Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  precision agriculture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przy metodach pośrednich bardzo często wykorzystywany jest pomiar siły uciągu jako parametru obrazującego zmienność warunków glebowych. Celem badań było określenie relacji pomiędzy wynikami skanowania przewodności elektrycznej gleby sondą EM38 a oporem roboczym narzędzia wzorcowego generowanym przez zagęszczenie gleby, ewentualnie podglebia. Zakres badań obejmował pomiary z jednoczesnym zapisem współrzędnych geograficznych wszystkich punktów pomiarowych sposób pozwalający wygenerować mapy zróżnicowania analizowanych wielkości. Zaobserwowano, że w przypadku kilku obszarów wydzielonych w obrębie poligonu doświadczalnego istnieje silny związek pomiędzy przewodnością elektryczną gleby a oporem narzędzia wzorcowego. Uzyskane wyniki badań dają podstawę do prowadzenia dalszych prac i walidacji metody pomiaru przewodności elektrycznej gleby w sposób umożliwiający jej praktyczne wykorzystanie nie tylko do określania chwilowej zmienności gleby, ale również do sterowania pracą maszyn uprawowych realizowanym w czasie rzeczywistym.
EN
With indirect methods, the measurement of tractive force is very often used as a parameter illustrating the variability of soil conditions. The aim of the study was to determine the relationship between the results of soil electrical conductivity scanning with the EM38 probe and the working resistance of the reference tool generated by the soil compaction or possibly subsoil. The scope of the research included measurements with simultaneous recording of geographical coordinates of all measurement points, which allowed to generate maps of variation of the analyzed quantities. It has been observed that in the case of several areas separated within the experimental polygon, there is a strong relationship between the soil's electrical conductivity and the resistance of the reference tool. The obtained test results provide the basis for further work and validation of the method for measuring soil electrical conductivity in a way that allows its practical use not only to determine the instantaneous variability of soil, but also to control the operation of cultivation machines carried out in real time.
PL
W artykule przedstawiono metodę identyfikacji zróżnicowania zwięzłości profilu glebowego na podstawie nieinwazyjnego pomiaru przewodności elektrycznej czterech warstw podpowierzchniowych gleby. Do badań przewodności wykorzystano system pomiarowy firmy GEOPROSPECTORS o nazwie Topsoil Mapper, natomiast zagęszczenie poszczególnych warstw gleby mierzono penetrometrem stożkowym firmy Eijkelkamp. Na podstawie wyników pomiarów wygenerowano mapy przestrzennego zróżnicowania zmierzonych wielkości w obrębie poligonu doświadczalnego, które mogą być wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym. Odnotowano wyraźne związki między wartością przewodności elektrycznej gleby a jej zwięzłością, które opisane współczynnikiem korelacji liczonej z relacji wykonanych map przestrzennych obu parametrów w obrębie poligonu doświadczalnego mieściły się w przedziale od 0,48 do 0,66 i dotyczyła zakresu głębokości od 0,09 m do 0,2 m. Daje to możliwość wykorzystania systemu w technologiach precyzyjnej uprawy i innych czynnościach identyfikacji zmienności glebowej przestrzeni produkcyjnej.
EN
The article presents a method for identifying the diversity of soil profile cohesion on the basis of non-invasive measurement of the electrical conductivity of four soil subsurface layers. For conductivity testing, the GEOPROSPECTORS measuring system called Topsoil Mapper was used, while the compaction of individual soil layers was measured with an Eijkelkamp cone penetrometer. Based on the results of measurements, maps of the spatial differentiation of the measured quantities within the experimental range were generated, which can be used in precision agriculture. There was a clear relationship between the value of soil electrical conductivity and its cohesion, which was described by the correlation coefficient calculated from the relations between the spatial maps of both parameters within the experimental range ranged from 0.48 to 0.66 and referred to the depth range from 0.09 m to 0.2 m. This gives an opportunity to use the system in precise cultivation technologies and other activities to identify the variability of production space.
PL
Celem badań było porównanie wyników pomiarów przewodności elektrycznej wykonanej na 2 polach charakteryzujących się różnymi warunkami mikroklimatycznymi. Pole oznaczone symbolem P1 znajduje się na Nizinie Śląskiej w południowej części województwa opolskiego. Natomiast pole oznaczone symbolem P2 znajduje się u wylotu Doliny Będkowskiej w Rowie Krzeszowickim w województwie małopolskim. Odległość w linii prostej pomiędzy tymi polami wynosi 125 km. Porównanie pomiarów przewodności elektromagnetycznej na 2 polach wykazało podobną zmienność zarówno w przypadku analizy danych punktowych jak również w przypadku wykonania analiz przestrzennych. Stwierdzono istotny wpływ wilgotności gleby na rozkład zmienności zróżnicowania przestrzennego przewodności elektrycznej gleby.
EN
The aim of the research was to compare the results of electrical conductivity measurements carried out on two fields characterized by different microclimatic conditions. The field marked with P1 is located on the Silesian Lowland in the southern part of the Opole province. The field marked with the symbol P2 is located at the outlet of the Będkowska Valley in the Krzeszowicki Gulch in the Małopolska province. The distance in a straight line between these fields is 125 km. The comparison of electromagnetic conductivity measurements in two fields showed similar variability both in the case of point data analysis as well as in the case of spatial analysis. A significant effect of soil moisture on values on the distribution of variation in the spatial diversity of soil electrical conductivity was found.
4
Content available remote Fertilization and sowing from unmanned aerial vehicles
EN
In the paper, the modern technologies, utilizing unmanned aerial vehicles, drones, in sowing the seeds and distribution of fertilizers on the fields, have been described. Their construction, the examples of the application and the operating parameters have been presented. In the article, there have been also given the examples of the laboratory tests of the effect of the air stream, produced by rotor of drone - multicopter on the surface distribution of the sown seeds.
PL
W artykule opisano nowoczesne technologie wykorzystujące bezzałogowe statki powietrzne, drony - do siewu nasion i rozsiewania nawozów na polach. Opisano ich budowę, przykłady zastosowania, podano parametry operacyjne. W pracy przedstawiono również wyniki badań laboratoryjnych nad wpływem strumienia powietrza wytwarzanego przez wirniki drona - multikoptera na rozłożenie na powierzchni rozsiewanych nasion.
EN
The main goal of the paper was to present utilization of existing electronic automated system in agriculture on a global scale. At the beginning such developments were used mainly for military purposes. With a time agriculture scientists realized that these type of automation can be used also in agricultural systems. Satellite systems make possible obtaining information about soil structure and different types of crops with feed plants as well. Besides that, it can rationalize the process of management concerning contribution to the development of precision agriculture by steering of farm machinery during fieldwork, doing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, measurement field crops, monitoring of animals, generation of field parcels, monitoring of farm machinery work. Processed of aerial and satellite photographs, adjusted to points of geodesy base in the specified coordinate system occur in the form of orthophotomaps. Precision agriculture warrantee not only obtaining very high and good quality yields but also has an influence on limiting of pollution of natural environment and reduction of production costs. Obtaining data by using remote sensing methods are integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from register units provided by the recording of changes of different parameters, heaving importance from the point of view of the application in precision agriculture.
PL
Głównym celem artykułu było przedstawienie wykorzystania istniejącego elektronicznego zautomatyzowanego systemu w rolnictwie na skalę globalną. Początkowo takie rozwiązania były wykorzystywane głównie do celów wojskowych. Z czasem naukowcy zajmujący się rolnictwem zdali sobie sprawę, że ten rodzaj automatyzacji można zastosować także w systemach rolniczych. Systemy satelitarne umożliwiają uzyskanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw, także z roślinami przeznaczonymi na paszę. Proces zarządzania można również zracjonalizować w odniesieniu do wkładu w rozwój rolnictwa precyzyjnego poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, prowadzenie monitoringu upraw na biomasę i przetwórstwo rolno-spożywcze, pobieranie próbek gleby i upraw, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, monitorowanie zwierząt, wydzielanie działek polowych, monitoring pracy maszyn rolniczych. Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, dopasowane do punktów bazy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych, występują w postaci ortofotomap. Rolnictwo precyzyjne gwarantuje nie tylko uzyskiwanie bardzo wysokich i dobrych jakościowo plonów, ale także wpływa na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów produkcji. Pozyskiwanie danych metodami teledetekcyjnymi jest zintegrowane z informacjami dotyczącymi przestrzennej zmienności gleb i roślin, które pochodzą z zapisanych jednostek dostarczonych przez rejestrację zmian różnych parametrów, mających znaczenie z punktu widzenia zastosowań w rolnictwie precyzyjnym.
EN
The paper presents the results of research on the mass and the energy potential of malting barley straw of the "Klas" variety. The research was designated on a 100 ha plantation located in Pojezierze Iławsko-Sztumskie region. Using the Yara N-Sensor processor, precise application of mineral fertilizers according to determined fertilization demand allowed increasing the grain yield by 26% and the straw biomass yield by 74% compared to the control sample. The resulting increase in biomass obtained in the form of straw impacts its possible partial use for energy purposes without negative effects on the environment. The tested energy value of malting barley straw as a function of moisture content allowed a conclusion that between 10 and 25% of water content the energy value drops from 13.1 to 7.4 GJ·t-1 . For an average water content of 15%, this yields an energy potential unit of 23.76 GJ·ha-1 . Following observations of the combustion process, it was concluded that barley straw cannot be used as a source of biomass for the largescale power production since its ash melts at below 800ºC.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań potencjału masy i energii słomy jęczmienia browarnego odmiany ”Klas” wyznaczonego na plantacji 100 ha zlokalizowanej na Pojezierzu Iławsko-Sztumskim. Precyzyjne aplikowanie nawozów mineralnych wg ustalonych potrzeb nawozowych przy pomocy procesora Yara N- Sensor, umożliwiło zwiększenie plonu ziarna o 26% i biomasy słomy o 74% w porównaniu do próby kontrolnej. Uzyskany wzrost pozyskiwanej biomasy w formie słomy wpływa na możliwość jej częściowego wykorzystania energetycznego bez negatywnych skutków dla środowiska. Przeprowadzone badania wartości energetycznej słomy jęczmienia browarnego w funkcji jej wilgotności pozwalają stwierdzić, że w przedziale od 10 do 25 % zawartości wody, wartość energetyczna spada z 13,1 do 7,4 GJ·t-1 co dla średniej zawartości wody 15% daje jednostkowy potencjał energii 23,76 GJ·ha-1 Jak wykazały obserwacje procesu spalania, słoma jęczmienna nie może być stosowana jako źródło biomasy dla sieciowej energetyki, ponieważ występuje zjawisko topienia się popiołu już w temperaturze poniżej 800ºC.
7
Content available remote Development of plant cultivation using precision agriculture
EN
Processed aerial and satellite photographs, adjusted to the points of geodesy base in a specified coordinate system occur in a form of ortofotomaps. Satellite systems make possible to obtain information about soil structure and different types of crops including feed plants; owing to precision agriculture we may obtain not only obtain very high and good quality yields but also have an influence on limiting of natural environment pollution and reduction of production costs. Obtaining data by using teledetection methods are integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from register units provided recording of changes of different parameters, heaving importance from the point of view application in precision agriculture. IACS computer system, contribute to the development of precise agriculture by steering of farm machinery during field work, doing monitoring of biomass and crop yields, soil sampling, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops measurement, monitoring of animals, generation of field parcels ID, monitoring of farm machinery work. Besides that it can rationalize process of payments management concerning IACS computer system, contribute to the development of precise agriculture by steering of farm machinery during field work, doing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops measurement, monitoring of animals, generation of field parcels ID and monitoring of farm machinery work.
PL
Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, dostosowane do punktów bazy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych występują w postaci ortofotomap. Systemy satelitarne umożliwiają uzyskiwanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw włącznie z roślinami paszowymi, a także dzięki rolnictwu precyzyjnemu nie tylko uzyskuje się bardzo wysokie i dobrej jakości plony, ale także wpływa się na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego i zmniejszenie kosztów produkcji. Uzyskanie danych za pomocą metod teledetekcyjnych jest zintegrowane z informacją o przestrzennej zmienności gleby i roślin, która pochodzi z jednostek monitorujących wykonujących rejestrację zmian w czasie, co ma znaczenie z punktu widzenia stosowania rolnictwa precyzyjnego. Poza tym może zracjonalizować proces zarządzania płatnościami w systemie komputerowym IACS, przyczynić się do rozwoju rolnictwa precyzyjnego na większą skalę poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, monitorowanie biomasy i plonów, pobieranie próbek gleby, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, pomiary upraw polowych, monitorowanie ilości zwierząt w gospodarstwie i monitorowanie pracy maszyn rolniczych.
EN
Grasslands, with about 40% coverage of entire Earth’s surface as a source of valuable animal food in situation of still increasing cost of production are in need of special care concerning its performance, conservation and productivity. In times of intensive production and decreasing arable areas and increasing costs of animal production, diversified and quality management is required for grasslands. Highly developed precision farming tools, commonly used in cereals crops, especially remote sensing, allowing nondestructive, fast and accurate monitoring during grow season, can be adopted to grasslands in the framework of organic animal husbandry as well. Aim of this article was attempt to check remote sensing of grassland biomass as precision, high-performance and low-cost substitute of currently developed method with use of handheld biomass meter-herbometer. Research has shown that there is possibility to find mathematical relationship between the NDVI values and the grass height in the pasture.
PL
Pastwiska, stanowiące około 40% pokrycia Ziemi jako źródło wartościowej paszy dla zwierząt hodowlanych w sytuacji rosnących kosztów produkcji wymagają szczególnej uwagi odnośnie ich wydajności i jakości. W obliczu intensywnej produkcji zwierzęcej, zmniejszaniu powierzchni upraw i rosnących kosztów, pastwiska wymagają poszerzonego i wysokiej jakości zarządzania. Wysoce rozwinięte narzędzia rolnictwa precyzyjnego, powszechnie stosowane w uprawach zbożowych, a szczególnie zdalna detekcja, umożliwiająca bezinwazyjny, szybki i dokładny monitoring w czasie sezonu wegetacyjnego, mogą być również zaadaptowane do pastwisk w ramach ekologicznego chowu zwierząt. Celem artykułu była próba sprawdzenia metody teledetekcji biomasy łąkowej jako precyzyjnego, wysokowydajnego i taniego zamiennika obecnie stosowanego sposobu do pomiaru biomasy łąkowej z wykorzystaniem ręcznego herbometru. Badania wykazały, że istnieje możliwość znalezienia zależności matematycznej między wartościami współczynnika NDVI a wysokością trawy na pastwisku.
EN
The paper presents the application of a high precision positioning system ASG-EUPOS and its service NAWGEO for agricultural machines positioning. A measurement set was mounted on a cereal combine harvester and consisted of a GNSS antenna and receiver with a GSM modem for RTK corrections transfer. The positioning system was validated in a field during the 2011 harvest period in selected farms in southern and western Wielkopolska region in Poland. The total area of the field under study was 75 hectares. The quality of determining the machine’s position was monitored. It was understood as standard deviation values for longitude, latitude and altitude above the mean sea level. The hypothesis about the importance of impact of the adopted criteria on the level of changes in the recorded deviation errors was tested. Field tests show usefulness of the ASG-EUPOS network and its VRS NAWGEO service for precise positioning of agricultural machinery in dynamic conditions. The obtained data can be used to create numerical models of fields on-line, for example, in selective cereals harvesting technology, but they require filtration to remove the points affected by positioning error exceeding the acceptable value.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie systemu precyzyjnego pozycjonowania ASG- EUPOS i jego serwisu NAWGEO do pozycjonowania maszyn rolniczych. Zestaw pomiarowy został zamontowany na kombajnie zbożowym i składał się z anteny i odbiornika GNSS z modemem GSM do przesyłania sygnału korekcyjnego RTK w czasie rzeczywistym. Walidacja systemu pozycjonowania wykonana została w warunkach polowych w okresie zbiorów w 2011 roku na wybranych komercyjnych polach gospodarstw południowej i zachodniej Wielkopolski regionu Polski. Całkowita powierzchnia pola objęta badaniami to 75 hektarów. Jakość pozycjonowania urządzeniu była monitorowana, jako odchylenie standardowe błędu pomiaru długości, szerokości geograficznej oraz wysokości nad poziomem morza. Analizowano cztery kryteria jakości sygnału korekcji w funkcji czasu. Kryteriami tymi były: dokładność pozycjonowania w czasie zimnego i ciepłego startu oraz dynamika dokładności pozycjonowania w czasie ruchu i w spoczynku. Testowano hipotezę o znaczeniu wpływu przyjętych kryteriów na poziom zmian odchylenia standardowego rejestrowanych błędów. Przedstawiono przydatność sieci ASG-EUPOS i jej serwisu NAWGEO do precyzyjnego pozycjonowania maszyn rolniczych w warunkach dynamicznych oraz wykorzystania pozyskanych danych przestrzennych oraz ich filtracji przy tworzeniu modeli numerycznych np. w warunkach zbioru selektywnego.
EN
The paper presents a pilot study which was designed to determine whether Sentinel-2 satellite data can be applied for assessing the approximate date of crop harvest. The in-situ data collection is demonstrated, and further analysis of spectral reflectance of crops in selected spectral bands, in the period before and after harvest, is presented. The relation between the reflectance of Shortwave Infrared (SWIR) spectral bands and the crops status was found. The results are discussed and the need for further studies is indicated.
PL
W artykule zaprezentowano badanie pilotażowe, którego celem było określenie, czy dane optyczne Sentinel-2 mogą być zastosowane do określenia przybliżonej daty zbiorów upraw. Przedstawiono zgromadzone dane in-situ oraz analizę współczynnika odbiciowości roślin w wybranych pasmach spektralnych w okresie przed i po zbiorach. Stwierdzono zależność między współczynnikiem odbiciowości w pasmach podczerwieni krótkofalowej (SWIR) a statusem upraw. Wyniki omówiono. Wskazano na potrzebę przeprowadzenia poszerzonych badań w omawianym zakresie.
EN
The Internet of Things (IoT) paradigm is referring to the underlying constituents of the 4th Industrial Revolution that will also affect the use of the internet in industrial production in the future. More than 50 billion smart devices will be able to communicate with each other and internet services over the increasing network capabilities of wireless sensor networks nodes on IoT applications in the next ten years. One of the leading production areas using IoT within wireless sensor networks is precision agricultural practices. In this study, a new sensor node design, which includes ambient light and temperature sensors employing Bluetooth Low Energy (BLE) communication protocol, is used as an IoT application. Subsequent to this, sensor node power consumption and management cost was investigated. The experimental results show that the developed sensor node lifetime is about 8 years and the total cost of nodes and gateway model is under $50 per year per 0.1 hectare.
EN
The paper presents a model for homogeneous land-soil units delimitation on the basis of three main components: NDSI index (Normalized Difference Soil Index) calculated on the basis of Sentinel-2 satellite data for bare soil, NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) calculated also on the basis of Sentinel-2 satellite data for vegetation in the end of growing phase and the DTM (Digital Terrain Model) derived from the SRTM mission. The stages of development of the designed model are presented together with the assumptions and thesis applied. The applicability of the method used and further steps to be performed are explained. The comparison of the results of land-soil units delimitation derived on the basis of the proposed model with the results of in-field electromagnetic scanning measurements (EM-38) is demonstrated. The model is proved to be applicable for the demarcation of soil managements zones in the fields and the need for its further validation is stated.
PL
W artykule zademonstrowany jest model wyznaczania obszarów jednorodnych, pod kątem właściwości gleby, w obrębie pola z jednorodną uprawą. Zaproponowany model jest opracowany na podstawie trzech komponentów wejściowych: wskaźnika NDSI obliczonego na podstawie obrazu satelitarnego gołej gleby zarejestrowanego przez satelitę Sentinel-2, wskaźnika NDVI obliczonego na podstawie obrazu satelitarnego Sentinel-2 dla uprawy pod koniec okresu wegetacji oraz Numerycznego Modelu Terenu DTM, pozyskanego z misji SRTM. W artykule przedstawiono krótki przegląd literatury dotyczący zastosowania teledetekcji satelitarnej dla szacowania parametrów gleby. Ponadto w artykule zaprezentowano etapy opracowania modelu, przyjęte tezy i założenia, jak również dalsze kroki rozwoju modelu i jego zastosowania w operacyjnym serwisie ASAP.
EN
The objective of the paper was to evaluate the precision agriculture technology on the territory of Podlaskie Voivodeship. Research material consisted of data from the survey carried out in 100 randomly selected farms located in Podlaskie Voivodeship. The concept of "precision agriculture" is known among the surveyed farmers. Based on the research which was carried out, a relation between the surface area of the farm, education and age of respondents was reported. Precision agriculture technology is more popular among farmers who are less than 40 years old, who have higher education and big agricultural farms. Majority of farmers participating in the survey carries out regular research on the soil richness. Moreover, 46% uses in their farms modern technologies for plant production, only 10% uses the system of positioning and 8% of the investigated farms uses the system for guiding agricultural machines, 14% of the investigated farmers uses the system for parallel guiding of a tractor, less than 40% applies the system of variable dosing of fertilizers and plant protection substances. Majority of the investigated farmers claims that new technologies are necessary and they should be applied; however, they indicate too high costs and distribution of farms as the main reason for limitations.
PL
Celem badań była ocena stopnia wykorzystania technologii rolnictwa precyzyjnego na terenie województwa podlaskiego. Materiał badawczy stanowiły dane pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 100 losowo wybranych gospodarstw rolnych, położonych na terenie województwa podlaskiego. Spośród badanych rolników większości znane jest pojęcie „rolnictwa precyzyjnego”. Na podstawie przeprowadzonych badań zauważono związek między powierzchnią gospodarstwa, wykształceniem i wiekiem respondentów. Technologia rolnictwa precyzyjnego bardziej znana jest wśród rolników w wieku do 40 lat, którzy posiadają wyższe wykształcenie oraz duże gospodarstwa rolne. Większość rolników biorących udział w badaniu przeprowadza regularnie badania zasobności gleb. Ponadto: 46% wykorzystuje w swoim gospodarstwie nowoczesne technologie w produkcji roślinnej, systemu pozycjonowania używa zaledwie 10% a naprowadzania maszyn rolniczych 8% badanych gospodarstw, system prowadzenia równoległego ciągnika wykorzystuje 14% badanych rolników, niecałe 40% stosuje system zmiennego dawkowania nawozów oraz środków ochrony roślin. Większość badanych rolników uważa, że nowe technologie są potrzebne i należy z nich korzystać, jednak jako główny powód ograniczenia wskazują zbyt wysokie koszty oraz rozdrobnienie gospodarstw.
PL
Pomiar zawartości składników mineralnych w roślinach i opracowanie optymalnych metod dawkowania nawozów w zależności od uzyskanych wartości pomiarowych w czasie rzeczywistym jest jednym z kluczowych problemów w rolnictwie precyzyjnym. W artykule przedstawiono aktualny stan badań dotyczących metod pomiaru zawartości azotu w roślinach oraz stosowane w rolnictwie precyzyjnym urządzenia służące do pomiaru tej wielkości. Przedstawiono również badania dotyczące opracowania układu pomiarowego umożliwiającego pomiar stresu wywołanego w roślinach na skutek braku mineralnych składników pokarmowych. W odróżnieniu od większości współcześnie stosowanych metod bazujących na pomiarze natężenia promieniowania elektromagnetycznego w zakresie UV, VIS i NIR odbitego od powierzchni liści, opracowana metoda wykorzystuje spektroskopię impedancyjną do określenia aktualnego stanu roślin. Metoda ta została przetestowana i obecnie trwają prace związane z zastosowaniem tej metody pomiarowej w warunkach polowych.
EN
Measuring the amount of mineral nutrients in plants and methods for optimal dosing of fertilizers according to the obtained measurement values in real-time is one of the key problems of the precision agriculture. The paper presents the current state of research on methods for estimation of nitrite content in plants used in precision agriculture equipment for this purpose. There is also presented a measuring system elaborated by the authors. This system enables measurement of the plant stress caused by the lack of mineral nutrients. Unlike most of the currently used methods based on the measurement of electromagnetic radiation in the UV, VIS and NIR reflected from the surface of leaves, the developed sensing method applies the impedance spectroscopy to determine the current status of the plant. Because the elaborated sensor is placed directly on the plant, it has potential to provide more accurate and timely information about the plant response to the nutrition stress. The proposed measurement method can also overcome limitations of traditional methods. This method has been tested and current research are associated with the use of this method in the field environment.
EN
In the article developing of hardware and software complex for fertilizer application on agricultural fields is described. The complex is intended for environmental pressures reduction in case of treatment and prevention of agricultural vegetation diseases. The developed technique of data obtaining by UAV, processing of remote sensing data and preparing of control data for system of fertilizer application is considered.
PL
Rolnictwo precyzyjne jest intensywnie rozwijającym się systemem upraw w Polsce i na świecie. Dzieje się tak dlatego, że w porównaniu z tradycyjnym pozwala ono na osiąganie różnorodnych korzyści: ograniczenie kosztów produkcji, poprawę jakości i wielkości plonów oraz zmniejszenie szkodliwego oddziaływania rolnictwa na środowisko. W niniejszej pracy podjęto próbę rozwoju narzędzi rolnictwa precyzyjnego, mających za zadanie rozpoznawanie potrzeb i stanu upraw. Wykorzystana zostanie do tego celu teledetekcyjna metoda badań. Na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w zakresie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni określany będzie stan roślin. Obecny poziom rozwoju techniki uniemożliwia jednak zdalne, szczegółowe rozpoznanie, jakie czynniki są odpowiedzialne za ograniczenie rozwoju roślin i za ich zniszczenia. Dlatego wykonywane będą uzupełniające badania naziemne umożliwiające określenie potrzeb nawozowych roślin lub ewentualnie rozpoznanie rodzaju choroby czy szkodnika występującego w uprawie. Do wykonywania zdjęć pól uprawnych opracowano i wykonano platformę wyposażoną w aparat fotograficzny. Ma ona niewielkie rozmiary i masę, co umożliwia jej przenoszenie na paralotni lub innym, małym statku powietrznym. Wyposażona jest w GPS umożliwiający rejestrację miejsca wykonania zdjęć oraz aparat fotograficzny, zamocowany w niej za pomocą dwóch wahliwych ramek, służących do ustawiania jego osi optycznej w pionie, dzięki silnikom krokowym podłączonym do ramek. Pion natomiast wyznaczany jest za pomocą czujnika AHRS (ang. „attitude and heading reference system”).
EN
Precision agriculture is an intensively developing farming system, either in Poland and over the world. In comparison to traditional agriculture, it enables to achieve a variety of benefits: reducing costs, improving the quality and increasing yields, reducing the harmful influence of agriculture on the environment. This paper presents an attempt to developing a tool for precision farming, designed to identify the needs of particular crops and potential risk of yield reduction. The method used in this research was the remote sensing. The state of plants will be estimated on the basis of aerial photographs taken in visible light and in near-infrared. However, at the current state of knowledge, it is not possible to get a detailed diagnosis of factors responsible for inhibition of plant growth and for their destruction. Therefore, additional field studies will be carried out to determine fertilization needs of plants or to diagnose specific diseases or pests present in the field. To capture images a platform equipped with a camera was designed and constructed. It has a small size and weight, what allows to be carried on by a paraglider or other small aircraft. It is equipped with GPS to record location of shots. Moreover, the camera is mounted on the tilting frame, so it is possible to adjust the optical axis vertically. This accomplished by step motors connected to the frame, and AHRS (Attitude and Heading Reference System) sensor.
17
Content available Control algorithm of a precision seeder
EN
This paper addresses the issue of the control system of a precision seeder. This seeder is to be used to dispose seeds in one field in such way that the plants originated from those seeds resemble the pixels of a digital image, thus acting as a "garden printer". The seeder is developed to be used for seeding public gardens with complex images and shapes, but the knowledge obtained on its development is to be used as well in other fields of precision agriculture. After a brief description of the components of the seeder, the control algorithm will be presented, as well as the mathematical principles behind it. At the end of this document a field test, where the logo of the Industrial Institute of Agricultural Engineering was seeded/"printed" on the snow (in order to be visible), is shown.
EN
Image processing, object classification and artificial neural network algorithms are considered in the paper applying to disease area recognition of agricultural field images. The images are presented as reduced normalized histograms. The classification is carried out for RGB-and HSV-space by using a multilayer perceptron.
19
Content available Modern logistic strategies in agriculture
EN
This paper aims at presenting the consequences of implementing new technologies in agriculture. On the basis of pertinent literature the author has presented the economic and organisational effects which may be obtained as a result of implementing RFID and GPS in agriculture.
PL
Rolnictwo precyzyjne jest coraz częściej stosowaną techniką w nowoczesnych gospodarstwach rolnych. Systemy związane z rolnictwem precyzyjnym charakteryzują się koniecznością dostarczania danych pomiarowych z punktów rozproszonych na dużym obszarze przy jednoczesnym braku możliwości zasilania z sieci energetycznej. W artykule przedstawiono opracowany autonomiczny moduł pomiarowy umożliwiający pobieranie danych z czujników z interfejsem analogowym oraz I2C, wstępne przetwarzanie danych oraz ich rejestrację. Moduły umożliwiają transmisję danych z zastosowaniem bezprzewodowych protokołów transmisji z wykorzystaniem układów XBee lub przewodową transmisję danych przez sieć CANBus.
EN
Precision Agriculture is a technique increasingly used in modern farms. Systems related to precision agriculture are characterized by the need to provide measurement data from remote points spread over a large area without an access to the power network. This paper presents an autonomous measuring module. The developed wireless module is designed in such a way that it can become a part of the measuring system having application in precision agriculture. The system consists of a distributed set of sensors connected to the stand-alone modules. The wireless modules were designed to register data from sensors with analog and I2C interfac-es, pre-process the data and storage them in an internal memory. The system also includes a base station which allows communication with the system of distributed sensors, process control, measurement and recording of the process data and their visualization. The modules allow the data transmission to the base station with wireless communication protocols using XBee modules or by wire with a CANbus network.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.