Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 151

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  processing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The aim of the study was to evaluate the changes in the carbon/nitrogen ratio as a result of different natural methods of sewage sludge treatment from two municipal wastewater treatment plants. The sludge from the first treatment plant was poured into two lagoons, one covered with reed and the other with willow and a field with Californian earthworms. The sludge from the second treatment plant was composted with sawdust. The sludge processed with each method was simultaneously subjected to Effective Microorganisms. The samples of processed sludge from both treatment plants were collected three times. In the first one, after five weeks, four months and ten months from the beginning of treatment. The material from the second treatment plant was composted after four, ten weeks and a year of composting. In the samples taken, the total nitrogen content was determined by means of the Kjeldahl method. The determination of the organic carbon content was carried out on a TOC analyser. The C:N ratio was then calculated. It was found that the changes in the C:N ratio depended on the duration of individual processes, and to a lesser extent on the way they were processed. The carbon content during sludge processing increased or remained at a similar level and the nitrogen content decreased with time of their processing, regardless of the EM addition. The addition of Effective Microorganisms to the sludge treatment reduced the C:N ratio in the first period of time and increased this ratio to the optimal value after 10 months or a year. The best technology for sludge processing appeared to be the technology of heap composting with sawdust and with aeration. The ten-week compost had a suitable C/N ratio for use in lawn production.
EN
The paper presents the impact of the initial processing, cultivar, and storage time on the physico-chemical quality of freeze-dried crisps. Sweet pepper after initial washing and crushing was subjected to further four combinations of the initial processing. The first combination included freezing, the second one blanching in 98°C and 2-minutes time, the third one - dehydration in 2% solution of ascorbic acid and the fourth one - dehydration in 2% solution of sodium chloride. Both types of dehydration were carried out in 70°C for 20 minutes with a 1:4 participation of raw material to osmotic solution. Blanched and dehydrated raw materials were subjected to freezing in -18°C for 24 hours. After the completed process of freezing, the samples were moved to a freezerdrier and were dried by sublimation in -18°C and the reduced pressure of 63 Pa. Based on the research analyses a significant variability of physico-chemical properties of the obtained freeze-dried sweet pepper with regard to a cultivar, processing type and storage time were reported. Freeze-dried yellow sweet pepper was the most similar to the fresh raw material. It was dehydrated in the ascorbic acid solution. The storage time considerably influenced the reduction of the quality properties of sweet pepper crisps.
PL
W pracy przedstawiono wpływ odmiany papryki, obróbki wstępnej i czasu przechowywania na jakość fizykochemiczną liofilizowanych cripsów. Paprykę po wstępnym umyciu i rozdrobnieniu poddano 4 kombinacjom obróbki wstępnej. Pierwsza z kombinacji obejmowała zamrażanie, druga blanszowanie w temperaturze 98°C i czasie 2 minut, trzecia odwadnianie w roztworze 2% kwasu askorbinowego oraz czwarta odwadnianie w 2% roztworze chlorku sodu. Obydwa rodzaje odwadniania prowadzono w temperaturze 70°C przez 20 minut przy stosunku surowca do roztworu osmotycznego wynoszącego 1:4. Blanszowane i odwodnione surowce poddano zamrażaniu w temperaturze -18°C przez 24 h. Po zakończonym procesie zamrażania próbki przeniesiono do liofilizatora i suszono sublimacyjnie przy temperaturze -18°C i obniżonym ciśnieniu równym 63 Pa. Na podstawie przeprowadzonych analiz badawczych stwierdzono istotne zróżnicowanie cech fizykochemicznych otrzymanych liofilizatów papryki względem odmiany, rodzaju obróbki i czasu przechowywania. Najbardziej zbliżoną jakościowo do surowca świeżego odznaczały się liofilizaty papryki żółtej odwodnione w roztworze kwasu askorbinowego. Czas przechowywania znacząco wpływał na obniżenie cech jakościowych cripsów z papryki.
EN
The paper presents the impact of the initial processing, cultivar, and storage time on the physical and chemical quality of freeze-dried sweet pepper crisps. Sweet pepper after initial washing and crushing was subjected to further four combinations of the initial processing. The first combination included freezing, the second one blanching in 98°C and 2-minutes time, the third one -dehydration in 2% solution of ascorbic acid and the fourth one - dehydration in the 2% solution of sodium chloride. Both types of dehydration were carried out in 70°C for 20 minutes with a 1:4 participation of raw material to osmotic solution. Blanched and dehydrated raw materials were subjected to freezing in -18°C for 24 hours. After the completed process of freezing, the samples were moved to a freezer-drier and were dried by sublimation in -18°C and the reduced pressure of 63 Pa. The research that was carried out proved that the microbiological quality of the obtained sweet pepper lyophilizes was significantly affected by the cultivar, treatment type and storage time. These factors significantly diversified the number of microorganisms in sweet pepper crisps. No initial processing before sublimation drying caused a considerably average increase of the number of psychrophile and mesophilic bacteria in crisps from both sweet pepper cultivars. A considerable reduction of their total number took place during blanching and dehydration in the ascorbic acid solution and sodium chloride solution. Additionally, along with the storage time, reduction of the total number of psychrophilic, mesophilic bacteria, fungi and yeasts was reported.
PL
W pracy przedstawiono wpływ obróbki wstępnej, odmiany i czasu przechowywania na jakość fizykochemiczną liofilizowanych cripsów z papryki. Paprykę po wstępnym umyciu i rozdrobnieniu poddano 4 dalszym kombinacjom obróbki wstępnej. Pierwsza z kombinacji obejmowała zamrażanie, druga blanszowanie w temperaturze 98°C i czasie 2 minut, trzecia odwadnianie w roztworze 2% kwasu askorbinowego oraz czwarta odwadnianie w 2% roztworze chlorku sodu. Obydwa rodzaje odwadniania prowadzono w temperaturze 70°C przez 20 minut przy stosunku surowca do roztworu osmotycznego wynoszącego 1:4. Blanszowane i odwodnione surowce poddano zamrażaniu w temperaturze -18°C przez 24 h. Po zakończonym procesie zamrażania próbki przeniesiono do liofilizatora i suszono sublimacyjnie przy temperaturze -18°C i obniżonym ciśnieniu równym 63 Pa. Przeprowadzone badania wykazały, że na jakość mikrobiologiczną otrzymanych liofilizatów z papryki istotnie wpłynęła odmiana, rodzaj obróbki oraz czas przechowywania. Czynniki te istotnie różnicowały liczbę drobnoustrojów w cripsach z papryki. Brak obróbki wstępnej przed suszeniem sublimacyjnym spowodował znaczny średni wzrost liczby bakterii psychrofilnych i mezofilnych w cripsach z obu papryk. Znaczne obniżenie ich ogólnej liczby następowało przy blanszowaniu i odwadnianiu w roztworze kwasu askorbinowego i chlorku sodu. Dodatkowo wraz z czasem przechowywania obserwowano obniżenie ogólnej liczby bakterii psychrofilnych, mezofilnych, grzybów i drożdży.
EN
Video surveillance on both marine and inland waters still only plays a mainly auxiliary role in vessel traffic observation and management. The newest technical achievements in visual systems allow camera images to be used in more sophisticated tasks, such as automatic vessel recognition and identification in observed areas. With the use of deep learning algorithms and other artificial intelligence methods, such as rough sets and fuzzy sets, new functions can be designed and implemented in monitoring systems. In this paper the challenges that were encountered and the technology that has been developed in managing video streams are presented as well as the images needed for tests and proper operation of the designed Ship Recognition and Identification System (SHREC). The current technologies, typical setups and capabilities of cameras, with regard to existing on-water video monitoring systems, are also presented. The aspects of collecting the test data in the Szczecin Water Junction area are also described. The main part of the article focuses on presenting the video data pre-processing, storing and managing procedures that have been developed for the purposes of the SHREC system.
PL
Przesiewanie jest operacją powszechnie występującą w każdej technologii przeróbki i przetwórstwa. W szczególności znajduje zastosowanie przy produkcji materiałów budowlanych, gdzie występuje jako operacja główna, ale także w przeróbce rud jako operacja pomocnicza. Jest też powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym, chemicznym, metalurgicznym, energetycznym itp.
EN
Screening is an operation that occurrs commonly in every processing technology. It is used particularly in the manufacture of building materials, where it is applied as the main operation, and in the processing of ores, as an auxiliary operation. It is also commonly used in the food and chemical industries, metallurgy, power industry etc.
EN
The research was devoted to studying the influence of the Tamir biological product in the loose deep-litter keeping of the cattle on the indicators of rearing stock live weight, average daily weight gain, and withdrawal of replacement heifers, cows, and first-calf heifers due to the limb diseases. The study was performed at the stud farm for breeding the black-motley breed of the Integrated Agricultural Production Company (collective farm) Udmurtia in the Vavozhsky district of the Udmurtian Republic in the period from 2013 to October 2018. The report on animals culling from the main herd, and reports on animals weighing have shown that in 2013–2014, before the use of the biological product, the number of heifers withdrawn from the herd at the age of 10–12 months was 12 (in 2013), or 1.4%, and 13 (in 2014), or 1.4%; at the age from 12 to 18 months – nine (2013), or 1.1%, and 12 (2014), or 1.3%; at the age of 18 months and older – three (2013), or 0.6%, and eight (2014), or 0.5% of the total number in the age groups of the animals. In 2015–2017, i.e., after the use of the biological product, the number of heifers withdrawn from the herd at the age of 10–12 months was nine (1.1%), six (0.6%), and seven (0.6%); at the age of 12–18 months – seven (0.8%), five (0.5%), and three (0.3%); at age 18 months and older – two (0.2%), two (0.2%), and one (0.01%) of the total number in the age groups of the animals. Withdrawal of rearing stock due to limbs diseases was also analyzed. While before the use of the biological product, in 2013–2014, 26 animals, or 3.0% (2013) and 33 animals, or 3.5% (in 2014) had been withdrawn from the herd, after the use of the biological products in 2015–2017, this figure dropped to 18 animals, or 2.2% in 2015, 13 animals, or 1.2% in 2016, and 11 animals, or 1.0% in 2017. Thus, the percentage of the withdrawn heifers after the use of the biological product decreased from 3.0–3.5% to 1.0–2.2%, or almost three times. Analysis of the average daily weight gain by young animals in all age periods has shown that after the use of the biological product, the average daily weight gain increased, compared to the period before its use, which confirms the growth of this indicator. The live weight of the replacement heifers at first insemination before the use of the product amounted to 382–381 kg, and in 2015–2017, after the use of the product, it amounted to 385–388–390 kg, which also indicated the positive effect of the product on the growth. The percentage of the cows withdrawn from the main herd after the use of the biological product reduced from 10.3–15.4% to 5.8–6.1%, i.e., by 4.5–9.3%; of first-calf heifers – from 11.0–17.1% to 3.4–7.1%, i.e., by 7.6–10.0%, by the years of withdrawal, respectively. After processing the manure with the Tamir biological product, the fraction of manure became solid (crumbly) and lost the smell. Thus, the use of the Tamir biological product in the technology of loose keeping of cattle on deep litter increased the daily weight gain in heifers and their live weight at first insemination, and reduced the share of low-productive cows and first-calf heifers, as well as the incidence rate of limb diseases.
EN
Purpose: Thermoplastic polyurethanes (TPU) found application in mining. Due to the excellent processing properties, thermoplastic polyurethanes can be also use to make elements that would facilitate miner's work. These elements, however, differ in dimensions depending on the person who is going to use them, that is why they should be personalized. In case of all the above studies, the elements or stuffs were made by means of the injection method. This method limits the possibility of producing mining’s stuff only to models that have a mould. The 3D printing technology developing rapidly throughout the recent years allows for high-precision, personalized elements’ printing, made of thermoplastic materials. Design/methodology/approach: The samples from thermoplastic polyurethanes were made using 3D printing and then subjected to the aging process at intervals of 2, 7 and 30 days. The samples were then subjected to a static tensile tests, hardness tests and FT-IR spectroscopy. Findings: The obtained results of mechanical tests and IR analyses show that the aging process in mine water does not affect the mechanical properties of the samples regardless of the aging time. IR spectral analysis showed no changes in the structure of the main and side polyurethane chains. Both mechanical and spectral tests prove that polyurethanes processed using 3D printing technology can be widely used in mining. Research limitations/implications: Only one type of TPU was processed in this work. Further work should show that synthetic mine water does not degrade the mechanical properties of other commercially available TPUs. Practical implications: The additive technology allows getting elements of mining clothing, ortheses, insoles or exoskeleton elements adapted to one miner. Originality/value: The conducted tests allowed to determine no deterioration of the mechanical properties of samples aged in synthetic mine water. TPU processing using 3D printing technology can be used in mining.
PL
Głównym zadaniem omówionym w niniejszej publikacji było przygotowanie stanowiska laboratoryjnego do badania poufności przetwarzanej informacji. W pierwszej części artykułu przedstawiono porównanie możliwości dwóch programów o licencji otwartej - narzędzi służących do szyfrowania, realizujących szyfrowanie z wykorzystaniem szyfru blokowego AES. W części drugiej opisane zostało działanie dwóch programów stworzonych w C++ na potrzeby stanowiska laboratoryjnego. Pierwszy realizuje szyfrowanie klasyczne, przestawieniowe, drugi do szyfrowania używa operacji XOR.
EN
The main task discussed in this publication was to prepare a laboratory stand to investigate the confidentiality of information processed. The first part of the article presents a comparison of the possibilities of two open license programs - encryption tools that implement encryption with the use of AES block cipher. The second part describes the operation of two programs created in C++ for the needs of the laboratory workstation. The first one performs classic, changeable encryption, the second one uses XOR operation for encryption.
EN
The acquisition parameters and methodology of seismic data processing for high-resolution seismic imaging viewed through relative amplitude preservation are presented. An example of the obtaining of high-quality, shallow seismic data with a variable end-on spread is shown. The source used for the project is an accelerated weight drop. The study area lies within the mine waste disposal area, near Rudna village (Fore-Sudetic Monocline, WS Poland), and results are given for a 2D experimental profile. The aim of the project was to design optimal acquisition and processing parameters for the detailed recognition of Tertiary deposits. The proposed acquisition parameters are a compromise between time, cost and results. High-resolution seismic imaging enables the determining of layers within the range of thicknesses between 5 and 15 m, while the maximal depth of imaging reaches 400 m.
PL
W pracy przeprowadzono analizę wpływu materiału osnowy na właściwości magnetyczne miękkich materiałów kompozytowych (SMC). Badania przeprowadzono na próbkach rdzeni cylindrycznych wykonanych przez autorów z mieszaniny proszku żelaza i różnego rodzaju osnowy. Badania obejmowały wyznaczenie takich parametrów jak indukcja nasycenia Bs, natężenie koercji Hc i stratność. Pomiary wykonano przy różnej częstotliwości wymuszenia.
EN
Soft magnetic composites are often used in the design of electromagnetic converters and electrical machines. Their popularity is due to the ease of molding and the ability to adapt to specific applications. The paper presents magnetic properties of cores made of iron powder and different type of binder. Samples were prepared by compression in temperature dependent from binder / Fe powder mix. Measurement of magnetic parameters revealed an change in magnetic properties with using various types of binders. The presented measurement data show that it is possible to produce of SMC cores with good magnetic properties, using readily available components and in uncomplicated production processes. Cylindrical cores were made with different types of binders, respectively: powder of suspense polyvinyl chloride, powder of polytetrafluoroethylene, powder of polyethylene wax and transformer oil. For the prepared samples we have determined their basic magnetic properties. The analysis of collected measurement data showed a significant relationship between SMC sample forming parameters and their magnetic properties. In addition, the measurements showed a poor dependence of the magnetic properties in developed SMC samples on the excitation frequency. The method of producing a polymer-metal composite described in the article is the subject of patent application P.420850.
12
Content available remote Tendencje rozwojowe w technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych
PL
W artykule omówiono aktualne tendencje w dziedzinie modyfikacji tworzyw polimerowych, w tym kompozytów, nowych technik przetwórczych i systemów sterowania procesami produkcyjnymi.
EN
In the manuscript current trends in the area of modification of polymer materials, including composites, new processing techniques and manufacturing managing and control systems have been described.
EN
The work is devoted to the development of scientific and methodological basis for increasing the functioning efficiency of distributed computer networks and systems through the organization of an info communication network environment for the transmission and processing of information on the basis of implementation of models and mechanisms of associative interaction in a computing environment.
PL
Gospodarowanie bioodpadami powinno opierać się na przejrzystym, kompleksowym podejściu, z uwzględnieniem cyklu życia. Pakiet Komisji Europejskiej dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym wprowadza restrykcyjne wymogi dotyczące recyclingu odpadów, w tym wskazuje odzysk materiałowy jako preferowany dla odpadów biodegradowalnych. W związku z wprowadzeniem selektywnej zbiórki frakcji bio-odpadów komunalnych, problemami związanymi z bezpośrednim zagospodarowaniem przyrodniczym osadów ściekowych - technologie przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji w nawozy organiczno-mineralne stwarzają możliwość odzysku cennej substancji organicznej. Produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator zostały zaklasyfikowane jako środki poprawiające właściwości gleby i nawozy organiczno-mineralne do zastosowania na gruntach ornych oraz do rekultywacji gruntów. W ich skład wchodzą związki wapnia (Ca) oraz związki organiczne. 1 tona OrCal® zawiera około 47 kg azotu (N), około 25 kg fosforu (P2O5), 13,8 kg potasu (K2)O) oraz co najmniej 250 kg wapnia (CaO). Działanie nawozu OrCal® na rośliny można podzielić na dwa rodzaje: 1. Bezpośredni wpływ, czyli dostarczanie składników pokarmowych (mineralnych i organicznych), stymulację korzeni (szczególnie włośników) do wzrostu i rozwoju. 2. Pośredni wpływ, czyli regulację pH gleby, wzbogacanie gleby o substancję organiczną, stymulowanie rozwoju pożytecznych mikroorganizmów glebowych, poprawę parametrów fizycznych i chemicznych gleby i inne. Wszystkie te efekty, w sumie przyczyniają się do stworzenia roślinom uprawnym lepszych warunków do wzrostu, do rozwoju oraz plonowania.
EN
The management of bio-waste should be based on a transparent, comprehensive approach, including the life cycle. The European Commission’ circular economy package introduces restrictive waste recycling requirements, including material recovery as the preferred for biodegradable waste. In connection with the introduction of selective collection of municipal bio-waste fractions, problems related to direct management of sewage sludge – technologies for processing biodegradable waste into organic and mineral fertilizers create the possibility of recovery of valuable organic matter. The OrCal® fertilizer has been classified as an organic-mineral fertilizer for use on arable land and for land reclamation. It consists of calcium compounds (Ca) and organic compounds. 1 ton of OrCal® contains about 47 kg of nitrogen (N), about 25 kg of phosphorus (P2O5), 13,8 kg of potassium (K2O) and at least 250 kg of calcium (CaO). The effect of OrCal® fertilizer on plants can be divided into two types: 1. Direct influence, that is supply of nutrients (mineral and organic), root stimulation (especially root hair) for growth and development; 2. Intermediate influence, i.e. soil pH regulation, soil enrichment with an organic substance, stimulation of beneficial soil microorganisms, improvement of physical and chemical parameters of soil and others. All these effects, in total, contribute to the creation of better conditions for plants growth, development and crops.
EN
Currently is the biggest problem of metallurgical companies the increase of fossil fuel prices and strict environmental regulations. As a result of this, companies must look for alternatives that would reduce the amount of fossil fuels and reduce emissions. Wood sawdust has huge energy potential, which can be used in the process of agglomerate production. This type of energy is locally available, has some similar properties as fossil fuels and is economically advantageous. For these reasons, experimental study using laboratory agglomeration pan was realized to study the possibility of agglomerate production with a mixed fuel. Experimental results show the viability of mixed fuel use in the agglomeration process, but also show significant possibility for improvement. The maximum acceptable substitution ratio, which corresponds to qualitatively suitable agglomerate is 20% of pine sawdust. Based on the realized experiments and the obtained results we have acceded to the intensification of the agglomeration process with an objective to increase the amount of added substitution fuel while maintaining the required quality of agglomerate.
PL
Miękkie kompozyty magnetyczne SMC są często stosowane w projektowaniu przetwornic i maszyn elektrycznych. Swoją popularność zawdzięczają łatwości formowania i możliwości dostosowania do konkretnych zastosowań. W p racy przedstawiono właściwości magnetyczne rdzeni wykonanych z proszku żelaza i suspensyjnego polichlorku winylu. Próbki przygotowywano przez prasowanie na gorąco mieszanki proszku PVC/Fe przy różnych ciśnieniach formowania. Na podstawie wykonanych pomiarów można stwierdzić, że wraz ze wzrostem ciśnienia formowania następuje polepszenie właściwości magnetycznych.
EN
Soft magnetic composites are often used in the design of electromagnetic converters and electrical machines. Their popularity is due to the ease of molding and the ability to adapt to specific applications. The paper presents magnetic properties of cores made of iron powder and suspension polyvinyl chloride. The samples were prepared by hot compression of the PVC / Fe powder mix at various forming pressures. Measurement of magnetic parameters revealed an improvement in magnetic properties with increasing molding pressures. The presented measurement data show that it is possible to produce of SMC cores with good magnetic properties, using readily available components and in uncomplicated production processes. Cylindrical cores were made at different molding pressures, respectively: 234 MPa (30T), 390 MPa (50T), 507 MPa (65T). For the prepared samples we have determined their basic magnetic properties. The analysis of collected measurement data showed a significant relationship between SMC sample forming parameters and their magnetic properties. In addition, the measurements showed a poor dependence of the magnetic properties in developed SMC samples on the excitation frequency. The method of producing a polymer-metal composite described in the article is the subject of patent application P.420850.
PL
Celem artykułu jest charakterystyka technologii obróbki materiałów budowlanych CNC i porównanie jej z technologią obróbki konwencjonalnej. W artykule omówiono ogólny zarys technologii CNC ze szczególnym wyróżnieniem jej podstawowych zalet i wad oraz przedstawiono wyniki krótkiej analizy porównawczej dotyczącej norm czasu pracy na wykonanie montażu drewnianych elementów konstrukcji dachów budynków lub konstrukcji zwykłych z drewna klejonego warstwowo (GL ), obrabianego w technologii CNC oraz litego drewna tartacznego, przy założeniu ręcznej obróbki drewna sposobem tradycyjnym (konwencjonalnym).
EN
The aim of this article is a description of CNC construction materials processing technology and compare it with conventional processing technology. This article discusses an overview of the CNC technology with a special distinction of its main advantages and disadvantages, and presents the results of a brief comparative analysis of working time norms for the assembly of structural elements of roofs of glued laminated timber (GL ) of buildings or normal construction, which were processed in the CNC technology and full edged sawn timber, assuming manual wood processing in conventional method.
PL
Podstawowe wyzwania przed jakimi stoi współczesna metalurgia to: kurczenie się zasobów surowców naturalnych (rud) i pogarszanie ich jakości, wzrost zapotrzebowania na metale jako wciąż najlepsze i najpowszechniejsze materiały konstrukcyjne, koncentracja produkcji górniczej i hutniczej w krajach dysponujących zasobnymi złożami prowadząca do monopolizacji rynku dostaw, spadek opłacalności produkcji oraz ograniczenia środowiskowe emisji odpadów. Rozwiązaniem problemów hutnictwa może być wprowadzenie i intensyfikacja gospodarki metalami w obiegu zamkniętym (tzw. gospodarka recyrkulacyjna – circular economy), wymagająca wprowadzenia recyklingu/przeróbki surowców wtórnych metali. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych metali, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, zarówno służące do ich wytworzenia jak i wykorzystywane do ich późniejszego przetworzenia. Recykling metali odbywa się w dwóch obszarach: podczas produkowania dóbr (odpadów produkcyjnych) oraz późniejszego powstawania z nich odpadów (odpadów poużytkowych, pokonsumpcyjnych). Aby system recyklingu właściwie działał musi istnieć współdziałanie polityki państwa (ochrona rynku surowców wtórnych), producentów wyrobów (eco-projektowanie), przedsiębiorstw recyklingowych (zbierających i przetwarzających) oraz proekologiczne nawyki społeczeństwa (edukacja). W artykule omówiono główne problemy, jakie napotyka krajowy rynek recyklingu metali nieżelaznych z surowców wtórnych.
EN
The basic challenges facing modern metallurgy are: shrinking resources of natural resources (ores) and deterioration of their quality, increased demand for metals as still the best and most common construction materials, concentration of mining and metallurgical production in countries with rich deposits leading to monopolization of the market supply, declining production profitability and environmental restrictions on waste emissions. The solution of the problems of metallurgy may be the introduction and intensification of metal economy in a closed circuit (so-called circular economy), requiring the introduction of recycling / processing of secondary metals. The principle of recycling is to maximize the re-use of the metals, taking into account the minimization of outlays for their processing, which protects natural resources, both for their production and used for their subsequent processing. Metal recycling takes place in two areas: during the production of goods (production waste) and the subsequent deposition of waste (post-consumer and post-consumer waste). In order for the recycling system to function properly, there must be cooperation between the state policy (protection of the market of secondary raw materials), producers of products (eco-design), recycling enterprises (collecting and processing) and environmentally friendly habits of the society (education). The article discusses the main problems faced by the domestic market for recycling non-ferrous metals from secondary raw materials.
PL
W pracy tej skupiono się na rozwiązaniach technologicznych, w tym innowacyjnych, pozyskiwania koncentratów Metali Ziem Rzadkich zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Opracowanie ukierunkowano wokół możliwości technologiczno-technicznych pozyskiwania wysokoprocentowych koncentratów metali ziem rzadkich z alternatywnych źródeł w warunkach krajowych.
EN
This work focused on technological solutions, including innovative ones, obtaining concentrates of Rare Earth Metals in accordance with the principles of sustainable development. The study was focused on the technological and technical possibilities of obtaining high-percentage rare earth concentrates from alternative sources in polish conditions.
EN
This paper aims to characterize and interpret the trends in reserves, resources, and in the mine production of crude kaolin and output of beneficiated kaolin between 1999 and 2015 in the Czech Republic. With nearly 1.2 billion tonnes of total resources, kaolin belongs to the key industrial minerals of the Czech Republic. With an annual output of about 3 to 4 million tonnes of crude kaolin and of around 0.6 million tonnes of beneficiated kaolin, the Czech Republic ranks among the top European and world kaolin producers. Mine production of crude kaolin has been relatively stable since 1997, while the output of beneficiated kaolin has been increasing gradually during the same period. The increased production and yield of beneficiated kaolin resulted from the use of progressive methods in kaolin processing, primarily high-intensity electromagnetic separation. The positive growth trend was not a reflection of the stability of the extractive sector and domestic industry, but it was the result of a pro-export orientation. The amount and share of exports are continuously increasing and constitute 80% of the entire kaolin production sector at the present time. The only exception occurred in 2005–2008, when exports declined by one-half as a result of the government´s export restrictions. The results of analyses were not optimistic for the Czech economy and indicated a sharp downturn in the domestic mining industry. Moreover, a similar situation exists in the case of other essential industrial minerals such as feldspar, clays, and silica sand.
PL
W artykule dokonano charakterystyki i interpretacji trendów dotyczących zasobów, produkcji surowego oraz wzbogaconego kaolinu w Republice Czeskiej w latach 1999−2015. Zasoby kaolinu szacowane są na około 1,2 mld ton i należą do najważniejszych przemysłowych surowców mineralnych Republiki Czeskiej. Z roczną produkcją około 3−4 mln ton surowego kaolinu i około 0,6 mln ton wzbogaconego kaolinu, Czechy należą do czołowych europejskich i światowych producentów kaolinu. Wydobycie surowego kaolinu jest stosunkowo stabilne od 1997 r., natomiast produkcja wzbogaconego kaolinu stopniowo wzrasta. Rosnąca produkcja i coraz lepsza jakość kaolinu wzbogaconego wynika z zastosowania zaawansowanych metod przeróbki, głównie separacji elektromagnetycznej. Ten wzrost nie był odzwierciedleniem stabilności sektora wydobywczego i krajowego przemysłu, ale wiązał się z działalnością proeksportową. Wielkość eksportu i jego udział stale rośnie i stanowi obecnie 80% łącznej krajowej produkcji kaolinu. Jedyny wyjątek miał miejsce w latach 2005−2008, kiedy eksport spadł o połowę w wyniku rządowych ograniczeń eksportu. Wyniki analiz nie były optymistyczne dla czeskiej gospodarki i wskazywały na gwałtowny spadek produkcji krajowego przemysłu górniczego. Ponadto podobna sytuacja występuje w przypadku innych, istotnych przemysłowych surowców mineralnych , takich jak: skaleń, iły i piasek krzemionkowy.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.