Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  privatization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W bieżącym roku minie 28 rocznica zapoczątkowania procesu transformacji mienia Skarbu Państwa w niepodległej, demokratycznej Polsce – państwie prawa. Ten bezprecedensowy proces prawno-organizacyjny dotyczył nabycia, transformacji oraz przekazywania praw majątkowych nieruchomości innym podmiotom. Istota przemian, dokonywanych sukcesywnie do dnia dzisiejszego, sprowadzała się do realizacji fundamentalnych postulatów: odstąpienia od prawnej zasady niepodzielności mienia państwowego, wyraźnego określenia podmiotu, któremu przysługiwać będzie mienie, administracyjnego ograniczenia ingerencji w procesie obrotu nieruchomościami. Prawo własności umocowane zostało konstytucyjnie. Gminom nadano osobowość prawną, wprowadzając kategorię mienia komunalnego. Proces transformacji realizowany był w następujących postępowaniach: uwłaszczenie, komunalizacja, nabywanie nieruchomości przez Agencję Własności Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa oraz przekazywanie mienia powiatom oraz województwom [2]. Zapoczątkowana została rewindykacja majątków kościelnych osób prawnych. Uwzględniane zostały roszczenia stron o zwroty majątków ziemskich przejętych przez Skarb Państwa w wyniku dekretu o reformie rolnej oraz stron odnośnie nieruchomości pozostawionych poza wschodnimi granicami Polski – tak zwane mienie Zabużan. W opracowaniu przedstawiona zostanie w skrótowej formie analiza przepisów prawnych dotyczących przedmiotowych transformacji mienia Skarbu Państwa na przestrzeni ostatniego 27-lecia. Podkreślić należy, że przepisy te uległy zasadniczym, korzystnym zmianom po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
EN
The process of acquisition, conversion or transfer of rights to real estate owned by the State Treasury in Poland started in 1990 and has been based on the following assumptions: possibility of dividing property owned by the State Treasury, clear identification of the entity entitled to the property, limiting administrative intervention in real estate transactions. All property rights were constitutionally strengthened. Municipalities were given legal personality and a new category of property was introduced – municipal property. The transformation involved various methods such as municipalization, affranchisement, acquisition of real estate by the Agency of Agricultural Property of the State Treasury, transfer of property to counties and provinces [2]. In addition returns of the real properties which proved unnecessary for the purposes for which they were expropriated, as well as restitution of property belonging to religious legal persons were carried out. Some of the key issues were claims for restitution of the estates acquired for the benefit of the State Treasury as a result of the Decree on the Agrarian Reform, claims of the parties for the property left outside the Polish state borders (i.e. property beyond the Bug River) and ownership of public roads. The regulations of the legal status of roads are still being carried today. Over the past 27 years multiple legal provisions related to the transformation of the property of the State Treasury have been introduced, many of them related to Poland joining the European Union. The summary will analyze the positive and negative consequences of this process.
PL
Przekształcenia energetyki po 1989 r., zaczynając od likwidacji okręgów energetycznych i utworzenia samodzielnych elektrowni – przedsiębiorstw państwowych, w wyniku których to przekształceń zlikwidowano "okręgowe" struktury organizujące i nadzorujące działalność remontową, skutkowały powołaniem samodzielnych służb remontowych w każdej z elektrowni z osobna. Wtórna konsolidacja elektrowni, a także prywatyzacja części z nich wyzwoliły procesy ponownej integracji i standaryzacji gospodarki remontowej, a także początek prywatyzacji części tej działalności.
PL
Artykuł stanowi część pierwszą rozważań naukowych, dotyczących zmian zachodzących w zagospodarowaniu terenów zurbanizowanych i niezurbanizowanych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (ppgr-y). Celem badań było wskazanie wpływu zmian zachodzących w wybranych gminach na jakość życia społeczności lokalnych. Szczególna uwagę poświęcono społeczności popegeerowskiej. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z raportów ANR, Urzędów Gmin. Przeprowadzono również wywiady z mieszkańcami i przedstawicielami samorządów wybranych gmin a także badania ankietowe z sołtysami. Dokonana diagnoza i analiza konsekwencji społecznych i gospodarczych przekształceń własnościowych przeprowadzonych w sektorze rolnictwa przez ANR pozwoliła na ocenę i porównanie zmian zachodzących w miejscowościami popegeerowskich i niepopegeerowskich oraz ocenę ich skutków dla mieszkańców badanych gmin.
EN
The article covers the first part of the discussion on changes in the process of reusing urbanized and non-urbanized areas in the communes of Warmia and Mazury Voivodeship where state agricultural enterprises (ppgr) used to be located. The aim of the research was to determine the influence of changes in selected communes on the quality of life of local communities. Particular attention was given to communities from former state agricultural farms. The research was based on data from ANR (Agricultural Property Agency) reports, as well as Commune Offices. Moreover, interviews were conducted with the inhabitants and representatives of local governments in selected communes, and the heads of the communes were surveyed. The performed diagnosis and analysis of social and economic consequences of privatization carried out in the agricultural sector by ANR allowed for the evaluation and comparison of changes in previously collectivized and non-collectivized villages, as well as their effects on the inhabitants of selected communes.
PL
Od 1990 roku nastąpiły w Polsce zmiany, które zapoczątkowały proces transformacji mienia Skarbu Państwa. Przedmiotowa transformacja dotyczyła nabycia, przekształcenia lub przekazania praw majątkowych do nieruchomości państwowych innym podmiotom. Istota zachodzących przemian, odnośnie własności nieruchomości, sprowadzała się do realizacji podstawowych postulatów: - odstąpienie od zasady niepodzielności mienia Skarbu Państwa, - dokonanie wyraźnego określenia podmiotu, któremu przysługuje mienie, - ograniczenie możliwości administracyjnego ingerowania w obrocie nieruchomościami. Wymienione założenia wskazały kierunek reformy systemu prawnego. Konstytucyjnie umocnione zostało prawo własności. Nadano gminom osobowość prawną i wprowadzono nową kategorię mienia - mienie komunalne. Przedmiotowa transformacja realizowana była w różnych postępowaniach, jak: komunalizacja, uwłaszczenie, nabywanie nieruchomości przez Agencję Własności Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, przekazywanie mienia powiatom oraz województwom. Równolegle z procesami transformacji mienia następowały zwroty nieruchomości zbędnych na cele, na które zostały wywłaszczone oraz następowała rewindykacja majątków kościelnych osób prawnych. Bardzo ważnym zagadnieniem są roszczenia stron o zwrot majątków ziemskich, przejętych na rzecz Skarbu Państwa, w wyniku realizacji dekretu o przeprowadzeniu Reformy Rolnej oraz roszczenia stron za nieruchomości pozostawione poza granicami państwa polskiego (tzw. mienie zabużańskie). Wciąż aktualnym problemem jest stwierdzenie własności dróg publicznych. Dla dróg takich do dnia dzisiejszego dokonywane są bowiem regulacje stanu prawnego. Takie regulacje na terenach południowych często powiązane są z rozdzielaniem ciał hipotecznych (np. zbiornik wodny "Świnna Poręba"). W związku z jubileuszem zachodzących przemian, w opracowaniu zostaną przeanalizowane przepisy prawne dotyczące transformacji mienia Skarbu Państwa na przestrzeni ostatnich 25 lat. Przepisy te bowiem uległy radykalnie zmianom po wejściu Polski do UE. W części praktycznej dokonana zostanie analiza stanu obecnego - pozytywnych, ale również negatywnych konsekwencji dokonanych zmian.
EN
Starting in 1990, Poland faced the changes which initiated the process of transformation of the property owned by the State Treasury. This transformation related to the acquisition, conversion or transfer of property rights to the State-owned real estate to other entities. The essence of these changes, regarding real estate ownership, involved the implementation of the following basic assumptions: - derogating from the principle of the indivisibility of the property owned by the State Treasury, - clear identification of the entity entitled to the property, - limiting the possibility of an administrative intervention in real estate transactions. These assumptions specified the direction of the reform of the legal system. Property rights were constitutionally strengthened. Municipalities were given legal personality and a new category of property was introduced - municipal property. The subject transformation was carried out in various proceedings, such as municipalization, enfranchisement, acquisition of real estate by the Agency of Agricultural Property of the State Treasury, transfer of property to counties and provinces. Simultaneously with these transformation processes, there were returns of the real properties which proved unnecessary for the purposes for which they were expropriated, as well as restitution of religious property from legal persons. A very important issue are claims for restitution of the estates acquired for the benefit of the State Treasury as a result of the Decree on the Agrarian Reform and claims of the parties for the property left outside the Polish state borders (i.e. property beyond the Bug River). Another significant problem is determining the ownership of public roads. For the roads, the regulations of their legal status are being carried out to this day. Such regulations in the southern areas are often associated with the separation of mortgage bodies (for example reservoir "Świnna Poręba"). Due to the anniversary of the occurring changes, the study will analyze the legal provisions related to the transformation of the property of the State Treasury over the past 25 years. These regulations were, in fact, subject to radical changes after the Polish accession to the European Union. The summary will analyze the status quo - positive, but also negative consequences of these changes.
5
Content available remote Rok PKP Cargo S.A. na giełdzie
PL
Artykuł omawia wejście i rok obecności PKP Cargo S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Autorzy wspominają o podziale Przedsiębiorstwa Państwowego PKP i jego procesie prywatyzacji. Przedstawione są cele sprzedaży PKP Cargo oraz szansę i ryzyka związane ze spółką. Omówiona jest pierwsza oferta publiczna (IPO). Autorzy omawiają kolejne emisje akcji, zmiany akcjonariatu i analizują zmienność cen akcji. We wnioskach przedstawiona jest ocena wejścia na giełdę i prognozy dotyczące PKP Cargo.
EN
The article discusses the presence of input and year PKP Cargo SA on the Stock Exchange in Warsaw. The authors mention the division of the State-station and the privatization process. Are shown PKP Cargo sales targets and opportunities and risks associated with the company. Discussed the initial public offering (IPO). The authors discuss the further issue of shares, the shareholder and analyze changes in volatility. In the conclusions presented to evaluate the IPO and forecasts for PKP Cargo.
EN
The article deals with the prerequisites of establishing, structuring and developing of the market for corporate control in the countries of Central and Eastern Europe. It also explores the reasons for activating mergers and acquisitions in this region and discusses the peculiarities involved in such processes.
PL
Artykuł dotyczy zasadniczych warunków tworzenia i kształtowania się oraz rozwoju rynku kontroli korporacyjnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Bada również przyczyny fuzji i przejęć w tym regionie i omawia specyfikę związanych z tym procesów.
PL
Artykuł podzielony jest na trzy części. W części pierwszej przedstawiono w syntetycznym skrócie cele i przesłanki prywatyzacji kolejowych przedsiębiorstw przewozowych. W części drugiej zaprezentowane zostały możliwe (z punktu widzenia rozpatrywanych w publikacjach opcji) do zastosowania modele prywatyzacji spółek wchodzących w skład Grupy PKP S.A. Część trzecia zawiera możliwe scenariusze zmiany układu sił po procesie prywatyzacji (w zależności od przyjętego modelu). W podsumowaniu wskazano najważniejsze elementy instytucjonalne wpływające na przebieg i skutki prywatyzacji. W artykule przyjęto hipotezę: model przyjętej prywatyzacji spółek grupy PKP S.A. będzie w istotnym stopniu określał kierunek, sposób i stabilność ich wzrostu i rozwoju. Celem rozważań jest ukazanie potencjalnego układu sił wśród interesariuszy w zależności od przyjętej metody prywatyzacji. Każdy model prywatyzacyjny bowiem kształtuje określonego typu układ instytucjonalno-relacyjny w przedsiębiorstwie. Wskazany problem wydaje się fundamentalny dla dalszego przetrwania, wzrostu i rozwoju spółek przewozowych w warunkach rosnącej konkurencji międzygałęziowej.
EN
The article consists of three parts. The fi rst deals with general problems of privatization, the second part presents models of privatization and the advantages and disadvantages of this process. The third describes the change in the strength of various stakeholders in the privatization of railway companies. The main hypothesis is: privatization model has a signifi cant impact on growth and development companies.
PL
Publikacja prezentuje charakterystykę polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych przez pryzmat wyników ekonomicznych, będących podstawą selekcji spółek przeznaczonych do prywatyzacji, i tych które pozostaną pod pełną kontrolą państwa. Praca porusza zagadnienie ograniczenia potencjału leczniczego w uzdrowiskach w kontekście procesu prywatyzacji spółek uzdrowiskowych.
EN
The publication presents the characteristics of Polish spa enterprises through the prism of economic results underlying the selection of companies for privatization, and those that remain under full state control. Work also recognizes problem of reducing the size of the medicinal potential of spas in the context of the privatization process of health resort companies.
PL
Rzadko się zdarza, żeby pracodawca zamknął drzwi zakładu przed swoimi pracownikami. Tak stało się w Fabryce Maszyn Tarnów produkującej obrabiarki do metali. Co prawda sytuacja wydaje się być opanowana, bo pojawił się inwestor, który zaczął sprzątać po poprzednim właścicielu, ale mimo to, osad niesmaku pozostał. Lekcja, jakiej udzieliła w Tarnowie angielska firma, powinna być ostrzeżeniem dla wszystkich.
PL
Wynikiem automatycznego zrównoleglenia pętli programowych jest kod tożsamy z sekwencyjnym odpowiednikiem, który honoruje wszystkie zależności. Zastosowanie prywatyzacji określonych zmiennych programu pozwala na wyeliminowanie zależności danych, co zmniejsza złożoność obliczeniową wyznaczania równoległości w pętlach programowych a także pozwala zwiększyć stopień wyznaczanej równoległości. W artykule zaprezentowano zastosowanie technikę prywatyzacji zmiennych operującej na zależnościach zapisanych w postaci relacji. Zbadano stosowalność proponowanego rozwiązania na pętlach programowych z benchmarku NAS.
EN
Extracting synchronization-free slices allows us to automatically generate parallel loops. The code can be executed on multi-processors machines in a reduced period of time. Privatization of data is an important technique used by compilers to parallelize loops by eliminating storage-related dependences. A scalar variable defined within a loop is said to be privatizable with respect to that loop if and only if every path from the beginning of the loop body to a use of X within that body must pass through a definition of X before reaching that use. In this paper there is presented an approach to automatic privatization of variables involved in data dependences that permits for extracting loop parallelism. The algorithm input is a set of relation dependences, the output is a parallel loop when appropriate. The scope of the approach applicability is illustrated by means of the NAS Parallel Benchmark suite. The obtained results are compared with another automatic parallelizer and locality optimizer for multicores - Pluto. The future work is considered.
11
Content available remote Privatization in a nordic country - the case of Iceland
EN
A wave of privatization enclosed the eighties and nineties both in developed and undeveloped countries alike. Since the financial crisis of 2008, many governments have taken over private firms, either in full or partially, hence reactivating the discussion of the effects of privatization. In Iceland a whole banking system collapsed in autumn 2008 leading to an economic crisis where the majority of larger firms became technically bankrupt and state owned banks took over most of them. Whether to privatize all these firms or not has become a debated issue. Future decisions on privatization should rest on understanding past outcomes. This empirical research analyses the changes in operations of Icelandic firms privatized 1992 – 2005 where nearly all potentials for privatization were used. The result suggests that privatization did not lead to significant improvements of the divested state owned firms. Still their operation was efficient, both before and after privatization. On the other hand a control group of private firms improved their performance after privatization.
PL
Fala prywatyzacji przetoczyła się w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zarówno przez kraje rozwinięte, jak i państwa w niedostatecznej fazie rozwoju. Od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku wiele rządów przejęło prywatne firmy zarówno częściowo, jak i całkowicie, stąd też ponownie podjęto dyskusje na temat efektów prywatyzacji. W Islandii cały system bankowy załamał się jesienią 2008 roku, prowadząc do kryzysu gospodarczego, w którym większość dużych firm, technicznie rzecz ujmując, zbankrutowała, a w to, czy prywatyzować te firmy czy też nie, stało się kwestią aktualnej debaty. Przyszłe decyzje prywatyzacyjne powinny opierać się na zrozumieniu przeszłych rezultatów. Przedstawione w niniejszym artykule badania empiryczne stanowią analizę zmian obserwowanych w zakresie działań firm sprywatyzowanych w latach 1992 – 2005, gdzie niemal wszystkie możliwości prywatyzacyjne zostały wykorzystane. Rezultaty wskazują, iż prywatyzacja nie prowadzi do znaczących usprawnień przekształcanych przedsiębiorstw państwowych. Ich praca była skuteczna zarówno przed, jak i po prywatyzacji. Z drugiej strony, grupa kontrolna firm prywatnych poprawiła swoją wydajność po prywatyzacji.
PL
Celem artykułu było pokazanie złożoności procesu restrukturyzacji zmierzającej do komercjalizacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Zostały przedstawione podstawowe pojęcia dotyczące restrukturyzacji, komercjalizacji oraz prywatyzacji. Wskazano na procedurę, jaka powinna być zachowana przy przeprowadzaniu programu naprawczego oraz opisano wymagania prawne regulujące proces restrukturyzacji SP ZOZ. Następnie opisano proces restrukturyzacji jednego z Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
EN
Showing complexity of the restructuring process going to commercialization in the Independent Public Healthcare Centre was a purpose of the article. In the article were presented basic concepts concerning the restructuring, commercialization and privatization. The author show procedure which should be kept at conducting repair programme and described legal requirements which regulate restructuring process in IPHC. Subsequently was described restructuring process of one of Independent Public Healthcare Centres.
PL
Przyspieszanie procesu prywatyzacji firm z branży paliwowo-energetycznej w drodze sprzedaży akcji na rynkach publicznych spowodowało, że coraz więcej firm jest notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rząd zdecydował, że cztery państwowe grupy energetyczne a także w dalszej kolejności spółki węglowe, będą obecne na giełdzie. Tak więc branża energetyczna będzie mieć istotny wpływ na sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych. W artykule scharakteryzowano dwa główne subindeksy na giełdzie z tej branży: WIG Paliwa i WIG Energia. Obecnie WIG Paliwa jest drugim, a WIG Energia czwartym pod względem kapitalizacji subindeksem branżowym. Na debiutach firm na GPW najwięcej inwestorzy mogli zarobić: na akcjach Bogdanki –17 %. W przypadku innych zyski były następujące: PGE – 13 % i tylko 1 % na akcjach Enei. Polska giełda podąża za trendami na rynkach międzynarodowych, na których wpływ kryzysu finansowego związany z Grecją, strefą Euro jest bardzo widoczny, co ma także wpływ na wycenę firm z branży paliwowo-energetycznej.
EN
Axeleration of the privatization process of fuel-energy branch companies by selling shares on public markets caused, that more and more companies is noted on the Stock Exchange in Warsaw. The Government decided that four state owned energy groups and also coal companies in the long run will be present on the stock exchange. So the energy branch will considerably influence situation on the Stock Exchange. The two main subject indexes of this branch are characterized: WIG Fuels and WIG Energy. At present WIG Fuels is the second, and WIG Energy the forth branch subject index as regards capitalization. At companies debuts investors could make best profit on „Bogdanka” (coal mine) shares – 17 %. In case of others profits were as follows: PGE – 13 % and only 1 % on Enea shares. The Polish Stock Exchange follows the trends on the international markets, where influence of financial crisis connected with Greece, Euro zone is very visible what influences also valuation of fuel-energy branch companies.
PL
W opracowaniu scharakteryzowano działania Agencji Nieruchomości Rolnych, które w sposób bezpośredni i pośredni przyczyniają się głównie do poprawy warunków życia mieszkańców wsi. Do tych działań można zaliczyć działalność Agencji, obejmującą m.in. segment wspierania rozwoju szeroko pojętej infrastruktury technicznej i społecznej. Należy do nich szczególnie nieodpłatne przekazywanie części gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na cele realizacji projektów infrastrukturalnych czy transfer środków finansowych na wsparcie remontów i modernizacji obiektów technicznych na obszarach wiejskich. W tym celu przeanalizowano dotychczasowe dokonania Agencji w tym zakresie, jak również posłużono się przykładami funkcjonowania pokrewnych instytucji, działających w wybranych krajach Unii Europejskiej.
EN
Paper characterized activities of the Agency of Agricultural Real Estates, which indirectly and directly contribute to improving the living conditions of rural inhabitants. To such activities may be included the action supporting development of widely understood technical and social infrastructure. In particular, it should be mentioned the gratuitous transferring parts of the grounds owned by the Resources of State Treasury Agricultural Properties, in order to realization of local infrastructural projects, or the transfer of financial means supporting the repairs and modernization of technical objects on rural areas. For such a reason hitherto existing achievements of the Agency in this field, were analyzed; also some examples of similar institutions functioning in selected countries of the EU, were given.
PL
Prywatyzacja w tym prywatyzacja bezpośrednia jest stymulatorem pozytywnych zmian gospodarczych i społecznych towarzyszących procesowi przekształceń własnościowych. Uczciwa i o narodowym charakterze prywatyzacja, rozumiana jako zwiększenie udziahi sektora prywatnego w gospodarce, powinna być kontynuowana. Prywatyzacja powinna skutkować zwiększeniem poziomu efektywności funkcjonowania, co prowadzi do wzrostu jego wartości i umocnienia pozycji na rynku. Przedsiębiorstwo prywatne jest skuteczniejsze, efektywniejsze i lepiej dostosowane do warunków rynkowych.
EN
Privatization including the privatization direct is a stimulation factor in the field of positive economic and social changes which accompany the process of ownership transformations. Both upright and national privatization meant as an increase of private sector in economy should be continued. Privatization should result in ascending effectiveness level which can lead to increase of value and reinforcement of position on the market. A private enterprise is more effective and efficient and better adjusted to market demands.
PL
Artykuł przedstawia analizę przekształceń sektora gazowniczego na podstawie przyjętych uregulowań unijnych, ustawodawstwa polskiego i przyjętych do realizacji programów rządowych od roku 1996, kiedy to po przekształceniu z przedsiębiorstwa państwowego - zostało powołane polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) S. A. Artykuł uwzględnia analizę kolejnych programów restrukturyzacji organizacyjnej i prywatyzacji PGNiG. Nawiązuje również do aktów prawa wspólnotowego oraz przepisów znowelizowanej ustawy - Prawo Energetyczne. W artykule podjęto próbę oceny wprowadzanych zmian w oparciu o przyjęte programy rządowe i przepisy prawa.
EN
This paper presents an analysis of transformations in gas sector under current EU regulations, Polish law and government programs accepted for implementation since 1996, when after the transformation of state-owned enterprise PGNiG the joint stock company Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) S. A. fully owned by state, has been established. The paper contains analysis of subsequent restructuring programs including organizational transformation and privatization. It also refers to EU legal acts and amended Energy Laws Act. The paper attempts to evaluate the transformations implemented as a result of government programs and laws.
PL
Koszty eksploatacji oraz ceny nośników energii w bardzo dużej mierze wpływają na rynkową wartość prywatyzowanych elektrociepłowni. Zmniejszenie przeogromnych przerostów zatrudnienia, już nawet tylko o kilkanaście procent, z równoczesnym kilkuprocentowym zwiększeniem cen ciepła i energii elektrycznej oraz z kilkuprocentowym obniżeniem wysokiej ceny krajowego węgla kamiennego jest w stanie zwiększyć o ponad 50% rynkową cenę sprzedaży prywatyzowanych elektrociepłowni. W interesie Skarbu Państwa jest przeprowadzenie przed sprzedażą źródeł ciepła i energii elektrycznej ich restrukturyzacji. Prywatyzacja krajowej energetyki zawodowej z uwagi na zły stan techniczny zaawansowanych wiekiem elektrowni i elekrociepłowni jest bezwzględną koniecznością. Powinna się ona jednak odbywać za pośrednictwem rynku kapitałowego, a nie w postaci "rozdawnictwa" koncernom zachodnim, czy grupom kapitałowym, i w 15% pracownikom prywatyzowanych elektrowni i elektrociepłowni. Cena tego "rozdawnictwa" jest rażąco niska.
EN
Operational costs and energy carrier prices influence largely the market value of privatised CHP stations. Decrease of an employment great excess, even by a dozen or so percent only, with simultaneous increase of the heat and electricity prices by several percent and decrease of the domestic coal price by several percent can cause the increase of the market sale price of privatised CHP stations by more than 50%. It is in the interest of State Treasury to restructure the heat and electric energy sources before their sale. Privatisation of the national power industry due to bad technical condition of aged power stations and CHP stations is an absolute necessity. It should be proceeded however within the capital market, but not in the way of "giving out" to the eastern concerns or capital groups and giving the 15 % shares out to the employees of privatised power stations and CHP stations. The price of such a "giving out" is flagrant low.
PL
Górnictwo węgla kamiennego w Polsce jest poddawane procesom restrukturyzacji od początku lat dziewięćdziesiątych. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło nową sytuację. Polska ze względu na zasoby węgla oraz rolę największego producenta w Europie może być gwarantem bezpieczeństwa energetycznego całej Wspólnoty. Aby to osiągnąć należy zmienić programy restrukturyzacyjne oraz przepracować politykę energetyczną państwa. W artykule omówiono studium Światowej Rady Energetycznej, problemy bezpieczeństwa energetycznego i polityki energetycznej Polski. Zwrócono uwagę na rachunek rentowności kopalń, na problem kosztów, cen węgla i jego jakości oraz wystarczalności zasobów. Zasygnalizowano założenia prywatyzacyjne spółek węglowych oraz problem tworzenia kompleksów paliwowo - energetycznych.
EN
Polish coal mining industry has been constantly restructured since the beginning of nineties. The accession of Poland to the European Union created the new situation. Poland, possessing the abundance of coal reserves and the role of the biggest coal producer in Europe, may become the warranty of energy security for the entire Union. To make it possible it is necessary to change the restructuring programs and work out the energy policy of the country. The study by the World Energy Council and the problems of energy security as well as energy policy of Poland are discussed in the paper. The attention is paid to the efficiency of coal mines, problem of costs, prices of coal. coal quality as well as the sufficiency of reserves. The assumption of coal companies privatization and the problems concerning creation the complex fuel-energy enterprises were mentioned.
EN
The choice of appropriate economic policy and especially the determination of the scope of State's role in creation of adequate frames of functioning of commercial entities is an extremely important issue. Throughout centuries of economic history of the world, a lot of tendencies and schools appeared. Some of them chanted slogans of economic liberalism and other supported state's intervention ism. Both pro- and anti-interventionist opinions fought between each other for domination, both on the grounds of theory of economy and in economic practice. The article discusses elementary schools of both tendencies. Main emphasis has been placed on their attitude towards private property.
20
Content available remote Kolejny etap reformowania Grupy PKP Cz. 2
PL
Druga część streszczenia "Programu dalszej restrukturyzacji oraz prywatyzacji spółek Grupy PKP do 2006 r." Sytuacja finansowa i przyczyny rosnącego zadłużenia spółek. Restrukturyzacja finansowa. Prywatyzacja - jej znaczenie i konieczność, założenia strategii, harmonogram, działania przedprywatyzacyjne.
EN
The second part of the 'Program of the further restructuring and privatization of PKP Group companies to be carried out to 2006' resume. Financial situation and causes of the companies' increasing debt. Financial restructurization. Privatization - its importance and necessity, strategic guidelines, schedule, preprivatization activities.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.