Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 87

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prices
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Na polskim rynku mleka i produktów mlecznych systematycznie rosną obroty handlu zagranicznego, który ma coraz bardziej wewnątrzgałęziowy charakter. Branża mleczarska pozostaje jednak eksporterem netto. Eksport ma duże znaczenie w bilansie rynkowym, gdyż produkcja mleka jest większa od zużycia. Duży eksport wiąże się z tym, że ceny krajowe są silnie skorelowane z cenami światowymi. W handlu zagranicznym przeważają finalne produkty konsumpcyjne, ale do krajów trzecich eksportowane są duże ilości trwałych produktów mlecznych. Dodatnie saldo wymiany w handlu zagranicznym potwierdza konkurencyjność krajowego mleczarstwa na rynku międzynarodowym. Recesja gospodarcza wywołana przez pandemię COVID-19 nie miała negatywnego wpływu na handel zagraniczny branży mleczarskiej.W pierwszym półroczu 2020 r. spadek obrotów handlowych wystąpił tylko w kwietniu.
EN
The Polish dairy market is featured with a systematic increase in foreign trade, which shows growing inter-branch character. Nevertheless, the dairy branch still remains on the position of a net exporter. Exports are quite important in the market balance sheet because the production of milk exceeds domestic uses. Large exports imply strong correlation of domestic prices with the prices on the world market. The structure of foreign trade is dominated with processed products ready for consumption; however bulk quantities of preserved dairy milk products (milk powder, hard cheese and butter) are exported to third countries. The surplus in foreign trade confirms competitiveness of Polish dairy industry on international markets. Economic recession triggered by COVID-19 did not have any negative impact on foreign trade of the branch. In the first half of 2020 turnover declined only in April.
PL
Wzrost cen producentów żywności w 2019 r. nie nadążał za rosnącymi cenami producentów rolnych, co znalazło odzwierciedlenie w niższej dynamice wzrostu wartości produkcji sprzedanej oraz malejącej rentowności przemysłu spożywczego, jak również zmieniło strukturę ceny bazowej przetwórców. Lepiej radzili sobie handlowcy, gdyż ich marże się nie obniżyły. Ceny konsumentów wzrastały bowiem szybciej niż ceny producentów, co oznacza, że wzrost cen zbytu artykułów spożywczych został w całości przerzucony na konsumenta, będącego ostatnim ogniwem w łańcuchu żywnościowym. Wciąż dynamicznie zwiększał się eksport produktów przemysłu spożywczego, wzrastała również nadwyżka w obrotach handlowych tymi produktami. Liczne fuzje i przejęcia jednych firm przez drugie sprzyjały procesom koncentracji i konsolidacji w przemyśle spożywczym.
EN
The increase in food producer prices in 2019 did not keep up with the growing prices of the agriculture producer. It was reflected in a lower dynamic of the value of sold production and decreasing profitability of the food industry, as well as changed the structure of the basic price of the manufacturer. Traders fared better, because their profit margins did not decrease. Consumer prices were growing faster than the producer prices. It means that the increase in sales prices of food industry products has been fully passed on to the consumer, who is the last link in the food chain. Exports of the food industry products continued to grow dynamically and surplus in trade in these products also increased. Numerous mergers and acquisitions contributed concentration and consolidation processes in the food industry.
PL
Zmiany opłacalności chowu świń zależą m.in. od polityki rolnej, regulacji prawnych, produkcji pasz, wykształcenia rolników, struktury gospodarstw, doradztwa rolniczego, chorób czy konkurencji zewnętrznej. Na podstawie analizy danych z okresu 2000-2019 r. zaobserwowano ogólny spadek pogłowia świń i wzrost cen skupu 1 kg wagi żywej trzody chlewnej. Największą wielkość pogłowia w tym okresie zanotowano w 2002 r. (ok. 19 mln sztuk), a najwyższą przeciętną cenę skupu w 2019 r. (ok. 5,81 zł/kg). Wciąż duże zagrożenie dla polskiego sektora trzody chlewnej stanowi ASF – nieuleczalna choroba wirusowa, ktorej do 5 listopada 2018 r. odnotowano 2961 przypadków u dzików i 213 w stadach świń w gospodarstwach. Różne regiony Polski objęto restrykcjami oraz zaostrzono wymagania prawne w zakresie chowu/hodowli czy transportu świń. Stwierdzono, że największym kryzysem branży byłoby wystąpienie ASF na obszarach, które generują ok. 50% produkcji krajowej – w Wielkopolsce, na Kujawach i Pomorzu, a także w wojewodztwie łódzkim. Przewiduje się, że w 2020 r. będzie postępował powolny wzrost cen i spadek pogłowia świń, w zależności od struktury eksportu do krajów trzecich.
EN
The variations in profitability of pig breeding depend, among others, on agricultural policy, legal regulations, feed production, farmers’ education, farm structure, agricultural consulting, diseases or external competition. In basis of the analysis of data in the period 2000-2019, an overall decrease in the pig population and an increase in prices received for 1 kg live weight of pigs were observed. The largest population in 2002 (approx. 19 million units) and the highest average purchase price in 2019 (approx. 5.81 PLN/ kg), were noted. ASF, an incurable viral disease, which has caused 2,961 cases in wild boars and 213 in herds of pigs until November 5, 2018, is still a big threat to the Polish pig sector. Various regions of Poland were subject to restrictions and legal requirements in the field of breeding or transporting pigs were tightened. It was stated that the greatest crisis of the industry would be the occurrence of ASF in areas that generate approx. 50% of domestic production – in Wielkopolska, Kujawy and Pomerania, and in the Łodź Voivodeship. It is anticipated that in 2020 a slow increase in prices and a decrease of pig population, will continue depending on the structure of exports to non-EU countries.
EN
The purpose of the paper was to analyse steam coal prices of Polish producers with reference to the main spot price indices of steam coal from international markets. The research covered the years 2010–2019. Due to the complexity of the discussed issues, the article is divided into two parts. The second part focuses on the analysis of steam coal prices on the European and Polish markets. Analysis of the price indices of the main exporters of steam coal to the European market showed that the prices on international spot markets are closely linked. An investigation into the dependence of prices of the main exporters of steam coal to the European market (Russia, Colombia, the US, and South Africa) on the CIF ARA Mix index confirmed this phenomenon. The calculated coefficient of determination varied between 0.922–0.998. The comparison of the volatility of the average monthly prices of the two Polish steam coal market indices (PSCMI) with the spot indices of CIF ARA Mix and FOB Russia Mix showed that the trends on the international spot market are different from those on the Polish market. This coincidence only occurred when comparing annual average prices, and only when the prices of PSCMI were shifted backwards by one year. This shift backwards is due to the way in which Polish producers have contracts with their customers. Poland is dominated by long-term contracts with prices set once a year. Having shifted the annual averages of both PSCMIs backwards by one year, the differences between the indices decreased to about 1PLN/GJ (previously they had reached 3PLN/GJ). The calculated coefficient of determination for both PSCMIs and CIF ARA Mix for 2010–2018 equalled: R2=0,88 (PSCMI_1/Q) and R2=0,89 (PSCMI_2/Q).
PL
Celem artykułu była analiza cen węgla energetycznego polskich producentów w odniesieniu do głównych indeksów cen spot węgla energetycznego z rynków międzynarodowych. Badaniami objęto lata 2010–2019. Ze względu na złożoność poruszanej problematyki, artykuł został podzielony dwie części. W części drugiej skupiono się na analizie cen węgla energetycznego na rynku europejskim i polskim. Analizując indeksy cenowe głównych eksporterów węgla energetycznego na rynek europejski zauważono, że ceny na międzynarodowych rynkach spot są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Potwierdziło to badanie zależności pomiędzy cenami głównych eksporterów węgla energetycznego na rynek europejski (Rosją, Kolumbią, USA i RPA) a indeksem CIF ARA Mix. Obliczony współczynnik determinacji zmieniał się w granicach 0,922–0,998. Porównanie przebiegu zmienności średnich cen miesięcznych dwóch polskich indeksów węglowych (PSCMI) z indeksami spot CIF ARA Mix oraz FOB Russia Mix pokazało, że tendencje z międzynarodowego rynku spot są odmienne od panujących na rynku polskim. Zbieżność ta wystąpiła dopiero przy porównaniu cen średnich rocznych i to dopiero w sytuacji, gdy ceny polskich indeksów węglowych przesunięto o rok do tyłu. Przesunięcie to wynika ze sposobu zawierania kontraktów polskich producentów z odbiorcami. W Polsce dominują kontrakty długoterminowe, w których ceny ustalane są raz w roku. Po cofnięciu średnich rocznych obu indeksów PSCMI o rok wstecz różnice między indeksami zmalały do około 1 PLN/GJ (wcześniej sięgały 3 PLN/GJ). Wyliczony współczynnik determinacji dla obu PSCMI i indeksu CIF ARA Mix dla lat 2010–2018 wyniósł: R2=0,88 (PSCMI_1/Q) oraz R2=0,89 (PSCMI_2/Q).
EN
The purpose of the paper was to analyse steam coal prices of Polish producers with reference to the main spot price indices of steam coal from international markets. !e research covered the years 2010–2019. Due to the complexity of the discussed issues, the article is divided into two parts. The first part discusses the European steam coal market, with a particular focus on Poland. !e investigation has shown that for many years both the production and consumption of steam coal in OECD Europe countries was in a declining trend. In the case of production, the CAGR for the years 2010–2018 was -6.6%, and the average annual rate of decrease in consumption of this raw material was 3.0%. Not only has decarbonisation policy contributed to this decline, but also the growing share of renewable energy, and coal and other energy sources price ratio (reduction of the share of coal in a country's fuel mix). The main exporters of steam coal to the OECD Europe market in those years were primarily: Russian Federation (43–77 Mt/y with 26–46% share), Colombia (35–63 Mt/y; 21–31%), USA (11.0–36.0 Mt/y; 7–16%) and South Africa (6.5–26.5 Mt/y; 4–12%). In the years analysed, the production of steam coal in Poland amounted to 50.0–67.5 million tonnes per year (Mt/y). In 2012–2015, Polish production exceeded domestic demand for this raw material by several percent, and in the remaining years accounted for 83–90% of domestic consumption. Along with declining Polish production, imports of steam coal, which varied between 6–16 Mt/y, grew in importance.
PL
Celem artykułu była analiza cen węgla energetycznego polskich producentów w odniesieniu do głównych indeksów cen spot węgla energetycznego z rynków międzynarodowych. Badaniami objęto lata 2010–2019. Ze względu na złożoność poruszanej problematyki, artykuł został podzielony dwie części. W części pierwszej omówiono europejski rynek węgla energetycznego, szczególnie skupiając się na Polsce. W artykule omówiono także europejski rynek węgla energetycznego. Badania pokazały, że od wielu lat zarówno produkcja, jak i zużycie węgla energetycznego w krajach OECD Europe znajduje się w trendzie malejącym. W przypadku produkcji CAGR dla lat 2010–2018 wyniósł -6,6%, a średnioroczne tempo spadku zużycia tego surowca wyniosło 3,0%. Do tego spadku przyczyniła się nie tylko polityka dekarbonizacyjna, ale również rosnący udział energetyki odnawialnej oraz relacje cen między węglem a innymi nośnikami energii (zmniejszenie udziału węgla w miksie paliwowym danego kraju). Głównymi eksporterami węgla energetycznego na rynek OECD Europe w tych latach były przede wszystkim: Fed. Rosyjska (43–77 mln ton/rok, z 26–46% udziałem), Kolumbia (35–63 mln ton/rok; 21–31%) oraz USA (11,0–36,0 mln ton/rok; 7–16%) i RPA (6,5–26,5 mln ton/rok; 4–12%). W analizowanych latach produkcja węgla energetycznego w Polsce rocznie wynosiła 50,0–67,5 mln ton. W latach 2012–2015 polska produkcja o kilka procent przekraczała krajowe zapotrzebowanie na ten surowiec, a w pozostałych latach stanowiła 83–90% jego krajowego zużycia. Wraz z malejącą polską produkcją rósł na znaczeniu import węgla energetycznego, który zmieniał się w zakresie 6–16 mln ton/rok.
PL
Artykuł przedstawia analizę udziału Rosji w międzynarodowym handlu węglem energetycznym, będącej od lat jego istotnym uczestnikiem. Badaniami objęto lata 2014–2018. Położenie geograficzne na dwóch kontynentach oraz dostępność złóż węgla sprzyja jej obecności zarówno na rynku Pacyfiku, jak również Atlantyku. W artykule omówiono także głównych producentów węgla w Rosji oraz ceny rosyjskiego węgla energetycznego skierowanego na rynek spot. Z e względu na znaczący udział eksportu węgla dla gospodarki rosyjskiej, skupiono się także na analizie rosyjskich portów morskich. W ostatnich latach w eksporcie rosyjskiego węgla energetycznego zaczął dominować kierunek azjatycki. U dział eksportu na ten rynek w latach 2014–2018 zawierał się w granicach 49–57% (60–87 mln ton). Wśród krajów azjatyckich istotną rolę odgrywają obecnie trzy państwa: Korea Płd., Chiny i J aponia. Nabyły one łącznie 38–52 mln ton rosyjskiego węgla. Choć w analizowanych latach łącznie na rynek europejski Rosja wyeksportowała 52–67 mln ton węgla, to jednak udział tego rynku spadł z prawie połowy do około 40%. Powolne odchodzenie od energetyki węglowej przyczynia się do zmniejszania udziału odbiorców z tego kierunku. Wśród krajów europejskich jeszcze w roku 2014 głównym kierunkiem eksportu była W. Brytania z 19% udziałem (24 mln ton) w eksporcie ogółem. W 2018 r. eksport zmalał do 9 mln ton (5%). Wśród europejskich kierunków eksportu rosyjskiego węgla rośnie na znaczeniu udział Polski. W latach 2014– –2018 eksport węgla energetycznego do Polski zmieniał się w przedziale 5,6–16,2 mln ton. Z wraca uwagę jego dynamiczny wzrost uzyskany w ciągu ostatnich trzech lat. W stosunku do 2016 r. import wzrósł o 10,0 mln ton i w 2018 r. wyniósł aż 16,1 mln ton. W artykule omówiono także geograficzną strukturę importu węgla do Polski według przejść granicznych oraz portów morskich.
EN
The article presents an analysis of Russia’s participation in international steam coal trade, which has been its important participant for years. T he research covered the years 2014–2018. T he geographical location on two continents and the availability of coal deposits, favors its presence on both the Pacific and Atlantic markets. The article also discusses the main coal producers in Russia and the prices of Russian steam coal directed to the spot market. Due to the significant share of coal exports for the Russian economy, the focus was also on analyzing Russian seaports. In recent years, Asian exports have dominated in Russian steam coal exports. T he share of export to this market in the years 2014–2018 was in the range of 49–57% (60–87 million tons). Currently, three countries play an important role among Asian countries: South Korea, China and J apan. T hey purchased a total of 38–52 million tons of Russian coal. Although in the years under analysis Russia exported 52–67 million tons of steam coal to the European market, the share of this market dropped from almost half to around 40%. T he slow departure from coal energy contributes to reducing the share of recipients from this direction. Among European countries, in 2014 the main direction of export was Great Britain with 19% (24 million tons) of total export share. In 2018, exports fell to 9 million tons (5%). Among European destinations for Russian coal, Poland’s share is growing in importance. In the years 2014– –2018, steam coal exports to Poland varied in the range of 5.6–16.2 million tons. In the years 2014–2018 it changed in the range of 5.6–16.2 million tons. T he dynamic growth achieved in the last three years is noteworthy. In relation to 2016, imports increased by 10.0 million tons and in 2018 amounted to as much as 16.1 million tons. The article also discusses the geographical structure of coal imports to Poland by railway border crossings and seaports.
PL
Celem artykułu jest analiza zróżnicowania cen żywności między państwami Unii Europejskiej. W badaniu wykorzystano dane Eurostat, który regularnie porównuje ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych 28 państw członkowskich UE. Spośród cen produktów żywnościowych analizą porównawczą objęte są ceny około 440 produktów. Okres analizy obejmuje lata 2004-2017. Z przeprowadzonego badania wynika, że wskaźniki poziomu cen żywności i napojów bezalkoholowych w poszczególnych państwach członkowskich UE znacząco różnią się między sobą. Jednocześnie poziom cen tych produktów w „nowych” państwach członkowskich UE (UE-13) jest dużo niższy niż w „starych” państwach członkowskich (UE-15). Innym obserwowanym zjawiskiem jest stopniowe wyrównywanie się cen żywności wewnątrz Unii Europejskiej. Konwergencja cen żywności oznacza, że przewagi kosztowo-cenowe stopniowo przestają być dla producentów z państw UE-13 podstawową determinantą międzynarodowej konkurencyjności. W warunkach globalizacji i integracji europejskiej systematycznie rośnie znaczenie pozacenowych czynników konkurencyjności. Zmusza to producentów żywności z poszczególnych krajów do poszukiwania nowych źródeł przewag konkurencyjnych.
EN
The purpose of the paper is to analyse the differentiation of food prices between the European Union countries. The analysis is based on the data from Eurostat, that periodically compares prices of consumer goods and services in households in the EU-28. As regards food products, the comparative analysis covers prices of approximately 440 products. The analysis covers the period of 2004-2017. The analysis shows that price level indexes of food and non-alcoholic beverages vary significantly between the particular EU Member States. At the same time, prices of these products in the „new” EU Member States (EU-13) are much lower than in the „old” Member States (EU-15). Gradual levelling of food prices in the EU can also be observed. The convergence of food prices means that cost-price advantages gradually cease to be a key determinant of international competitiveness for producers from the EU-13 countries. Due to globalization and European integration, the importance of non-price competitiveness factors is systematically growing. This compels food producers from particular countries to seek new sources of competitive advantages.
PL
Polski przemysł mleczarski dobrze dostosował się do uwarunkowań rynkowych po akcesji do UE. Procesy modernizacyjne umożliwiły osiągnięcie wymaganych standardów weterynaryjno-higienicznych i dostosowanie produkcji do regulacji rynkowych w UE. Przemiany strukturalne spowodowały wzrost koncentracji zarówno bazy surowcowej, jak i przemysłu mleczarskiego. W rezultacie poprawiła się efektywność gospodarowania i wzrosła wydajność pracy. Przemysł mleczarski jest konkurencyjny na rynkach zewnętrznych, gdyż osiąga duże dodatnie saldo w handlu zagranicznym. Sytuacja finansowa przemysłu jest dobra, ale w znacznym stopniu zależy od koniunktury na światowym rynku, gdyż eksport odgrywa dużą rolę w bilansie rynkowym. Przemiany strukturalne jeszcze trwają, gdyż struktura polskiego mleczarstwa jest nadal bardzo rozdrobniona w porównaniu z głównymi konkurentami z UE.
EN
After the accession to the EU Polish dairy industry has successfully adjusted to market conditions. Conducted modernization processed allowed for an achievement of required veterinary and hygiene standards and adapt production to market regulations in the EU. Undergoing structural changes resulted in growing concentration of both raw material basis and dairy industry. Such changes triggered an improvement in efficiency of production and labour productivity. The dairy industry has been competitive on foreign markets which is confirmed by surplus in foreign trade. The financial situation of the industry is comfortable but highly reliable upon global markets, as exports account for a considerable share of output. Since the Polish dairy sector structure is still very fragmented as compared with major EU competitors, structural changes cannot be considered as completed.
PL
Dostawy stali i wyrobów pochodnych na rynek światowy są dobrze i długotrwale zabezpieczone, a wykorzystanie dostępnych mocy produkcyjnych spada. Kluczowe znaczenie dla koniunktury rynku ma wielkość zużycia wyrobów stalowych, którego wskaźnikiem jest zużycie półproduktów w poszczególnych państwach, regionach i na świecie mierzone tonażem ogólnym i w przeliczeniu na mieszkańca w ciągu roku. Największe ich ilości pochłania budownictwo, a kolejne miejsca zajmuje transport i przemysł maszynowy. Rozwój tych dziedzin gospodarki w poszczególnych krajach decyduje o zapotrzebowaniu na półprodukty i wyroby finalne z różnych gatunków stali. Około 70% ogółu wytwarzanych półwyrobów i wyrobów stalowych zużywają kraje wschodniej Azji. Ceny stali i różnych wyrobów wykazują silne wahania bieżące i fluktuacje kilkuletnie, ale są one stosunkowo niskie w Chinach. Bezprecedensowy wzrost obrotów wyrobami stalowymi z początkiem XXI w. załamał się w 2008 roku i nie zdołał się odbudować w kolejnym dziesięcioleciu, a na kolejny okres przewidywane jest spowolnienie. Wprowadzenie wysokich ceł na dostawy stali do USA z Chin, Unii Europejskiej, Kanady i Meksyku osłabi głównych aktorów rynku.
EN
Deliveries of steel and derivative products to the world market are well and long-term secured and capacity utilization is falling. The consumption of steel products, the indicator of which is the consumption of semi-finished products as measured in particular countries, regions and in the world by the total weight and in per capita during a year, is of key importance to the market outlook. The largest amount of them is consumed in constructions, and next in vehicles and machinery industry. The development of these sectors of the economy in individual countries determines the demand for semis and final products made from various types of steel. About 70% of the total steel semiproducts and products is consumed in the East Asia countries. Steel prices and various products show strong current and several-year fluctuations, but they are relatively low in China. The unprecedented growth of the market at the beginning of the 21st century broke down in 2008 and failed to recover in the next decade and for the next period a slowdown is expected. The introduction of high tariffs on steel supplies to the US from China, the European Union, Canada and Mexico will weaken the main market players.
10
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z rozwojem międzynarodowych rynków węgla. W 2017 r. produkcja węgla kamiennego wzrosła o 3,1% po dwuletnim spadku. Udział węgla energetycznego w porównaniu z 2010 rokiem nie zmienił się. W globalnym zużyciu pierwotnych nośników energii udział węgla zmniejszył do 28%. W UE ten wskaźnik jest dwukrotnie mniejszy. BP szacuje obecnie wystarczalność światowych zasobów węgla na 118 lat – jest to trzy razy więcej niż wystarczalność ropy i gazu. Produkcja węgla w świecie jest obecnie na poziomie niewiele wyższym od 2010 roku. Średnioroczne tempo wzrostu wynosi dla węgla 0,5%, dla ropy 1,5% i dla gazu 2,2%. Odmienna jest sytuacja w UE. Zarówno w produkcji, jak i w zużyciu mamy wyraźne tendencje spadkowe. Światowe prognozy wzrostu gospodarczego obecnie są oceniane optymistycznie, mimo występujących wielu zagrożeń. Jest to ważny wskaźnik pośrednio mówiący o zapotrzebowaniu na energię. Handel międzynarodowy węglem obejmuje około 15−20% produkcji. Chiny są kluczowe dla międzynarodowego rynku węgla. Jest to największy producent, konsument i importer węgla. Obecnie prognozy znajdują się pod silną presją sytuacji cenowej. Takie poziomy cen były obserwowane ponad siedem lat temu. Ceny te nie powinny się utrzymać w kolejnych latach. Średnia cena w prognozie do 2022 roku jest na poziomie 75 USD/tonę.
EN
The paper presents selected issues related to the development of international coal markets. World consumption of coal dropped for the second year in a row in 2016, primarily due to the lower demand from China and the US. The share of coal in global primary energy consumption decreased to 28%. World coal production accounted to 3.66 billion toe and it was lower by 6.2% when compared to the previous year. More than 60% of this decline took place in China. The decline in global production was more than four times higher than the decrease in consumption. The sufficiency of the world resources of coal are estimated at 153 years – that is three times more than the sufficiency of oil and gas resources. After several years of decline, coal prices increased by 77% in 2016. The current spot prices are at the level of $80/ton and are close to the 2014 prices. In the European market, after the first half of the year, coal prices reached the level of around 66% higher than in the same period of the last year. The average price in the first half amounted to PLN 12.6/GJ, which is close to the 2012 prices. The share of spot trade in the total purchase amount accounted to approx. 20%. Prices in futures contracts can be estimated on the basis of the Japan-Australia contracts prices and prices in supplies to power plants located in Germany. On average, the prices in supplies to these power plants were higher by approximately 9% in the years 2010 – 2016 and prices in Australia – Japan contracts were 12% higher than CIF ARA prices in 2017. Global energy coal trade reached about 1.012 billion tons in 2016. A decline by 4.8% is expected in 2019 primarily due to the expected reduction in demand in major importing countries in Asia.
PL
Celem artykułu jest charakterystyka międzynarodowego rynku węgla energetycznego bazująca na najnowszych dostępnych danych. Informacje sięgają pierwszej połowy 2018 roku. W artykule skupiono się na opisie trzech największych eksporterów i importerów węgla energetycznego. Reprezentantów w wymienionych kategoriach wyłoniono posługując się najnowszymi światowymi statystykami dotyczącymi 2017 roku. W 2017 r. światowa produkcja węgla energetycznego wyniosła 5,68 mld ton i przewyższyła produkcję z 2016 r. o 4%. Od kilku lat niezmiennie światową czołówkę eksporterów węgla energetycznego stanowią: Indonezja, Australia i Rosja. Łącznie te trzy państwa w 2017 r. dostarczyły na rynek międzynarodowy 73% węgla energetycznego. Natomiast za 46% importu węgla energetycznego w skali globalnej (dane za 2017 r.) odpowiadają trzy kraje azjatyckie: Chiny, Indie i Japonia. W przypadku każdego z tych sześciu wymienionych państw (czyli dla: trzech głównych światowych eksporterów i trzech głównych światowych importerów) w artykule zaprezentowano wolumeny odnoszące się do produkcji, eksportu lub importu węgla. Zamieszczono także kierunki dostaw lub głównych eksporterów węgla do danego kraju. Pod koniec artykuły przedstawiono sytuację cenową, jaka wystąpiła na w pierwszej połowie 2018 roku na rynku europejskim oraz azjatyckim.
EN
The purpose of the article was to characterize the international steam coal market based on the latest available data. The information goes back to the first half of 2018. The article focuses on the description of the three largest exporters and importers of steam coal. Representatives in these categories were selected using the latest global statistics on 2017. In 2017, global production of steam coal amounted to 5.68 billion tons and exceeded production in 2016 by 4%. For several years, invariably the world’s leading exporters of steam coal are: Indonesia, Australia and Russia. In total, these three countries in 2017 supplied 73% of steam coal to the international market. However, for the 46% of global steam coal imports (data for 2017), three Asian countries are responsible: China, India and Japan. For each of the six listed countries (i.e. for: three major global exporters and three major global importers), the paper presents volumes related to coal production, export or import. The directions of deliveries or major coal exporters to a given country were also included. At the end of the article, the price situation was presented, as it appeared in the first half of 2018 on the European and Asian markets.
PL
W okresie ostatnich dwóch lat ceny węgla koksowego były najbardziej niestabilne wśród głównych towarów masowych. Po stronie podaży najważniejszym czynnikiem determinującym ruch cen węgla były problemy pogodowe wpływające na eksport węgla z Australii (Queensland), gdzie koncentruje się produkcja najlepszych jakościowo węgli koksowych. Po stronie popytowej istotnym czynnikiem jest rosnąca na rynku rola Chin, które, będąc największym światowym producentem i konsumentem węgli metalurgicznych, stały się również jego największym importerem. Dominujący, około 75% udział Chin w światowym rynku spot powoduje, że stopień ich aktywności wpływa na okresowe spadki lub wzrosty cen w handlu międzynarodowym, a ceny na bazie CFR Chiny (obok cen FOB węgla australijskiego) stały się ważnymi wskaźnikami do monitorowania tendencji rynkowych i wyznaczania poziomów negocjowanych benchmarków. Wyjątkowa niestabilność na rynku doprowadziła w połowie 2017 r. do zmiany kwartalnego mechanizmu ustalania cen dla kontraktowych ładunków węgla hard premium na stosowanie formuły, która zakłada wycenę ich kwartalnych wolumenów na podstawie średniej z koszyka indeksów cen spotowych. Odzwierciedla to szerszy trend zmieniającego się rynku, wraz z rosnącą aktywnością rynku spot. W artykule opisano bieżącą sytuację na międzynarodowym rynku węgla koksowego oraz przedstawiono krótkoterminowe prognozy cen węgla koksowego hard premium (PHCC LV), które są punktem odniesienia dla ustalania cen pozostałych typów węgli metalurgicznych (hard standard, semi-soft, PCI).
EN
Over the past two years, coking coal prices have been the most volatile among major bulk commodities. On the supply side, the most important factor determining the movement of coal prices were weather problems affecting the exports of coal from Australia (Queensland), where the production of the best quality coking coals is concentrated. On the demand side, an important factor is the growing role of China on the market, which, being the world’s largest producer and consumer of metallurgical coal, has also become its largest importer. The dominant, about 75% share of China in the global spot market has resulted in their level of activity influencing the periodic price decreases or increases in international trade and prices based on CFR China (along with Australian FOB prices) have become important indicators to monitor market trends and determine levels of negotiated benchmarks. The exceptional volatility on the market led to a change in the quarterly price fixing mechanism for hard-load hard coal contractors in mid–2017 to apply a formula that assumes the valuation of their quarterly volumes based on the average of the basket of spot price indices. This reflects the broader trend of the evolving market, with growing spot market activity. The article describes the current situation on the international coking coal market and presents short-term forecasts for hard coking hard coal prices (PHCC LV), which are a reference point for fixing prices of other types of metallurgical coal (hard standard, semi-soft, PCI).
EN
Soundscape is an inseparable element of landscape, thus being a component of the location of a specific property. Noise in the environment represents a serious danger for public health. Often unusual sounds of nature are disrupted, especially in cities, by road noise, which is the main threat to acoustic climate. The aim of this paper is to identify the influence of the vicinity of a national road on housing prices in a selected local market. The log-linear regression to assess the influence of the vicinity of a national road on housing prices was applied. Some other factors which have an impact on the prices of flats were also taken into account. The designed model showed that dwellings located in the zone affected by increased noise were cheaper than those located beyond it. The results of our survey may appear useful in spatial planning and in evaluating the costs of road investments, including the assessment of environmental impact.
PL
Krajobraz dźwiękowy jest nieodłącznym elementem krajobrazu, a tym samym składnikiem lokalizacji szczegółowej nieruchomości. Hałas w środowisku stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Szczególnie w miastach dźwięki natury są zakłócane przez hałas drogowy, który jest głównym zagrożeniem dla klimatu akustycznego. Celem artykułu jest rozpoznanie wpływu sąsiedztwa drogi krajowej na ceny lokali mieszkalnych na wybranym rynku lokalnym. Do oszacowania tego wpływu autorki wykorzystały metodę regresji log-liniowej. W analizie uwzględniono także inne czynniki, które warunkują wysokość cen mieszkań. Skonstruowany model wykazał, że mieszkania znajdujące się w strefie podwyższonego hałasu były tańsze niż lokale położone poza tą strefą. Wyniki badań mogą być pomocne w planowaniu przestrzennym i szacowaniu kosztów inwestycji drogowych, w tym w ocenie oddziaływania na środowisko.
EN
Fluctuation in prices of Agricultural products is inevitable in developing countries faced with economic depression and this, has brought a lot of inadequacies in the preparation of Government financial budget. Consumers and producers are poorly affected because they cannot take appropriate decision at the right time. In this study, Machine Learning(ML) predictive modeling is being implemented using the MATLAB Toolbox to predict the price of cassava derivatives (garri) in the South Western part of Nigeria. The model predicted that by the year 2020, all things being equal, the price of (1kg) of garri will be 500. This will boost the Agricultural sector and the economy of the nation.
15
Content available Międzynarodowy rynek węgla energetycznego
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z rozwojem międzynarodowych rynków węgla. W 2016 r. zużycie węgla na świecie spadło drugi rok z rzędu – przede wszystkim w wyniku słabego popytu w Chinach i USA. udział węgla w globalnym zużyciu pierwotnych nośników energii zmniejszył do 28%. Światowa produkcja węgla w 2016 r. wyniosła 3,66 mld ton i w porównaniu z rokiem poprzednim była mniejsza 6,2%. Ponad 60% tego spadku miało miejsce w Chinach. Spadek globalnej produkcji był ponad 4-krotnie większy niż spadek zużycia. Wystarczalność światowych zasobów węgla szacowana jest na 153 lata – jest to trzy razy więcej niż wystarczalność ropy i gazu. Po kilkuletnich spadkach, ceny węgla w 2016 wzrosły o 77%. Obecne ceny spot są na poziomie 80 USD/tonę i są zbliżone do cen z 2014 r. Na rynku europejskim po pierwszym półroczu ceny węgla są już wyższe około 66% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Średnia cena w pierwszym półroczu wyniosła 12,6 zł/GJ i jest zbliżona do cen z 2012 roku. udział transakcji spot w całkowitej puli zakupów wynosi około 20%. Ceny w kontraktach terminowych można szacować na podstawie cen z umów Japonia – Australia i cen w dostawach do elektrowni niemieckich. Średnio w latach 2010–2016 ceny do elektrowni niemieckich były wyższe o około 9%, a ceny w kontraktach Australia –Japonia 12% wyższe od cen CIF ArA. w 2017 r. Światowy handel węglem energetycznym osiągnął w 2016 r. około 1,012 mld ton. W perspektywie 2019 roku oczekuje się spadku o 4,8% – przede wszystkim z powodu spodziewanego mniejszego zapotrzebowania na głównych rynkach importowych w Azji.
EN
The paper presents selected issues related to the development of international coal markets. World consumption of coal dropped for the second year in a row in 2016, primarily due to lower demand from China and the US. The share of coal in global primary energy consumption decreased to 28%. World coal production accounted to 3.66 billion toe and it was lower by 6.2% when compared to the previous year. More than 60% of this decline took place in China. The decline in global production was more than four times higher than the decrease in consumption. The sufficiency of world resources of coal are estimated at 153 years – that is three times more than the sufficiency of oil and gas resources. After several years of decline, coal prices increased by 52 77% in 2016. The current spot prices are at the level of $80/t and are close to the 2014 prices. In the European market, after the first half of the year, coal prices reached the level of around 66% higher than in the same period of the last year. The average price in the first half amounted to PLN 12.6/GJ, which is close to the 2012 prices. The share of spot trade in the total purchase amount accounted to approx. 20%. Prices in futures contracts can be estimated on the basis of the Japan-Australia contracts prices and prices in supplies to power plants located in Germany. On average, the prices in supplies to these power plants were higher by approximately 9% in the years 2010–2016 and prices in Australia – Japan contracts were 12% higher than CIF ArA prices in 2017. Global energy coal trade reached about 1.012 billion tonnes in 2016. In 2019, a decline by 4.8% is expected primarily due to the expected reduction in the demand in major importing countries in Asia.
PL
W ostatnim dziesięcioleciu rosnące zapotrzebowanie na importowany węgiel ze strony odbiorców (głównie azjatyckich) zbiegało się z ograniczeniami podaży ze strony głównych dostawców. Na ciąg zdarzeń określanych, jako tzw. siła wyższa, złożyło się wiele zdarzeń w krajach eksporterów, w tym głównie ograniczenia produkcji w wyniku cyklonów i powodzi w Australii (w stanie Queensland – największym światowym regionie wydobycia węgli koksowych typu hard). Zachwianie równowagi między popytem i podażą powoduje, że ceny surowców podlegają cyklicznym zmianom, jednak w ostatnich latach częstotliwość i dynamika tych zmian na międzynarodowym rynku węgli metalurgicznych (hard, semi-soft, PCI) była niezwykle wysoka. Wiodącą rolę w tych zdarzeniach odegrały Chiny, będące największym światowym producentem i konsumentem węgli koksowych. Działania polityczne władz chińskich odnośnie ich krajowego górnictwa oraz branży hutniczej i przemysłu koksochemicznego sprawiły, że od 2013 r. kraj ten zdetronizował Japonię i zyskał pozycję światowego lidera w imporcie węgli metalurgicznych. Wzrost znaczenia Chin w handlu węglem spowodował, że rynek stawał się coraz bardziej dwubiegunowy, a ceny na bazie CFR Chiny (obok cen FOB węgla australijskiego) stały się ważnymi wskaźnikami do monitorowania tendencji rynkowych i wyznaczania poziomów negocjowanych benchmarków. W artykule opisano ścieżkę zmian mechanizmu cenowego w handlu węglem metalurgicznym na tle uwarunkowań rynkowych, generujących te zmiany.
EN
Over the past decade, the growing demand for imported coal from consumers (mainly Asian) coincided with supply constraints on the part of major suppliers. The sequence of events is referred to as force majeure. There were many events in the exporting countries, mainly including the cyclone and floods in Australia (Queensland, the world’s largest hard coking coal mining region). Imbalance between supply and demand causes commodity prices to be subject to cyclical changes, but in recent years the frequency and dynamics of these changes in the international metallurgical market (hard coking coal, semi-soft coking coal, PCI coal) has been extremely high. China, the world’s largest producer and consumer of coking coal, played a leading role in these events. Political action by the Chinese authorities regarding their domestic mining and metallurgical industries and the coke-chemical industry has made the country dethrone Japan since 2013 and has become a global leader in metallurgical coal imports. The rise of China’s importance in coal trading has become an important benchmark for monitoring market trends and benchmarking benchmarks. The market has become more bipolar and CFR China’s prices (in addition to Australia’s FOB prices). The paper describes the path of pricing mechanism changes in international trade contracts for metallurgical coal, against the background of market conditions that generate these changes.
PL
Polski przemysł mleczarski dobrze dostosował się do uwarunkowań rynkowych po akcesji do UE. Procesy modernizacyjne umożliwiły osiągnięcie wymaganych standardów weterynaryjnych i dostosowanie produkcji do wymagań rynku. Przemiany strukturalne spowodowały wzrost koncentracji zarówno bazy surowcowej, jak i w przemyśle mleczarskim. W rezultacie poprawiła się efektywność gospodarowania i wzrosła wydajność pracy. Przemysł mleczarski jest konkurencyjny na rynkach zewnętrznych, gdyż osiąga duże dodatnie saldo w handlu zagranicznym. Sytuacja finansowa przemysłu jest dobra, ale w znacznym stopniu zależy od koniunktury na światowym rynku, gdyż eksport odgrywa dużą rolę. Przemiany strukturalne nie są jeszcze zakończone, gdyż struktura polskiego mleczarstwa jest nadal bardzo rozdrobniona w porównaniu z głównymi konkurentami z UE-15.
EN
After the accession to the EU, Polish dairy industry has successfully adjusted to market conditions. The conducted modernization processes allowed achieving the necessary veterinary standards and adaptation of production to the market requirements. Undergoing structural changes resulted in growing competition as regards both raw material basis and the dairy industry. Such changes triggered an improvement in efficiency of production and labour productivity. The dairy industry has been competitive on foreign markets what is confirmed by surplus in foreign trade. Financial standing of the industry is comfortable but highly reliable upon the situation on the world markets as exports account for a considerable share of output. Since the structure Polish dairy sector is still very fragmented as compared with the major competing EU countries, the process of structural changes cannot be considered as complete.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania cen żywności w Unii Europejskiej w 2016 r. oraz analiza cenowych przewag konkurencyjnych polskich producentów żywności na rynku unijnym. Podejmowane przez przedsiębiorstwa działania mają na celu poprawę konkurencyjności, która wyraża się lepszą pozycją konkurencyjną na rynku oraz zdobyciem przewag konkurencyjnych w długim okresie. Dotychczasowym źródłem przewag konkurencyjnych polskich producentów żywności na rynku unijnym były przede wszystkim przewagi kosztowo-cenowe. Wraz z postępującą integracją polskiego rynku rolno-spożywczego z rynkiem UE następuje wyrównywanie cen krajowych z cenami unijnymi. W konsekwencji niezbędne jest wykorzystywanie przez producentów żywności w coraz większym stopniu pozacenowych instrumentów konkurowania.
EN
The purpose of the present paper is to show the differentiation in food prices in the European Union in 2016 and to perform the analysis of price comparative advantages of Polish food producers on the EU market. The activities, being undertaken by the enterprises are aiming at improvement of competitiveness which is expressed by better competitive position on the market and acquiring comparative advantages in a longer period of time. The so-far source of competitive advantages of Polish ford producers on the EU market included first of all, cost-price advantages. Along with the on-going integration of Polish agri-food market with the EU market, the equalization of domestic prices and the EU prices is proceeding on. In consequence, the increasing utilization of non-price competition instruments by food producers is indispensable.
EN
The paper, as a part of broader studies on the practical usefulness of public registers enclosing the databases on real property, in tasks related to the property appraisal, includes results of research on the scope of data collected in the Register of Prices and Values of Real Estates and its essential relationship with the needs of appraisal in comparative approach. The appraisal procedures need to recognise the features of sold properties that can have an influence on the property price variability. Evaluations of these features underlie a detailed local market analysis. Therefore, the degree of meeting the appraisal needs by the above mentioned Register data was submitted to an examination. Presented analyses are demonstrated on the examples of extracts of registers, conducted by the offices of the district authorities in Lublin Voivodeship. In the summary, a generalized picture of accomplishment of governmental tasks in the mentioned scope was presented. Needs of changes in the scope of institutionally collected real estate market data, as well as possible ways of their implementation, were also indicated.
20
Content available Rynki surowców metalurgicznych
PL
W artykule krótko scharakteryzowano światowe rynki podstawowych surowców do produkcji stali, tj. rudy żelaza i węgla koksowego. Przedstawiono bieżącą sytuację na rynku stali oraz jej wpływ na rozwój rynków surowców i prognozy cen w handlu międzynarodowym. Słabe perspektywy wzrostu dla światowej gospodarki są kluczowym powodem słabości większości cen surowców przemysłowych. Spadek tempa wzrostu gospodarczego w Chinach oraz jego możliwy wpływ na wielkość popytu na surowce, a w konsekwencji na ich ceny, budzi ogromny niepokój. Szczególnie dotyczy to surowców w przypadku których udział Chin w globalnym zużyciu jest bardzo znaczny. Dla rynków surowców hutniczych (rudy żelaza, koksu, węgla koksowego) sytuacja sektora stalowego w Chinach, które odpowiadają za połowę światowej produkcji stali surowej, jest ważnym wskaźnikiem dla prognozowania przyszłej koniunktury, zwłaszcza że kraj ten jest największym światowym importerem rudy żelaza oraz węgli koksowych. Spowolnienie gospodarki Chin jest m.in. efektem polityki rządu mającej na celu zmianę modelu gospodarczego z opierającego się na inwestycjach i produkcji do opartego na konsumpcji wewnętrznej i usługach. Mimo że Chiny notują obecnie najwolniejszy od 25 lat wzrost własnej gospodarki to nadal pozostaną ważną siłą napędzającą globalny wzrost gospodarczy.
EN
The article briefly characterizes global markets for basic raw materials for steel production, i.e. iron ore and coking coal. The current situation on the steel market is presented as well as its impact on the development of commodity markets, and forecasts of prices in international trade. Weak growth prospects for the global economy are a key reason for the weakness of most of the prices of industrial raw materials. The slowdown of economic growth in China and its possible impact on the demand for raw materials and consequently their prices, raises great concern. This is particularly true in the case of raw materials that China is a very significant consumer of on a global scale. For the metallurgical raw materials markets (iron ore, coke, coking coal) the situation of the steel sector in China, which accounts for half of world crude steel production, is an important indicator for forecasting the future economic situation, especially since the country is the world’s largest importer of iron ore and coking coal. The slowdown in China’s economy include the effect of government policies aimed at changing the economic model based on investment and production to one based on domestic consumption and services. Although China currently records the slowest growth of its economy in 25 years, it will remain a major driving force for global economic growth.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.