z branży chłodnictwa komercyjnego, takich jak Tecumseh, do odświeżenia oferty oraz dalszego ograniczania wpływu na środowisko proponowanych przez nich rozwiązań.
PL
W artykule dokonano analizy i zestawienia w formie tabelarycznej wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych na świecie i w Polsce w 2016 roku, z uwzględnieniem czołowych producentów. Analizie poddano wybrane surowce z grupy metali i kamieni szlachetnych (złoto, srebro, platyna i platynowce oraz diamenty naturalne), wybrane surowce z grupy metali kolorowych (miedź, cynk, cyna, ołów, kadm, rtęć, ind i ren), podstawowe surowce z grupy metali lekkich lub ich rud (boksyt, magnez, beryl, tytan, rutyl naturalny oraz ilmenit), podstawowe surowce z grupy metali staliwnych lub ich rud (ruda żelaza, nikiel, ruda manganu, chromit, kobalt, molibden, wolfram, tantal i niob), surowce energetyczne – węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny, surowce nuklearne – uran, cyrkon i ziemie rzadkie, wybrane surowce chemiczne (fosfaty, potas, sól kamienna, siarka rodzima, gips, kaolin, antymon, fluoryt, baryt, bor i soda rodzima) oraz podstawowe surowce ogniotrwałe (perlit, magnezyt, wermikulit i łącznie – sillimanit, andaluzyt i cyjanit). W artykule przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji tych surowców mineralnych w stosunku do 2015 roku, z uwzględnieniem wzrostów i spadków wydobycia u czołowych producentów.
EN
The article analyses and summarizes in a tabular form the production volume of basic mineral raw materials in the world and Poland in 2016, including leading producers. The analysis included selected raw materials from the group of metals and precious stones (gold, silver, platinum and platinum and natural diamonds), selected raw materials from the group of non-ferrous metals (copper, zinc, tin, lead, cadmium, mercury, indium and rhenium), basic raw materials from light metal groups or their ores (bauxite, magnesium, beryllium, titanium, natural rutile and ilmenite), basic raw materials from the group of ferrous metals or their ores (iron ore, nickel, manganese ore, chromite, cobalt, molybdenum, tungsten, tantalum and niobium), energy raw materials - hard coal, lignite, oil and natural gas, nuclear resources - uranium, zirconium and rare earths, selected chemical raw materials (phosphates, potassium, rock salt, native sulfur, gypsum, kaolin, antimony, fluorite, barite, boron and native soda) and basic refractory materials (perlite, magnesite, vermiculite and in total - sillimanite, andalusite and kyanite).The article presents significant changes in the volume of production of these mineral resources in relation to 2015, taking into account increases and decreases in production with leading producers.
10
Content available remote Energetyka prosumencka w budownictwie rozproszonym
PL
Idea energetyki prosumenckiej polega na połączeniu dwóch procesów w jednym obiekcie. Procesu konsumpcji i procesu produkcji energii. Przez konsumpcję energii rozumiemy w tym przypadku wykorzystanie wyprodukowanej energii przez samego producenta i ewentualnie uzupełnienie swoich potrzeb energetycznych pobieraniem energii z krajowego systemu elektroenergetycznego. Przez produkcję energii rozumiemy tutaj wytwarzanie energii w ilości przekraczającej potrzeby własne w celu sprzedaży do krajowego systemu elektroenergetycznego. Na szczególne zainteresowanie producentów zasługują technologie oparte na surowcach odnawialnych, ponieważ cena odkupywania energii pochodzącej z tych źródeł jest znacznie wyższa niż energii pochodzącej z surowców kopalnych. Przedstawiana praca zawiera charakterystyki technologii wytwarzania energii elektrycznej zarówno te już opracowane i dostępne oraz te które są na etapie badań z perspektywą na wdrożenie w bliżej nieokreślonej przyszłości.
EN
The idea of prosumer energy is a combination of two processes in one building. The process of energy consumption and production. In this case, energy consumption means the use of energy produced by its manufacturer, and possibly supplementing its energy needs by using energy from the national grid. Energy production means here producing it in excess of its own needs in order to sell it to the national electricity system. However, it’s the technologies based on renewable raw materials that deserve the producers’ particular attention, as the price of buying energy from these sources is much higher than the one derived from fossil fuels. Presented work shows the characteristics of electricity generating technologies, both those already developed and available and those that are in the research phase with the prospect of implementation in the unspecified future.
PL
Działalność koncernu Sunon, powstałego w 1980 roku na Tajwanie, obejmuje produkcję elementów przeznaczonych do chłodzenia komponentów elektronicznych. Firma produkuje między innymi: wentylatory AC, DC i EC oraz silniki EC. Oficjalnym dystrybutorem Sunon w Polsce, Rumunii i na Węgrzech jest firma Transfer Multisort Elektronik (TME).
PL
Obecnie kładzie się coraz większy nacisk na holistyczne podejście do łańcucha żywnościowego, co oznacza iż każde jego ogniwo ma istotny wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności. Stąd też zaistniała potrzeba wprowadzenia systemu identyfikowalności i monitorowania ruchu oraz pochodzenia żywności i pasz, co ma przede wszystkim służyć ochronie konsumenta, ale jednocześnie chronić producentów. W pracy przedstawiono istotę holistycznego podejścia do łańcucha żywnościowego oraz przeanalizowano istotę i zasady funkcjonowania systemu śledzenia produktu w całym łańcuchu żywnościowym. Zbadano ponadto poziom i źródła wiedzy odnośnie bezpieczeństwa żywności wśród konsumentów.
EN
Currently, an increasing emphasis on a holistic approach to the food chain is put, which means that each link has a significant impact on the quality and safety of food. Hence there is a need to lead in a system of traceability and monitoring of traffic and the origin of food and feed, which is primarily intended to protect the consumer, but also to protect producers. The paper presents the essence of a holistic approach to the food chain and examines the nature and functioning of the system of traceability in the whole food chain. Furthermore examined the level and source of knowledge regarding food safety for consumers.
PL
Europejskie biuro statystyczne (EMI) branży HVAC&R, opublikowało w październiku wyniki badań sprzedaży w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) za rok 2014, oparte o dane zebrane od grupy producentów. Tegoroczna liczba producentów uczestniczących w statystycznym badaniu rynku Eurovent znacznie się zwiększyła, co bardzo poprawiło reprezentatywność próby dla branży HVAC&R.
PL
Instalacje amoniakalne stają się codziennością. Wielu producentów i użytkowników poszukuje nowych rozwiązań pozwalających ograniczyć ilość czynnika w instalacji oraz wykorzystać czynnik o jak najmniejszym współczynniku GWP.
PL
W artykule dokonano analizy i zestawiono w tablicy wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w 2012 roku, z uwzględnieniem czołowych producentów. Analizie poddano wybrane surowce z grupy metali i kamieni szlachetnych, grupy metali kolorowych, podstawowe surowce z grupy metali lekkich lub ich rud, surowce z grupy metali staliwnych lub ich rud, surowce energetyczne, surowce nuklearne, wybrane surowce chemiczne oraz podstawowe surowce ogniotrwałe. Przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji tych surowców mineralnych w stosunku do 2011 roku.
EN
This article analyzed and are summarized in a table the production volumes of the basic minerals in the World and in Poland in 2012, including the leading producers. The analysis comprises the selected raw minerals from the group of metals and gemstones, a group of non-ferrous metals, basic raw minerals from the group of light metals or their ores, raw materials from steel or metal ores, raw energy minerals, nuclear materials, selected basic chemical raw materials and refractory materials. It describes the significant changes in the volume of production of these minerals as compared to 2011.
19
Content available remote Zakładowa kontrola produkcji słupów wirowanych
PL
W artykule zdefiniowano ogólne zasady funkcjonowania zakładowej kontroli produkcjiwświetle obowiązujących przepisów prawa. Omówiono wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji żelbetowych i strunobetonowych słupów elektroenergetycznych i oświetleniowych z betonu wirowanego.
EN
General rules of factory production control operating according to current law were defined. Requirements for factory production control for reinforced and pre-tensioned prestressed spun concrete electricity and lighting poles were discussed.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14246--14256, CD 6
PL
Problemy związane z dostępnością produktów występują w każdej branży, również farmaceutycznej. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, zwłaszcza z zakresu Lean Management, w tym obszarze, niejednokrotnie ma duży wpływ na prawidłowe, a przez to dochodowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Autorzy zidentyfikowali szereg problemów mających kluczowy wpływ na zagadnienie dostępności na linii producent - dystrybutor farmaceutyczny. Analiza wyników badań wykazała, że niezwykle istotna jest wewnętrzna poprawa procesów związanych bezpośrednio z kompletacją zamówień w magazynie oraz szereg zmian organizacyjnych dotyczących przede wszystkim harmonogramowania terminów zamawiania i odbioru produktów zgodnie z preferencjami obu stron (producent-dystrybutor).
EN
The products availability problems exist in every market sector, in pharmaceutical as well. Application of the latest solutions, especially from the field of Lean Management in this area, often has strong impact on proper functionality of the company, what leads to profits growth. The authors identified a number of problems of great influence on the availability issue between the manufacturer and the distributor of pharmaceuticals. The analyses of the research results showed the importance of the internal improvement of processes responsible for the order-picking in the warehouse and several organizational changes concerning scheduling dates of ordering and collection of products according to the preferences of both sides (manufacturer – distributor).
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.