Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  probabilistic analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
With the incomplete probability information, the joint probability distribution modelling and system reliability-based optimization design of structural systems with failure interactions are challenging problems in the domain of reliability. This article is designed to propose a system reliability-based optimization design method for optimizing the scraper chain with multiple failure modes. Firstly, the common failure modes of the scraper chain are analysed. For each failure mode, a reliability model for the failure of scraper chains is obtained. Secondly, aiming at the joint failure probability modelling problem, a method for estimating the failure probability of the scraper chain based on system reliability is proposed. The reliability of scraper chains is calculated by the stochastic perturbation technique and the four-moment method. And then, the optimization design problem is discussed based on system reliability. And the optimal model is established. Finally, the effectiveness of the method is verified by the illustrative example of scraper chains. The proposed joint failure probability estimation method and design optimization are shown in the example. The results obtained can provide a reference for the optimal design of the scraper chain.
PL
Ze względu na niekompletność danych dotyczących prawdopodobieństwa, modelowanie wspólnego rozkładu prawdopodobieństwa oraz oparte na niezawodności systemu projektowanie optymalizacyjne systemów konstrukcyjnych, w których zachodzą zależności między uszkodzeniami stanowią trudne problemy niezawodnościowe. W artykule zaproponowano metodę optymalizacji konstrukcji łańcucha zgrzebłowego, w której wykorzystuje się obliczenia niezawodności systemu. Ponieważ dla łańcucha tego typu istnieje wiele potencjalnych przyczyn uszkodzeń, w pierwszej kolejności analizowano powszechnie występujące przyczyny uszkodzeń. Dla każdego rodzaju uszkodzenia łańcucha otrzymano model niezawodnościowy. Następnie, mając na uwadze problem modelowania wspólnego rozkładu prawdopodobieństwa uszkodzeń, zaproponowano metodę szacowania prawdopodobieństwa uszkodzenia łańcucha na podstawie niezawodności systemu. Niezawodność łańcuchów zgrzebłowych obliczano za pomocą techniki zaburzeń stochastycznych oraz metody momentu czwartego rzędu. Na podstawie otrzymanej niezawodności systemu, omówiono problem optymalizacji konstrukcji łańcucha oraz wyznaczono model optymalny. Skuteczność proponowanych metod estymacji wspólnego prawdopodobieństwa uszkodzenia i optymalizacji konstrukcji weryfikowano na podstawie przykładu łańcucha zgrzebłowego. Uzyskane wyniki mogą stanowić punkt odniesienia dla optymalnego projektowania łańcuchów zgrzebłowych.
EN
In the present study, the reliability evaluation application during design, maintenance and repair phases have been investigated for the girder of a ship’s hull. The objective of the project was to develop reliability-based methods which are to be used for the design of ship structures, in particular by the calibration of the safety factors in the design rules. In order to evaluate the structural strength, the extended model of the ultimate limit state of the hull-girder, regarding corrosion and fatigue defects, has been used based using a time-dependent probabilistic analysis. Time-dependent reliability has been evaluated using the required minimum elastic section modulus; in the case of fatigue in a ship’s deck this process has been done using mechanical fracture and the S-N curve. The results from the reliability evaluation using the Monte-Carlo simulation method and First-order reliability methods (FORM), indicated that these two methods agreed well. Analysis of the corrosion defect reliability showed a decrease of the structure’s reliability during its lifetime; hence it is possible to use the reliability criteria in the design phase in order to achieve a better perception of the structure’s operation during its lifetime with regard to environmental conditions. A comparison between the fatigue analysis results showed that the fracture mechanics method gave more conservative results compared to the S-N curve method, because of the way it considers early crack size.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie zmienności parametrów wytrzymałościowych stali EPSTAL produkowanych w polskiej hucie, tj. granicy plastyczności Re, wytrzymałości na rozciąganie Rm i wydłużenia Agt pod największym obciążeniem, w oparciu o wyniki statycznej próby rozciągania stali próbki wykonane przez producentów w ramach kontroli produkcji fabrycznej. Analiza statystyczna tych wyników wykazała, że zależność napięcia od rozciągania w przypadku próbek stali powinna być opisana przez jednowymiarowy proces stochastyczny i trzy najważniejsze parametry mechaniczne, tj. Re, Rm i Agt według zmiennych losowych.
EN
The purpose of this paper is to examine the variability of strength parameters of EPSTAL steel produced in the Polish steelworks, i.e. yield stress Re, tensile strength Rm, and elongation Agt under the highest load, based on the results of a static tensile test of steel samples made by manufacturers as part of factory production control. Statistical analysis of these results showed that the stress-strain relationship of steel tensile tests should be described by a one-dimensional stochastic process, and the three most important mechanical parameters, i.e. Re, Rm, and Agt by random variables.
PL
Rozważane jest zasilanie wydzielonego obszaru sieci 110 kV po stronie polskiej z niemieckiej sieci 110 kV. Obydwa systemy, polski i niemiecki, połączone są liniami wymiany 400 kV i 220 kV. Wydzielenie wyspy bez przerwy w zasilaniu odbiorców wymaga dodatkowego krótkotrwałego połączenia do synchronicznej współpracy obu systemów na poziomie sieci 110 kV. Takim operacjom towarzyszy występowanie prądu wyrównawczego o wartościach zależnych od rozchyłu kątowego napięć w wybranych do połączenia węzłach 110 kV po stronie polskiej i niemieckiej. Natomiast rozchył kątowy tych napięć zależy od zastępczej reaktancji połączenia sąsiednich systemów na poziomie sieci przesyłowych oraz od przesyłanej mocy liniami wymiany. Na etapie planowania, w analizach takiej współpracy, zastępcza reaktancja oraz moc wymiany mogą być traktowane jako zmienne losowe o równomiernym rozkładzie prawdopodobieństwa. Rozważania zilustrowano przykładem obliczeniowym.
EN
In the paper, it is contemplated powering the dedicated area of 110 kV network on the Polish side from the German 110 kV network. It is known, that Polish system is connected with the German system by the transmission lines of the 400 kV and 220 kV. The uninterrupted separation of the 110 kV island requires additional short-term connection to the synchronous cooperation between two systems at the 110 kV voltage level. Such operations are by the occurrence of equalizing currents, which depend on the phase angle between voltages at the selected to connect nodes 110 kV on the Polish and German sides. On the other hand, the phase angle depends on the reactance connection of neighboring systems at the 400/220 kV network and the exchanged power. At the planning stage, in the analysis of such cooperation, the reactance and power exchange can be considered as random variables with the rectangular probability distribution. The paper is devoted to a probabilistic model of the synchronous interconnection of the 110 kV networks. Considerations are illustrated by example calculations.
PL
W sieci niskiego napięcia coraz częściej przyłączane są mikroinstalacje fotowoltaiczne. Wytwarzanie mocy przez ogniwa fotowoltaiczne zależy od losowych warunków pogodowych, dlatego na etapie planowania moce czynne wprowadzane do sieci przez mikroinstalacje fotowoltaiczne mogą być traktowane jako wielowymiarowa zmienna losowa o równomiernym rozkładzie prawdopodobieństwa. Natomiast wytwarzane moce bierne mikroinstalacji zależą od zadanego współczynnika mocy i dlatego powinny być traktowane jako wielowymiarowa funkcja losowych wytwarzanych mocy czynnych. W sieci niskiego napięcia, obok mocy wytwarzanych przez mikroinstalacje, występują pobory mocy czynnych i biernych. Na etapie planowania, moce odbierane mogą być również traktowane jako wielowymiarowa zmienna losowa o równomiernym rozkładzie prawdopodobieństwa. Z powyższych powodów, bilans mocy w węzłach sieci niskiego napięcia jest również funkcją wielowymiarowych zmiennych losowych. W pracy przedstawiony zostanie probabilistyczny linearyzowany model wyznaczania losowych napięć węzłowych w sieci niskiego. Po obliczeniu wartości oczekiwanych i odchyleń standardowych można wyznaczyć prawdopodobieństwa pozostawania napięć w poszczególnych węzłach sieci w dopuszczalnych przedziałach.
EN
In low voltage networks increasingly are connected photovoltaic microinstallations. Power generation by solar cells depends on the random weather conditions, so the planned active generation can be treated as a multidimensional random variable with rectangular probability distribution. The reactive generation depends on the specified power coefficients and should therefore be treated as a multidimensional function of random active generation. In the low voltage network, in addition to active generation, are the active and reactive node loads, which also can be treated as a multidimensional random variable with a rectangular probability distribution. For the above reasons, the balance of power in the nodes of the low voltage network is a function of multidimensional random variables. The paper presents a probabilistic model for computing a random voltage at a node of the low voltage network. After computing expected values and standard deviations, the probability of remaining voltages within acceptable ranges can be calculated.
EN
A probabilistic finite element (FE) analysis of the L4-L5 and L5-S1 human annulus fibrosus (AF) was conducted to obtain a better understanding of the biomechanics of the AF and to quantify its influence on the range of motion (ROM) of the L4-L5 and L5-S1 segments. Methods: The FE models were composed of the AF and the upper and lower endplates. The AF was represented as a continuous material composed of a hyperelastic isotropic Yeoh matrix reinforced with two families of fibers described with an exponential energy function. The caudal endplate was fully restricted and 8 Nm pure moment was applied to the cranial endplate in flexion, extension, lateral flexion and axial rotation. The mechanical constants were determined randomly based on a normal distribution and average values reported. Results: Results of the 576 models show that the ROM was more sensitive to the initial stiffness of the fibers rather than to the stiffening coefficient represented in the exponential function. The ROM was more sensitive to the input variables in extension, flexion, axial rotation and lateral bending. The analysis showed an increased probability for the L5-S1 ROM to be higher in flexion, extension and axial rotation, and smaller in lateral flexion, with respect to the L4-L5 ROM. Conclusions: An equation was proposed to obtain the ROM as a function of the elastic constants of the fibers and it may be used to facilitate the calibration process of the human spine segments and to understand the influence of each elastic constant on the ROM.
EN
The need to reduce pollutant emissions leads the engineers to design new aeronautic combustors characterized by lean burn at relatively low temperatures. This requirement can easily cause flame instability phenomena and consequent pressure pulsations which may seriously damage combustor’s structure and/or compromise its fatigue life. Hence the need to study the combustor’s structural dynamics and the interaction between elastic, thermal and acoustic phenomena. Finite element method represent a largely used and fairly reliable tool to address these studies; on the other hand, the idealization process may bring to results quite far from the reality whereas too simplifying assumptions are made. Constraints modelling represent a key-issue for all dynamic FE analyses; a wrong simulation of the constraints may indeed compromise entire analyses although running on very accurate and mesh-refined structural models. In this paper, a probabilistic approach to characterize the influence of external constraints on the modal behaviour of an aircraft combustor-rig is presented. The finite element model validation was performed at first by comparing numerical and experimental results for the free-free condition (no constraints). Once the model was validated, the effect of constraints elasticity on natural frequencies was investigated by means of a probabilistic design simulation (PDS); referring to a specific tool developed in the ANSYS®software, a preliminary statistical analysis was at performed via Monte-Carlo Simulation (MCS) method. The results were then correlated with the experimental ones via Response Surface Method (RSM).
PL
Potrzeba redukcji zanieczyszczeń stawia wobec inżynierów wymaganie projektowania samolotowych komór spalania, które charakteryzują się ubogim spalaniem przy relatywnie niskich temperaturach. W tych warunkach mogą łatwo powstawać zjawiska niestabilności płomienia i wynikające stąd pulsacje ciśnienia, które mogą poważnie uszkodzić strukturę komory spalania lub/i zmniejszyć jej trwałość zmęczeniową. Wynika stąd potrzeba studiów nad dynamiką strukturalną komory spalania i interakcjami między zjawiskami termicznymi i akustycznymi. Metoda elementów skończonych jest narzędziem dość niezawodnym i powszechnie stosowanym, odpowiednim do takich studiów. Z drugiej strony, proces idealizacji może prowadzić do wyników, które są bardzo odległe od rzeczywistości, jeżeli w założeniach przyjęto nadmierne uproszczenia. Modelowanie więzów jest sprawą kluczową dla wszystkich analiz dynamicznych metodą elementów skończonych. Błędna symulacja więzów może istotnie zagrozić całej analizie, nawet gdy korzysta się w niej z bardzo dokładnych modeli strukturalnych o udoskonalonej siatce. W artykule zaprezentowano podejście probabilistyczne by scharakteryzować wpływ więzów zewnętrznych na właściwości modalne zespołu samolotowej komory spalania. Najpierw przeprowadzono walidację modelu elementów skończonych drogą porównania wyników doświadczalnych i obliczeniowych w warunkach swobodnych (bez więzów). Gdy potwierdzono prawidłowość modelu, zbadano wpływ sprężystości więzów na częstotliwości drgań własnych stosując metodę probabilistycznego projektowania symulacji (PDS). Korzystając ze specjalnego narzędzia opracowanego w oprogramowaniu ANSYS, wykonano wstępną analizę statystyczną metodą symulacji Monte Carlo (MCS). Jej wyniki skorelowano następnie z wynikami doświadczalnymi stosując metodę powierzchni odpowiedzi (RSM).
EN
The main aim is to present recent developments in applications of symbolic computing in probabilistic and stochastic analysis, and this is done using the example of the well-known MAPLE system. The key theoretical methods discussed are (i) analytical derivations, (ii) the classical Monte-Carlo simulation approach, (iii) the stochastic perturbation technique, as well as (iv) some semi-analytical approaches. It is demonstrated in particular how to engage the basic symbolic tools implemented in any system to derive the basic equations for the stochastic perturbation technique and how to make an efficient implementation of the semi-analytical methods using an automatic differentiation and integration provided by the computer algebra program itself. The second important illustration is probabilistic extension of the finite element and finite difference methods coded in MAPLE, showing how to solve boundary value problems with random parameters in the environment of symbolic computing. The response function method belongs to the third group, where interference of classical deterministic software with the non-linear fitting numerical techniques available in various symbolic environments is displayed. We recover in this context the probabilistic structural response in engineering systems and show how to solve partial differential equations including Gaussian randomness in their coefficients.
EN
This paper presents two reliability models of a single-unit system with the concept of preventive maintenance (PM) beyond warranty and degradation. In both the models, repair of any failure during warranty is cost-free to the users, provided failures are not due to the negligence of users. There is a single repairman who always remains with the system. Beyond warranty, the unit goes under PM and works as new after PM (in both models). In model-1, the unit works as new after its repair beyond warranty whereas; in model-2, the unit becomes degraded. After failure, the degraded unit is replaced by a new one. The failure time of the system follows negative exponential distribution while PM, replacement and repair time distributions are taken as arbitrary with different probability density functions. Supplementary variable technique is adopted to derive the expressions for some economic measures such as reliability, mean time to system failure (MTSF), availability and profit function. Using Abel’s lemma, the behaviour of the system in steady-state has been examined. To highlight the behaviour of reliability and profit function, numerical results are considered for particular values of various parameters and repair cost. Profit comparison of both the models is also made to see the usefulness of the concept of degradation.
PL
W artykule przedstawiono dwa modele niezawodności systemu jednoelementowego wykorzystujące pojęcia pogwarancyjnej obsługi profilaktycznej oraz degradacji. Oba modele zakładają, że w okresie gwarancyjnym użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z naprawą uszkodzeń, chyba że uszkodzenie powstało wskutek zaniedbania ze strony użytkownika. Obsługi są wykonywane przez jedną ekipę remontową, która zawsze pozostaje na stanowisku. Po upływie okresu gwarancyjnego, urządzenie podlega obsłudze profilaktycznej i po jej przeprowadzeniu działa jak nowe (w obu modelach). Model 1 zakłada, że element po naprawie pogwarancyjnej działa jak nowy, natomiast w Modelu 2, element ulega degradacji. Zdegradowany element, który uległ uszkodzeniu, zostaje wymieniony na nowy. Rozkład czasu uszkodzenia jest rozkładem wykładniczym ujemnym, a rozkłady czasu obsługi profilaktycznej, wymiany i naprawy są traktowane jako arbitralne, o różnych funkcjach gęstości prawdopodobieństwa. Zastosowana technika dodatkowej zmiennej pozwoliła na wyprowadzenie wyrażeń dla niektórych miar ekonomicznych, takich jak niezawodność, średni czas do uszkodzenia systemu (MTSF), gotowość i funkcja zysków. Zachowanie systemu w stanie ustalonym badano z wykorzystaniem lematu Abela. Aby przedstawić zachowanie funkcji niezawodności i zysków, analizowano wyniki numeryczne dla poszczególnych wartości różnych parametrów oraz kosztów naprawy. Porównanie zyskowności badanych modeli umożliwiło weryfikację przydatności pojęcia degradacji.
EN
Supplementing well recognised practical models of project and construction management, based on probabilistic and fuzzy events may make possible to transfer the weight of the change and extra orders assessment from the qualitative form to a quantitative one. This assessment, however, is naturally burdened with an immeasurable, subjective aspect. Elaboration of probability of occurrence in a construction project unforeseen building works requires application (in addition to the non-measureable, qualitative criteria) of measurable (quantitative) criteria which still appear during construction project implementation. In reimbursable engineering contracts, a random event described as an extra, supplementary building work has a random character and occurs with a specific likelihood. In lump sum contracts, on the other hand, such a random event has a fuzzy character and its occurrence is defined in a linear manner by the function of affiliation to the set of fuzzy events being identical with unforeseen events. The strive for quantitative presentation of criteria regarded by nature as qualitative and the intention to determine relations between them led to the application of the fuzzy sets theory to this issue. Their properties enable description of the unforeseen works of construction projects in an unambiguous, quantitative way.
PL
Szacując prawdopodobieństwo wystąpienia w przedsięwzięciu budowlanym zamiennych lub dodatkowych robót budowlanych stosuje się - oprócz kryteriów niemierzalnych (jakościowych) - kryteria mierzalne (ilościowe) wyrażone w analizie przepływu środków finansowych w czasie realizacji przedsięwzięcia budowlanego. W kontraktach inżynierskich powykonawczych zdarzenie losowe określone jako nieprzewidziana robota budowlana ma charakter losowy i występuje z określonym prawdopodobieństwem: w kontraktach ryczałtowych natomiast takie zdarzenie losowe ma charakter rozmyty i jego występowanie jest określone liniowo funkcją przynależności do zbioru zdarzeń rozmytych tożsamych z nieprzewidzianymi. Dążenie do ilościowego ujęcia kryteriów z natury uchodzących za jakościowe i chęć wyznaczenia panujących między nimi relacji, doprowadziło do spojrzenia na zagadnienie w kategoriach zbiorów rozmytych jako pochodną ujęcia probabilistycznego. Ich właściwości dają możliwość opisania nieprzewidzianych - zamiennych i dodatkowych - robót budowlanych w jednoznacznym aspekcie ilościowym.
PL
Przedstawiono wyniki obszernych badań polskich i ich analizę statystyczną. Wyniki porównano z ustaleniami norm USA i Kanady. Zaproponowano korektę współczynników kombinacji obciążenia śniegiem i wiatrem w Załączniku Krajowym nowych norm PN-EN z tego zakresu.
EN
Results of comprehensive probabilistic analysis of the combinations of snow and wind actions are presented based on measured data from twelve Polish meteorological stations. Coefficients of combination of these actions obtained from the analysis are compared with Eurocode, US and Canadian normative provisions. Proposed values of combination factors to the Polish National Annex to the Eurocode EN 1990:2002 are presented.
12
Content available remote Probabilistic study of bone remodeling using finite element analysis
EN
The dynamic bone remodeling process is a computationally challenging research area that struggles to understand the actual mechanisms. It has been observed that a mechanical stimulus in the bone greatly affects the remodeling process. A 3D finite element model of a femur is created and a probabilistic analysis is performed on the model. The probabilistic analysis measures the sensitivities of various parameters related to the material properties, geometric properties, and the three load cases defined as Single Leg Stance, Abduction, and Adduction. The sensitivity of each parameter is based on the calculated maximum mechanical stimulus and analyzed at various values of probabilities ranging from 0.001 to 0.999. The analysis showed that the parameters associated with the Single Leg Stance load case had the highest sensitivity with a probability of 0.99 and the angle of the force applied to the joint of the proximal femur had the overall highest sensitivity.
13
Content available remote Próba probabilistycznej oceny głębokości przemarzania gruntu
PL
W artykule przedstawiono próbę zastosowania rachunku prawdopodobieństwa do prognozowania głębokości przemarzania gruntu. Omówiono pokrótce czynniki wpływające na przemarzanie gruntu oraz technikę pomiarów temperatury gruntu wykonywanych przez stacje meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podano zasady wyznaczania położenia izotermy zerowej w gruncie stosowane przez IMGW – PIB. Na przykładach danych pomiarowych z pięciu stacji meteorologicznych, położonych w różnych regionach Polski, przedstawiono metodę i wyniki probabilistycznego ujęcia położenia izotermy zerowej w gruncie. Otrzymane wyniki porównano z postanowieniami obecnej normy [1] i zaproponowano dalszy tok postępowania.
EN
The paper deals with the probabilistic method of soil freezing depth assessment. Yearly (winter) maxima of zero centigrade isotherm position were approximated by Gumbel probability distribution. Its parameters were estimated using the maximum likelihood method. The results obtained on the basis of data from five meteorological stations and 30 to 50 years of observations, called characteristic values of 50-year return period, are not the same as given in the Polish Standard. The need of recalculation the data from all meteorological stations in Poland is pointed out.
PL
Artykuł jest kontynuacją publikacji na temat Analizy Warstw Zabezpieczeń do oceny ryzyka występującego na stanowiskach pracy w górnictwie oraz zastosowanie do tego celu programu QRAS (Quantitative Risk Assesment System), WG 2011, nr 12. Przedstawiono przykład obliczenia ilościowego poziomu ryzyka zawodowego na stanowisku górnik-kombajnista. Opisano cały proces oceny ryzyka od przygotowania danych wejściowych aż po wyniki analizy probabilistycznej.
EN
This article is a continuation of a publication on the Analysis of Protection Layers to assess the risk inherent on the workplaces in the mining industry and to apply QRAS (Quantitative Risk Assessment System) software for this purpose, WG 2011, No. 12. An example of a quantitative calculation of the level of occupational risk on the example of a miner-an operator of the shearer was presented. The whole process of professional risk assessment was described from the preparation of the input data to the results of a probabilistic analysis.
15
Content available remote Finite element heat transfer and structural analysis of a chemical reactor head
EN
Stress analysis of a chemical reactor head was computationally simulated by a finite element method and probabilistically evaluated in view of several uncertainties in the performance parameters. Cumulative distribution functions and sensitivity factors were computed for overall heat transfer rate due to the structural and thermodynamic random variables. These results can be used to quickly identify the most critical design variables in order to optimize the design and make it cost effective. The analysis leads to the selection of appropriate measurements to be used in structural and heat transfer analysis and to the identification of both the most critical measurements and parameters.
16
Content available remote The durability prediction of deteriorating reinforced concrete members
EN
The features of durability prediction and concepts of time-dependent reliability analysis of deteriorating reinforced concrete structures subjected to extreme gravity and lateral actions as rectangular pulse renewal processes are discussed. New methodological approaches to a time-dependent survival probability analysis and durability prediction of reinforced concrete members are considered. The safety margin of particular members is modeled as a random finite sequence. The effect of coincident recurrent extreme actions on their survival probabilities is analyzed. The instantaneous and long-term survival probabilities of particular and structural members of deteriorating structures are considered. It is recommended to calculate these probabilities by the unsophisticated analytical method of transformed conditional probabilities. The technical service life as a quantitative durability parameter of deteriorating structural members is studied.
17
Content available remote Analiza algorytmu sekwencyjnego dla zadania pakowania
EN
The bin-packing problem in the classical approach is to arrange the list of tasks L={a1,a2,...an} of a size not exceeding 1 in the minimum number of bins of size 1, however, that none of the bins was overloaded. In dual version we need to maximized number of bins, assuming that all of them must be fully loaded (1 or more). Among the ways to do such a task is a class of sequential algorithms. From sequential algorithm is required in addition to pack the tasks in such a way that tasks placed in each container (bin) consisted of a sequence: [wzór]. In this paper is an example of sequential algorithm called S1k and carried out a full analysis of its behavior. It demonstrate the value of lower bound for efficiency factor of the algorithm [wzór] and a bound of asymptotic waste ratio of ...[wzór]. Paper presents result of the algorithm with list of tasks uniformly distributed on the (0.1]. Shows that its computational complexity is O(n) and carried out a comparison with the results achieved by the algorithm DNF.
PL
Omówiono zasady wyznaczania ryzyka porażenia prądem elektrycznym, prawdopodobieństwa wystąpienia określonych skutków przy rażeniu prądem oraz wartości dopuszczalnego napięcia rażeniowego.
EN
Principles of electric hazard determination are discussed as well as probability of specified results of electric shock and limits of touch voltage.
19
Content available remote Probabilistic finite element analysis of a pressure vessel
EN
Stress analysis of a pressure vessel was computationally simulated by a finite element method and probabilistically evaluated in view of the several uncertainties in the performance parameters. Cumulative distribution functions and sensitivity factors were computed for overall heat transfer rate due to the structural and thermodynamic random variabIes. These results can be used to quickly identify the most critical design variabIes in order to optimize the design and make it cost effective. The analysis leads to the selection of the appropriate measurements to be used in structural and heat transfer analysis and to the identification of both the most critical measurements and parameters.
EN
Stress analysis of a cone-cylinder pressure vessel was computationaIly simulated by a finite element method and probabilisticaIly evaluated in view of several uncertainties in the performance parameters. Cumulative distribution functions and sensitivity factors were computed for overaIl heat transfer rate due to the structuraI and thermodynamic random variabIes. These results can be used to quickly identify the most critical design variabIes in order to optimize the design and make it cost effective. The analysis leads to the selection of the appropriate measurements to be used in structural and heat transfer analysis and to the identification of both the most criticaI measurements and parameters.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.