Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces wielkopiecowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z modelowaniem matematycznym procesu wielkopiecowego służącym do oceny ilościowych efektów energetycznych stosowania w wielkim piecu różnych czynników paliwowo-redukcyjnych. Przedmiotem rozważań jest teoretyczno-empiryczny model matematyczny procesu, oparty na bilansowaniu wydzielonych stref temperaturowych wielkiego pieca. Przedstawiono zastosowanie metody zaawansowanej walidacji danych pomiarowych do wyeliminowania niezgodności wybranych bilansów substancji i energii stref temperaturowych wielkiego pieca dla tzw. bazowego pomiaru jego wskaźników surowcowych i energetycznych w ustalonym stanie pracy. Zastosowana metoda zaawansowanej walidacji danych pomiarowych umożliwia uwiarygodnienie wartości wielkości zakładanych jako niezmienne w obliczeniach symulacyjnych z użyciem modelu oraz na obliczenie wiarygodnych wartości współczynników empirycznych w wybranych zależnościach modelu matematycznego.
EN
The article presents selected issues related to mathematical modelling of the blast furnace process used to assess the quantitative energy effects of using various fuel-reduction mediums in the blast furnace. The subject of the discussion is the theoretical-empirical mathematical model of the process based on balancing separated temperature zones of the blast furnace. The application of the advanced measurement data validation and reconciliation method to eliminate incompatibilities of selected balances of mass and energy of the temperature zones of the blast furnace for the so-called basic measurement of its raw materials and energy indicators in the steady-state of operation. The applied method of advanced data validation and reconciliation makes it possible to improve the reliability of values assumed as constant in simulation calculations using the mathematical model and to calculate reliable values of empirical coefficients in selected dependencies of the model.
2
PL
Rozpad soli alkalicznych ma miejsce w wielu procesach technologicznych. Jednym z nich jest produkcja żelaza w wielkim piecu w redukującej atmosferze w szerokim zakresie temperatur (50-2000°C), gdzie obserwuje się ciągłą cyrkulację związków alkalicznych. Rozpadają się one w wysokich temperaturach i tworzą się ponownie w chłodniejszych częściach wielkiego pieca, pozostając tym samym w procesie. Przeanalizowano obieg węglanów i krzemianów alkalicznych, a także ich wpływ na atmosferę wielkiego pieca, jego materiały konstrukcyjne oraz produkt.
EN
Fundamentals of processes for redn. of carbonates and silicates to CO, K, Na, Si, SiO2 and FeO in blast furnace were presented. In particular, the cycle of alkaline carbonates and silicates and their influence on the blast furnace atmosphere, construction materials and produced pig Fe were analyzed. The unpublished balance data on blast furnace charge compn. and quality taken form the Czech industrial metallurgical practice were also included and discussed.
PL
W artykule przedstawiono analizę obliczeń termochemicznych dotyczących równowagi tlenków żelaza z fazą gazową, składającą się ze składników odpowiadających realnemu procesowi wielkopiecowemu. Na podstawie tej analizy określono zakresy występowania poszczególnych reakcji redukcji.
EN
The presented paper shows an analysis of thermo-chemical calculations on iron oxides equilibrium with gas phase consisting of ingredients conforming to real blast furnace process. Based on this analysis was defined a range of particular reduction reactions occurrence.
PL
W artykule przedstawiono sposób wykorzystania wyników pomiarów sond podwsadowych do analizy intensywności pomiarów zachodzących w przestrzeni roboczej wielkiego pieca w funkcji odległości od jego osi. Jako przykład przedstawiono zmianę stopni redukcji wzdłuż promienia. Metoda ta umożliwia podobną analizę w stosunku do niemal wszystkich parametrów pracy agregatu.
EN
The article shows how to use the measurement results of horizontal probes for the analysis of intensity measurements taking place in the working volume of blast furnace as a function of distance from its center. As an example, changing the reduction ratio along the radius is presented. This method allows a similar analysis applies to almost all the parameters of the unit.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu różnych zawartości wodoru i tlenku węgla na równowagę procesów redukcji w warunkach odpo- wiadających wielkiemu piecu. Obliczenia przeprowadzono za pomocą termochemicznego oprogramowania i baz danych FactSage. Przedstawiono również mechanizm wpływu zwiększonego udziału wodoru w gazie garowym na konstrukcję modelu minimalizacji zużycia paliwa.
EN
The presented paper shows analysis of the hydrogen and carbon monoxide influence on the equilibrium of iron oxides reduction at conditions corresponded with the blast furnace process. The calculations were performed by using the FactSage thermochemical software and databases. There is also presented the mechanism of the increased hydrogen share at the bosh gas impact on the construction of the fuel rate minimization model.
PL
W artykule przedstawiono sposób określenia lokalizacji strefy rezerwy cieplno-chemicznej w przestrzeni roboczej wielkiego pieca, przy wykorzystaniu danych pochodzących z sondy podwsadowej. Strefa rezerwy jest dolną granicą strefy przygotowawczej, a więc obszarem redukcji pośredniej tlenków żelaza. Przebieg tych reakcji zależy również od czasu kontaktu pomiędzy fazą gazową i stałą, jest więc niezwykle ważny dla prawidłowego działania wielkiego pieca.
EN
The presented paper shows the way of determination of the thermo-chemical reserve zone location in the working space of blast furnace, using data from the horizontal probe. Reserve zone is the bottom boundary of the preparatory zone, and so the area of indirect reduction of iron oxides. Occurrence of these reactions also depends on the contact time between the gas and the solid phases, so it is extremely important for the smooth operation of the blast furnace process.
7
Content available Research on thermal decomposition of waste PE/PP
EN
The most important and the most frequently used plastics are polyethylene (PE) and polypropylene (PP). They are characterised with high heating values (approximately 40 MJ/kg). Moreover, their chemical composition, based mainly on carbon and hydrogen, allows to use them in industrial processes. One of the methods of utilisation of plastic waste can be its use in the metallurgical industry. This paper presents results of thermal decomposition of waste PE/PP. Chemical and thermal analysis (TG) of studied wastes was carried out. Evolved gaseous products from the decomposition of wastes were indentified using mass spectrometry (TG-MS). This paper also presents an application of plastic wastes as supplemental fuel in blast furnace processes (as a substitute for coke) and as an addition in processes of coking coal.
8
Content available remote Metody utylizacji odpadów tworzyw sztucznych w procesie metalurgicznym
PL
Tworzywa sztuczne, ze względu na bardzo dobre właściwości mechaniczne w połączeniu z ich małą gęstością, stosowane są w wielu dziedzinach gospodarki. Zastosowanie znajdują w przemyśle opakowaniowym, w rolnictwie, ogrodnictwie, budownictwie czy przemyśle elektronicznym. Każdego roku duże ilości odpadowych tworzyw sztucznych składowane są na wysypiskach odpadów. Jest to niewątpliwie najgorszy sposób unieszkodliwiania odpadów, zarówno z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia. Ze względu na skład chemiczny tworzyw sztucznych (oparty głównie na węglu i wodorze) oraz wysoką wartość opałową (ok. 40 MJ/kg) mogą one znajdować zastosowanie w procesie metalurgicznym. W artykule przedstawiono metody utylizacji odpadowych tworzyw sztucznych jako substytut koksu w procesie wielkopiecowym oraz jako dodatek w procesie koksowania węgla.
EN
Plastics have very good mechanical properties along with low density and for this reason plastics are used for packaging, in agriculture, horticulture, building industry, and electronics. Each year a sizeable amount of generated plastic wastes are landfilled. This method of waste disposal seems to be the worst from economical and environmental point of view. Because of chemical composition of plastic wastes (based mainly on carbon and hydrogen) and high heating values (approximately 40 MJ/kg) they can be used in metallurgical industry. This paper presents application of plastic wastes as supplemental fuel in the blast furnace processes (as a substitute for coke) and as addition in processes of coking coke.
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania wybranych odpadów zawierających w składzie znaczne udziały tlenków żelaza, takie jak zaolejona zendra powalcownicza, żużel z odsiarczania surówki żelaza, szlam i osad pofiltracyjny, frakcja magnetyczna z żużla, pył wielkopiecowy. Na podstawie analizy ich składu chemicznego i uziarnienia dokonano oceny ich przydatności i zakresu stosowania do procesów redukcji i do produkcji cementu.
EN
The article presents possibility of utilization selected wastes bearing substantial amounts of iron oxides, such as: greased mill scale, slag from desulphurization, sludge, slag’s magnetic fraction, dust from blast furnace. Based on analysis of chemical composition and grain size the evaluation of those wastes were made with regard to cement production and reduction processes, on the basis of chemical composition and graining.
10
Content available Slag; Value added steel industry byproducts
EN
Slag is a non metallic co-product, produced in the iron (BF) and steelmaking (BOF and EAF) process. Slag has been commonly utilized on a broad scale ever since these processes were first taken into use. Besides economical benefits, environmental requirements will enhance the need for further product development work concerning the properties of slag in the future, in order to observe the principle of sustainable development. Today, one of the important indicators of sustainable steel industry is quantity of slag (production) and its utilization. This paper discuss the utilization of slag in different fields such as cement, heat and sound isolation, filtration, agriculture, tile and glass production and explain some of important researches in last 35 years which done in Esfahan Steel Co. (ESCo) of Iran.
PL
Żużel jest niemetalicznym produktem wytworzonym w procesach wielkopiecowym (BF) i stalowniczym (BOF, EAF). Żużel był powszechnie wykorzystywany na szeroką skalę od początku istnienia tych procesów. Oprócz korzyści ekonomicznych, wymagania środowiskowe zwiększą potrzebę dalszej pracy na rzecz rozwoju produktu, odnośnie własności żużla, w celu przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj, jednym z najważniejszych wskaźników zrównoważonego przemysłu stalowego jest ilość żużla (produkcja) i jego wykorzystanie. Niniejszy artykuł omawia wykorzystanie żużla w różnych obszarach, takich jak cement, izolacja cieplna i akustyczna, filtracja, rolnictwo, produkcja płytek ceramicznych i szklanych oraz wyjaśnia kilka ważnych badań w ciągu ostatnich 35 lat, wykonanych w Esfahan Steel Co.(ESCO) w Iranie.
PL
W procesie wielkopiecowym część mechanizmów opisano na podstawie obserwacji przebiegu zjawisk i różnych fragmentarycznych badań składowych procesu. W ten sposób powstały hipotetyczne opisy mechanizmów. Niektóre z tych opisów od lat sprawdzają się i nie budzą wątpliwości. Są także opisy mechanizmów, które czasem nie zgadzają z rzeczywistym przebiegiem procesu wielkopiecowego. W minionym pięćdziesięcioleciu zmieniono lub poprawiono poglądy na niektóre zachowania wsadu podczas załadunku do wielkiego pieca i w jego wnętrzu: na sposób ściekania mięknącego i topniejącego wsadu, na sposób ściekania ciekłych produktów przez komory przed dyszami wielkiego pieca. Korekta tych poglądów pozwoliła na wyciągnięcie praktycznych wniosków i na zmiany sposobu kierowania niektórymi elementami procesu wielkopiecowego, np. obniżeniem zawartości krzemu w surówce przeróbczej, ograniczeniem liczby przepalonych dysz wielkopiecowych, poprawą wykorzystania paliw zastępczych, obniżeniem ilości stosowanego koksu metalurgicznego.
EN
The part of mechanisms of the blast furnace process was pictured on the ground of observations of various occurrences and fragmentary investigations of the process. On this way hypothetical descriptions of mechanisms were originated. Some of these descriptions prove correct and are beyond a doubt. But there are also descriptions, which sometimes do not agree with real blast furnace process. In the past fifty years were charged or improved some opinions - upon the behaviour of the charge during loading into the blastfurnace and inside the blastfurnace, upon the manner of the flow down of softening and melting products, upon the flow down of molten products across the raceways. The correction of these views enabled to draw practical conclusions and changes in the control of some elements of the blast furnace process e.g. the decrease of the silicon content in the pig iron for the steel production, limiting the burning of blast furnace tuyeres, improvement of the fuel utilization in the blastfurnace and decrease of the coke consumption.
PL
W doskonaleniu metod podejmowania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym czasem pomija się technikę i technologię produkcji. Powoduje to, że zamiast przewidywanej korzyści, jakiej spodziewano się - poniesiono stratę. W artykule przytoczono kilka przykładów dotyczących produkcji surówki wielkopiecowej. Nie zawsze zmniejszanie zapasów surowców na składowisku huty jest korzystne finansowo, a tani koks lub tania ruda żelaza mogą powodować wzrost kosztu wytwarzania surówki wielkopiecowej. Stara zasada kompleksowej oceny zysków i strat nie zawsze jest przestrzegana.
EN
The improvement of methods for taking decisions in the productive enterprise sometimes leaves out of account the technique and production technology. It causes that instead of expected profit a loss is found. In the article some examples concerned to the production of pig iron are mentioned. The decreasing of raw material reserves on the stockyard in the blast furnace plant causes not always financial advantages, the cheap coke or the cheap iron ore can give occasion to the rise of cost of the pig iron production. The old custom to complex estimation of all profits and losses is not always observed.
PL
Wielki piec jest urządzeniem pracującym w sposób ciągły. W XVIII wieku kampania między kolejnymi kapitalnymi remontami trwała od kilku tygodni do kilku miesięcy, a dzisiaj przekracza 10 lat. W artykule przypomniano ewolucję konstrukcji wielkich pieców i materiałów zastosowanych do ich budowy oraz rozwój technologii ich prowadzenia, które pozwoliły na przedłużenie trwałości wielkich pieców.
EN
The blast furnaces is a continuous producing installation. In the XVIII century the blast furnace campaign between succeeding general overhauls lasted flew weeks to several months, to-day it exeeds 10 years. This paper reminds the evolution of the blast furnace design and applyed construction materials as well as the development of the blast furnace process - which prolonged the durability of blast furnaces.
14
Content available remote Wielkopiecowe odpady żelazonośne - geneza i metody ich zagospodarowania
PL
Omówiono przepływ materiałów w wielkim piecu, przy czym szczególną uwagę zwrócono na sposoby uzyskiwania drobnoziarnistych odpadów. Przedstawiono charakterystykę i koncepcje zagospodarowania tych odpadów w przemyśle metalurgicznym i niemetalurgicznym.
EN
In this paper the flow of materials in blast furnace was described and special attention was paid to the ways of obtaining fine-grained wastes. Characteristics and selected management technologies in metallurgy and non-metallurgical utilization of those wastes were also presented.
PL
Przedstawiono krótką charakterystykę odpadów pochodzących z procesu wielkopiecowego, a więc żużla, gazu, pyłu i szlamu oraz oceniono możliwość ich wykorzystania w gospodarce.
EN
This article presents short characteristics oft he waste from blast-furnace process, i.e. slug, gas, dust and sludge, and assessment of the possibility of using them in industry.
PL
Przedstawiono rolę koksu w procesie wielkopiecowym w jej trzech podstawowych aspektach: energetycznym, chemicznym i fizycznym. Ten ostatni sprowadza się do zapewnienia złożu materiałów wsadowych odpowiedniej przewiewności dla gazów oraz przepuszczalności dla żużla i ciekłego metalu. Jest to szczególnie ważne w dolnych partiach pieca, gdzie jedynie koks pozostaje w stanie stałym. Na tym tle przedstawiono wpływ właściwości mechanicznych oraz reaktywności koksu na przebieg procesu wielkopiecowego, a także scharakteryzowano główne czynniki powodujące jego termochemiczną i mechaniczną degradację. Omówiono wpływ porowatej struktury koksu na jego reaktywność z uwzględnieniem roli jako odgrywają poszczególne grupy wymiarowe porów w różnych obszarach zgazowania koksu ditlenkiem węgla. Scharakteryzowano też wpływ porowatej struktury koksu na jego wytrzymałość, w tym także wytrzymałość po reakcji z CO2. Oceny wpływu porowatości koksu na jego wytrzymałość dokonano, wykorzystując opracowane dla materiałów kruchych modele oparte na analizie energetycznej zjawiska zniszczenia (teoria Griffitha), zaczerpnięte z mechaniki zjawiska zniszczenia współczynniki koncentracji naprężeń oraz semi-empiryczne wzory uwzględniające wytrzymałość pozbawionej porów matrycy i oraz wpływ działających jako koncentratory naprężeń defektów strukturalnych (pory, pęknięcia itp.).
EN
The paper presents three major aspects of the role of coke In blast furnace process, i.e. energy, chemical and physical aspects. The last one involves ensuring the appropriate gas permeability and proper drainage for slag and liquid metal inside the blast furnace. This is especially important in the lower parts of the furnace where only coke remains in solid state. Against this background, the influence of mechanical properties and reactivity of coke on the blast furnace process is discussed and major causes of thermal, chemical and mechanical degradation of coke are characterised. The paper discussed, the unfluence of porous coke structure on coke reactivity is defined for particular stages of its gasification, with regard to pores with different diameters. The effect of coke porosity on mechanical properties and coke strength after reaction with CO2 is analysed. The assessment of influence of coke porosity on its strength was done with the use of models based on energy analysis of rapture in solids developed by Griffith for brittle materials and semi-empirical relationships taking the account of the strength of solid matrix and the influence on structural failures (pores, cracks etc.) of stress concentrators.
PL
Przedstawiono problematykę odzysku energii i recyklingu surowcowego odpadowych tworzyw sztucznych (OTS), ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w tym celu procesu produkcji surówki żelaza. Możliwości wykorzystania OTS występują na etapie przygotowania wsadu wielkopiecowego oraz przy zastosowaniu injekcjii do wielkiego pieca paliw zastępczych. Przedstawiono zagraniczne i krajowe doświadczenia związane z wykorzystaniem OTS w procesie wielkopiecowym oraz produkcji koksu. Ograniczenia dla stosowania OTS w tych procesach są związane między innymi z podwyższoną zawartością chloru w odpadach. Problem ten można rozwiązać stosując wstępną obróbkę termochemiczną. Wskazano na technologię KARBOTERM jako jedną z praktycznych możliwości rozwiązania.
EN
Problems of waste plastics (WP) recycling and energy recovery have been discussed with special attention on WP utilization in blast-furnace processes. Waste plastics utilization can be done at the time of blast-furnace charge preparation and also by injection as supplementary fuel during blast furnace process. The foreign and national experiences of WP recycling and energy recovery in blast-furnace process and production of coke have been shown. Limitation for the applying of WP in these cases results from raised content of chlorine in wastes. The problem can be solved by applying preliminary thermochemical processing of WP. The technology KARBOTERM as one of practical possibilities of solution was shown.
PL
Opisano nowe technologie załadunku wsadu do wielkiego pieca. Polegają one na selektywnym wprowadzaniu do wielkiego pieca dwóch zawężonych klas ziarnowych spieku i koksu, bądź też mieszanym systemie załadunku koksu i tworzyw żelazonośnych o obniżonej ziarnistości. Technologie te pozwalają na poprawę stopnia wykorzystania energii chemicznej gazu wielkopiecowego, polepszają warunki redukcji poprzez optymalizację stopni redukcji pośredniej i bezpośredniej w wielkim piecu a w wyniku tego umożliwiają obniżenie zapotrzebowania na paliwo.
EN
New technologies of loading the charge into blast furnace are described. They include a selective introduction of two narrowed down granularity grades of sinter and coke into blast furnace or a mixed system of loading coke and iron-bearing materials with reduced granularity. These technologies allow the increase in blast-furnace gas chemical energy utilisation degree, improve reduction conditions by optimisation of indirect and direct reduction degree in blast furnace and thus affect the reduction in demand for fuel.
PL
Celem pracy bylo określenie wstępnych warunków regulacji teoretycznej temperatury spalania koksu przed dyszami oraz wydajności produkcyjnej krajowych wielkich pieców drogą zmian udziału tlenu i azotu w dmuchu. Stwierdzono, że zastąpienie azotem 1% tlenu w mieszaninie gazu, obniża się szybkość spalania koksu o 8,6%.
EN
The aim of this paper is to specify the initial conditions of theoretical coke combustion temperature control before the tuyeres and determine the productwity of domestic blast furnaces by changing the oxygen and nitrogen portion in the wind. It was found that replacement of 1% of oxygen with nitrogen in a gas mixture reduced the coke combustion rate by 8.6%.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych jako elementu wspomagającego proces wielopiecowy, a w szczególności ich wykorzystania do przewidywania ważniejszych parametrów rozważnego procesu. Opierając się na pozyskanych danych literaturowych, dokonano analizy pracy systemów kontrolno - sterujących, działających na bazie fizycznych modeli matematycznych. Zwrócono uwagę na obszary nie nadające się do identyfikacji za pomocą systemów tradycyjnych. Przedstawiono również działanie opisanych w literaturze modeli opartych na strukturze sieci neuronowych, zwracając uwagę na dokładność realizacji funkcji celu oraz przydatności dla codziennego stosowania ich w praktyce wielopiecowej. Artykuł zawiera wyniki z procesu wielkopiecowego wspomaganego przez sieci neuronowe z hut pracujących w różnych świata (Niemcy, Szwecja, Płd. Afryka).
EN
In the article the usability of artifical neuron network as an element of supporing the blast furnace process in particular the utilization of the same for predictinh important parameters of the process was presented. On the basis of literature an analysis of monitoring - control systems operation was carried out with the use of mathematical models. Attention was paid to areas which are not suitable for identification by means of traditional systems. The article presents also the function of models described in the literature based on neuron network structure and attention was paid to the preciseness of objective function and the usability in blast furnace practice. The article contains results of the blast furnace process supported by neuron networks from steelworks operating in various part of the world (Germany, Sweden, South Africa).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.