Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The article presents the analysis of the implementation of selected elements of car transport in the aspect of ecology. The basic issue that affects the protection of the environment (ecology) is the value of energy intensity in the manufacture of products. The elements made in the production process of plastic mouldings were compared. The amount of energy in kJ needed to produce 1 kg of a given product was estimated. Next, the dependencies between the value of computational energy intensity and the emission of gases affecting the environment of CO2, SO2, NOx were presented. As a conversion factor according to GUS data, it was assumed that 1kWh production in Poland causes emission of 800 g CO2, 7 g SO2 and 3 g NOx.
PL
W artykule przedstawiono analizę wykonania wybranych elementów transportu samochodowego w aspekcie ekologii. Podstawowym zagadnieniem, które ma wpływ na ochronę środowiska (ekologię) jest wartość energochłonności wytwarzania wyrobów. Porównano elementy wykonane w procesie produkcji wyprasek z tworzyw sztucznych z odlewnictwem. Oszacowano ilość energii w kJ potrzebnej do produkcji 1 kg danego wyrobu. Następnie przedstawiono zależności między wartością energochłonności obliczeniowej z emisją gazów wpływających na środowisko C02, S02, NOx. Jako przelicznik zgodnie z danymi GUS przyjęto, że produkcja 1kWh w Polsce powoduję emisję 800 g C02, 7 g S02 i 3 g NOx.
PL
W ostatnich latach coraz częściej mówi się o Przemyśle 4.0, czyli zastosowaniu automatyzacji i robotyzacji w zakładach pracy. Związane jest to z problemem kurczenia się ilości dostępnych pracowników w stosunku do potrzeb zakładów. Na dzisiaj sytuacja jest taka, że z jednej strony słyszymy o spadającej i rekordowo niskiej stopie bezrobocia (5,9% za grudzień 2018), a z drugiej strony firmy narzekają na brak pracowników, mimo że stopa zatrudnienia (odsetek pracujących w przedziale wiekowym 20-64 lata) za rok 2017 wynosiła 70,90%, przy średniej unijnej 72,2%. Wg danych OECD Polacy pracują dłużej w stosunku do pracowników innych krajów Europy Zachodniej - przykłady przedstawia rys. 1.
EN
The G8D method is one of the methods used in quality management using quality management tools and designed to solve problems occurring in production processes. The method consists of 8 disciplines and ensures the required quality of both production processes and finished products. It may also be applied to the optimization of production processes, while ensuring their safety. In the article, the authors presented the method of using the D4 discipline algorithm of the G8D method allowing to detect the root cause of the problem in the process and to indicate the so-called escape point. The authors presented the course of action for discipline D4 undertaken when the root cause of the problem is to be analysed. The procedure is presented on an exemplary process of the projection welding of a nut.
4
Content available Quality improvement in production process
EN
Quality is a certain degree of excellence and is one of the important factor in realization of the production process. Evaluation of the quality excellence in production project management is connected with a process of making changes in particular phases of project realization. The thesis proposed in the article is: the effective quality improvement based on implementation of the quality management method contributes to achieve the planned quality in the production project.
EN
In the article was presented the results of analysis of the nonconformities which occur during the production of PET bottles in the selected company from Poland. The analysis included six process unit operations of forming PET bottles. The aim of the analysis is to present specific corrective and improvement actions based on the results obtained. The article presents a short description of the process of shaping PET bottles for six selected operations. The block diagram of the PET bottle shaping process is presented. Quality management tools were used for quantitative and qualitative analysis. The use of the Pareto-Lorenz diagram allowed for quantitative an approach to the quality problems of PET bottles. The Ishikawa diagram was used to identify potential causes of the most frequent problem. Corrective actions were proposed to improve the quality of PET bottles tested. The research problem has been solved. As a critical element requiring improvement, the competences of employees and the process of operating machines and devices were indicated.
EN
Production of high-precision parts of devices requires high precision This is especially true for parts, manufactured on 6D-machines. Such technological movements require high accuracy using the appropriate software and measurement system. Lackck of feedback detail - cutting tool - the program leads to uncertainty of the location of the working space of the machine tool elements of the technological process. Therefore, the problem is to determine the coordinates of touching objects of the technological process in the working space of equipment.
PL
Produkcja precyzyjnych części urządzeń wymaga dużej precyzji. Dotyczy to zwłaszcza części produkowanych na maszynach 6D. Taki proces wymaga wysokiej dokładności co możliwe jest dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu i systemowi pomiarowemu. Brak informacji zwrotnej narzędzie tnące-program prowadzi do niepewności lokalizacji w przestrzeni roboczej elementów obrabiarki. Dlatego problem polega na określeniu współrzędnych dotykających obiektów procesu technologicznego w przestrzeni roboczej sprzętu.
7
Content available remote Improvement of the manufacturing and logistic process in the researched company
EN
Manufacturing and logistics process in conditions of the contemporary market must be multidimensional and multicriterial. Activities associated with production and logistics are closely related. Improvement of the manufacturing process and logistics areas in enterprises has a great importance and can bring a lot of benefits. Each optimization of the manufacturing and logistics proces should be analyzed, adapted to needs of the given enterprise and successively implemented. The article describes proposals to improve the manufacturing and Logistics process in researched enterprise, through identification of functional problems. In addition, indicates important possible benefits, resulting from the use of tools, systems and techniques to optimize production and logistics areas in the organization.
PL
W warunkach współczesnego rynku proces produkcji i logistyki musi mieć charakter wielowymiarowy i wielokryterialny. Działania związane z produkcją i logistyką są ze sobą ściśle powiązane. Doskonalenie procesu produkcji i obszarów logistyki w przedsiębiorstwach ma ogromne znaczenie i może przynieść wiele korzyści. Każda optymalizacja procesu produkcji i logistyki powinna być przeanalizowana, dostosowana do potrzeb danego przedsiębiorstwa i sukcesywnie wdrażana. Niniejszy artykuł przedstawia propozycje doskonalenia procesu produkcji i logistyki w badanym przedsiębiorstwie, poprzez identyfikację problemów funkcjonalnych. Ponadto wskazuje istotne możliwe do uzyskania korzyści, wynikające z zastosowania narzędzi, systemów i technik optymalizujących obszary produkcji i logistyki w organizacji.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki zrealizowanych badań z zastosowaniem obserwacji stanowiska pracy w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Celem ich była ocena efektywności organizacji pracy operatorów, zaproponowanie usprawnień, wdrożenie propozycji i finalna ocena wprowadzonych zmian. Publikacja zawiera szczegółowy opis procedury badawczej i implementacyjnej, która spełniać może oczekiwania praktyków jako przykład stosowania badań w sferze produkcyjnej.
EN
The study presents the results of completed research using the observation of a work station in a selected manufacturing enterprise. Their aim was to assess the effectiveness of the operator’s work organization, to propose improvements, to implement the proposals and to finally assess the changes introduced. The publication contains a detailed description of the research and implementation procedure that can meet the expectations of practitioners as an example of the use of research in the production sphere.
EN
The automotive industry was one of the first to implement the “just-in-time” approach on a massive scale. Such an approach required a very effective ordering of goods as well as monitoring of deliveries, and The consequence of such actions was a significant reduction in production costs. Missing components, in transit to an assembly line, cause stoppages in production which result in high financial losses in the form of contractual penalties. The onus is on the supplier to prove that he is not at fault himself, in order to have the complaint annulled. One of the methods used in the Production Plant under discussion is video monitoring of the order-picking process. The idea itself and its implementation were discussed with a rationalisation team, under ISO/TS 16949: 2009. The authors of the project were employees directly involved in the process The goal was quite relevant to them since these same employees, were getting internal complaints for deficiencies in their collective packaging; this was then being reflected in the size of their bonuses Such a visual demonstration of accuracy in completing the process resulted in the withdrawal of complaints, leading to the elimination of the financial losses which had been occasioned by production line stoppages. The study period covers a period of 5 years, from January 2010 to December 2015. Analysis of the data collected allowed conclusions to be arrived at, regarding fairness and the measurable benefits to be had when using this method.
EN
The aim of this article is to show the use of the analysis of the failure causes and effects as a prevention tool in controlling the quality of a given production process in the company. The scope of the work covers an analysis of a selected process, definition of inconsistencies present in this process, and then the FMEA analysis. In the production company one should implement thinking and actions based on the so-called ‘quality loop’ – it is an interdependence model of the undertaken actions which affect the quality shaping. It is carried out from the possibility for identifying a customer’s requirements through a project, production process, up to the assessment of effective capability for meeting the defined requirements. The application of such an approach enables to take the actions improving the operation of quality management in a systemic way.
11
Content available remote Właściwości wapna dolomitowego
PL
Badania właściwości wapna dolomitowego przeprowadzono na próbkach dolomitów pochodzących z polskich złóż w Ołdrzychowicach, Brudzowicach i Winnej. W wyniku badań stwierdzono, że pochodzenie dolomitów i warunki ich dekarbonatyzacji, w tym zawartość dwutlenku węgla w atmosferze otaczającej dekarbonatyzowaną próbkę dolomitu, wpływają na 2 – 3 krotny wzrost sumarycznej objętości porów i zmianę ich struktury. Wzrost ciśnienia parcjalnego CO2 do wartości około 456 hPa w mieszaninie gazowej powoduje spadek udziału mezoporów przy wzroście udziału makroporów i jednoczesnym spadku powierzchni właściwej BET. Zróżnicowanie porowatości pociąga za sobą zmiany reaktywności wapna dolomitowego w stosunku do wody.
EN
The investigations of dolomitic lime were carried out using samples from the Polish deposits located in Ołdrzychowice, Brudzowice and Winna. The results of the experiments are showing that the origin and the conditions of calcination, including the content of carbon dioxide in gaseous mixture surrounding calcined sample, increases the volume of porosity by 2 - 3 times and changes the pore structure. Increase of CO2 partial pressure up to value of 456 hPa in the gaseous mixture causes a decrease of the content of mesopores and the increase of macropores with simultaneous decrease of BET surface area. The heterogeneity of porosity influences on the changes of the dolomitic lime reactivity with water.
EN
The analysis of the production processes automation phenomenon in enterprises operating in Poland is the object of the presented chapter. The current state of automation of production processes has been also evaluated. The data presented in the chapter come from all types of analyses, reports and statistical data. The results of the analysis confirm that not only the production processes automation level of enterprises in Poland increases, but it also affects the flexibility of the production processes and the product quality improvement as well as financial effects of enterprises. In conclusion, authors underline that there are some barriers in the production processes automation implementing.
EN
Purpose of the article – The research topic undertaken by the author aimed at answering the question: whether and how the use of the SWOT analysis and statistical data can help to identify key strengths and weaknesses of biomass and coal usage in cogeneration system? Scientific aim – The main objective of the research is the analysis and evaluation of the implementation of cogeneration systems to energy companies and identify key strengths and weaknesses of biomass and coal in cogeneration system. This work provides managers with useful tips to identify and plan activities aimed at implementing combustion of biomass and coal in different periods of time.
PL
Cel artykułu – temat badawczy podejmowany przez autora, mający odpowiedzieć na pytanie: czy i w jaki sposób wykorzystanie analizy SWOT i danych statystycznych może pomóc w określeniu kluczowych mocnych i słabych stron biomasy oraz wykorzystania węgla w systemie kogeneracji? Cel naukowy – głównym celem badań jest analiza i ocena wdrożenia systemów kogeneracyjnych dla firm energetycznych oraz określenie głównych mocnych i słabych stron spalania biomasy i węgla kamiennego w systemie kogeneracyjnym. Praca dostarcza menedżerom wskazówek do identyfikowania i planowania działań mających na celu realizację procesu spalania biomasy oraz węgla kamiennego w różnych okresach.
EN
The article presents a plan for the control of prefabricated products one of the companies as an effective tool for identifying non-compliance of supplied materials to the manufacturing process. It has been shown that the results of research carried out on the basis of the presented plan are the basis for negotiations with contractors and affect change in board decisions in terms of contracts with suppliers, and also indirectly affect the cost reduction of complaints and downtime. They provide the basis for faster decisions on corrective actions and complaints.
PL
W artykule przedstawiono opracowany plan kontroli pół-produktów dla jednej z firm jako skuteczne narzędzie do identyfikacji nie-zgodności dostarczanych materiałów do procesu produkcji. Wykazano, że wyniki badań przeprowadzonych przy wykorzystaniu zaprezentowanego planu stanowią podstawę do negocjacji z kontrahentami i wpływają na zmiany decyzji zarządu w kwestii umów z dostawcami, a także pośrednio wpływają na obniżenie kosztów reklamacji i przestojów. Są też podstawą do szybszego podejmowania decyzji w sprawie działań naprawczych i reklamacyjnych.
PL
Metody badań nieniszczących pozwalają na określenie wybranych cech obiektu bez ingerencji w jego strukturę. Znajdują dzięki temu coraz szersze zastosowanie głównie w ocenie produktów końcowych procesu produkcji bądź regeneracji. W wyniku badania poddany weryfikacji obiekt nie traci żadnej ze swoich właściwości, przez co może być wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Stanowi to istotną cechę tej grupy badań w porównaniu do każdego z badań niszczących.
PL
W artykule przedstawiono statystyczną metodę optymalizacji składu zaprawy z dodatkiem nowego odpadu w oparciu o model materiałowy kompozytu. Aby móc wykorzystać metodę modelowania, konieczne było uprzednie zgromadzenie niezbędnych danych wejściowych. W tym celu wykonano szereg badań wybranych cech użytkowych zapraw o ustalonym składzie. Jako zmienne przyjęto zawartość odpadu w spoiwie oraz stosunek wodno-spoiwowy. Wykorzystano statystyczne metody planowania eksperymentu w celu ograniczenia ilości wykonywanych próbek zapraw do badań. Uzyskany model materiałowy zaprawy cementowej zawierającej dodatek odpadu umożliwił wyznaczenie uogólnionej funkcji użyteczności, która posłużyła do otrzymania optymalnej zawartości odpadu w zaprawie. Niniejszy artykuł prezentuje również wyniki porównania wartości cech użytkowych optymalnego składu zaprawy wyznaczone z modelu oraz uzyskane z badań weryfikacyjnych.
PL
Opisane w tekście artykułu wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają praktyczną przydatność możliwości wykorzystania granulatu z recyklingu, uzyskanego z mieszanki betonowej wracającej na węzeł betoniarski. Granulowany materiał uzyskany po zastosowaniu pakietu domieszek do recyklingu spełnia wymagania normy EN 12620 „Kruszywo do betonu”. Na podkreślenie zasługuje także fakt, że nie zaobserwowano różnic w uzyskanych wynikach wytrzymałości na ściskanie mieszanek betonowych bez i z zastosowanym granulatem z recyklingu.
EN
Results of conducted tests described in the text prove practical usefulness of application of granulate recovered from re-cycling of concrete mix returning to concrete producer centers. Granulate material recovered after application of admixture set fulfill all the requirements of the requirements of the standard EN 12620 code titled “Aggregate for concrete”. It is worth to underline that there were not observed any differences in results of compressive strengths of concrete mixes produced on the base on traditional aggregate and those recovered from re-cycling process.
EN
The concept of an Agile Organization is the part of the management concepts which aim at adjustment of the production to ever changing environmet. In today’s fast changing landscape, agility may prove to be the difference between success and failure for any business. An organization can be agile only and only if it is focused on business drivers and the factors that shape the business drivers. The aim of the article is to present the concept of an Agile Organization and to identify its basic assumptions for the production in the face of crisis.
PL
W produkcji pigmentów ceramicznych wykorzystujących związki metali grup przejściowych powstają technologiczne odpady stałe, ciekłe i gazowe o różnym stopniu toksyczności. Duże stężenie toksycznych zanieczyszczeń ścieków technologicznych powoduje, że ich utylizacja, konieczna w świetle aktualnych wymagań środowiskowych, jest utrudniona i kosztowna, a często również niezupełna. Stosowane zazwyczaj strącanie osadów, prowadzące do nadal kłopotliwego produktu odpadowego, jest tylko częściowym rozwiązaniem problemu, trudnym do realizacji i nieefektywnym, zwłaszcza w przypadku ścieków zawierających związki wanadu. W pracy przedstawiono wyniki badań immobilizacji odpadów wanadowych metodą spiekania z wykorzystaniem różnych materiałów naturalnych. Do utylizacji tych odpadów zastosowano z pozytywnym skutkiem również techniki mikrofalowe.
EN
In the manufacture of ceramic pigments using transition metal compounds, technological solid, liquid and gaseous wastes are created, having various toxicity levels. Due to high concentration of toxic pollutants in technological wastewater, their utilization in the light of current environmental requirements is difficult, expensive and often also incomplete. Commonly used sediment precipitation leading to still inconvenient waste product is only a partial solution to the problem, difficult to implementation and ineffective, especially for wastewater containing vanadium compounds. Researches on vanadium waste immobilisation by sintering with the use of various natural materials were presented. Microwave techniques were applied to treatment of such wastes, with positive effects.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.