Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  probabilistyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badania – metody, modele i wnioski - przedstawione w artykule zawierają syntetyczne i analityczne rozwiązania modelowe dotyczące problemów technicznego utrzymania i zużycia budynków mieszkalnych o konstrukcji tradycyjnej. Związki przyczynowo - skutkowe pomiędzy występowaniem uszkodzeń elementów kamienic czynszowych, traktowanych jako wyraz warunków ich utrzymania, a wielkością procesu technicznego zużycia tych elementów określono na reprezentatywnej, dobranej w sposób celowy, próbie 102 budynków mieszkalnych wzniesionych w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku we wrocławskiej dzielnicy „Śródmieście”. Analiza studialna procesów eksploatacji obiektów mieszkalnych i wykonane w niej przekształcenia podstawowych zależności teorii niezawodności wskazuje, że dla okresu użytkowania obiektu, w którym czas poprawnej pracy do uszkodzenia ma rozkład wykładniczy (jest to w zasadzie okres eksploatacji odpowiadający długości czasu użytkowania rozważanych budynków mieszkalnych), średni pozostały czas bezawaryjnej pracy jest w każdym momencie niezmienny. Teoretycznie więc obiekty mieszkalne po upływie pewnego czasu bezawaryjnej pracy spełniają swoje funkcje tak jak nowe. Wiek elementów starego budynku mieszkalnego ma wtedy drugorzędne znaczenie w procesie intensywności utraty jego wartości użytkowych. Jeżeli przyjąć, że miarą dopasowania testowanych w metodzie regresji nieliniowej modeli matematycznych, jako funkcji zużycia technicznego elementów budynków w czasie, jest współczynnik determinacji, to nie więcej niż 30% zniszczenia elementów jest wyjaśniona upływem czasu. Nie wiek zatem jest czynnikiem determinującym przebieg technicznego zużycia elementów analizowanych budynków.
EN
The paper contains synthetic and analytical test results and model solutions for technical maintenance and wear problems of apartment houses traditionally structured. The crucial methodological aspect of the research is striving to minimize the subjectivity of expert assessment while technical investigation of old buildings. The cause and effect between the occurrence of damage to the elements of the rental houses, treated as an expression of the conditions for their maintenance, and the size of the technical process of wear of these elements was determined on a representative, purpose-appropriate, sample of 102 residential buildings erected in the second half of the 19th and early 20th centuries in downtown Wrocław (Poland) district. Rational maintenance of existing buildings is nowadays significant issue for their proprieties. Therefore, there is constant need to find a research method that may lead to well thought out building maintenance management. The goal of undergone research was to search influence of apartment houses maintenance on the grade and intensity of their deterioration. As to fulfil the research objective the group of engineers identified symptoms of the technical wear growth, which means performed identification of causes and effects responsible for the defects appearance. The range of the work demanded elaboration of a new qualitative model of detected defects and its transfer into a quantitative model. Therefore, such approach enabled to establish the reason - effect connection ‘defect - technical wear’ related to the crucial structural parts of investigated apartment houses.
PL
Niniejszy artykuł, przedstawia dokonania i drogę badawczą grupy Tomasza Byczkowskiego, zajmującą się probabilistyką na przestrzeniach liniowych i grupach.
PL
Odległy często horyzont planistyczny towarzyszący zagadnieniu rozwoju i utrzymania systemu elektroenergetycznego zawiera wiele czynników o charakterze informacji niepewnej bądź kwantyfikowanej w kategoriach prawdopodobieństwa. Taki poziom informacji sprzyja wykorzystywaniu modeli probabilistycznych. Wśród operatorów sieciowych praktyka ta zdobywa obecnie coraz większe zainteresowanie, co wiąże się ze zmianą struktury wytwórczej i odbiorczej w systemie elektroenergetycznym. W artykule przedstawiono praktyki wykorzystania podejścia probabilistycznego w odniesieniu do planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego. Opis praktyk jest wynikiem studium literatury pod kątem budowy procesów planowania rozwoju w wybranych krajach. Na tej podstawie przedstawiono wnioski odnoszące się do zastosowania tego typu modeli w warunkach krajowych.
EN
Distant planning horizon accompanying the issue of the development and maintenance of the power system includes a lot of factors as uncertain information or quantified in terms of probabilities. This level of information is conducive to the use of probabilistic models. Among system operators utilization of probabilistic approach is now gaining more and more interest, which involves a change in the structure of manufacturing and receiving in the power system. The paper presents the practice of probabilistic approach using in relation to planning the development of the power system. Description of practice is the result of a study of literature for the construction processes of development planning in selected countries. On this basis, the conclusions are drawn regarding the application of such models to national power system.
PL
Dobór, montaż i smarowanie łożyska są podstawowymi warunkami wpływającymi na jego prawidłową i długotrwałą pracę bez zatarcia. Temperatura prawidłowo zamontowanych i smarowanych łożysk nie powinna przekraczać 70°C, a w czasie eksploatacji powinna ustalić się na niższym poziomie. Zatarcie wraz z uszkodzeniem łożyska może nastąpić między innymi na skutek zbyt dużego obciążenia, nieskutecznych uszczelnień lub za ciasnego pasowania powodującego zbyt mały luz łożyska. Badając i prowadząc szczegółowe oględziny zatartego i uszkodzonego łożyska, można wyciągnąć wnioski co do wartości prawdopodobieństwa zatarcia. Wartości te są bardzo istotne dla eksploatacji maszyny. Literatura techniczna opisująca powyższy problem bardzo obszernie wskazuje przyczyny i skutki zatarcia łożyska, natomiast bardzo sporadycznie przyporządkowuje prawdopodobieństwa zatarcia dla badanych uszkodzeń. Prawie nie znajdujemy w literaturze analizy prawdopodobieństwa zatarcia przyporządkowanego ilościom uruchomień łożyska i ilościom występującego zatarcia. Niniejsza praca na podstawie badań doświadczalnych najpierw przyporządkowuje odpowiednie prawdopodobieństwa zatarcia poszczególnym przyczynom uszkodzeń. Następnie w pracy na drodze analizy probabilistycznej podano prognozę prawdopodobieństwa zajścia jednego i kilku przypadków zatarcia. Ponadto wyznacza się najbardziej niekorzystne przypadki, przy których dla danej ilości uruchomień i ilości zatarcia prawdopodobieństwo ich występowania przyjmuje wartości największe. Praca podaje konkretne przykłady obliczeniowe.
EN
Selection, montage, and lubrication are the fundamental conditions, which have an influence on the correct and long-lasting work of bearing without seizure. The temperature of a correctly assembled and lubricated bearing cannot exceed 70°C, and lower temperatures are recommended during extended operation. The seizure can be caused by excessive load from poor seals or insufficient bearing clearance. After considerations about the seized and damaged bearings, we can estimate the probabilistic values of seizing. Technical literature describes this problem very widely and indicates the reasons for seizures. However, this literature rarely indicates the probabilities for seizures and the related damage, and no probabilities are related to the number of starts of the engine. In this paper, the probabilities of seizing are attributed to the causes of damage using experimental results. The paper also presents a probability analysis of the prognosis of the chance of seizing. Moreover, the highest number of starts of the machine that produced the most expensive losses due to seizing was determined by probability, and numerical examples are given.
PL
W większości organizacji dokonuje się oceny pracowników na podstawie różnych kryteriów subiektywnych i obiektywnych. Często pracownicy czują się pokrzywdzeni oceną opisową lub ocena nie jest adekwatna do ich wyników pracy. W artykule proponujemy obiektywną metodę oceny pracowników z wykorzystaniem metod probabilistycznych, w tym funkcji gęstości prawdopodobieństwa, metod jądrowych oraz operacji arytmetycznych na zmiennych losowych. Omówiono również zastosowanie metody do budowania zespołu i jego oceny oraz wizualizacji wydajności prac zespołu oraz pracownika.
EN
In most of organizations evaluation of employees based on various criteria both subjective and objective is done. Employees feel often unfair by descriptive evaluation or the evaluation is not adequate to results of their work. In the publication we propose objective method of evaluation of employees based on probabilistic methods, including density estimation, kernel methods and arithmetic operations on random variables. In the paper we focus also on application method to build a team and evaluating it. The paper also introduces visualization of performance of both team and employee.
PL
W artykule w pierwszym punkcie została opisana istota informacji i rola zasobów informatycznych w przedsiębiorstwie. Punkt drugi zawiera przekrojowy opis procesów logistycznych w sferze produkcji. W punkcie trzecim autor prezentuje autorską metodę oceny rentowności produkcji wykorzystując do tego fuzję dwóch teorii: probabilistyki i zbiorów rozmytych. Zbiory rozmyte zostały wykorzystane do opisu niepewnej informacji pomiarowej np. prognozy sprzedaży. Stosowanie systemów komputerowych do wspierania i realizacji procesów informacyjnych zarządzania jest już utartą praktyką w większości przedsiębiorstw. Rosnąca dynamika procesów zarządczych i ich rozpraszanie w globalnej przestrzeni gospodarczej oraz w czasie, i to w warunkach gwałtownego rozwoju technologii i rosnącej konkurencji, stwarza zapotrzebowanie na nowe systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Złożoność funkcjonalna obsługiwanych procesów informacyjnych wymusza stosowanie oraz bardziej zaawansowanego sprzętu i pakietów programów, mogących zapewnić przewagę konkurencyjną ich użytkownikom.
EN
In an article in the first point being described and the role of information resources in the enterprise. Second section contains a thorough description of the logistics processes in production. The third pukcie the author presents an original method for evaluating the profitability of using the fusion of two theories: Probabilistic and fuzzy. Fuzzy sets has been used to describe such an uncertain measurement information. Sales forecasts. The use of computer systems to support and information management processes is already standard practice in most companies. The increasing growth of management processes and their dispersion in the global economic space and in time, and in conditions of rapid development of technology and increasing competition, creating a demand for new IT systems management. Functional Complexity supported enforces information processes and more advanced hardware and software packages, which can provide a competitive advantage to the users.
EN
The article introduces the essence of a potential technical object work range. Vital issues connected with the modeling of an object work range deterioration which are influenced by the destructive processes derived from environment, operation and wear of the object, were discussed/described. Typical destructive processes were described and deterministic and probabilistic models which allow for evaluation and prognosis of an object durability were included in the description. An outline of the approach to object work range deterioration adopted by the authors was presented. An outline of an object condition models for evaluation and prognosis of its durability purposes including a complex issues of random influence of the many factors which affect changes in an object work range and influencing the quality of the performed tasks were shown. In the models including randomness, probabilistic tools/ apparatus and fuzzy logic were adopted. This kind of approach in modeling the changes in object durability adopted by the authors aims at bringing the models of object durability change closer to operational reality and at the same time at better utilization of their potential work range while maintaining the assumed level of reliability/safety during operations.
PL
W artykule dokonano wprowadzenia w istotę pojęcia tzw. potencjalnego zasobu pracy obiektu technicznego. Opisano istotne zagadnienia związane z modelowaniem zużywania zasobu pracy, na które wpływają procesy destrukcyjne od środowiska, użytkowania i obsług. Wskazano na typowe procesy destrukcyjne i dla nich przedstawiono modele deterministyczne i probabilistyczne umożliwiające ocenę oraz prognozę zużywania potencjalnego zasobu pracy obiektu dla przyjętego poziomu niezawodności lub trwałości obiektu.Przedstawiono też zarys realizowanego przez autorów podejścia w modelowaniu zużywania zasobu pracy obiektu.Pokazano zarys modeli stanu obiektu do oceny i prognozy jego trwałości z uwzględnieniem zagadnień losowego wpływu wielu czynników wpływających na zmianę zasobu pracy obiektu, a tym samym, na jakość realizowanych zadań. W modelach uwzgledniających losowość przyjęto aparat probabilistyczny oraz wykorzystano logikę rozmytą. Tak przyjęte przez autorów podejście w modelowaniu zmian niezawodności/trwałości obiektu, ma na celu lepsze przybliżenie do rzeczywistości eksploatacyjnej, a tym samym lepsze wykorzystanie ich potencjalnego zasobu pracy, przy zachowaniu założonego poziomu niezawodności/bezpieczeństwa w trakcie realizacji działania/uzyskania efektu. Na koniec pokazano nowatorskie na skalę światową podejście, pozwalające na łączenie w jednym modelu technicznych i nietechnicznych aspektów oceny i prognozy zmian jakości obiektów w eksploatacji poprzez wykorzystanie do tego celu płaszczyzny liczb zespolonych.
EN
We present a simulation based study of the probabilistic responses of an orthotropic deck steel bridge subjected to random live load, given the fact that a better understanding of such responses is important for improved design of this class of structures. These structures are gaining increasing popularity for the ease of construction. Probabilistic characterization also provides important measures of structural safety and reliability. With this aim as the eventual goal, we first develop a stochastic model of the live load on bridges based on the available data. Owing to a wide variability in the vehicle (contributing to live loading) data we classify the vehicles into several classes. Individual groups are characterized by the probabilistic measures (mean, standard deviation, distributions). Following previous studies, we adopted power law fluctuations of the velocity spectra in simulating individual vehicle speed and the arrival of vehicles is considered to follow a Poisson process. We then simulate the realization of a random queue on vehicle lanes using the Monte Carlo framework. With this set up of the loading process, we choose a precise finite element technique for modeling of the orthotropic deck (steel). A linear dynamic time history analysis is performed under this loading. Finally, the probabilistic parameters of the response quantities are obtained from these time histories. Parametric sensitivity of the selected response quantities is also presented.
EN
The paper presents a computer program which enables storage and comprehensive analysis of statistical data referring to operational states of power units. Program allows to get basic reliability measures like mean time between failures, expected failure rate, mean time of a shut-down by the method of histogram with a set number of observations in each class and with application of standarized unit concept. A comprehensive inability research of 370 MW lignite power units installed in BOT Bełchatów Power Station has been done with the use of the program.
10
Content available remote Narastanie uszkodzeń w materiale sprężysto-kruchym w ujęciu probabilistycznym
EN
A general stochastic formulation of continuum damage mechanics problems for uniaxial state of stress was presented in the work. To simplify the problem one assumed that damage was described by the scalar parameter. Especially one considered two cases – only material parameters were random variables in the first case and only a load applied to the bar had a random character in the second case.
11
Content available remote Probabilistyczna ocena warunków środowiskowych : zagadnienia metodologii
EN
A probabilistic approach is gaining popularity in evaluating conditions of the environment. Hence some useful methods of the probabilistic evaluation of the environment conditions have been presented and classified according to the degree of relying upon probabilistic measures and probability theory. Division of the methods has been introduced into frequentionistic methods and metric ones. The way of global treatment of the three sources of vagueness (randomness, fuzziness, errors) has been proposed. Theoretical and practical kinds of the environment conditions assessments have been distinguished, as well as aims and geometrical interpretation of these assessments have also been presented. Besides, two examples of aprobabilistic assessments have been referred.
12
Content available remote Ryzyko jako kategoria probabilistyczna
PL
W artykule podjęto próbę sklasyfikowania ryzyka jako kategorii probabilistycznej. Zwrócono uwagę na fakt, że kwantyfikacja ryzyka jest główną determinantą procesu zarządzania ryzykiem, oraz na konieczność uwzględnienia aspektu probabilistycznego w metodach jego pomiaru.
EN
The paper attempts to categorize risk as calculable in terms of probability. It stresses the fact that it is this categorization that makes it viable to manage the process.
PL
W artykule przedstawiono pełne programy diagnozowania obiektu technicznego z pominięciem jego szeregowej, na rzecz - funkcjonalnej struktury niezawodnościowej. Zaprezentowano określanie bezwarunkowych wartości prawdopodobieństw występowania rozróżnialnych stanów niezawodnościowych obiektu oraz - na ich podstawie - sposób wyznaczania wartości oczekiwanego kosztu dowolnego badania diagnostycznego. Poniechano przyjęcia założenia o możliwości występowania w obiekcie co najwyżej jednego niezdatnego elementu.
EN
The article presents full programmes of technical object diagnostics disregarding its series wound infallibility structure in order to consider its functional infallibility structure. The unconditional probabilities defining of object infallibility states which are possible to differentiate has been presented, as well as -on the base of these states -the expected values costs defining method for any diagnostically study. The assumption of possibility of existence in the object at the outmost one unusable element has been disregarded.
PL
Przedstawiono sposób określania bezwarunkowych prawdopodobieństw występowania rozróżnialnych stanów wadliwego funkcjonowania złożonego obiektu technicznego. Algorytm postępowania uwzględnia funkcjonalną strukturę obiektu przy założeniu wzajemnej niezależności niezdatności jego elementów. Poniechano przyjęcia założenia o możliwości występowania w obiekcie co najwyżej jednego niezdatnego elementu. Wskazano na możliwość wykorzystania wyników pracy dla potrzeb diagnozowania obiektów bez tradycyjnego podziału tego diagnozowania na kontrolę zdatności i lokalizację uszkodzeń.
EN
It is presented the method for definition of unconditional probabilities of appearance of distinguishable states of errorous operation of complex technical object. The algorithm takes into account the functional structure of the object at assumption of the mutual independence of unserviceability of its elements. The possibility of appearance in the object at most a single unserviceable element was eliminated. It was pointed out the possibility of application the results of this work for the needs of the object diagnostics without traditional departing the diagnose on aptitude control and the damage localization.
15
Content available remote Podsystem wspomagający projektowanie organizowania procesów robót betonowych
PL
W pracy podano probabilistyczny model procesu produkcji elementów betonowych. Rozróżniono dwa rodzaje przestojów, jakie mogą wystąpić, i podano algorytm ich eliminacji w celu zwiększenia liniowej intensywności procesu. Eliminacji dokonuje się poprzez odpowiednią zmianę liczby stanowisk w komórkach produkcyjnych albo poprzez kompleksację czynności, czyli tworzenie brygad zespolonych. Podano związek omawianego procesu technologicznego z wielofazowym modelem teorii kolejek i przytoczono algorytm generowania liczb losowych będący podstawą symulowania procesu.
EN
The probabilistic model of the production process of concrete elements has been described in this paper. Two kinds of causing discontinuity have been distinguished and the elimination algorithm to increase of the linear intensity of process has been constructed. The elimination is being obtained either by an appropriate change of the number of assembly stands in production elementary cells or by a creating of complex gang of workers. The connection of a technological process with a multiphasial model of the queuing theory has been presented.
PL
Przedstawiono przykład zastosowania probabilistycznych metod wyznaczania granicznych wartości parametrów diagnostycznych: metody minimalnego ryzyka decyzji diagnostycznej, metody minimalnej liczby błędnych decyzji diagnostycznych i metody Neymana-Pearsona.
EN
An example of application of statistical methods for ultimate values determination of diagnostical parameters (the minimum diagnosis risk method, the method of minimum number of diagnosis errors and the Neyman-Pearson method) is presented.
18
Content available remote Method of probabilistic voltage stability examination
EN
In the paper the original and practical method for the steady state study of a transmission line is presented. From the point of view of voltage stability it is very important to find the minimal distance to the voltage collapse, and to consider at the same time the active and reactive loads as a random variable between their minimal and maximal values rather than the precise values. The PQ lower, upper and boundary curve method is proposed to solve this problem. The distance from the planned steady state to the PQ boundary curve is the searched minimal distance to the voltage collapse. The probability of the violation of load voltage constraint or the probability of voltage collapse is equal to the quotient of relevant area outside and inside of the specific PQ curve. The PQ curve approach is more universal than dV/dQ and V - Q sensitivity methods as it embraces all possible bus loading. All considerations are illustrated by simple numerical examples.
PL
W artykule przedstawiono oryginalną i praktyczną metodę badania stanów ustalonych linii przesyłowej. Z punktu widzenia stabilności napięciowej bardzo ważne jest wyznaczenie najmniejszej odległości od punktu lawiny napięć, z jednoczesnym uwzględnieniem losowego charakteru przesyłanej mocy czynnej i biernej. Można to uczynić korzystając z krzywych PQ: dolnej, górnej i granicznej. Wówczas prawdopodobieństwo naruszenia ograniczeń napięciowych, także prawdopodobieństwo lawiny napięć, równa się stosunkowi odpowiednich powierzchni leżących wewnątrz lub na zewnątrz krzywych PQ. Idea krzywych PQ, będąca oryginalnym pomysłem autorów, jest bardziej uniwersalna niż klasyczne metody badania stabilności napięciowej oparte na kryterium dV/dQ lub na wyznaczaniu współczynników wrażliwości V - Q, ponieważ krzywe PQ zawierają w sobie wszystkie możliwe przypadki obciążeń linii przesyłowej Wszystkie rozważania teoretyczne zilustrowano prostymi przykładami obliczeniowymi.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.