Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces zawiesinowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zawartość miedzi w chalkozynowo-bornitowych koncentratach KGHM Polska Miedź S.A. jest podobna jak w koncentratach chalkopirytowych (20÷30 % mas.). Natomiast stężenia siarki i żelaza są kilkakrotnie niższe odpowiednio 9÷12 i 3÷6 % mas. Ponadto cechą charakterystyczną polskich koncentratów miedzi jest obecność w nich węgla organicznego (6÷9 % mas.) oraz zanieczyszczeń: ołowiu (1,5÷3,0 % mas.) i arsenu (0,05÷0,4 % mas.). Niskie zawartości siarki i żelaza oraz występowanie węgla organicznego sprawiły, że do stapiania tego rodzaju koncentratów w Polsce stosowane są dwa rodzaje technologii: proces szybowy (HM Głogów I i HM Legnica) oraz jednostadialny proces zawiesinowy (HM Głogów II). W obu tych procesach węgiel organiczny stanowi paliwo zapewniając wymaganą temperaturę produktów. Huty, w których stosowany jest proces szybowy, gdy w dwóch pierwszych operacjach pirometalurgicznych występują trwałe fazy siarczkowe (stapianie koncentratów, konwertorowanie kamienia miedziowego), cechuje wysoki stopień eliminacji Pb i As z cyklu produkcji miedzi. Odmienna sytuacja występuje w jednostadialnym procesie zawiesinowym, gdy siarczki w krótkim czasie utleniane są do metali i tlenków. Rozpoczęta modernizacja pirometalurgii w KGHM Polska Miedź S.A. polegająca na zastąpieniu pieców szybowych w HM Głogów I i w HM Legnica jednym piecem zawiesinowym wymagała rozwiązania m.in. problemu wyprowadzania z cyklu produkcji miedzi głównych zanieczyszczeń tj. ołowiu i arsenu. W artykule przedstawione jest zachowanie się ołowiu i arsenu oraz sposobu eliminacji tych zanieczyszczeń z cyklu produkcji miedzi obecnie, gdy funkcjonują dwie technologie, tj. proces szybowy i jednostadialny proces zawiesinowy. Dla sytuacji po modernizacji, gdy w KGHM Polska Miedź S.A. będą pracowały dwa piece zawiesinowe do produkcji miedzi blister bezpośrednio z koncentratów, opracowane są rozwiązania umożliwiające eliminację Pb i As w stopniu zapewniającym utrzymanie poziomu stężeń tych metali w półproduktach na wymaganym poziomie.
EN
The copper content in chalcosite-bornite concentrates produced by KGHM Polska Miedź SA is similar to that in chalcopyrite concentrates (20÷30 wt %). However, the concentration of sulfur and iron is much lower, respectively by 9÷12 and 3÷6 wt %. Furthermore, a characteristic of Polish concentrates is the presence of carbon (6÷9 wt %) and impurities: lead (1.5÷3.0 wt %) and arsenic (0.05÷0.4 wt %). Due to the low sulfur and iron content and the presence of organic carbon, two types of technology were chosen for the melting of the kinds of concentrates encountered in Poland: the shaft smelting process (Głogów I and Legnica) and the one-stage flash smelting process (Głogów II). In both processes the organic carbon constitutes a fuel to provide the desired temperature of the products. The smelters in which the shaft process is used are characterized by a high degree of elimination of Pb and As in the copper production cycle when, in the first two pyrometallurgical operations (concentrates melting, copper matte converting) stable sulfide phases occur. A different situation occurs in the one-stage flash smelting process, where the sulfides are oxidized quickly to the metal and oxides. The beginning of the process of pyrometallurgy modernization by KGHM Polska Miedź SA, involving replacement of the shaft furnaces at Głogów I and Legnica with a single flash smelting furnace, required solutions to such problems as how to remove major contaminants such as lead and arsenic from the copper production cycle. In this paper the behavior of lead and arsenic is presented, as well as the current means of removing these contaminants from the copper production cycle, when there are two technologies, i.e. the process of shaft furnace smelting and the one-stage flash smelting process. To deal with the situation after the upgrade, when KGHM Polish Copper SA will operate two flash smelting furnaces for the production of copper blister directly from concentrates, solutions are being developed to enable the elimination of Pb and As to the degree necessary to ensure that the concentration levels of these metals in the semi-finished products are maintained at the required level.
EN
The aim of the work was to investigate the influence of temperature on the rate of copper removal from the obtained slag from the flash direct-to-blister process by means of a carbon reducer. The slag used in this work was taken from the direct-to-blister Outokumpu flash furnace at the smelter in Głogów, and graphite penetrators were used as the slag reducers. The experiment was carried out at 1573 K, 1623 K and 1673 K. It was found that the rate of the de-coppering process of the “Głogów” slag increased with the increase of temperature.
PL
Celem pracy było określenie wpływu temperatury na kinetykę procesu odmiedziowania żużli z procesu zawiesinowego za pomocą reduktora węglowego. Do badań użyto żużel pobrany z procesu zawiesinowego realizowanego w HM „Głogów”, przy czym reduktorem były penetratory grafitowe zanurzane w badanym żużlu. Badania przeprowadzono w temperaturach 1573 K, 1623 K i 1673K. Uzyskane wyniki wskazują, że szybkość procesu zwiększała się ze wzrostem temperatury ale tyko w pierwszym okresie.
PL
W pracy przedstawione zostały wyniki analizy zawiesinowego procesu otrzymywania miedzi uzyskane przy użyciu wybranych metod eksploracji danych. Analiza przeprowadzona została jedynie dla wybranych parametrów. Wyniki analizy posłużyły do utworzenia odpowiednich reguł asocjacyjnych z wybranych parametrów wejściowych procesu zawiesinowego oraz parametrów temperaturowych produktów procesu. Przeprowadzona została pełna analiza uwzględniająca technologiczny punkt widzenia badanego zagadnienia.
EN
The paper present the results of the data mining analysis of the copper flash smelting process. Only chosen process parameters were considered. The obtained results formed the appropriate association rules between chosen input and the temperatures of the process output parameters. The data mining analysis was performed and confronted with engineering knowledge about the considered process.
PL
Przedstawiono badania eksperymentalne zjawiska pienienia się żużla w procesie zawiesinowego wytopu miedzi. Badania wykazały dużą skłonność żużla zawiesinowego do spieniania się. Oszacowano wartość wskaźnika trwałości piany żużlowej dzięki skojarzeniu wyników badań eksperymentalnych i modelu matematycznego pienienia się żużla. Zaproponowany model matematyczny może służyć do przewidywania dynamiki zjawiska pienienia w piecu zawiesinowym.
EN
The laboratory experiments and mathematical model of slag foaming phenomenon in the flash direct-to-copper smelting process has been presented. The foam stability index value has been estimated. The experiments showed that the flash smelting slag characterizes high foaming propensity. Proposed mathematical model can be used for the prediction of foaming dynamics in the flash smelter.
PL
W artykule przedstawiono kontynuację badań odmiedziowania żużla oraz badania stopu CuPbFe odzyskanego z żużla z pieca zawiesinowego. Analiza DSC żużla bez dodatków upłynniających, jak i z dodatkami, tj: Na2CO3, NaF, Fe2O3 pozwoliła wyciągnąć wniosek, że pod wzglądem energetycznym bardziej korzystny jest proces zachodzący w żużlu z dodatkami upłynniającymi.
EN
Results of continued research on slag decopperisation and examination of the CuPbFe alloy recovered from flash furnace slag have been presented. The DSC analysis of slag without fluxing agents and with additives (Na2CO3, NaF, Fe2O3) showed that the process taking place in a slag when fluxing additives are used is more beneficial.
PL
Koncentraty KGHM zawierają 5,5-7,8% węgla organicznego. Wysoka wartość opałowa koncentratów powoduje, że ilość generowanego w szybie reakcyjnym ciepła stanowi czynnik ograniczający wydajność procesu. Dla uniknięcia ograniczeń wynikających z bilansu energetycznego, w HM GŁOGÓW zastosowano w procesie zawiesinowym dodatek technologiczny w postaci pyłów zawierających około 50% CaO. Źródłem pyłów jest instalacja odsiarczająca gazy z elektrociepłowni huty. Przedstawiono charakterystykę wprowadzonego dodatku technologicznego. Zestawiono i porównano parametry procesu przy różnych ilościach przetapianego dodatku oraz jego wpływ na produkty pieca.
EN
The KGHM concentrates contain from 5.5 to 7.8 % of organic carbon. The high calorific value of the concentrates resulting in high amount of heat generated in the reaction shaft of the flash smelting furnace reduces process efficiency. To remove this limitation related to the process heat balance, dusts containing about 50 % CaO have been used as technological additive in the flash process applied at the Głogów Copper Smelter. The dusts come from the installation desulphurising gases from the heat and power generating plant of the Smelter. Summary and comparison of the process parameters for different amounts of the additive used are presented, and its effect on the furnace products is discussed.
PL
W pracy zaprezentowano analizę wpływu dodatku związków wapnia na proces zawiesinowy prowadzony w Hucie Miedzi GłOGÓW. W wyniku funkcjonowania instalacji odsiarczania spalin pojawiają się w tym zakładzie duże ilości odpadu (pyły IOS) zawierającego związki wapnia. Zauważono, że dodatek tych pyłów wpływa korzystnie na prowadzenie procesu zawiesinowego, co objawia się m.in. poprzez spadek zapotrzebowania na tlen w tym procesie. Analiza danych doprowadziła do uściślenia wielkości tego spadku; wykonano analizę wpływu pyłów IOS na zachodzące w piecu zawiesinowym procesy.
EN
Large quantities of waste dust (IOS), which contains calcium compounds, are emerging as result of the work of combustion gas desulfurization installation, in Copperworks GŁOGÓW. It was observed, that addition of that dust, favourably influenced the operation of fluidized-bed process which manifested itself with drop of oxygen demand in that process. The analysis of the dates allowed to specify that drop. The influence of IOS dusts on the process in fluidized-bed furnace was analysed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.