Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces zużywania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The work presents metallographic examinations of worn brake linings under various operating conditions. The main purpose of this work is to determine the types of friction pair wear of braking systems under specific operating conditions. This is important for car service employees and appraisers who, based on quantitative and qualitative analysis, will determine the dominant mechanisms of wear. This is very important due to the possibility of determining the operating conditions, and thus the assessment of the use not only of the friction pair, but also the entire technical object, which is a motor vehicle. On the basis of the quantitative metallographic analysis of the research, individual wear mechanisms were presented, taking into account the determined diagnostic criteria during the measurement.
PL
W pracy przedstawiono badania metalograficzne zużytych okładzin hamulcowych w różnych warunkach eksploatacji. Głównym celem niniejszej pracy jest określenie rodzajów zużycia par ciernych układów hamulcowych w określonych warunkach eksploatacji. Ma to istotne znaczenie dla pracowników serwisów samochodowych i rzeczoznawców, którzy na podstawie ilościowej i jakościowej analizy wyznaczą dominujące mechanizmy zużywania. Jest to bardzo istotne ze względu na możliwość określenia warunków eksploatacji, a tym samym oceny użytkowania nie tylko pary ciernej, ale także całego obiektu technicznego, jakim jest pojazd samochodowy. Na podstawie ilościowej analizy metalograficznej badań ukazano poszczególne mechanizmy zużywania z uwzględnieniem wyznaczonych kryteriów diagnostycznych podczas pomiaru.
PL
W artykule przedstawiono analizę czynników mających wpływ na intensywność procesu zużywania udarowego młyna tarczowo-kołkowego, głównie jego elementów roboczych – kołków. Zidentyfikowano czynniki konstrukcyjne, którymi były: powierzchnia kołków i stan ich warstwy wierzchniej, przede wszystkim jej powierzchni. Na tej podstawie zaproponowano zmiany konstrukcyjne: na powierzchni bocznej kołków nacięto gwint, zwiększając w ten sposób ich powierzchnie czynne o ok. 80%. Kołki poddano ponadto obróbce cieplno- -chemicznej – azotowaniu. Wprowadzenie zaproponowanych zmian zwiększyło trwałość kołków prawie dwukrotnie.
EN
The paper presents an analysis of the factors affecting the intensity of the wear process of impact disk-pin mill, mainly its working parts – pins. Structural factors have been identified which were the following: the area of the pins’ surface and the state of the surface layer. On this basis, the following design changes were made: Threads were cut into side surface of the pins increasing their active surfaces by approx. 80%. The pins were also thermo-chemical treated – nitriding. The application of proposed changes has nearly doubled the durability of the pins.
PL
W niniejszej pracy przeanalizowano wpływ ukształtowania struktury geometrycznej powierzchni na proces zużywania elementów par kinematycznych ze stykiem konforemnym. Rozmieszczenie śladów obróbki określono stopniem izotropowości struktury. Omówiono cechy warstwy wierzchniej elementów maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem izotropowości struktury powierzchni. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku badawczym. Miarami procesu zużywania były: ubytek masy oraz zmiana parametru chropowatości Ra zarejestrowane dla struktur charakteryzujących się różnym stopniem izotropowości, a więc kształtem i rozmieszczeniem śladów obróbki. Wyniki badań potwierdziły istotność badanych czynników na intensywność procesu zużywania.
EN
In this paper, the influence of figuration of surface geometric structure on the run of wear processes of frictional pairs is discussed. Arrangement of the traces of machining determined the structure degree of isotropy. The paper discusses the characteristics of surface layers with particular emphasis on surface structure isotropy. The results of experimental investigations were carried out on a test stand designed and made for the research. As the measures of wear processes, one accepted the following quantities: mass decrement of samples and changes of roughness parameters Ra. The results of experimental investigations registered for the different degrees of isotropy of structures and thus traces of machining. The investigations confirm the influence of the tested factor on the intensity of the wear process.
PL
W pracy przeanalizowano przebieg zużycia warstw napawanych o zróżnicowanych mikrostrukturach oraz budowie na zużycie jednostkowe w żwirowej i ilastej glebowej masie ściernej w dwóch ich stanach wilgotnościowych (suchym i mokrym). Do badań wybrano warstwy uzyskane poprzez napawanie materiałów na bazie stopów Fe-C-Cr zawierających pierwiastki węglikotwórcze B, V, Nb, Mn, Mo i W. Badania w warunkach laboratoryjnych realizowano na maszynie zużyciowej typu "wirującej masy" na drodze tarcia 10 km. Badania mikroskopowe wykonano za pomocą mikroskopu Neophot 52. Do obserwacji mikrostruktur wykorzystano mikroskopy skaningowe TESLA BS340 sprzężony z mikroanalizatorem TESLA NL-2001A oraz STEREOSCAN 180 z przystawkami do mikroanalizy Link System oraz Philips EM 515. Uzyskane wyniki wskazują, że wraz ze zmianą składu granulometrycznego masy ściernej zmieniają się wartości zużycia napoin. Zużycie w glebie żwirowej jest do 5× intensywniejsze niż w glebie ilastej w zależności od napawanej warstwy i stanu wilgotnościowego gleby. Zwiększenie wilgotności gleby powoduje zmniejszenie nawet 10× intensywności zużywania. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zmniejszenie intensywności zużywania w glebowej masie ściernej wymaga wytworzenia warstw wierzchnich zawierających węgliki pierwotne (Fe, Cr)7 C3, węgliki typu Mo2C, VC, TiC oraz eutektyki [alfa + (Fe, Cr) 7 C3].
EN
The paper presents the analysis of the process of the wear, using the unit wear rate, of hard surface layers with different structures in a gravel and loamy abrasive soil mass in two states of moisture, dry and wet. Test materials based on Fe-Cr-C containing carbides with elements B, V, Nb, Mn, Mo and W layers obtained by welding were selected. The laboratory research was conducted on a "spinning bowl" type wear machine with a sliding distance of 10 km. Microscopic research was performed using a Neophot 52 microscope with ordinary and inversion lenses. Scanning microscopy, TESLA BS340, connected with microanalysis TESLA NL-2001A and STEREOSCAN 180 with microanalysis Link System and a Philips EM 515 were used to observe the structures. The results show that changes in the granulometric composition of the wear mass also change the wear values of hard surface layers. The wear rate in the gravel is 5 times more intense than in the loamy soil, depending on the surfaced layer and soil moistures. Increasing soil moisture reduces the intensity of wear up to 10 times. Based on the studies, it was found that reducing the intensity of wear in abrasive soil mass requires the surface layers containing primary carbides (Fe, Cr)7 C3, carbides types Mo2C, VC, TiC, and eutectic [alfa + (Fe, Cr)7 C3].
PL
W pracy przeanalizowano procesy zużywania zachodzące w warstwach uzyskanych poprzez napawanie materiałów na bazie FeC i Cr, zawierających pierwiastki przejściowe V,Nb,Mn i W oraz węgliki wolframu podczas tarcia w gliniasto-piaszczystej masie ściernej. Badania realizowano na maszynie zużyciowej typu "wirującej misy". Stwierdzono, że najlepszymi właściwościami przeciwzużyciowymi w gliniasto-piaszczystej masie ściernej charakteryzują się materiały o mikrostrukturze ferrytu stopowego z licznymi drobnymi węglikami typu Mo2C, WC i NbC. O przebiegu procesu zużywania decydują skład chemiczny i mikrostruktura warstwy oraz udział frakcji piaszczystej w składzie granulometrycznym masy ściernej.
EN
The paper examines the processes of wear occurring in the layers obtained by the welding of materials based on Fe-Cr-C, containing the transitional elements V, Nb, Mn, and W and tungsten carbide during friction in sandy clay abrasive mass. The study was conducted on the "rotating mass" wear machine. It was found that the best antiwear properties in sandy clay mass of abrasive materials are characterised by a microstructure of alloy ferrite with many fine carbides of types Mo2C, WC, and NbC. The chemical composition and microstructure of the layers and content of sand fraction in the granulometric composition of abrasive soil mass determines the process of wear.
PL
W pracy przeanalizowano wpływ kierunkowości, jako jednej z cech struktury geometrycznej powierzchni, na intensywność procesu zużywania elementów par ciernych ze stykiem konforemnym. Opisano cechy warstwy wierzchniej elementów maszyn ze szczególnym wyróżnieniem znaczenia kierunkowości SGP w aspekcie transformacji warstwy wierzchniej. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, w których jako czynniki wejściowe (niezależne) przyjęto: kąt przecięcia śladów obróbki na próbce i przeciwpróbce (0°; 30°; 45°; 60° i 90°) oraz docisk próbki i przeciwpróbki (300; 450 i 600 N). Miarą zachodzących zmian w badanej parze ciernej ze stykiem konforemnym była masa próbek (jej zmiana) kontrolowana po różnych drogach tarcia; stanowiła ona zatem czynnik wyjściowy (zależny). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że kąt przecięcia śladów obróbki na próbce i przeciwpróbce ma istotny wpływ na intensywność procesu zużywania. Zużycie jest największe dla kąta 0°, najmniejsze zaś dla kąta 90°. Stwierdzono także, że obserwowane zmiany mają mniejszy gradient dla większych wartości obciążenia próbek. Bezpośrednio potwierdzono w ten sposób istotność wzajemnego usytuowania śladów obróbki na współpracujących powierzchniach, a tym samym, lecz pośrednio – wpływ kierunkowości SGP na intensywność procesu zużywania elementów par ciernych.
EN
The article deals with the influence of texture direction, as one of the structure geometric features, on the intensity of wear process of elements of frictional pairs with conformal contact. Properties of the surface layer of machine elements have been described focusing on SGS direction significance in terms of the surface layer transformation. Experimental tests results have been presented, in which such factors as: the angle of machining trace intersections on samples and countersamples (0°; 30°; 45°; 60° and 90°) and the sample and countersample pressure (300, 450 and 600 N) were accepted as input factors. The mass of samples (its changes) controlled along different friction routes was the measurement of changes occurring in the tested frictional pair with conformal contact. On the basis of carried out experimental tests it was found that the angle of machining trace intersections on samples and countersamples has a significant influence on the intensity of the wear process. Wear is the biggest for angle 0 and the smallest for angle 90. It was also found that the change gradient is smaller for higher values of the sample load. Thus in this way significance of mutual location of the sample traces on cooperating surfaces has been proved and at the same time, though indirectly, the influence of SGS direction on the intensity of the frictional pair element wear process.
PL
W niniejszej pracy przeanalizowano wpływ kierunkowości struktury geometrycznej powierzchni na proces zużywania elementów par ciernych ze stykiem konforemnym. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku badawczym. Miarami procesu zużywania były: ubytek masy oraz zmiana wymiaru liniowego próbek przy różnych kątach przecięcia śladów obróbki na współpracujących powierzchniach. Wyniki badań potwierdziły istotność badanych czynników na intensywność procesu zużywania.
EN
In this paper influence of texture direction parameters of surface geometric structure on the run of wear process of frictional pairs is discussed. Results of experimental investigations carried out on designed and made test-stand, were presented. As the measures of wear process one accepted following quantities: mass decrement and changes linear dimension of samples for different values of angle of crossing of machming track on cooperating surfaces. The investigations confirm influence of tested factor on intensity of wear process.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie wpływu stanu struktury geometrycznej powierzchni (SGP) na proces zużywania elementów par kinematycznych ze stykiem konforemnym. Omówiono także cechy warstwy wierzchniej (WW) elementów maszyn ze szczególnym wyróżnieniem znaczenia kierunkowości SGP. Przeanalizowano również strukturę stanowiska badawczego do badań wpływu kierunkowości SGP na proces zużywania z uwzględnieniem kinematyki przemieszczeń przeciwpróbki względem nieruchomych próbek. Omówiono możliwości uzyskiwania w badaniach różnych skojarzeń kątowych śladów obróbki na współpracujących elementach.
EN
In this paper, the problems of the influence of surface geometric structure state (SGS) on the wear process of kinematic pair elements with conformed contact were presented. The properties of surface layer (SL) of machine elements were also discussed. The focus was on the significance of texture direction of SGS. The structure of the test stand used for investigation of texture direction influence on the wear process run was also analysed. In mentioned analysed kinematics of reciprocal displacements of the counter-sample against motionless samples was taken into account. Furthermore, in presented paper, there are presented the abilities of obtaining different angles of machining trace intersection.
9
Content available remote Badania wybranych cech warstwy wierzchniej ukonstytuowanej elektroerozyjnie
PL
W artykule omówiono cechy technologicznej warstwy wierzchniej. Przeanalizowano wpływ przyjętej technologii obróbki na cechy tribologiczne obrabianych powierzchni oraz na intensywność procesu zużywania. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących tego zagadnienia, które potwierdziły istotność badanych czynników na transformację warstwy wierzchniej.
EN
The features of technological surface layer in article were have talked over. The received technology of processing was analysed in aspect of the influence of the tribologic properties the machined surfaces as well as on intensity of wear process. The results of experimental investigations were introduced. They confirmed significance studied factors on transformation of surface layer.
EN
In this paper influence of texture direction parameters of surface geometric structure on the run of service generated layer transformation of kinematical pair elements with conform contact was analysed. The properties of surface layer of machine elements were also discussed. The main accent was laid on significance of texture direction of surface geometrie structure. General aspects of transformation of technological surface layers and service operated layers are discussed too. The results of initial investigations realized on test stand, designed and made for this process, aim were presented too. Obtained results confirm significance of tested factors on intensity of wear.
PL
W niniejszej pracy przeanalizowano wpływ parametrów kierunkowości struktury geometrycznej powierzchni (a więc jednego z czynników wyznaczających stan warstwy wierzchniej) na przebieg transformacji eksploatacyjnej warstwy wierzchniej elementów par kinematycznych ze stykiem konforemnym. Omówiono także cechy warstwy wierzchniej elementów maszyn ze szczególnym wyróżnieniem znaczenia kierunkowości struktury geometrycznej powierzchni. Przeanalizowano również aspekty transformacji technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej. Przedstawiono również wyniki badań wstępnych przeprowadzonych na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku badawczym. Wyniki badań potwierdziły istotność badanych czynników na intensywność procesu zużywania.
PL
W pracy przeanalizowano przydatność oceny stanu warstwy wierzchniej elementów maszyn w procesie diagnozowania stanu obiektu technicznego. Omówiono parametry warstwy wierzchniej, które wyznaczają jej własności i właściwości. Przedstawiono również wyniki badań wstępnych przeprowadzonych na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku badawczym. Dotyczą one wpływu parametrów kierunkowości struktury geometrycznej powierzchni (a więc jednego z czynników wyznaczających stan warstwy wierzchniej) na przebieg transformacji eksploatacyjnej warstwy wierzchniej elementów par kinematycznych ze stykiem konforemnym. Wyniki badań potwierdziły istotność badanych czynników na intensywność procesu zużywania.
EN
In this paper usability of state estimation of machine elements surface layer in diagnostic process of technical object state was analyzed. The parameters of surface layer which determine its characteristics and properties also were discussed. The results of initial investigations realized on test stand, designed and made for this aim, were presented too. These experiments concern influence of texture direction parameters of surface geometric structure on the run of service generated layer transformation of kinematical pair elements with conform contact. These parameters are important factors which determined surface layer state. Obtained results confirm significance of tested factors on intensity of wear.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań tribologicznych kompozytów na osnowie PTFE zawierających koks lub grafit. Materiały te współpracowały ślizgowo ze stalowymi przeciwelementami o różnej chropowatości powierzchni w warunkach tarcia technicznie suchego. Ponadto przeprowadzono obserwacje mikroskopowe powierzchni ślizgowych współpracujących materiałów po procesie tarcia. Przedstawiono zestaw zdjęć mikroskopowych, na których ukazano charakterystyczne procesy dotyczące zużywania polimerowej matrycy oraz cząstek wypełniaczy, a także przenoszenie polimerowej warstwy na powierzchnię elementu stalowego. Zaobserwowano zwiększenie ilości wypełniaczy na powierzchni ślizgowej kompozytów po procesie tarcia w porównaniu z głębiej położonymi obszarami materiału kompozytowego. Obserwacje mikroskopowe, w powiązaniu z wynikami badań tribologicznych, umożliwiły wnioskowanie o procesach tarcia i zużywania, jakie zachodziły na powierzchni warstwy wierzchniej badanych kompozytów PTFE zawierających koks i grafit.
EN
The results of tribological research of composites based on polytetrafluoroethylene (PTFE) filled with carbon or graphite are treated in this paper. These materials slid against steel under dry friction conditions. The effect of surface roughness of steel counterface on tribological properties of PTFE composites was observed. The ranges of the surface roughness parameter R(3z) of steel counterface for which PTFE composites sliding against steel show the best tribological properties were presented. Some phenomena can be explained using microscopy observations. Worn surfaces of PTFE-composites were examined with scanning electron microscopy (SEM). The amount of fillers observed on the worn surfaces was greater than that observed inside the composites. Surfaces of the steel were covered with the polymer film (PTFE). Microscopy examination of the sliding surface together with the results of tribological investigations made it possible to conclude about friction and wear processes of the investigated PTFE composites.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.