Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  process models
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Otoczenie przedsiębiorstwa produkcyjnego to klienci oczekujący efektywnej i terminowej realizacji ich potrzeb. Czyni to systemy informatyczne ERP kluczowymi narzędziami w doskonaleniu i wspomaganiu zarządzania. W publikacji przedstawiono modele procesów jako metodę doskonalenia zarządzania poprzez rozszerzenie wspomagania systemem informatycznym ERP. W pierwszej części przedstawiono opis organizacji wydziału produkcji oraz przepływów i procesów przetwarzania informacji. W drugiej części przedstawiono modele konceptualne, oparte na założeniach analizy strukturalnej. Interpretowanie modeli konceptualnych procesów, w publikacji są to modele planowania i kontroli produkcji, jest metodą powiązania funkcji systemu ERP z organizacją i procesami przetwarzania informacji. Daje to możliwość doskonalenia zarządzaniu stosując system ERP w oparciu o umiejętności kadry przedsiębiorstwa.
EN
The production enterprise environment is the customer's expectation of effective and timely fulfillment of their needs. It makes ERP IT systems a key tool in improving and enhancing management. The paper presents process models as a method of improving management by extending the support of an ERP system. The first part describes the organization of the production department and the flows and processing of information. The second part presents conceptual models, based on the assumptions of structural analysis. Interpretation of conceptual models of processes, in publications are planning and production control models, is a method of linking the functions of the ERP system with the organization and processes of information processing. This gives you the opportunity to improve your management using an ERP system based on the skills of your company.
PL
Funkcjonalność systemów informatycznych ERP pozwala objąć wszystkie obszary aktywności przedsiębiorstwa wspomaganiem. Stanowi to podstawę doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem oraz osiągania efektywności w realizacji potrzeb otoczenia. Modele procesów, przedstawione w publikacji, maja na celu lepsze wykorzystanie funkcjonalności systemów informatycznych ERP we wspomaganiu przedsiębiorstwa na przykładzie obsługi klienta. Modele procesów utworzone zostały z zastosowaniem analizy strukturalnej w modelowaniu procesów biznesowych.
EN
The functionality of ERP systems allows you to cover all areas of the company's support activities. This is the basis for improving the management of the company and achieving efficiency in meeting the needs of the environment. Process models, presented in the publication, aim to make better use of the functionality of ERP systems in supporting the company on the example of customer service. Process models were created using structural analysis in business process modeling.
EN
Standardized processes are important for correctly carrying out activities in an organization. Often the procedures they describe are already in operation, and the need is to understand and formalize them in a model that can support their analysis, replication and enforcement. Manually building these models is complex, costly and error-prone. Hence, the interest in automatically learning them from examples of actual procedures. Desirable options are incrementality in learning and adapting the models, and the ability to express triggers and conditions on the tasks that make up the workflow. This paper proposes a framework based on First-Order Logic that solves many shortcomings of previous approaches to this problem in the literature, allowing to deal with complex domains in a powerful and flexible way. Indeed, First-Order Logic provides a single, comprehensive and expressive representation and manipulation environment for supporting all of the above requirements. A purposely devised experimental evaluation confirms the effectiveness and efficiency of the proposed solution.
PL
W referacie omówiono zagadnienia związane ze stosowaniem modeli procesów w aplikacjach przemysłowych, zwłaszcza odnoszące się do błędów modeli, ich zmienności w czasie i możliwości korekcji. Przedstawiono algorytm korekcji wyjść neuronowych modeli zanieczyszczeń emitowanych przez kotły energetyczne, który został zastosowany w wirtualnym analizatorze spalin. Algorytm minimalizuje błąd wartości średniej i wartości skutecznej. Przedstawiono wyniki wieloletniej eksploatacji analizatora świadczące o skuteczności opisanego algorytmu oraz obrazujące wielkość i charakter zmian właściwości modelowanych procesów przemysłowych Przedstawiono modyfikację algorytmu, która umożliwia jego stosowanie w przypadkach, gdy modele są źródłami sygnałów wzorcowych w zadaniach diagnozowania korzystających z metody residuów. Wskazano warunki stosowania algorytmu.
EN
The article presents issues concerning the applicability of process models under industrial conditions. It focuses on model errors, their time variability, and their ability to introduce necessary corrections. It presents an algorithm dedicated to output error corrections for neural net models applied to assess contamination produced by power plant boilers. This model has been successfully applied to the virtual exhaust analyser. This algorithm reduces the mean value and effective value errors. The article presents the results of long term (xxx years) application of this model. It focuses on its efficiency while deployed to large-scale variable industrial processes. Variability of processes under consideration may be large; therefore, it has to be taken into account while planning to deploy models of this kind. For that reason, an algorithm modification was developed in order to make this art of models applicable to the cases where models themselves may be a source of master signals for tasks such as technical diagnostics based on the residual method. Although the group of processes successfully covered by this approach is limited, it is wide enough to make it practically viable. Important advantages of this algorithm are its simplicity of practical deployment and its long-term stable work without human operator's intervention.
5
Content available remote EAF process optimization: theory and real results
EN
The electric arc furnace (EAF) is the key point in most stainless-steel and in many carbon-steel melting plants. Siemens VAI developed a cyclic calculation which allows the online-description of the complex system, consisting of different charge materials (solid and liquid), steel, slag and offgas during the complete EAF-process including tapping. This includes heating, melting and solving of solid materials, chemical reactions and temperature losses. The same routines are used for a full cyclic Precalculation of the process before the EAF-heat is started, in order to optimize the heat processing. As result, a full dynamic approach for the mass and heat balance of the EAF-heat is created, in accordance to predefined values (e.g. for charge materials, electrical and chemical energy input), so that a complete set of setpoints is obtained. This is a major enhancement, compared to the simpler calculations used previously in most steel-plants. A charge calculation to determine the loading of the buckets is implemented using a simplex-algorithm. The comprehensive group of Siemens VAI process models is referred to as SteelExpert. This process optimization system (Level 2) has been applied successfully to a wide range of treatment practices like using solid charge materials charged by buckets or through the 5th hole, continuous feeding of DRI in combination with liquid charge materials. Expectations for the system as well as actual experiences are presented, together with an outlook for future developments.
PL
Elektryczny piec łukowy (EAF) jest głównym urządzeniem w większości stalowni przy produkcji stali nierdzewnej i wę- glowej. Siemens VAI opracował obliczenia cykliczne, które pozwalają na opis procesu on-line złożonych systemów, składających się z różnych materiałów wsadowych (stałych i ciekłych), stali, żużla, gazów wylotowych podczas całego procesu EAF łącznie ze spustem. Zawiera nagrzewanie, topienie i rozwiązania dla materiałów stałych, reakcji chemicznych i strat temperatury. Te same procedury są użyte do pełnych cyklicznych obliczeń procesu przed rozpoczęciem wytopu, aby go zoptymalizować. Jako wynik, tworzone jest pełne dynamiczne ujęcie bilansu masy i ciepła wytopu w EAF, zgodnie z predefiniowanymi wielkościami (dla materiałów wsadowych, pobranej energii elektrycznej i chemicznej), więc uzyskany jest kompletny zestaw żądanych wartości. Jest to główne udoskonalenie, w porównaniu do prostszych rozwiązań używanych wcześniej w większości stalowni. Obliczenia wsadu, w celu ustalenia ładunku koszów jest wykonane z użyciem algorytmu simplex. Obszerna grupa modeli procesów firmy Siemens VAI odnosi się do SteelExpert. Ten system optymalizacji procesu z sukcesem został zastosowany do szerokiego zakresu praktyk jak ładowanie stałych materiałów wsadowych za pomocą koszy lub 5 otworu, ciągłe dozowanie DRI w połączeniu z ładunkiem materiałów ciekłych. Przedstawione są oczekiwania w stosunku do systemu, jak i obecne doświadczenia, razem z perspektywami rozwoju.
6
Content available remote Analysis of the EAF operation by process modelling
EN
Process modelling is often used for the observation and control of the EAF process. Online process models allow the calculation of values incapable of measurement like the actual liquid and solid steel mass in the furnace or the permanent monitoring of the actual mean temperature of the liquid steel. An additional benefit comes from offline process simulations allowing an affordable scientific investigation of the EAF operation. The process model can be regarded as a software replacement of the real furnace. Since a specific process model may predict not all relevant information and not all model parameters are known with a sufficient accuracy, the process models need to be validated. For studying the fundamental behaviour of the process and its optimization options, the model has to be as simple as possible – but not simpler. By using a multi-zone meltdown model [1], the EAF operation is analysed on a theoretical basis. An exemplary model analysis is provided. The process modelling tools are used to demonstrate how to determine optimum DRI feeding or scrap charging procedures. The model predictive control (MPC) approach for continuous DRI feeding is found to be as efficient as global process optimizations (in theory).
PL
Modelowanie procesu jest często wykorzystywane do obserwacji i sterowania piecem łukowym (EAF). Modele procesu on-line pozwalają na obliczenie wartości niemożliwych do zmierzenia, jak aktualna masa stali w postaci ciekłej i stałej w piecu lub stały monitoring bieżącej temperatury ciekłej stali. Dodatkową korzyścią pochodzącą z symulacji off-line procesu jest możliwość badań naukowych, dotyczących sterowania EAF. Model procesu może być traktowany jak komputerowe zastąpienie rzeczywistego pieca. Ponieważ określony model procesu nie może przewidywać wszystkich istotnych informacji i nie wszystkie parametry modelu są znane z dostateczną dokładnością, modele procesu muszą być weryfikowane. Aby zbadać właściwe zachowanie procesu i parametry jego optymalizacji, model musi być jak prostszy. Używając kilkustrefowego modelu topienia, praca pieca łukowego jest analizowana w oparciu o teorię. W artykule przeprowadzono przykładową analizę modelu. Narzędzia procesu modelowania są wykorzystane do przedstawienia możliwości uzyskania optimum dozowania DRI lub ładowania złomu. Ujęcie sterowania modelem przewidywania (MPC) dla ciągłego dozowania DRI jest tak skuteczne, jak całościowa optymalizacja procesu (teoretycznie).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.